Pondelok - Piatok 07:00 - 17:00 Sobota 08:00 - 12:00
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Pon-Pia 7 - 17 ; Sobota 8 - 12
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Voľné články
Sieť servisných technikov pre kotle

Pri výbere nového kotla často krát zavisí aj od dostupnosti servisu.

Pre vyhľadanie servisného partnera pre danú značku stačí kliknúť na logo výrobcu a budete automaticky presmerovaný na zoznam servisných technikov.

Servisná sieť ARISTON

Servisná sieť ATTACK

Servisná sieť BAXI

Servisná sieť BUDERUS

Servisná sieť GEMINOX

Servisná sieť IMMERGAS

Servisná sieť JUNKERS/BOSCH

Servisná sieť PROTHERM

Servisná sieť VAILLANT

Servisná sieť VIESSMANN

Servisná sieť WOLF

Servisná sieť QUANTUM

Prepravné podmienky

Prepravné podmienky TOPTRANS

Slovak parcel service - SPS

Slovak Parcel Service s.r.o.

1.         Všeobecné ustanovenia

1.1       Obchodné podmienky sa vzťahujú na expresné služby tuzemského styku a ďalšie prepravné služby vykonávané spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o. (ďalej len ako „spoločnosť SPS“ alebo „Dopravca“). Od obchodných podmienok sa dá v jednotlivých prípadoch odchýliť len na základe písomnej dohody.

1.2       Preprava Zásielok sa riadi Cenníkom služieb a týmito Obchodnými podmienkami, a to v závislosti od druhu objednanej služby. Jednotlivé druhy služieb, poplatky a ich príslušnosť k Obchodným podmienkam sú uvedené v aktuálnom Cenníku. Aktuálne znenie Obchodných podmienok a Cenníka sa nachádzajú uverejnené na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

1.3       Obchodné podmienky sú pre Odosielateľa záväzné od okamihu dojednania zmluvného vzťahu.

1.4       Zásielky expresnej doručovateľskej služby sú expresné Zásielky tuzemského styku. Tieto zásielky sú vyberané, prepravované a dodávané najrýchlejším spôsobom. Službu v tuzemskom styku poskytuje spoločnosť SPS.

1.5       Dopravca v rámci tuzemského styku ponúka nasledujúce služby:

1.5.1      Expresné služby s garantovanou dobou doručenia:

                               – služba Do 12:00 hod.

                               – služba Do 9:00 hod.

                               – Sobotné doručenie

1.5.2      Expresné služby s negarantovanou dobou doručenia:

– služba Expres

– služba SPS Parcel Shop

1.5.3      Doplnkové služby:

                               – Doplnková služba Dobierka

                               – Doplnková služba Spätný dokument

                               – Doplnková služba Telefonické avízo

                               – Doplnková služba SMS notifikácia doručenia

                               – Doplnková služba Pripoistenie

1.6       Zásielky sú vyberané v servisných strediskách spoločnosti SPS alebo prostredníctvom poverených spolupracovníkov spoločnosti SPS na mieste dohodnutom s Odosielateľom.

1.7       Podávanie, zber, prepravu, dodávanie Zásielok a cenotvorbu prepravných sadzieb zabezpečuje spoločnosť SPS v zmysle týchto Obchodných podmienok.

1.8       Základné pojmy

Dopravca                                      je spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., ktorá uskutočňuje vybratie, triedenie prepravu a dodanie Zásielok (ďalej len ako „Dopravca“ alebo „SPS“).

Príjemca                                       je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť Zásielka  dodaná a na Zásielke je označená ako Príjemca. (ďalej len „Príjemca“)

Odosielateľ                                je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odosiela zásielku a na Zásielke je označená ako Odosielateľ. (ďalej len „Odosielateľ“)

Balík                                               je vec, ktorú prevzal Dopravca na prepravu, ktorú sa zaväzuje prepraviť z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia) (ďalej len ako „Balík“).

Zásielka                                        je listová Zásielka, Balík alebo iná Zásielka, ktorú prevzal Dopravca na prepravu a ktorú sa zaväzuje prepraviť z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia). Jednu Zásielku môže tvoriť aj viacej Balíkov, ktoré sú podané na prepravu v rovnaký deň, v rovnaký čas, od rovnakého Odosielateľa pre rovnakého Príjemcu (ďalej len ako „Zásielka“).

Cenina                                          je druh platobného prostriedku a forma finančného majetku, najmä nie však len, poštové známky, kolky, stravné lístky, výherné žreby, holografické známky, vstupenky, telefónne karty, darčekové poukazy, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.

Zásielka na dobierku              je Balík alebo súbor Balíkov, ktoré prevzal Dopravca na prepravu za účelom ich doručenia. V prípade Dobierky je Dopravca povinný na základe pokynov Odosielateľa vybrať od Príjemcu Zásielky príslušnú finančnú sumu. Po doručení Zásielky je táto finančná suma pohľadávkou Odosielateľa voči Dopravcovi a Dopravca ho poukáže na účet špecifikovaný Odosielateľom, alebo je oprávnený započítať ho s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi. (ďalej len „Dobierka“)

SPS Parcel Shop                        sú priestory SPS alebo zmluvného partnera SPS, v ktorých je Príjemcovi umožnený osobný odber Zásielky alebo osobné podanie Zásielky.

Zmluvný partner SPS              je subjekt, s ktorým má SPS uzavretú platnú Zmluvu o spolupráci pre službu SPS Parcel Shop, na osobné podanie a osobný odber Zásielok.

Servisná zmluva                        je zmluva uzatvorená medzi Odosielateľom a Dopravcom písomnou  formou na základe ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ako „Servisná zmluva“).

SMS notifikácia                         zaslanie informácii súvisiacich s doručením Zásielky v rozsahu podľa uváženia Dopravcu elektronickým prenosom za použitia mobilného telefónneho čísla poskytnutého Dopravcovi Odosielateľom.

E-mailová notifikácia              zaslanie informácii súvisiacich s doručením Zásielky v rozsahu podľa uváženia Dopravcu elektronickým prenosom za použitia e-mailovej adresy poskytnutej Dopravcovi Odosielateľom.

Preberací list                              je sprievodný dokument Zásielky, ktorého obsahom sú identifikačné údaje o Odosielateľovi  a Príjemcovi zásielky a zoznam preberaných Zásielok.

Objednávateľ prepravy         je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u Dopravcu objednáva prepravu Zásielky.

Doručovací hárok                     obsahuje zostavu Zásielok, ktoré sa majú doručovať jednotlivým Príjemcom.

Nekvalitný balíkový štítok   je zle vytlačený balíkový štítok, ktorý je najmä nie však len, nečitateľný, neúplný a/alebo má inú veľkosť. Za nečitateľný balíkový štítok sa považuje za zle vytlačený, tzn. prerušovaná tlač / vynechávanie toneru/ rozmazaný toner. Balíkový štítok nesmie byť prekrytý čiarový kód a/alebo prekrytý čiarový kód akoukoľvek fóliou. Za neúplný balíkový štítok sa považuje štítok, ktorý nemá napr. úplný čiarový kód, tzn. je neúplný a nemožno ho ďalej spracovať spoločnosťou SPS.

                                                         Balíkový štítok musí byť nalepený na rovnej ploche balíka, tzn. čiarový kód nesmie byť zlomený na hrane balíka a vo formáte A6, a to 148 x 105 mm.

Minimálny rozmer balíka     musí byť vo formáte balíkového štítku.

ePPD                                              je elektronický príjmový pokladničný doklad, ktorý sa generuje automaticky po uhradení dobierkovej sumy (ďalej len „ePPD“). Elektronická verzia príjmového pokladničného dokladu je rovnocenná papierovej verzii a spĺňa všetky potrebné náležitosti podľa platnej právnej legislatívy. Na ePPD je znázornená informácia, či bola dobierková suma uhradená v hotovosti alebo platobnou kartou. Príjemca, ktorý si ePPD vytlačí, nie je oprávnený si účtovať žiadne poplatky voči spoločnosti SPS, ktoré mu vznikli (tzn. toner a ďalšie administratívne úkony s tým spojené).

Nedoručiteľná zásielka         je zásielka, ktorú nie je možné dodať príjemcovi, sa stáva nedoručiteľnou. O nedoručiteľnú zásielku pôjde v tých prípadoch, ak  bolo odopreté jej prijatie, nebola prevzatá v uskladnenej lehote, adresa na zásielke je neúplná, nepresná alebo nečitateľná, príjemca je neznámy, príjemca zomrel.

Nahlásenie reklamácie          sa uskutočňuje písomnou formou, tzn. elektronicky prostredníctvom webového formulára na stránke spoločnosti SPS (www.sps-sro.sk)  alebo prostredníctvom pošty.

2.         Doby dopravy

2.1       Za včasnú distribúciu Zásielok s garantovanou dobou doručenia sa považuje jej dodanie alebo avizovanie dodania na adresu Príjemcu:

2.1.1   pre Zásielky služby Do 12:00 – nasledujúci pracovný deň po dni vybrania Zásielky, najneskôr do 12:00 hod.,

                2.1.2   pre Zásielky služby Do 9:00 – nasledujúci pracovný deň po dni vybrania Zásielky, najneskôr do 9:00 hod.,

2.1.3   pre Zásielky služby Sobotné doručenie – dodanie alebo avizovanie dodania Zásielky v sobotu. Expresnú službu Sobotné doručenie Dopravca poskytuje iba pre zásielky, ktoré boli vybrané v piatok, ktorý bezprostredne predchádzal sobote, v ktorú má byť zásielka dodaná. Expresnú službu Sobotné doručenie nie je možné využiť pri zásielkach, ktoré boli vybrané v iný deň ako v piatok. V prípade, že piatok a/alebo sobota je dňom pracovného pokoja, služba Sobotné doručenie sa neposkytuje. Sobotné doručenie sa vzťahuje iba na vybrané  mestá definované v aktuálnom a platnom Cenníku a v časovom období uvedenom na webovej  stránke.

2.2       Pre zásielky služby Expres sa za distribúciu považuje jej dodanie alebo avizovanie dodania na adresu Príjemcu obvykle nasledujúci pracovný deň po dni vybrania.

2.3       Avizovaním dodania sa rozumie pri neúspešnom pokuse o doručenie Zásielky zanechanie oznámenia Príjemcovi o vykonanom pokuse o doručenie Zásielky prostredníctvom písomného oznámenia a/alebo SMS notifikácie doručenia a/alebo e-mailovej notifikácie, za predpokladu, že spoločnosť SPS disponuje telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou. V prípade, ak Príjemca Zásielky má poštovú schránku plnú, neoznačenú svojim menom alebo nedostupnú, tzn. schránka sa nachádza za uzamknutými dverami, v takýchto prípadoch písomné oznámenie Príjemcovi Zásielky nebude možné zanechať.

2.4       Spolupracovník spoločnosti SPS nie je povinný telefonicky kontaktovať Príjemcu Zásielky v prípade, ak Odosielateľ nevyužíva službu Telefonické avízo. 

2.5       Dopravca nie je povinný poskytovať služby, ktoré si Odosielateľ neobjednal.

2.6       Odosielateľ berie na vedomie, že Dopravca použije údaje o Príjemcovi iba v takom rozsahu v akom mu ich Odosielateľ poskytol a výlučne za účelom doručenia zásielky.

3.         Zasielacie podmienky

3.1       Zásielky je možné zasielať na ktorúkoľvek adresu v Slovenskej republike. Adresou sú údaje, ktoré slúžia na dodanie Zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov Príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) Príjemcu, ktoré je určené názvom obce, názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným alebo orientačným. Zásielky nie je možné zasielať do P.O. Boxov, poštových priečinkov a formou poste restante.

3.2       Maximálna hmotnosť jedného Balíka (kusu) nesmie presiahnuť hmotnosť 70 kg a maximálne rozmery jedného Balíka (kusu) nesmú presiahnuť dĺžku 270 cm a súčet obvodu a dĺžky nesmie presiahnuť 330 cm. Ak Balík presahuje hmotnostné alebo rozmerové limity uvedené vyššie  Dopravca si vyhradzuje právo Zásielku vrátiť Odosielateľovi.

3.3       Dopravca je oprávnený si účtovať príplatok za:

a) Ťažký  balík: každý Balík Zásielky, ktorý má vyššiu hmotnosť ako 30 kg,

b) Dodatočnú manipuláciu za::

 • akúkoľvek položku, ktorá je uzatvorená vo vonkajšom prepravnom kontajneri z kovu alebo dreva,
 • akýkoľvek valcovitý predmet (napríklad: sud, bubon, vedro, pneumatika, tuba), ktorý nie je zabalený v prepravnom kontajneri z vlnitej lepenky,
 • akýkoľvek Balík s najdlhšou stranou presahujúcou 150 cm ,
 • akýkoľvek Balík, ktorý vzhľadom na povahu Balíka nemôže spracúvať triediaca linka, a ktorého minimálne dva rozmery sú väčšie ako 150 x 60 x 60 cm
 • akýkoľvek balík nezabalený do obalu pravidelného tvaru z vlnitej lepenky a/ alebo zabalený v tenkom obale (tzn. tenká fólia, tenký papier)
 • za ten, ktorého obsahom je na základe vzájomnej dohody Dopravcu a Odosielateľa Predmet ADR,
 • ten, ktorý vyžaduje manipuláciu dvoma osobami,
 • ktorý je nezabalený, a/alebo ten, ktorý nie je zabezpečený alebo zabalený spôsobom zodpovedajúcim jeho hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu, krehkosti alebo ten, ktorý spoločnosť SPS počas prepravy z uvedených dôvodov prebalí alebo dobalí.
 • dodatočné vybratie dobierkovej sumy od Príjemcu, v prípade, že Odosielateľ o to požiada po úspešnom doručení Zásielky a najneskôr v momente podania Zásielky neuviedol, či je Zásielka s Doplnkovou službou Dobierka,
 • dodatočné doplnenie chýbajúcich, resp. nesprávnych údajov na balíkovom štítku spoločnosťou SPS,
 • dodatočné vyhotovenie nového balíkového štítku v požadovanom rozmere a kvalite,
 • za každý Balík, ktorý nie je vo vyššie uvedených bodoch spomenuté a následne bolo zistené, že je potrebná dodatočná manipulácia.

Bližšiu špecifikáciu jednotlivých Balíkov, ktoré vyžadujú dodatočnú manipuláciu nájdete v Brožúre na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

V prípade nevyhnutnej potreby je Spoločnosť SPS oprávnená zabaliť/dobaliť jednotlivé Balíky tak, aby spĺňali požadované štandardy na prepravu Balíka. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo za takéto dodatočné dobalenie účtovať baliaci príplatok za použitý baliaci materiál.

c) Sezónne obdobie: spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať si v období od 01.11. do 24.12. Sezónny príplatok za každú jednu Zásielku  vo výške podľa aktuálneho Cenníku spoločnosti SPS.

d) Colné prejednanie: za každú jednu Zásielku, ktorá vyžaduje colné prejednanie (napr. vystavenie JCD) vo výške v zmysle aktuálneho Cenníku spoločnosti SPS.

e) Krízová situácia: Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať krízový príplatok v prípade krízovej situácie za každú jednu zásielku vo výške podľa aktuálneho cenníka spoločnosti SPS. Krízová situácia je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány Slovenskej republiky môžu po splnení stanovených podmienok vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. Krízová situácia je tiež zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá obmedzuje alebo inak negatívne ovplyvňuje spoločnosť SPS pri poskytovaní prepravných služieb.

3.4       Dopravca je oprávnený príplatok uvedený v bode 3.3 týchto Obchodných podmienok účtovať za každý jeden bod a) až e) zvlášť. Jednotlivé príplatky za dodatočnú manipuláciu sú uvedené v platnom Cenníku spoločnosti SPS.

3.5       V prípade, že Dopravca prijme na prepravu Balík, ktorý vyžaduje dodatočnú manipuláciu uvedenú v bode 3.3 týchto Obchodných podmienok, vyhradzuje si právo pri takýchto Balíkoch využiť služby tretej strany na náklady Odosielateľa. Dopravca negarantuje v takýchto prípadoch dodržanie obvyklej doby prepravy Zásielky a ani dodržanie iných prepravných štandardov v zmysle týchto Obchodných podmienok. Vzhľadom na dodatočnú manipuláciu požadovanú od spoločnosti SPS a následne potenciálne oneskorenia vzniknuté pri spracovaní týchto Zásielok neposkytuje pre tieto Zásielky spoločnosť SPS záruku vrátenia peňazí pri službe Do 9:00 hod a Do 12:00hod.

3.6       Každý Balík musí byť zabalený a uzatvorený spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, tvaru a povahe, ako aj spôsobu a dobe dopravy Balíka. Ďalej musí byť Balík zabezpečený tak, aby s ním mohla manipulovať jedna osoba a aby bola minimalizovaná možnosť jeho poškodenia prepravou na valčekovej dráhe. Obal Balíka a uzávera musia chrániť obsah voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu opakovanou manipuláciou a okrem toho musia byť také, aby nebolo možné preniknúť k obsahu bez zanechania zrejmej stopy poškodenia. Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom Balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu a umiestniť tak, aby boli navzájom medzi sebou dostatočne chránené pred nárazom (napr. použiť výplň medzi jednotlivými časťami tovaru). Na spodok a vrch balenia treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave. Je neprípustné zväzovať viac Balíkov alebo vecí do jednej Zásielky. Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie Balíka. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia chybného, poškodeného, nevhodného alebo nedostatočného obalu Balíka.

3.7       Označenie „Krehký tovar“ nezbavuje Odosielateľa zodpovednosti za správnosť balenia. Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie s Balíkom, avšak je nevyhnutné, aby aj takto označený Balík bol dôkladne zabalený. Spoločnosť SPS nie je povinná riadiť sa pri manipulácii s Balíkmi značením orientácie Balíkov (napríklad šípka „Hore“ alebo označenie „Touto stranou dole“).

3.8       Tovar na opravu, výmenu, alebo tovar, ktorého poškodenie Odosielateľ alebo Príjemca reklamuje je potrebné zasielať vždy v originálnom obale a všetky už použité prepravné štítky musia byť Odosielateľom z obalu odstránené.

3.9       V prípade zasielania tekutín je potrebné uprednostniť plastové obaly pred sklenenými a okolo obalov umiestniť absorpčný materiál, v prípade použitia sklených obalov na tekutiny je potrebné použiť Dopravcom predávané špeciálne kartónové obaly určené na prepravu tekutín.

3.10    Balík musí byť zabalený a uzatvorený tak, aby neohrozoval zdravie spolupracovníkov spoločnosti SPS a aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo, ak obsahuje veci, ktoré by mohli poraniť spolupracovníkov spoločnosti SPS, ktorí s ňou manipulujú, aby neznečistila alebo nepoškodila ostatné Balíky alebo zariadenie spoločnosti SPS.

3.11    Z prepravy sú vylúčené nezabalené Balíky a Balíky, ktoré nie sú zabezpečené alebo zabalené spôsobom, zodpovedajúcim ich hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu,  hlavne krehkosti alebo, pri ktorých chýbajú údaje o Odosielateľovi alebo Príjemcovi Balíka, ktoré sú zjavne poškodené, Balíky, ktoré obsahujú: peniaze, šeky, ceniny, šperky (okrem šperkov a hodiniek s maloobchodnou hodnotou do 100 EUR za Balík, ktoré neobsahujú vzácne kovy a drahokamy), drahé kovy, investičné kovy, kreditné karty, doklady, lekárske predpisy, cenné papiere, drahé kamene, perly, umelecké predmety, zbierky, starožitnosti, živé kvety, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, živočíchy, pozostatky ľudí a zvierat a/alebo urna s popolom, zdravotnícky odpad, biologický materiál, tekuté farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprave poškodené, alebo môžu poškodiť, či znehodnotiť ostatné Balíky, prípadne zariadenie Dopravcu, zbrane, náplne do strelných zbraní, organické peroxidy, rádioaktívny materiál, pyrotechnika, látky výbušné, horľavé, samozápalné, okysličovacie, látky jedovaté, infekčné, žieravé a iné zdraviu nebezpečné látky ako aj veci, ktoré by počas doby prepravy mohli podľahnúť prirodzenému znehodnoteniu (skaze), napr. rýchlokaziace sa potraviny a iné podobné veci biologickej povahy (spoločnosť SPS nezodpovedá za takto vzniknuté škody). Z prepravy sú tiež vylúčené narkotiká, omamné a psychotropné látky, pornografia, paletizované Zásielky, Balíky presahujúce hmotnostné alebo rozmerové obmedzenia uvedené v bode 3.2 týchto podmienok, biela technika, zväzované Balíky alebo veci a látky, ktorých preprava je zakázaná alebo regulovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len ako „Predmety ADR“* )

(* Dohoda ADR – Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch) sú z prepravy vylúčené. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu Zásielok, ktoré sú podľa nej z ekonomických, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov nevhodné na prepravu v rámci prepravnej siete spoločnosti SPS. V prípade zistenia, že Odosielateľ podal na prepravu iný tovar, ako deklaroval, resp. tovar, ktorý je vylúčený z prepravy, má spoločnosť SPS právo od prepravy odstúpiť a vrátiť tovar Odosielateľovi na jeho náklady. V takom prípade zaniká Odosielateľovi nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie, či už z hľadiska poškodenia Zásielky alebo jej oneskoreného dodania.

V prípade, že Odosielateľ odovzdá Dopravcovi Zásielku definovanú v bode 3.11 týchto „Podmienok“ bez jeho vedomia a výslovného súhlasu, nedôjde k uzavretiu zmluvy a Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielky a následnou manipuláciou so Zásielkou. V takomto prípade je Odosielateľ povinný uhradiť Dopravcovi všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu.

3.12    Odosielatelia, ktorí majú so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu alebo pripravia zásielku prostredníctvom zákazníckej aplikácie môžu požadovať k Zásielkam doplnkovú službu „Dobierka“. Dobierkové sumy sú poukazované len na účet Odosielateľa v mene platnej na území Slovenskej republiky. Maximálna dobierková suma je 5.000,00 EUR. Odosielateľ je povinný spoločnosti SPS vopred písomne oznámiť plánovanú zmenu bankového účtu.

3.13    Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky bez „pripoistenia“ nesmie prekročiť sumu 1.000,00 EUR. Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky, riadne „pripoistenej“ nesmie presiahnuť sumu  33.000,00 EUR.

3.14    V prípade, že Odosielateľ dá na prepravu Zásielku, ktorá  obsahuje osobné údaje dotknutých osôb a pri preprave dôjde k jej strate, Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak Odosielateľovi vznikne akákoľvek sankcia, či škoda v súvislosti s ochranou osobných údajov. 

3.15    V prípade, že Odosielateľ vedome odovzdá spoločnosti SPS na prepravu Zásielky definované v bode 3.11 týchto Obchodných podmienok, spoločnosť SPS nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielok a následnou manipuláciou so Zásielkami. V takomto prípade je Odosielateľ povinný uhradiť spoločnosti SPS všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu. Prijatím Zásielky na prepravu sa spoločnosť SPS nezbavuje práva odmietnuť vykonať prepravu.

4.            Podávanie zásielok

4.1       Zásielky je možné podávať na základe uzatvorenej platnej Servisnej zmluvy alebo bez nej.

4.2       Odosielateľ je povinný priložiť k Servisnej zmluve kópiu dokladu o registrácii (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo výpis z iného, zákonom určeného registra, napr. register združení, a pod.), kópiu dokladu o pridelení DIČ, resp. IČ DPH a oznámiť spoločnosti SPS svoje bankové spojenie. V prípade zmien v uvedených dokladoch je Odosielateľ povinný bezodkladne o nich informovať spoločnosť SPS.

4.3       Zásielky sa môžu podávať:

                –              vybraním Zásielky u Odosielateľa spolupracovníkom spoločnosti SPS;

                –              v servisných strediskách spoločnosti SPS, ktorých zoznam je uvedený v platnom Cenníku;

 •       do SPS Parcel Shopu.

4.4       Zásielka sa vyberá u Odosielateľa na základe predchádzajúcej písomnej, e-mailovej, resp. telefonickej, príp. osobnej dohody alebo prostredníctvom formulára na webovej stránke www.sps-sro.sk. Každé servisné stredisko spoločnosti SPS má určené limitné časy vyberania Zásielok, ktoré sú uvedené na webovej stránke: www.sps-sro.sk.

4.5       Pri podaní Zásielky musí Odosielateľ ku každému Balíku priložiť správne vyplnený balíkový štítok a Preberací list vydaný spoločnosťou SPS. Podpísaním Preberacieho listu Odosielateľom a spoločnosťou SPS dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu o preprave. Ako doklad o podaní Zásielky k preprave dostane Odosielateľ originál Preberacieho listu. Spoločnosť SPS je pri vyberaní Zásielky oprávnená overiť totožnosť osoby Odosielateľa, a to najmä, ale nielen na základe ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak Odosielateľ odmietne overenie jeho totožnosti, spoločnosť SPS nie je povinná Zásielku od Odosielateľa prevziať.

4.6       Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane od spoločnosti SPS zákaznícku aplikáciu Dopravcu. Odosielateľ, ktorý nemá so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane balíkový štítok a Preberací list od spolupracovníka spoločnosti SPS pri podaní Balíka alebo si sprievodnú dokumentáciu môže spracovať cez aplikáciu Dopravcu, ktorá je dostupná na internetovej stránke spoločnosti SPS.

4.7       Odosielateľ na balíkovom štítku a Preberacom liste vyplňuje všetky údaje podľa ich predtlače a svojím podpisom na Preberacom liste potvrdzuje, že všetky údaje ním uvedené sú pravdivé, správne a úplné. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá by bola spoločnosti SPS spôsobená porušením tejto povinnosti. V prípade nekvalitne vytlačených a skenerom nečitateľných balíkových štítkov je spoločnosť SPS oprávnená účtovať príplatok za dodatočnú manipuláciu. Odosielateľ v takom prípade nesie plnú zodpovednosť za nekvalitne vytlačené balíkové štítky a skenerom nečitateľné balíkové štítky, pozri bod 1.8 Základné pojmy – nekvalitný balíkový štítok. Odosielateľ je taktiež povinný odstrániť všetky staré, použité alebo neplatné štítky z Balíkov, v opačnom prípade spoločnosť SPS nezodpovedá za doručenie Zásielky v dohodnutom čase. Uvedenie nesprávnych, neúplných údajov na balíkovom štítku a/alebo nekvalitne vytlačených a nečitateľných balíkových štítkov – skenerom a/alebo na Preberacom liste zbavuje spoločnosť SPS povinnosti doručiť Zásielku v čase podľa bodu 2 týchto Obchodných podmienok. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je Odosielateľ povinný tieto odovzdať spoločnosti SPS najneskôr pri podaní Zásielky na prepravu. V prípade potreby umožní Odosielateľ spoločnosti SPS kontrolu obsahu Zásielky.

4.8       Spoločnosť SPS je povinná zabezpečiť, aby každý Balík bol označený samolepiacim balíkovým štítkom. Na samolepiacom balíkovom štítku sú uvedené vlastné identifikačné údaje spoločnosti SPS (obchodné meno a sídlo, kontaktný telefón, kontaktná internetová stránka), dátum vybratia Balíka, podacie číslo Balíka, hmotnosť Balíka a označenie Odosielateľa a Príjemcu Balíka.

4.9       Odosielateľ je povinný poskytnúť spoločnosti SPS úplné a správne údaje o Zásielkach elektronickou formou najneskôr do momentu podania Zásielky, pričom zodpovedá za správnosť údajov poskytnutých elektronickou formou. V prípade odlišnosti údajov odoslaných elektronickou formou a údajov uvedených písomnou formou v listinách tvoriacich sprievodnú dokumentáciu Zásielky sú rozhodujúce a záväzné údaje odoslané elektronickou formou. Ak Odosielateľ uvedie nedostačujúce údaje o Zásielkach, ktoré sú nevyhnutné pri doručovaní Zásielok, spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať dodatočný manipulačný príplatok „dodatočná manipulácia“ z dôvodu chýbajúcich údajov. Príslušné príplatky sú uvedené v aktuálnom Cenníku SPS. Ak Odosielateľ elektronicky odošle údaje o Balíkoch/Zásielkach, ale Odosielateľ fyzicky Balíky/Zásielky nedodá, tieto elektronické údaje k Balíkom/Zásielkam budú do dvoch (2) pracovných dní automaticky vymazané.

4.10    Údaje o hmotnosti Balíkov zisťované spolupracovníkmi spoločnosti SPS pri vyberaní Balíkov u Odosielateľa majú len informatívny charakter. Spoločnosť SPS vykonáva prevažovanie Balíkov určeným meradlom v servisných strediskách spoločnosti SPS. V prípade zistenia rozdielu medzi hmotnosťou Balíka uvedenou na balíkovom štítku a Preberacom liste a hmotnosťou zistenou spoločnosťou SPS na určenom meradle, je spoločnosť SPS oprávnená rozdiel opraviť a účtovať sadzby podľa spoločnosťou SPS opravenej hmotnosti.

4.11    Pod určeným meradlom sa rozumie vážiace zariadenie podliehajúce pravidelnej kontrole metrologickým ústavom, resp. ním povereným subjektom.

4.12    Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenového prístroja ktorýkoľvek Balík, odovzdaný jej na prepravu.

4.13    Pri odovzdávaní Zásielky na prepravu je Odosielateľ povinný oznámiť Dopravcovi skutočnú hodnotu Zásielky. Ak táto prevyšuje sumu 1.000,00 EUR je Odosielateľ povinný vyžiadať si jej „pripoistenie“ podľa skutočnej hodnoty Zásielky. Ak tak Odosielateľ neurobí v zmysle čl. 10 je Dopravca oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. 9 týchto Obchodných podmienok a vykonať prípadné započítanie nároku na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody.

5.         Dodávanie zásielok

5.1       Dodávanie Zásielok je zabezpečované spolupracovníkmi spoločnosti SPS po prvé uzamykateľné dvere objektu na adrese Príjemcu Zásielky alebo po vstupnú závoru areálu, ak nebude spolupracovníkom spoločnosti SPS umožnený prechod alebo po značku označujúcu zákaz vjazdu a i.. Spolupracovník spoločnosti SPS nie je povinný, ale môže dodať Zásielku po dohovore s Príjemcom Zásielky na poschodie, k výťahu, alebo do bytu. Za dodanie sa považuje dodanie Zásielky na adresu Príjemcu Zásielky alebo po telefonickom rozhovore minimálne deň vopred s Príjemcom na iné miesto, prípadne ak bola v deň vopred e-mailom oznámená zmena adresy Príjemcu zo strany Odosielateľa alebo Príjemcu. Adresou sú údaje, ktoré slúžia na dodanie Zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov Príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) Príjemcu, ktoré je určené názvom obce, názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným a orientačným. Číslo domu je súčasťou doručovacej adresy. Príjemca Zásielky je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Súpisné číslo (čierne) musí mať každá budova a tak sa táto povinnosť vzťahuje aj na číslovanie orientačnými číslami (červené), ktoré slúži na orientáciu v obci a na konkrétnej ulici.

Pri dodávaní Zásielky je Príjemca Zásielky povinný poskytnúť spolupracovníkovi spoločnosti SPS primeranú súčinnosť, najmä pri manipulácii so Zásielkami s vyššou hmotnosťou. Dodanie Zásielky na adresu Príjemcu Zásielky, ktorú uviedol Odosielateľ na doručovacom hárku, je obvykle  nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní. Obvyklou dodacou dobou je doba, kedy Spoločnosť SPS spravidla dodá Príjemcovi Zásielku, ak v priebehu dodávania nenastanú zvláštne alebo neočakávané okolnosti. Spoločnosť SPS nezodpovedá za oneskorené dodanie Zásielky spôsobené porušením týchto Obchodných podmienok Odosielateľom alebo Príjemcom a z titulu neovplyvniteľných skutočností v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka.

             Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo presmerovať Zásielku do najbližšieho Parcel Shopu od miesta dodania, v prípade ak spolupracovník spoločnosti SPS vynaložil primerané úsilie pri dodaní Zásielky, a ak Príjemca alebo ním splnomocnená osoba nie je prítomná v čase dodania na adrese zadanej Odosielateľom. Príjemca bude informovaný SMS notifikáciou, v ktorom najbližšom Parcel Shope sa Zásielka nachádza. Lehota vyzdvihnutia Zásielky je maximálne sedem kalendárnych dní odo dňa vloženia Zásielky do Parcel Shopu. Po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety Dopravca Zásielku vráti Odosielateľovi. 

5.2       Dodanie Zásielky môže byť pozastavené, ak je spolupracovník spoločnosti SPS povinný na Príjemcu čakať, pokiaľ sa ten nenachádza na adrese/mieste dodania, alebo Príjemca nie je zastihnuteľný alebo príjemca zásielky je neznámy a nereagoval na notifikáciu o nedoručení, za predpokladu, že spoločnosť SPS disponuje telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou. Za doručovací pokus sa považuje doručovanie zásielky jedenkrát za deň na doručovacej trase spolupracovníka spoločnosti SPS. Ak Príjemca odmietne prevzatie zásielky v takom prípade bude Zásielka bez zbytočného odkladu vrátená Odosielateľovi. Odosielateľ alebo Objednávateľ prepravy je povinný zaplatiť sadzbu za prepravu Zásielky smerom ku Príjemcovi (vrátane všetkých príplatkov) ako aj sadzbu za jej spätnú prepravu. Ak nemožno Zásielku vrátiť Odosielateľovi, spoločnosť SPS ju uloží na čas úložnej lehoty. Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že Zásielku nemožno vrátiť Odosielateľovi. Úložná lehota je 6 mesiacov. Na uloženie Zásielky a na otvorenie Zásielky sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.3       Dopravca nie je povinný vykonať dodanie Zásielky na miestach s neupraveným povrchom vozovky alebo na miestach, kde nie je možný bezproblémový prístup motorovým vozidlom a/ alebo s komplikovaným a/alebo nemožným otočením sa. Za neupravený povrch cestnej komunikácie sa rozumejú nasledovné situácie, najmä, nie však len, prístupová cesta je rozmočená, zablatená, zarastená kríkmi a stromami, v zimnom období neodhrnutá, zľadovatená.

5.4       Prevzatie Zásielky je potvrdené doručovacím skenom a GPS koordinátami miesta doručenia zásielky, ktoré plne nahrádzajú vlastnoručný podpis príjemcu na listine alebo v elektronickom zariadení. Spoločnosť SPS je oprávnená pri doručovaní Zásielky identifikovať Príjemcu a zaznamenať jeho číslo občianskeho preukazu, či iného dokladu totožnosti. V prípade, ak Zásielku nepreberá Príjemca uvedený na balíkovom štítku, uvedie na doručovací hárok aj vzťah k Príjemcovi, preukáže sa občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti.

             V prípade vyhlásenia akéhokoľvek stavu v zmysle zákona č. 227/2002 Z.z. alebo akejkoľvek situácie v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. v dôsledku šírenia ochorenia, ktoré ohrozuje zdravie príjemcu a/alebo zdravie spolupracovníkov SPS, sa potvrdenie doručenia zásielky podpisom príjemcu v zmysle tohto článku nevykonáva.

V dôsledku ďalších okolností vylučujúcich zodpovednosť spoločnosti SPS (podľa § 374 z.č. 513/1991 Obchodného zákonníka), ktoré spoločnosť SPS nemôže ovplyvniť, Odosielateľ nemá nárok na vrátenie sumy  za prepravu. Medzi takéto okolnosti patrí aj štrajk, živelné pohromy, uzavretie dopravných spojení v dôsledku nevhodných poveternostných podmienok, chybné alebo chýbajúce informácie od Odosielateľa alebo iné nerešpektovanie týchto Obchodných podmienok spoločnosti SPS.

5.5       Spoločnosť SPS odovzdá Príjemcovi Zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku, v prípade Dobierky po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy. Až potom si môže Príjemca Zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu spolupracovníka spoločnosti SPS). Po otvorení zásielky nemožno Zásielku vrátiť spolupracovníkovi spoločnosti SPS späť, Príjemca je povinný obrátiť sa priamo na Odosielateľa zásielky. Zároveň Príjemca  nie je oprávnený požadovať vrátenie vyplatenej dobierkovej sumy od spolupracovníka spoločnosti SPS.

5.6       Dopravca má zádržné právo na Zásielku na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Odosielateľom alebo Príjemcom a to do zaplatenia, respektíve vysporiadania všetkých svojich nárokov a inej pohľadávky, ktorá je príslušenstvom Zásielky podľa tarify. Ak sa počas zadržania Zásielky alebo úložnej lehoty obsah Zásielky znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, Dopravca môže Zásielku zničiť, o zničení spíše Dopravca záznam, ktorý doručí Odosielateľovi, ak je známy. Po uplynutí úložnej lehoty môže Dopravca Zásielku zničiť, ak jej obsah je bezcenný, alebo je predmetom poštového tajomstva. Posudzovanie, či obsah Zásielok je cenný, bezcenný alebo nevhodný, je vecou Dopravcu. Po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v bode 5.2 tohto článku Obchodných podmienok je Dopravca oprávnený obstarať predaj Zásielky alebo jej časti vhodným spôsobom, ak Odosielateľ od uplynutia lehoty dohodnutej v bode 5.2. tohto článku Obchodných  podmienok neudelil Dopravcovi pokyny na ďalší postup a:

                –              Zásielku nie je možné doručiť ani ju nie je možné vrátiť alebo nemá byť

                               podľa zmluvy vrátená, alebo

                –              Je dôvodná obava, že sa obsah Zásielky pred doručením znehodnotí.

Ak je to možné, vydá Dopravca Odosielateľovi výťažok z predaja po odčítaní nákladov na uskladnenie, nákladov predaja a nezaplatenej časti ceny zasielateľských služieb (čistý výťažok). Cena za tieto služby sa riadi platným cenníkom. Dopravca je teda oprávnený postupovať podľa § 151s až 151v zákona               č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, prípadne započítať si vzájomné splatné pohľadávky (vrátane dobierok) v zmysle ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka, § 558 Občianskeho zákonníka a § 323 Obchodného zákonníka.

5.7     V prípade krízovej situácie a/ alebo inej živelnej udalosti a/ alebo v prípade dopravných obmedzení môže spoločnosť SPS prechodne obmedziť a/ alebo pozastaviť obvyklý spôsob doručovania zásielok a/ alebo obmedziť obvyklý spôsob doručovania. V uvedených prípadoch bude informovať o uvedených skutočnostiach Odosielateľa a Príjemcu Zásielok prostredníctvom webovej stránky. V prípade vyššej moci Odosielateľ a/alebo Príjemca nemajú nárok na náhradu škody.

5.8     Spoločnosť SPS dodáva zásielky/balíky výhradne na území Slovenskej republiky. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie zásielok do záhradkárskych oblastí, do chránených oblastí, do chatových oblastí a iných oblastí, kde sa vyžaduje povolenie v zmysle osobitných predpisov.

5.9     Adresát nemá právo na dodanie zásielky/Balíka v stanovenú hodinu alebo v stanovený deň (s výnimkou garantovanej služby do 9:00 a služby do 12:00), na rôzne odovzdávacie miesta a na doručenie zásielky mimo odovzdávacieho miesta, ak sa so spolupracovníkom spoločnosti SPS nedohodli inak.

6.         Likvidácia Zásielky

6.1       Dopravca je oprávnený po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v čl. 5 bode 5.3 týchto Obchodných podmienok obstarať likvidáciu Zásielky alebo jej časti, ak:

                a)            sa obsah Zásielky úplne alebo sčasti znehodnotil,

                b)           ak nedôjde k predaju Zásielky, ktorú nie je možné doručiť a súčasne ju nie

                               je možné vrátiť, alebo nemá byť podľa Servisnej zmluvy vrátená,

                c)            oznámi Odosielateľovi uznanie nároku na náhradu škody na prepravovanej

                               Zásielke.

6.2       Zásielku alebo jej časť je možné zlikvidovať aj pred uplynutím dohodnutej lehoty, ak je to nutné na zaistenie ochrany zdravia osôb.

6.3.     Odosielateľ je povinný nahradiť Dopravcovi akúkoľvek ujmu, ktorú Dopravca utrpí v súvislosti s likvidáciou Zásielky podľa tohto článku, najmä vrátenie nákladov spojených s likvidáciou Zásielky a nákladov súvisiacich s uspokojením nárokov tretích osôb vznesených voči Dopravcovi v súvislosti so Zásielkou.

7.         Tarifa

7.1       Sadzby za služby poskytované spoločnosťou SPS sú uvedené v platnom cenníku. Nárok na odplatu za prepravu Dopravcovi vzniká odovzdaním Zásielky Dopravcovi a jej výška je určená aktuálnym cenníkom Dopravcu a celkovou hmotnosťou Zásielky vrátane obalu, prípadne výškou dobierkovej čiastky.

7.2       Sadzby za prepravu Zásielky sa hradia v hotovosti, spravidla Odosielateľom, pokiaľ s ním nie je dohodnuté, že prepravnú sadzbu hradí Príjemca. Úhrada bankovým prevodom (platba na faktúru) je možná iba na základe uzatvorenej Servisnej zmluvy.

7.3       Pri doplnkovej službe Dobierka je úhrada dobierkovej sumy (hodnoty Zásielky) možná v hotovosti Príjemcom Zásielky alebo prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom služby VIAMO, akceptovanej Dopravcom.

Ak Príjemca uhrádza Dobierku spolupracovníkovi SPS, je povinný si skontrolovať výdavok v prítomnosti spolupracovníka SPS, spoločnosť SPS nezodpovedá za dodatočne zistené nezrovnalosti vo výdavku, prípadné reklamácie nebudú akceptované a budú zamietnuté.

7.4       Pri Zásielke s platobnou podmienkou „platí príjemca“ (Freight Collect – FC) platí prepravnú sadzbu Príjemca Zásielky. Ak Príjemca Zásielky odmietne prepravnú sadzbu uhradiť, je Odosielateľ povinný uhradiť prepravnú sadzbu podľa platného cenníka.

7.5       Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať palivový príplatok. Výšku palivového príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať podľa vývoja priemerných cien pohonných látok v Slovenskej republike zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

7.6       Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať mýtny príplatok. Výšku mýtneho príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych prepisov upravujúcich spoplatnenie cestnej infraštruktúry.

7.7       V Servisnej zmluve je dohodnutá úhrada za poskytnuté služby spoločnosťou SPS prostredníctvom faktúry, a to buď vo forme papierovej alebo elektronickej. Spoločnosť SPS vystaví elektronickú faktúru a pošle ju na dohodnutú e-mailovú adresu uvedenú v Servisnej zmluve alebo v „Súhlase so zasielaním elektronickej faktúry“. V prípade ak Odosielateľ vyžaduje zaslanie faktúry v papierovej forme, spoločnosť SPS túto službu spoplatňuje sumou podľa aktuálneho Cenníka za každú zaslanú papierovú faktúru.

7.8       Odosielateľ je oprávnený reklamovať údaje (ako napríklad hmotnosť Zásielky, príplatok za dodatočnú manipuláciu) uvedené na faktúre vystavenej spoločnosťou SPS za prepravu zásielok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Odosielateľovi prostredníctvom webových formulárov na stránke www.sps-sro.sk/mojazasielka.

7.9       Spoločnosť SPS je oprávnená účtovať poplatok za vyhľadanie, dodanie kópií potvrdenia o doručení zásielky a kópie účtovných dokladov podľa aktuálneho Cenníka. Potvrdenie o dodaní môže byť zaslané elektronicky alebo poštou.

8.         Reklamačný poriadok a náhrada škody

8.1       Reklamáciu podáva Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky spoločnosti SPS vždy písomne/elektronicky prostredníctvom formulárov www.sps-sro.sk. Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielky riadne prezrieť. Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Balíka, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu ohlásiť u Dopravcu.

8.2       Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky s garantovanou dobou doručenia, podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr do 2 pracovných dní po dodaní Zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo Odosielateľa, prípadne Príjemcu Zásielky na uplatnenie reklamácie.

8.3       Nahlásenie poškodenia, čiastočnej alebo úplnej straty Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom čase dodania Zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo Odosielateľa, prípadne Príjemcu Zásielky na uplatnenie reklamácie.

8.4       Príjemca je povinný v prípade poškodenia alebo zničenia Zásielky uschovať pôvodné balenie Zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie.  Ak príjemca nevie preukázať pôvodné balenie, stáva sa jeho nárok na náhradu škody neplatným.

8.5       Spoločnosť SPS nenesie zodpovednosť za skryté vady Zásielok.

8.6       Po nahlásení poškodenia, zničenia Zásielky, prípadne chýbajúcej časti Zásielky, bude Zásielka povereným pracovníkom spoločnosti SPS vyzdvihnutá na základe objednávky z reklamačného oddelenia.

             Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým:

                –              číslo Zásielky + cieľové PSČ alebo číslo zákazníka

                –              popis vady, alebo poškodenia Zásielky (t. j. textový popis problému)

                –              označenie obsahu Zásielky (t. j. popis tovaru)

                –              výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody

                –              fotodokumentáciu

                –              kontaktné údaje nahlasovateľa reklamácie (t. j. meno a priezvisko, e-mailová adresa)

                Ďalej je k písomnej reklamácii potrebné pripojiť:

                –              doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra bez

                               DPH, objednávka a pod.)

                –              doklad preukazujúci hodnotu Zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia

                               faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad; pokiaľ je osoba uplatňujúca

                               nárok na náhradu škody platiteľom DPH, vyplatí spoločnosť SPS náhradu

                               škody najviac vo výške obstarávacej ceny tovaru bez DPH)

                –              v prípade poškodenia Zásielky doklad preukazujúci výšku spôsobenej

                               škody (faktúra za opravu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia)

8.7       Lehota na vybavenie reklamácie straty, čiastočnej straty, zničenia, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky je 30 kalendárnych dní od jej uplatnenia.

Táto lehota sa predlžuje o čas, po ktorý nemala spoločnosť SPS od oprávnenej osoby k dispozícii všetky nevyhnutné doklady na vybavenie reklamácie. Ak je nutné k vybaveniu reklamácie doložiť potrebné doklady od orgánov činných v trestnom konaní, poisťovne, či iného orgánu, úradu alebo inštitúcie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až po dodaní týchto dokladov Dopravcovi.

Spoločnosť SPS je oprávnená predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie najviac o 90 dní, ak sa reklamácia uplatnená Odosielateľom a/alebo Príjemcom zásielky týka veľkého množstva zásielok alebo iných skutočností spojených s poskytnutou službou alebo s platobným stykom a z objektívnych dôvodov ju nemožno v plnom rozsahu vybaviť v lehote podľa vyššie uvedeného. O predĺžení lehoty je spoločnosť SPS povinná počas plynutia lehoty upovedomiť Odosiela teľa alebo Príjemcu zásielok v písomnej/elektronickej forme a s uvedením dôvodov predĺženia lehoty. Za veľké množstvo zásielok sa považuje minimálne 50 ks zásielok/Balíkov. Za objektívne dôvody sa považuje predvianočné obdobie, odborné posúdenie znalcom, nedostatok zamestnancov, atď.

Ak oprávnená osoba neposkytne spoločnosti SPS na riešenie reklamácie všetky požadované, konkretizované dokumenty a podklady v lehote do 30 kalendárnych dní od výzvy na ich doplnenie, považuje sa konanie za odmietnutie súčinnosti pri šetrení a nárok na náhradu škody preto zaniká.

Nárok rovnako zaniká v prípade ak sa po odovzdaní reklamovanej zásielky zistí rozpor medzi v reklamácii deklarovanom obsahu zásielky a skutočne odovzdanom predmete (napr. rozdielny model alebo sériové číslo, fotky zachycujúce v reklamácii iný predmet ako reálne odovzdaný). V prípade zistenia rozporu a zániku práva na uznanie náhrady škody zasielateľ vydá odovzdaný predmet naspäť odosielateľovi.

Reklamácia oneskoreného dodania zásielok:

a)         V prípade oneskoreného dodania Zásielky s garantovanou dobou doručenia zavinením spoločnosti SPS bude Odosielateľovi alebo Príjemcovi poskytnutá náhrada škody vo výške zaplatenej prepravnej sadzby. Poskytnutím tejto náhrady sa paušálne vyrovnajú možné škody (ekonomické straty), ktoré vzniknú nedodržaním času dodania Zásielky s garantovanou dobou doručenia.

b)        Pri zásielkach s negarantovanou dobou doručenia si Odosielateľ alebo Príjemca náhradu škody podľa predchádzajúcej vety nemôže uplatniť. Popri poskytnutí tejto náhrady nemá Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nárok na náhradu žiadnej ďalšej alebo následnej škody, ani ušlého zisku, sankcie za omeškanie, zmluvnej pokuty, penále ani žiadnych iných nárokov tretích osôb.

Pri poškodení alebo strate Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke, najviac však vo výške deklarovanej hodnoty Zásielky uvedenej na Preberacom liste. Ak sa v preberacom liste zistí nesúlad, spoločnosť SPS je oprávnená postupovať v súlade s čl. 9 týchto OP. Skutočnou škodou je to, o čo sa zmenšil majetok Odosielateľa v dôsledku škodovej udalosti na prepravovanej Zásielke. Pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, uplatňuje nárok na náhradu škody voči spoločnosti SPS zásadne bez DPH.

V rámci reklamačného konania pri žiadosti o náhradu za poškodenie tovaru je Odosielateľ alebo Príjemca povinný preukázať hodnotu Zásielky relevantným dokladom (obstarávacou faktúrou, resp. príjmovým pokladničným dokladom; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, nahradí jej spoločnosť SPS zásadne len obstarávaciu cenu tovaru bez DPH).

Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani inej, následnej alebo nepriamej škody. Právo na náhradu škody, za ktorú zodpovedá spoločnosť SPS, si musí Odosielateľ uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania Zásielky; inak toto právo zanikne.

Odosielateľ nie je oprávnený započítať si nárok na náhradu škody na prepravovaných Zásielkach voči Dopravcovi na zaplatenie ceny prepravných služieb, s čím obidve strany vyslovene súhlasia.

Odosielateľ nie je oprávnený postúpiť nárok na náhradu škody na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dopravcu.

8.8       V prípade straty, poškodenia alebo zničenia Zásielky obsahujúcej dokumenty a tovar vylúčený z prepravy podľa bodu 3.11 týchto Obchodných podmienok Dopravca uhradí Odosielateľovi náhradu škody len do výšky zaplatených prepravných nákladov.

8.9       Pri poškodení, strate, zničení alebo úbytku hmotnosti Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke s prihliadnutím na ustanovenia čl. 9 týchto Obchodných podmienok.

8.10    O opodstatnení a vyplatení náhrady škody rozhoduje oddelenie reklamácií spoločnosti SPS. Náhrada škody za opodstatnenú reklamáciu sa poukáže bezodkladne, len čo sa zistí náhradová povinnosť a výška náhrady škody. Náhradu škody vypláca spoločnosť SPS len v peniazoch, a to v mene platnej na území Slovenskej republiky bankovým prevodom na účet toho, ktorý si náhradovú povinnosť uplatňuje.

8.11    Náhradu škody je možné vyplatiť aj Príjemcovi Zásielky na základe písomnej autorizácie od Odosielateľa Zásielky.

8.12    Za škody na Zásielke, resp. stratu Zásielky, zodpovedá spoločnosť SPS primerane v zmysle ust. § 622 Obchodného zákonníka a § 38 a § 39 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.13    V prípade poškodenia prepravovanej použitej alebo opotrebovanej veci sa jej skutočná hodnota odvíja od jej veku a miery jej opotrebovania (časová hodnota). Pod pojmom časová hodnota sa rozumie hodnota, ktorú je nutné v mieste a čase odoslania vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality, znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci. Výška náhrady škody bude vypočítaná ako časová hodnota veci s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a amortizáciu veci podľa podmienok poistného ústavu spoločnosti SPS. Amortizačná tabuľka je verejne prístupná na webovej stránke spoločnosti SPS.

8.14    Prípadné spory zmluvných strán budú riešené prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky.

8.15    Pokiaľ je príjemca alebo odosielateľ spotrebiteľom, ktorý nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že spoločnosť SPS porušila jeho práva, môže spoločnosti SPS adresovať do 10 kalendárnych dní od obdržania rozhodnutia o reklamácii žiadosť o nápravu/ prešetrenie reklamácie. Spoločnosť SPS v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti o nápravu / prešetrenie reklamácie rozhodne a to tak, že buď potvrdí svoje predchádzajúce rozhodnutie alebo zmení svoje rozhodnutie. ak na ňu neodpovie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania, Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, má v zmysle  § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov  zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (www.teleoff.gov.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.16    Sťažnosť Odosielateľa a/ alebo Príjemcu zásielky za poskytovanú kvalitu a/ alebo správanie sa konkrétnych zamestnancov a/ alebo spolupracovníkov spoločnosti SPS sa nepovažuje za reklamáciu v zmysle týchto Obchodných podmienok.

9.         Dohoda o zmluvnej pokute

9.1       Pre prípad, že pri uplatnení nároku na náhradu škody vyjde najavo, že Odosielateľ podal na prepravu Zásielku s hodnotou vyššou než 1.000,00 EUR a túto skutočnosť neoznámil včas Dopravcovi, prípadne Dopravcovi oznámil cenu nižšiu, než je skutočná cena Zásielky, a tým Dopravcovi znemožnil riadne „pripoistenie“ Zásielky na jej skutočnú hodnotu, je Odosielateľ povinný zaplatiť Dopravcovi zmluvnú pokutu vypočítanú nasledujúcim spôsobom:

                               ZP = SH – PH/SH x PH

                               ZP = zmluvná pokuta

                               SH = skutočná hodnota Zásielky

                                PH = poistná hodnota (hodnota, na ktorú je Zásielka poistená)

Dopravca je oprávnený uplatniť voči Odosielateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške rozdielu skutočnej hodnoty Zásielky a hodnoty, ktorú Odosielateľ uviedol na prepravnom liste; ostatné nároky Dopravcu, najmä nárok na náhradu škody, tým nie sú nijak dotknuté.

9.2.     Dopravca je oprávnený započítať nárok na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody vzniknutej na prepravovanej Zásielke.

9.3       V prípade, že Odosielateľ podal na prepravu Zásielku, ktorá obsahuje predmety vylúčené z prepravy podľa bodu 3.11 týchto Obchodných podmienok, sa Odosielateľ zaväzuje Dopravcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške škody, ktorá vznikla Dopravcovi.

10.       Poistenie zásielky

Poistenie Zásielky sa vzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku straty, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky. Poistenie Zásielky s hodnotou uvedenou Odosielateľom na Preberacom liste (deklarovaná hodnota) do 1.000,00 EUR je zahrnuté v prepravnej sadzbe. Odosielateľ je povinný uvádzať na Prepravný list skutočnú hodnotu prepravovaného tovaru. Pri Zásielke s deklarovanou hodnotou vyššou ako 1.000,00 EUR bude spoločnosť SPS účtovať k prepravnej sadzbe príplatok za „pripoistenie“ vo výške 1,00 EUR za každých ďalších aj začatých 100,00 EUR deklarovanej hodnoty Zásielky. Zaplatením príplatku za „pripoistenie“ k prepravnej sadzbe preberá spoločnosť SPS zodpovednosť poskytnúť Odosielateľovi náhradu škody vo výške hodnoty Zásielky deklarovanej Odosielateľom v prepravnom liste. Zásielky obsahujúce dokumenty a Zásielky vylúčené z prepravy podľa bodu 3.11 nie je možné poistiť.

11.       SPS Parcel Shop

Podaj Balíkov do SPS Parcel Shopu je podmienený používaním zákazníckej aplikácie Dopravcu. V rámci služby SPS Parcel Shop poskytne Dopravca nasledujúce služby:

                a)            Odosielanie automaticky generovanej SMS správy Príjemcovi v deň

                               doručenia Zásielky do SPS Parcel Shop.

                b)           Pripomenutie uloženia Zásielky v  SPS Parcel Shop v posledný deň uloženia.

                c)            Uloženie Zásielky v  SPS Parcel Shop po dobu 7 kalendárnych dní, lehota

                               začína plynúť dňom doručenia Zásielky do SPS Parcel Shop.

K službe SPS Parcel Shop si môže Odosielateľ objednať doplnkovú službu Dobierka, ktorá je samostatne spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Dopravca sa zaväzuje zaslať notifikáciu Príjemcovi prostredníctvom SMS správy len v prípade, ak mu Odosielateľ poskytne potrebné informácie, ako sú telefónne číslo Príjemcu, na ktoré má byť oznámenie odoslané, a to v dátovom súbore špecifikovanom Dopravcom. V prípade ak Odosielateľ neposkytne Dopravcovi potrebné a správne informácie najneskôr v deň odoslania Zásielky, nie je Dopravca povinný poskytnúť službu, pre ktorú sú tieto informácie potrebné. Tým nie je dotknutý nárok Dopravcu na úhradu služby SPS Parcel Shop podľa platného cenníka. Cena SPS Parcel Shop sa riadi príslušným cenníkom. Maximálna hmotnosť Zásielky odoslanej do SPS Parcel Shopu je 20 kg. Zásielku je možné z  SPS Parcel Shopu aj odoslať, a to do ďalšieho SPS Parcel Shopu alebo na akúkoľvek adresu v Slovenskej republike pri využití cenníka platného pre SPS Parcel Shop. Službu odoslanie Zásielky z  SPS Parcel Shopu je možné využiť len vo vybraných SPS Parcel Shopoch určených Dopravcom.

V prípade, že pri službe SPS Parcel Shop neboli medzi Dopravcom a Odosielateľom individuálne dojednané cenové podmienky, platia pre službu SPS Parcel Shop cenové podmienky za doručenie zásielky uvedené v Servisnej zmluve.

12.       Platba kartou

Dopravca akceptuje platby za dobierku od Príjemcu Zásielky vykonané platobnými kartami Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron a V-Pay. V prípade, že platba za Zásielku na dobierku (dobierková čiastka) bola Dopravcovi zaplatená platobnou kartou, túto finančnú sumu Dopravca (i) poukáže na účet špecifikovaný Odosielateľom, alebo (ii) je oprávnený započítať s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi. Provízia za služby Banky v zmysle zmluvy o prijímaní platobných kariet, uzatvorenej medzi Dopravcom a Bankou, bude vyúčtovaná Dopravcom Odosielateľovi faktúrou vystavenou podľa platnej Zmluvy (ďalej len „transakčný poplatok“). V prípade, že Banka zablokuje transakciu uskutočnenú platobnou kartou, doba potrebná na prevedenie čiastky na účet Odosielateľa sa predlžuje o dobu blokovania finančných prostriedkov. Odosielateľ súhlasí, že Dopravca má oprávnenie overenia platnosti, pravosti predkladanej platobnej karty kontrolou totožnosti držiteľa platobnej karty. V prípade, že Banka vykoná opravné zúčtovanie platieb a finančných rozdielov Dopravca má nárok na úhradu tejto sumy od Odosielateľa, a to najmä ak:

                –              transakcia bola uskutočnená falošnou alebo pozmenenou platobnou kartou,

                –              transakcia bola podvodná.

Zo sporov medzi Odosielateľom a držiteľom platobnej karty, týkajúcich sa kvality tovaru alebo služieb platených prostredníctvom platobnej karty, nevyplývajú pre Dopravcu žiadne záväzky ani zodpovednosť. Ak Banka vykoná opravné zúčtovanie alebo spätnú úhradu z dôvodu reklamácie, Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť túto sumu Dopravcovi.

Úhrada platobnou kartou – služba je dostupná pre všetky Zásielky pri doplnkovej službe Dobierka, ktoré sú spracované v zákazníckej aplikácií, doručované na území Slovenskej republiky. Ak Príjemca zaplatí dobierku platobnou kartou, bude Odosielateľovi okrem ceny za obstaranie služby Dobierka účtovaný aj transakčný poplatok za úhradu platobnou kartou, ktorý sa riadi cenníkom Dopravcu alebo je písomne dohodnutý v Servisnej zmluve alebo inej zmluve uzatvorenej medzi Dopravcom a Odosielateľom.

13.       Informácie o zásielkach vnútroštátnej dopravy                 

Informácie o Zásielkach môže žiadať ktokoľvek, kto uvedie podacie číslo Zásielky a PSČ príjemcu, telefonicky na zákazníckom servise spoločnosti SPS (tel. 16 877 alebo prostredníctvom webových formulárov). Informácia o dodaní Zásielky bude k dispozícii nasledujúci pracovný deň po dni dodania Zásielky. Celú trasu Zásielky od jej vybratia až po dodanie možno sledovať na internetovej stránke www.sps-sro.sk. Týmto nie sú dotknuté povinnosti alebo obmedzenia spoločnosti SPS týkajúce sa poštového tajomstva a ochrany osobných údajov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.

 1. Ochrana osobných údajov
  1. Pre účely týchto Obchodných podmienok sa rozumie:
 2. všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
 3. osobnými údajmi v zmysle § 11 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „poštový zákon“) sú najmä: meno, priezvisko, titul, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie, telefónne číslo, emailovú adresu, vzťah zástupcu k adresátovi, údaj o priebehu distribúcie a nemožnosti dodania poštovej zásielky,
 4. dotknutou osobou v zmysle článku 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania (Príjemca zásielky).
 1. Účel a právne základy spracovania osobných údajov spoločnosťou SPS

14.2.1       Spoločnosť SPS ako registrovaný poštový podnik spracúva osobné údaje za účelom dodávania Zásielok Príjemcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (oprávnený záujem) vyplývajúci z ustanovenia § 11 poštového zákona.

14.2.2       Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom vybavenie reklamácií a sťažností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a poštového zákona. 

14.2.3       Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom vedenia účtovníctva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,

14.2.4       Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom vybavenia Žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vyplývajúcich zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

14.2.5       Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom Call centra – vybavenie požiadavky volajúceho v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 1. Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú Servisnú zmluvu, je vo vzťahu k dotknutej osobe, ktorej spoločnosť SPS doručuje zásielku objednanú u Odosielateľa, povinný túto dotknutú osobu informovať v rozsahu podľa článku 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tzn. v mene odosielateľa i v mene spoločnosti SPS), najmä (avšak nielen) o právach dotknutej osoby a o tom, že osobné údaje dotknutej osoby budú na účel uvedený v bode 14.2 týchto Obchodných podmienok poskytnuté spoločnosti SPS, ktorá ich bude spracúvať podľa bodu 14.3 týchto Obchodných podmienok.
 1. Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzavretú Servisnú zmluvu, zodpovedá za správnosť a aktuálnosť osobných údajov dotknutých osôb, ktoré poskytne spoločnosti SPS podľa bodov 14.2 a 14.3 týchto Obchodných podmienok.
 1. Spoločnosť SPS, ktorá spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom mene, poverila spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje poskytovanie služieb uvedených v bode 1.2 týchto Obchodných podmienok. Sprostredkovatelia spoločnosti SPS spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (príjemcov zásielok) na základe zdokumentovaných pokynov spoločnosti SPS a v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Priebežne aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (príjemcov zásielok) v mene spoločnosti SPS, je uverejnený na webovom sídle www.sps-sro.sk.
 1. Zodpovednú osobu Dopravcu v oblasti ochrany osobných údajov možno kontaktovať na: zodpovednaosoba@sps-sro.sk, alebo na adrese: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Na obálke prosím uveďte poznámku „GDPR – zodpovedná osoba“.
 1. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, možno poskytnúť len osobe, ktorej sa týkajú. Spoločnosti SPS patrí úhrada nákladov za poskytnutie informácií a údajov.
 1. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, spoločnosť SPS poskytne súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.
 1. Dotknutá osoba si môže u spoločnosti SPS uplatniť nasledovné práva:
 2. Právo na prístup k údajom,
 3. Právo na opravu alebo doplnenie,
 4. Právo na vymazanie,
 5. Právo namietať,
 6. Právo na obmedzenie spracúvania,
 7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

14.10  Bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov a vybavovaní práv dotknutých osôb sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti SPS www.sps-sro.sk v sekcií ochrana osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre spoločnosť SPS ako aj Odosielateľa a Príjemcu Zásielky, prípadne iné osoby, na ktoré sa tieto Obchodné podmienky vzťahujú.

Zmluvné vzťahy v týchto Obchodných podmienkach neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (pre vylúčenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že si dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka pôsobnosť Obchodného zákonníka) a zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Obchodné podmienky sú prístupné v sídle spoločnosti SPS, na adrese Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji a na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

Spoločnosť SPS je oprávnená zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Obchodné podmienky vydaním zmeny. Pre Odosielateľa a/alebo Príjemcu zásielky sú zmenené Obchodné podmienky záväzné dňom publikovania na internetovej stránke www.sps-sro.sk, ak v jeho obsahu nie je uvedené inak.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.08.2021.

Doprava ZDARMA!!!

Využite našu akciu a za dopravu neplaťte! Dopravné náklady nechajte na nás!

Tím www.imperialshop.sk

 
Nové predajné priestory Imperialshop-u

Vážený zákazníci možno ste si nevšimli veľkú novinu! Tak sa Vám pripomíname!!! www.imperialshop.sk zmenil kancelárske a skladové priestory! Príďte si nakúpiť osobne do nášho obchodu, ktorý sa nachádza v Trnave na obchvate na Novej ulici 3B.

Okrem produktov, ktoré sú skladom k zakúpeniu, si môžte pozrieť viaceré vystavené produkty a osobne sa poradiť s našim skúseným personálom!

Tešíme sa na Vašu návštevu!!!!

 

Váhate či kúpiť tovar cez internet?

Prinášame Vám zopár informácií prečo ÁNO!

Nakupovanie cez internet podľa analytikov ľuďom ušetrí čas aj peniaze, keďže aj cestovanie za nákupmi, či už autom alebo mestskou dopravou, niečo stojí. Internet nám navyše pomáha vyriešiť dilemu, kde môžeme vyhliadnutý produkt kúpiť, keďže všetko sa dá jednoducho vyhľadať. Taktiež si rýchlo prostredníctvom internetu dokážeme urobiť vlastný cenový prieskum, kde sa dá konkrétny produkt kúpiť najvýhodnejšie.

Veľkou výhodou online nakupovania je však aj cena tovarov. Tá je zvyčajne nižšia ako ceny výrobkov v kamenných obchodoch. Podľa odborníkov je to spôsobené aj tým, že internetové obchody majú zvyčajne nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s kamennými. Nemusia platiť zamestnancov, ktorí zákazníkov obslúžia a poradia im, ani pokladníkov, ktorí predaj zrealizujú. A tým sa znižujú aj ich personálne náklady, čo sa v konečnom dôsledku prenáša aj do nižších cien pre spotrebiteľov.

Online nakupovanie je pre spotrebiteľov lákavé aj z ďalších dôvodov. Online obchody sú otvorené 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Ľudí tak neobmedzuje žiadne otváracie hodiny ako v kamenných obchodoch.

Náš e-shop získal prestížny certifikát "overené zákazníkmi", má výdajňu tovaru a skúsených zamestnancov, ktorí vždy vedia s výberom poradiť. Navyše Váš nákup Vám privezieme úplne ZADARMO až domov! Tak neváhajte a klikajte www.imperialshop.sk

Náš nový shop

Navštívte nás v našich nových priestoroch kde si nakúpite tovar, ktorý máme skladom ihneď k odberu!

Že to máte ďaleko? Nevadí, kliknite na www.imperialshop.sk!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Fotka uživatele Imperialshop.sk.

Jednou z možností ako regulovať kúrenie a tak usporiť je kúpa a montáž termostatických hlavíc.

Správnou reguláciou kúrenia môžete počas sezóny ušetriť nemalú čiastku. Chce to hlavne neprekurovať, dobre vetrať a ak to vaše kúrenie umožňuje, regulovať teplotu v interiéri počas dňa tak, aby ste nekúrili zbytočne. Napríklad pre plynový kotol je výhodnejšie, ak pracuje radšej kratšiu dobu na plný výkon, než dlho s nižším výkonom. Všetko je skrátka v dobrej regulácii.

Kľúčovou zásadou pre šetrenie energie pri vykurovaní je nekúriť viac, než je potrebné. S každým stupňom navyše stúpajú celosezónne náklady až o 6%. Ak teda budete mať namiesto priemerných 20 ° C v dome napr. 25 ° C, pripravte sa na takmer tretinový nárast spotreby energií. Dôležité je pritom vedieť teplotu v miestnosti správne merať a regulovať. Ideálne je využitie termostatických hlavíc na vykurovacích telesách, prípadne izbového termostatu, ktorý umožňuje lepšie regulovať teploty v jednotlivých miestnostiach.

Termostatická hlavica je už dnes bežnou súčasťou radiátorov. Stretnete sa nimi hlavne tam, kde je diaľkové vykurovanie, múdrejšie termostatické hlavice sa však môžu uplatniť aj v rodinných domoch, kde je inštalované lokálne plynové kúrenie. Termostatická hlavica otvára a zatvára prívod teplej vody do radiátora na základe teploty v miestnosti.

Na www.imperialshop.sk zakúpite IVAR termostatickú hlavicu T5000 M30 už za 8,80€!

Kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/IVAR-termostaticka-hlavica-T5000-M30-d4336.htm

Kupeľňové radiátory Thermal Trend

Spoločnosť Thermal Trend, so sídlom v Starovičkách, vznikla v roku 1995 so 100 % podielom českého kapitálu. Je najväčším českým výrobcom a v posledných rokoch aj najväčším dodávateľom kúpeľňových radiátorov na českom trhu. V súčasnej dobe spoločnosť poskytuje prácu 70 zamestnancom a to vo vlastných priestoroch (5.000 m2 výrobnej plochy) a vyrába asi 230.000 kusov vykurovacích telies ročne. Zhruba 40 % produkcie je určenej pre tuzemský trh a 60 % sa vyváža do 18 krajín Európy.

04.jpg

Thermal Trend

Firma Thermal Trend má sídlo v slovenských Starovičkách, kde v roku 1995 vznikla. Zameriava sa na výrobu kúpeľňových radiátorov. Pre spoločnosť sú skúsenosti a vysoká odbornosť samozrejmosť. Jej prianím je, aby sa kúpeľňa v prítomnosti jej výrobkov stala miestom plným tepla, pohody a dynamiky. www.imperialshop.sk radiátory od spoločnosti Thermal Trend vo svojej ponuke ponúka.

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Ohrievače vody Tatramat

Ideálne riešenie ohrevu vody prináša do Vašich domácností spoločnosť Tatramat!

Tam, kde sa rozhoduje o kvalite a výkone, neexistuje žiaden kompromis. Ohrievače vody Tatramat Vám svojím vyhotovením ponúkajú ideálne spojenie týchto vlastností.
Vďaka najnovšiemu know-how, zodpovednému prístupu a najmodernejším technológiám využívaným nie len pri výrobe, ale i samotnom vývoji sa ich produkty vyznačujú:
1.) Jednoduchou inštaláciou
2.) Vysokou bezpečnosťou
3.) Vynikajúcou kvalitou a dlhou životnosťou
4.) Vysokým komfortom a spokojnosťou zákazníka

Ohrievače Tatramat kúpite najvýhodnejšie TU: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-TATRAMAT-c14_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Výhody kondenzačného kotla

Zvažujete kúpu plynového kondenzačného kotla? Toto sú výhody, ktoré hovoria "za":
+ zvýšenie energetickej efektivity prevádzky
+ zníženie spotreby zemného plynu pri zachovaní požadovaného výkonu sústavy
+ zvýšenie úspory finančných prostriedkov vynakladaných na energiu
+ pomerne rýchla návratnosť investície (približne 5 rokov pri bežnom rodinnom dome)
+ zvýšenie bezpečnosti prevádzky plynového spotrebiča
+ prijateľná cena niektorých modelov kondenzačných kotlov
+ zvýšenie komfortu obsluhy spotrebiča

Kondenzačné kotle od všetkých výrobcov za najvýhodnejšie ceny a s dopravou ZDARMA kúpite na www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
BUDERUS LOGANO II.

Značka Buderus začala predávať novú vylepšenú verziu kotla Logano S111 s poradovým číslo 2. Nová atraktívna a moderná verzia oceľového kotla na hnedé uhlie prináša vyšší užívateľský komfort a bezpečnosť. Okrem hnedého uhlia možno spaľovať aj drevo, hnedouhoľné brikety, peletky, čierne uhlie, alebo koks.

Charakteristika Logano S111-2:
- automatická regulácia výkonu tepelným regulátorom ťahu
na tepelnú izoláciu sú použité materiály bez azbestu,
- otočný rošt,
- chladiaca slučka (ochrana proti prehriatiu kotla) je súčasťou dodávky,
- nový moderný dizajn,
- oceľový kotol,
- prikladanie zhora,
- certifitkovaný v emisnej triede 3 (podľa EN 303-5),
- efektívne spaľovanie.

Kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Buderus-LOGANO-S111-2-12WT-d10199.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Vyhrievacie tyče do rebríkových radiátorov

Vyhrievacie tyče (špirály) sa používajú na elektrické vykurovanie rebríkového radiátora. Vkladá sa priamo do radiátora cez špeciálny T-kus, ktorý je prispôsobený na kombináciu elektrickej špirály a klasickej vykurovacej vody. Výhodou takýchto riešení je hlavne vyhrievanie rebríka aj vtedy, keď kotol nieje v prevádzke, napríklad v letných alebo prechodných obdobiach. Elektrické špirály sú rozdelené podľa výkonu, od 200 W až po 900 W určené do veľkých rebríkových radiátorov. K elektrickej špirále je možné aj zapojiť zásuvkový termostat (zariadenie na nastavenie teploty), ktorým môžeme regulovať čas vyhrievania a teplotu.

Vyhrievacie tyče a ďalšie príslušenstvo kúpite na www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Energetické štítkovanie produktov

Viete že...
označovanie vykurovacej techniky energetickým štítkami je založené na smerniciach Európskej únie?

Znamená to, že označovanie je v celej Európe upravené jednotne a samotný výpočet je založený na postupe stanovenom Európskou komisiou.
Takto máte k dispozícii porovnávací základ a tým aj rozhodovaciu pomôcku pre kúpu či modernizáciu vykurovacieho systému.

Štítok produktu a štítok systému
Všetky zdroje tepla do 70 kW a zásobníky do 500 litrov musia byť označené štítkom s energetickou účinnosťou. Tieto štítky nasledujú predovšetkým z domácich spotrebičov známy princíp „A až G“ s optický označením rozličnými farbami.
Štítky ohodnucujú jednotlivé produkty. Okrem toho musia byť taktiež oštítkované systémové kombinácie vykurovacích systémov.

www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Immergas VICTRIX ZEUS

K naším TOP najpredávanejším produktom patrí kondenzačný závesný kotol so zabudovaným zásobníkom TÚV IMMERGAS VICTRIX Zeus 26!

MAXIMÁLNY KOMFORT, MINIMÁLNA SPOTREBA sú prednosti tohto kotla, ktorý má zabudovaný 45 litrový zásobník teplej úžitkovej vody.

Nová konštrukcia a pokroková technológia kotla umožňuje dosiahnuť výrazný komfort a dostatok TÚV.

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Viessmann

Viessmann vám ponúka riešenia pre všetky oblasti!

Skupina Viessmann je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. Ucelené portfólio firmy Viessmann zahŕňa individuálne riešenia s efektívne pracujúcimi systémami a výkonmi od 1,5 do 120 000 kW pre všetky aplikačné oblasti, ako aj všetky zdroje energií.

Vykurovacie systémy
Ucelený sortiment ponúka špičkové technológie a vytyčuje nový štandard. Svojím zameraním na energetickú efektívnosť pomáha znižovať náklady a šetriť zdroje a životné prostredie!

Viac o produktoch na www.imperialshop.sk alebo u naších šikovných predajcov!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Velis Evo Plus od Ariston

Elektrický zásobníkový ohrievač vody Velis Evo Plus od Ariston, patrí medzi dizajnovo najvydarenejšie produkty, s ohľadom na funkcie, ktorými disponuje.

VELIS EVO PLUS má jedinečný taliansky dizajn s povrchom vo farbe strieborného kovu, plochým tvarom s oblými líniami a hĺbkou iba 27 cm. Môžete ho nainštalovať zvislo alebo vodorovne.

VELIS EVO PLUS je vybavený funkciou ECO EVO, ktorá si pamätá, kedy a koľko teplej vody používate. Tým znižuje spotrebu elektrickej energie až o 14 %. VELIS EVOPLUS navyše ponúka aj možnosť denného programovania. K ďalšej úspore energie prispieva inovatívna konštrukcia s dvojitou nádržou. Celkovo tak s týmto ohrievačom môžete ušetriť až 259 kWh ročne, čo predstavuje ročnú úsporu až 45 EUR.

Na dotykovom BlueTech displeji nájdete informácie, koľko spŕch je aktuálne k dispozícii a ako dlho budete čakať na ďalšiu. Vďaka rýchlemu ohrevu je teplá voda na sprchovanie pripravená za 50 minút.

Kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Elektricke-ohrievace-ARISTON-c88_745_2.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.

IVAR domáce vodárne

IVAR CS spol. s r.o. pôsobí ako reprezentant obchodno-technického zastúpenia rady európskych firiem v odboroch voda, kúrenie, plyn, filtrácia a úprava vody, čerpacia technika, solárne systémy a tepelné čerpadlá, zásobníky, fancoily a klimatizácia.

Na www.imperialshop.sk kúpite domáce vodárne s expanznou tlakovou nádobou o objeme 20 l, 60 l a 80 l.

Jej základom je samonasávacie odstredivé čerpadlo JET s veľkým sacím výkonom, ktoré pracuje aj s vodou obsahujúcou vzduchové bubliny a drobné kamienky alebo piesok. Súčasťou vodárne je tlakový spínač, manometer, pripojovací elektrický kábel dĺžky 2m a prepojovacia pružná hadica medzi čerpadlom a expanznou nádobou. Teleso čerpadla je z liatiny, hriadel z nerezovej ocele, obežné kolo z technopolymeru, upchávka hriadela z grafitu. Ležatá expanzná nádoba je oceľová, vnútorný vak je butylový.

Viac otázok zodpovieme osobne na predajni alebo telefonicky!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.

Karma Elegance

Ako najlepšie zrelaxovať? Predsa pri krbe s plápolajúcimi plameňmi. Plynové krby Karma Elegance navodia túto atmosféru akoby z horiaceho dreva, ktorá je navyše doplnená príjemným teplom z krbu.

Vonkajší vzhľad zabudovateľného krbu je veľmi podobný klasickým krbom na drevo. Využitie plynu ako paliva poskytuje veľmi presnú reguláciu teploty v miestnosti. Pohľad presklenenými rovnými dvierkami krbu vytvára porovnateľný dojem s krbami na drevo. Plynový plameň veľmi prirodzene prehorí medzi polenami zo špeciálneho keramického materiálu a vytvorí vernú ilúziu otvoreného dreveného ohniska.

Teraz je ten správny čas na zabudovanie krbu, ktorý Vám zútulní a prehreje Váš domov v zimnom období!

Aj krby Karma kúpite na www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Termostatické hlavice

Vymenili ste radiátory ale nenamontovali termostatické hlavice? Chyba!
Termostatická hlavica je zariadenie, ktoré funguje bez pomocnej energie. Slúži na ovládanie termostatického ventilu, na ktorom je nainštalovaná. Vo vnútri hlavice sa nachádza snímač teploty. Je to valček naplnený väčšinou voskom alebo liehom. Pôsobením okolitého tepla sa kvapalina (vosk, lieh) vo valčeku rozpína a vysúva „piestik“. Vysunutím piestika sa zatlačí kužeľ ventilu a ventil sa uzatvorí. Táto zmena dĺžky piestika po jeho vysunutí spôsobí zatlačenie kužeľa ventilu a tým ho uzatvorí. Hlavice preto výrazne znížia náklady na vykurovanie!

Tipy:
- na predĺženie životnosti termostatických hlavíc ich mimo vykurovaciu sezónu vždy nastavte na maximum. Nedochádza tak k namáhaniu termostatického ventilu ani systému v hlavici, ktorý na neho vytvára tlak,
- pri vetraní termostatický ventil uzatvorte – otočte hlavicu úplne doprava. Po zavretí okna ju nastavte opäť na požadovanú hodnotu.

Širokú ponuku termostatických hlavíc nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Termostaticke-hlavice-c68_476_2.…

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Pozinkované nádoby

Pozinkované tlakové nádoby sú určené ako zásobníky vody pre domáce vodárne, prečerpávacie stanice priemyselné čerpacie stanice...

Sú vhodné ku všetkým typom čerpadiel, ktoré zodpovedajú max. možnostiam nádob svojimi konštrukčnými parametrami (objem + pracovný pretlak).

Svojou funkciou zabezpečujú plynulý rozvod vody, najmä z vlastnej studne, v plnom rozsahu. Tým, že udržujú zásobu vody na okamžité použitie, predlžujú životnosť čerpadla.

Pozinkované nádoby kúpite na predajni alebo www.imperialshop.sk!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
GRUNDFOS

Ročná produkcia viac ako 16 miliónov čerpacích jednotiek robí Grundfos jedným z popredných svetových výrobcov čerpadiel. Obehové čerpadlá pre vykurovanie a klimatizáciu a ďalšie odstredivé čerpadlá pre priemysel, dodávky vody, kanalizácie a dávkovanie sú hlavné produkty. Dnes je Grundfos najväčším svetovým výrobcom obehových čerpadiel, ktoré pokrývajú cca. 50% svetového trhu s týmito čerpadlami.

Okrem čerpadiel Grundfos vyrába štandardné a ponorné motory, rovnako ako state-of-the-art elektroniku pre sledovanie a riadenie čerpadla. Ďalšie produkty sú vyrábané v BioBooster a Lifelink divízií, ktoré sú súčasťou spoločnosti, nových podnikateľských aktivít. Grundfos tiež predstavil Blueflux, čo je nová technológia, ktorá zabezpečuje, že zariadenie je medzi absolútne najlepšími na trhu.

Skupina Grundfos je zastúpená viac ako 80 spoločnosťami vo viac ako 55 krajinách. Okrem toho sú výrobky Grundfos predávané vo veľkom počte krajín miestnymi distribútormi.

Čerpadlá kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Cerpadla-a-vodarne-c35_0_1.htm#min_price_filter=0&max_price_filter=0&show_centerpage_params_filter=0&selected_centerpage_param_filter=0&filter_values%5B31%5D%5B424254%5D=1&sort=3

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Fernox - vedúce riešenie na trhu

Fernox je na trhu už 50 rokov! So skúsenosťami a neustálymi investíciami do výskumu vyrába vysoko kvalitné a účinné produkty na úpravu vody.

Každý produkt značky Fernox má jednoduché použitie a zaručenú účinnosť!

Produkty zvyšujú účinnosť vykurovacích a chladiacich systémov a hrajú významnú úlohu v redukcii opráv a znižovaní nákladov na ďalšie opravy.

Význam úpravy vody

Ak sa voda v systémoch ústredného kúrenia chemicky neupravuje, v krátkom časovom období zníži korózia a vodný kameň účinnosť kotla. Výzkum ukázal že bez úpravy vody je v priebehu niekoľkých týždňov znížená účinnosť kotla o 6%.
To má vplyv negatívny vplyv na spotrebu energie a emisií, čo neprospieva peňaženke ani životnému prostrediu!

V systémoch s neupravenou vodou sa môže vyskytnúť:
- vnútorná korózia
- usadzovanie vodného kameňa
- vytváranie plynov
- poruchy čerpadla
- hlučnosť kotla
- zníženie účinnosti

Predchádzajte negatívnym vplyvom a vyberajte zo širokej ponuky značka FERNOX!

Viac na http://www.imperialshop.sk/Uprava-vody-FERNOX-c39_0_1.htm

HelioSet

HelioSet je beztlaková zostava pre prípravu teplej vody s možnosťou dodatočného ohrevu prostredníctvom vykurovacieho kotla alebo po nainštalovaní elektrickej sady aj elektrickou špirálou. Zostava obsahuje zásobník teplej vody, 2 solárne ploché panely a základné príslušenstvo pre montáž na šikmú a plochú strechu.

Viac info na predajni alebo TU: http://www.imperialshop.sk/Protherm-HELIOSET-FES2-250-BM-d9…

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Viete čo sú enzýmy?

Enzýmy patria k pomerne mladým objavom. Enzýmy sú vo svojej podstate bielkoviny. Ich hlavným charakteristickým rysom je, že dokážu pôsobiť už vo veľmi malom množstve. Sú to biokatalyzátory, tzn., že znižujú vstupnú energiu reakcie tak, aby mohla prebehnúť, navyše reakciu urýchľujú.

Každý z mnohých druhov enzýmov sa zúčastňuje špecifického druhu chemické reakcie, pre ktorú je určený. Jednou z dôležitých funkcií enzýmov, na ktorých priamo závisí život a rast organizmov, je schopnosť jednotlivých enzýmov štiepiť a rozkladať rôzne zložité molekuly na menšie reťazce, ktoré sú organizmy schopné stráviť a ktoré sa tak stávajú zdrojom energie pre ich ďalší rast.

Pre naše účely je najdôležitejšie pochopiť aspoň čiastočne úlohu enzýmov v procese trávenia, pretože na podobnom princípe pracujú aj všetky prípravky použiteľné na odpadové vody.

Tráviace enzýmy pomáhajú spracovať a využiť potravu (premieňať cukry, tuky a bielkoviny na energiu). Bohužiaľ zabezpečujú tiež funkciu úplne opačnú, prebytočnú prijatú energiu spoľahlivo premieňajú v tuky, ktoré sa nám ukladajú na najmenej vhodných miestach.

Produkty Žumpex prešli mnohoročným vývojom, ktorý zaručuje ich optimálne vlastnosti a pomáha dosiahnuť očakávaného výsledku. Obsahujú široké spektrum enzýmov v pomeroch, ktoré sú najvhodnejšie pre intenzifikáciu čistiaceho efektu v kalovom hospodárstve.

Enzýmy Žumpex kúpite na našej predajni alebo na www.imperialshop.sk!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
HAKL Slim

Ohrievače vody HAKL SLIM sa vyrábajú v troch výkonových prevedeniach. Najvýkonnejší model pri zníženom prietoku zohrieva vodu nepretržite. Model s najslabším výkonom je vhodný pre inštaláciu na elektrickú sieť s nízkym istením. Požadovanú teplotu ohrevu vody v zásobníku je možné nastaviť pomocou termostatu, ktorý má zároveň funkciu mrazuvzdornej poistky.

Ohrievač je určený pre zapojenie na beztlakovú vodovodnú batériu HAKL dodávanú s príslušenstvom pre montáž (tesnenia, redukcie, držiak ohrievača...) Ohrievač spolu s beztlakovou batériou je možné nainštalovať na domácu vodárničku, verejný vodovodný systém, ale aj na samospád s vodným stĺpcom vyšším ako štyri metre.

Celú ponuku HAKL nájdete na www.imperialshop.sk alebo priamo TU:http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-HAKL-c134_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
HT systém Plastbrno

HT rúry a tvarovky sú určené hlavne na vnútornú kanalizáciu, systém je určený pre odtokové a pripojovacie potrubie, odpadové potrubie, splaškové, dažďové a vetracie potrubie vo vnútri budov.

Rúry a tvarovky sa spájajú násuvným hrdlom s vloženým gumovým tesniacim krúžkom.

Na www.imperialshop.sk ich kúpite s priemerom od 32 do 110mm od výrobcu Plastbrno!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Fernox

Fernox je jednotka na trhu v oblasti vývoja a inovácii chemických produktov na úpravu vody. Fernox je jediný výrobca produktov na úpravu vody, ktoré sú schválené inštitúciou KIWA ako ekologicky šetrné výrobky s vysokou účinnosťou.

Viac ako 40 rokov je Fernox jednotkou vo vývoji produktov na chemickú úpravu vody ktoré, slúžia ochranu a zachovanie energetickej účinnosti vykurovacích systémov.

Ako súčasť rozširujúceho sa portfólia, uviedol  Fernox na trh rad teplonosných kvapalín a čistiacich prostriedkov vyvinutých špeciálne  pre aplikácie k tepelným čerpadlám. K dispozícii sú buď už ako pripravené kvapaliny na okamžitú aplikáciu, alebo v koncentrovanej forme, ktoré sa jednoducho na mieste namiešajú na požadovanú úroveň ochrany proti mrazu.

 

Produkty Fernox nájdete aj v našom sortimente http://www.imperialshop.sk/Uprava-vody-FERNOX-c39_0_1.htm!

Fernox-products.sk

JunkersHome – vykurovanie sa stáva mobilným

Do pozornosti dávame serióznu aplikáciu pre ovládanie kotla a vykurovania cez internet prostredníctvom smartfónu – aplikácia beží pod operačným systémom iOS aj ANDROID.

Viac info na www.imprerialshop.sk alebo osobne na našej predajni!

 

mobilne vykurovanie

Elektrina – okamžitý zdroj tepla

Kúrenie elektrinou je jednoduché a za istých podmienok môže byť i výhodné. Existuje niekoľko praktických výhod, ako je napríklad jednoduchá montáž. Avšak z dlhodobého hľadiska je používanie iných zdrojov energie na vykurovanie efektívnejšie.

 

Vykurovanie elektrinou prostredníctvo elektrických kotlov je vhodné ako domáci centrálny systém vykurovania, ako doplnkový zdroj k iným typom vykurovania alebo na takých miestach, ktoré sa často nepoužívajú, ako napríklad víkendové domy. Lokálne elektrické ohrievače sú vhodné na takých miestach, kde nie je možné alebo vhodné centrálne vykurovanie, ako napr. malé kancelárie v skladoch.

Väčšina elektrických ohrievačov a kotlov sú priestorovo nenáročné za prijateľnú cenu. Ďalším výhodami sú nízke náklady na montáž a údržbu. Priamovykurovacie typy ohrievačov je možné použiť napríklad na rýchle vykúrenie kúpeľne.

Praktické výhody elektrickej energie sú však v protiklade s pomerne nízkou účinnosťou pri výrobe elektriny. Výroba elektriny spaľovaním fosílnych palív je málo efektívna. Ďalšie straty sú v rozvodoch elektrickej energie. Znamená to, že spotreba primárnej energie je vyššia ako je potrebné na vykurovanie domu. Z dlhodobého hľadiska preto používanie elektriny na vykurovanie neodporúčame .

 

Výhody elektriny

 • Vysoká dostupnosť
 • Nízke nároky na priestor
 • Nízke náklady na kúpu
 • Nízke náklady na montáž a údržbu
 • Možnosť získania lacnejšej elektriny porovnávaním cien od jej poskytovateľov alebo špeciálnych sadzieb
 

Požiadavky kladené na domácnosť

 • Musí byť pripojená na verejnú elektrickú sieť alebo musí mať samostatný zdroj prúdu
 • Dostatočne dimenzované rozvody, lebo niektoré zariadenia, ako napr. akumulačný zásobník alebo elektrický kotol, majú veľký odber
 

Elektrické ohrievacie zariadenia

Je niekoľko typov zariadení, ktoré vyhrievajú miestnosti s použitím elektriny, elektrické priamovykurovacie kotly, nočné akumulačné ohrievače, teplovzdušné ventilátory, elektrické radiátory alebo elektrické infražiariče.

 

Plyn zdroj energie

Plyn patrí medzi najdôležitejšie palivá na svetovom trhu energií. Vzhľadom na jeho veľké zásoby, sa zrejme jeho dôležitosť v niekoľkých ďalších desaťročiach nezmení. Ako alternatíva vykurovania zemným plynom sa dá použiť LPG alebo bioplyn.

Plyn – zdroj energie
Účinnosť zemného plynu je v porovnaní s inými palivami vyššia. Investičné náklady sú podstatne nižšie a nevznikajú žiadne dodatočné náklady spojené so skladovaním paliva. Pričom technológia spaľovania zemného plynu, obzvlášť pri moderných kondenzačných kotloch, sa vyznačuje vysokým stupňom využitia tepla.

Spaľovanie plynu je ekologické, neprodukuje žiadne sadze či popol, preto produkuje nižšie emisie ako napríklad vykurovací olej. Z hľadiska životného prostredia považujeme plyn za najšetrnejšie fosílne palivo.

Výhody používania plynu:
- Nízke investičné náklady
- Vysoká účinnosť
- Malé nároky na priestor
- Najlepšie CO₂ zo všetkých fosílnych palív
- Flexibilne kombinovateľný s technológiami, ktoré používajú obnoviteľné zdroje energie

Zemný plyn tvorí hlavne metán. Nachádza sa v obrovských bublinách asi 1000 až 3500 m pod zemou. K zákazníkom sa zemný plyn privádza prostredníctvom plynovodu, často aj niekoľko tisíc kilometrov od miesta jeho ťažby. Inou možnosťou je dodávka skvapalneného zemného plynu v tankeroch.
Podľa súčasných predpovedí, zásoby zemného plynu vydržia približne 63 rokov. Ďalších 70 rokov bude pravdepodobne možné vykryť ťažbou zo zatiaľ nevyužitých zdrojov zemného plynu.

Skvapalnený plyn je vedľajším produktom v rafinériách a je známy pod názvom LPG (Liquefied Petroleum Gas). Obsahuje najmä bután a propán. Skvapalnenie prebieha pri vysokom tlaku, čím sa výrazne zníži jeho objem a zjednoduší jeho preprava. Transport zabezpečujú lode alebo cisternové vozidlá.
Jeho veľkou výhodou pred zemným plynom je, že sa môže používať v domoch, ktoré nemajú prípojku na zemný plyn. Na skladovanie LPG sú potrebné špeciálne tlakové nádrže umiestnené najčastejšie v dome alebo v záhrade.

Bioplyn sa získava spracovaním biomasy, ako sú zvyšky po zbere či organický odpad. Stále častejšie sa však rastliny pestujú špeciálne za účelom ich energetického využitia. Vysoký výnos bioplynu sa dosahuje najmä z kukurice alebo repy. V porovnaní so zemným plynom, bioplyn nie je fosílne palivo, preto ho možno produkovať neobmedzene. Po zabezpečení dostatočnej kvality a čistoty je možné bioplyn používať aj vo verejnej sieti.

Kotle na plyn a aj iné kúpite najvýhodnejšie a s dopravou ZDARMA len na www.imperialshop.sk

Ako správne vybrať vhodný kotol?

Vlastnú charakteristiku a výber správneho kotla ovplyvňuje celý rad faktorov. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby typ kotla napríklad pre rodinný dom, alebo bytovú jednotku navrhol a schválil projektant TZB alebo odborná firma TZB. Pokiaľ sa však investor bude pri výbere spoliehať na vlastnú skúsenosť, mal by pri výbere a posudzovaní situácie zvážiť aspoň nasledujúce faktory.

 

 • Počet členov v domácnosti - je dôležité zohľadniť nielen aktuálny stav, ale počítať tiež s možnými zmenami tohto počtu, napríklad v nasledujúcich 5 rokoch. Výber kotla je teda ovplyvnený podľa vyrobeného množstva vody v litroch za 30 min.
 • Umiestnenie zdroja tepla od odberných miest. Značný časový rodziel vzniká medzi kotlom typu:
   • Kombinovaný kotol s prietokovým ohrevom TV
   • Kotly s ohrevom TV v zásobníku - vstavaným, alebo externým
 • Veľkosť celkových tepelných strát objektu - rozhodujúci faktor, aby kotol nebol zbytočne výkonovo predimenzovaný.
 • Posúdenie vlastného vykurovacieho systému:
   • Jednookruhový vykurovací systém - len radiátory, alebo podlahové vykurovanie.
   • Viacokruhový vykurovací systém s rôznou teplotou vykurovanej vody radiátory a podlahové vykurovanie.
   • Zmiešané systémy - viacokruhový vykurovací systém v kombinácii s krbovou vložkou, solárnymi panelmi, bazén atď.

V súčasnej dobe kedy sú už v ponuke len kotly s vysokou účinnosťou a veľmi malými emisiami, dochádza u mnohých investorov k presvedčeniu, že je vlastne jedno aký kotol si vyberú. Hlavným a často jediným faktorom pre nich zostáva cena. V ponuke každého výrobcu sú kotly s veľkým cenovým rozsahom, ktorý je ovplyvnený vlastnou výbavou, možnosťami vstavanej regulácie v kotly a množstvom vody za určitý čas. A práve tieto parametre sú hlavným kritériom pri výbere správneho kotla.

Skúsenosti z tohto oboru jasne ukazujú, že zle vybraný typ kotla neplní pôvodné predstavy investora a následky takéhoto výberu sa len veľmi ťažko naprávajú, pokiaľ je to vôbec možné.

 

S výberom kotla podľa Vašich predstáv Vám ochotne poradia naši vyškolení zamestnanci!

Celú ponuku nájdete na www.imperialshop.sk

Prečo je potrebné filtrovať a upravovať vodu v kúrení?

Znečistená a chemicky neupravená voda v systéme ÚK umožňuje tvorbu kalu, usadenín vodného kameňa a korózie, čo zapríčiní zníženie účinnosti kotla a má vplyv na zvýšenie spotreby plynu a tým pádom aj na zvýšenie množstva škodlivých emisií.

Nechránený systém znamená časté problémy, zavzdušňovanie, hlučnosť, nedokurovanie, upchávanie, zlú cirkuláciu, poškodenie čerpadla a trojcestného ventilu

Vyhnite sa finančne nákladnej údržbe, zvýšeným nákladom za opravy a výmenám drahých súčiastok pomocou filtrov nečistôt!

Viac na www.imperialshop.sk alebo TU: http://www.imperialshop.sk/search-engine.htm?q=filter&qm=2

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Elíz Color

Odlíšte sa farbami a rozjasnite svet okolo seba!!!

Predstavujeme novú radu elegantných ohrievačov vody ELÍZ COLOR v objeme 80 a 120 litrov v týchto farebných prevedeniach.

Kúpite na www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
PIPILEFE

Plastové potrubné systémy Pipelife pre kanalizáciu sú moderným, technicky vyspelým a ekologickým výrobkom. Plasty sú v súčasnej dobe považované za najvýhodnejší materiál pre kanalizačné potrubia, na ktoré sú pri použití kladené jednak vysoké nároky mechanické, tak i chemické, a ktoré majú minimálne zaťažovať životné prostredie.

MATERIÁL:
Kanalizačné rúry a príslušné tvarovky Pipelife sú vyrábané z polyvinylchloridu (PVC), ktorý neobsahuje zmäkčovadlá (ftaláty a pod.). Materiál sa nazýva tvrdé PVC, tiež nemäkčené PVC, skratka je PVC-U, ktoré sa vyznačuje vysokou tvrdosťou a tvarovou stálosťou.

Hladké rúry sú dodávané v dvoch prevedeniach a to:
1.) so štruktúrovanou stenou, vyrábané koextrúziou (tzv.koex),
2.) s kompaktnou stenou.

Obidva varianty majú hladké steny vnútorné i vonkajšie, technické parametre a podmienky ich skúšania zodpovedajú príslušnej norme. Konce rúr sú opatrené skosením pod uhlom 15°. Trubky a tvarovky sú dodávané v prevedení s nástrčným hrdlom opatreným tesniacim krúžkom z elastomeru. Tento systém zaručuje pri správnej montáži dokonalú tesnosť do výšky vodného stĺpca 5 m, a tým aj ekologickú istotu kanalizačného systému. Rúry sú tesné i pri deformácii a vychýlení hrdla.

ŽIVOTNOSŤ
Životnosť rúr je podľa smerníc TEPPFA minimálne 100 rokov.

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ
Rúry a tesniace krúžky (materiál SBR) odolávajú všetkým bežným splaškom a všetkému pôsobeniu bežných druhov zeminy. Okrem bežných krúžkov je možné dodať i tesniace krúžky odolné voči olejom.

Celú ponuku PIPELIFE nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Vonkajsia-kanalizacia-c65_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
 
 
 
Skontroloval technik Váš kotol správne? Časť 2.

V predchádzajúcom článku sm popísali prečo je dobré vykonávať odbornú kontrolu zariadení určených na vykurovanie domácností a ohrev vody. V prípade týchto zariadení sa pri prehliadke vykonávajú následujúce úkony:

2. STACIONÁRNE A KONDENZAČNÉ KOTLY

a) Demontovať držiak horáku, vyfúkať tlakovo (kompresorom) nečistoty z horákových trubíc, previesť vizuálnu kontrolu štrbín horáku. Očistiť trysky.
b) Očistiť elektródy a previesť ich nastavenie. Skontrolovať izoláciu vysokonapäťových vodičov k elektródam.
c) Pri kotloch s večným plamienkom vyčistiť a nastaviť pilotný horák.
d) Skontrolovať priechodnosť liatinového kotlového výmenníka.
e) Overiť správny odťah spalín.
f) Vybrať plynový ventil a vysať nečistoty zo sítka na vstupnej časti. Po opätovnej montáži nastaviť tlak plynu a preveriť spotrebu plynu pri maximálnom a minimálnom výkone. Preveriť tesnosť plynového vedenia.
g) Previesť orientačnú kontrolu elektroinštalácie, zvlášť všetkých spojov ochranného vodiča
h) Pri kotloch KLZ a KKZ vyčistiť čerpadlá a skontrolovať stav anódy (výmena anódy nie je záručná oprava) a vnútornej časti zásobníka + kontrola poistného ventilu TV.
i) Skontrolovať a prípadne doplniť tlaky v expanzných nádobách.
j) U kondenzačného kotla vyčistiť spaľovací priestor nerezového výmenníka, vyčistiť sifón, previesť jeho zavodnenie a skontrolovať tesnosť a plynulosť odvodu kondenzátu.
k) Previesť kontrolu a nastaviť CO2.

3. KOTLY S TLAKOVÝMI HORÁKMI

a) Vyčistenie tlakového priestoru kotlového telesa a kontrola jeho priechodnosti.
b) Kontrola komínového ťahu
c) Nastavenie horáka na parametre uvádzané výrobcom.
d) Previesť orientačnú kontrolu elektroinštalácie, najmä spojov ochranného vodiča
e) Kontrola funkcií bezpečnostných prvkov.

4. ELEKTROKOTLY

a) Vykonať orientačnú kontrolu elektroinštalácie, dotiahnuť silové vodiče (vykurovacie špirály, stykače, svorkovnice) a skontrolovať plošné spoje na nožoch relé.
b) Vykonať demontáž motorovej časti obehového čerpadla, vyčistiť trecie plochy statora a rotora, vyčistiť odvzdušňovací ventil.
c) Skontrolovať tesnosť spojov na rúrkach vykurovacej vody a telesách.
d) Skontrolovať a prípadne doplniť tlak v expanznej nádobe.
e) Kontrola funkcie havarijného termostatu.

www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Skontroloval technik Váš kotol správne?

K zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky, zachovaniu účinnosti plynového zariadenia, neskracovaniu jeho životnosti a najmä i k naplneniu zákona č. 656/2004 Zb. (Zákon o energetike...) sa doporučuje prevádzať pravidelné prehliadky plynového zariadenia i po záručnej dobe.

Doporučujeme uzatvoriť medzi zákazníkom a výrobcom autorizovanou servisnou firmou zmluvu k prevádzaniu týchto prehliadok. Prehliadky si objednáva a hradí užívateľ výrobku. Ceny za prevedenie prehliadky výrobku sú zmluvné.

U jednotlivých zariadení prehliadky zahŕňajú:

1. ZÁVESNÉ KOTLY A KOTLOVÉ MODULY

a) Previesť nastavenie expanznej nádoby. Vyčistiť a skontrolovať funkciu automatického odvzdušňovacieho ventilu a poistného ventilu

b) Demontovať plynový horák, zbaviť ho všetkých nečistôt (tlakovo prefúknuť), previesť vizuálnu kontrolu štrbín horáku, očistiť trysky, ďalej očistiť elektródy a primárny výmenník (spaliny-voda). Celú spaľovaciu komoru vyčistiť vysaním prachu. Pred uzavretím spaľovacej komory nastaviť vzdialenosť elektród. Skontrolovať, či nie je poškodená izolácia vysokonapäťových vodičov (k elektródam).

c) U kotla s večným plamienkom vyčistiť a nastaviť pilotný horák.

d) Vyčistiť ventilátor, v prípade nánosu nečistôt vyprať obehové kolo v saponátovom kúpeli, skontrolovať tesnosť manostatových hadičiek, zbaviť ich kondenzátu alebo usadenín z neho a skontrolovať nastavenie manostatu.

e) Pri kotloch s ohrevom teplej úžitkovej vody, najmä v oblasti so značne znečistenou úžitkovou vodou a pri zníženom účinku ohrevu previesť odvápnenie (preplach) sekundárneho výmenníka (voda-voda). Demontovať trojcestný ventil na diely a previesť vyčistenie všetkých vnútorných častí. Vyčistiť vstupné sito úžitkovej vody. Skontrolovať stav anódy (výmena anódy nie je záručná oprava).

f) Overiť správny odťah spalín.

g) Skontrolovať tesnosť všetkých skrutkovaných a letovaných spojov na vnútornom potrubí, najmä je nutné skontrolovať tesnosť pripojenie vedenia plynu. Skontrolovať dotiahnutie konštrukčných spojov.

h) Vybrať plynový ventil a vysať nečistoty zo sítka na vstupnej časti, previesť nastavenie výkonu kotla, skontrolovať činnosť a funkcie zapaľovania, zhášania celého zariadenia a ovládacích a bezpečnostných prvkov.

i) Previesť orientačnú kontrolu elektroinštalácie (napr. či nie je poškodená izolácia, či niekde nevisia voľné vodiče atď.) zvlášť všetkých spojov ochranného vodiča.

j) Demontovať primárny výmenník (spaliny-voda), jeho lamely prostriekať tlakom vody a SK ponorením lamiel do saponátového roztoku, previesť očistenie. Vnútornú časť výmenníka prečistiť tlakovou vodou (proti smeru obehu vykurovacej vody). V prípade silného znečistenia vnútornej časti výmenníku (krusty) sa doporučuje čistenie chemické (napr. DETEXOM). Pri chemickom čistení na strane úžitkovej vody je nutné previesť po jeho ukončení neutralizáciu.

k) Previesť demontáž motorovej časti obehového čerpadla, očistiť jeho obežné kolo a trecie plochy statora a rotora.

www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC exclusive

Plynový kondenzačný kotol ecoTEC exclusive aj na stránkach www.imperialshop.sk!

Vysokoúčinný, kompaktný kondenzačný kotol s inteligentným ovládaním.

Mimoriadne energeticky úsporný plynový kondenzačný kotol, šetrný k životnému prostrediu. Kotol Vaillant Green IQ sa vyznačuje inteligentným internetovým pripojením a technológiou, ktorá šetrí životné prostredie.

Pohodlné ovládanie vykurovania Vaším smartfónom alebo tabletom prostredníctvom bezplatnej aplikácie multiMATIC.

Kompaktný závesný kotol, ktorý na stene zaberie len 0,32 m² plochy.

Osvedčená kvalita produktov vyrobených v Nemecku.

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
HT systém

Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel.
Rúry sú vyrábané koextrúziou z polypropylénu podľa STN EN 1451-1. Hrúbka stien zodpovedá rade S20. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín.Rúry a tvarovky PP-HT odpadového systému sa spájajú hrdlovým násuvným spojom, pričom tesnosť je zabezpečená elastromérovým tesnením. PP-HT odpadový systém zaisťuje spoľahlivú a rýchlu montáž.

Rozsah použitia:
PP-HT systém je určený pre pripojovacie, odtokové, odpadné, splaškové, dažďové a vetracie potrubia vo vnútri domov a priemyslových stavieb (oblasť použitia B – v budovách a na ich vnútorných stenách), ktoré sú napájané na systém vonkajšej kanalizácie.

PP-HT systém sa vyznačuje odolnosťou proti vysokým teplotám odpadových tekutín (maximálna dovolená teplota odpadového média je do 100°C). Minimálne teploty pre použitie sú do –10 °C.
Jednotné rozmery systému ho umožňujú spájať nielen s inými PP rúrami rôznych výrobcov, ale aj s PVC rúrami iných materiálov pre zvislé odpady príslušného rozmeru. Komponenty systému PP-HT je možné bez problémov pripojiť aj na zodpovedajúce priemery hladkých rúr ležatej kanalizácie.

Celý sortiment kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/search-engine.htm?q=ht+system&qm=2

 

Fotka uživatele Imperialshop.sk.

Kondenzačná technika Junkers je vyrobená pre život!

Motto "Teplo pre život" má pre značku Junkers úplne konkrétny význam - ich produkty sú vyrábané pre život.

Kondenzačná technika Junkers je mimoriadne energeticky efektívna vďaka čomu šetrí peniaze a životné prostredie. Tieto zariadenia sú jednoduché na obsluhu, mimoriadne spoľahlivé a nenáročné na údržbu. Tak Vám zostane čas na veci, ktoré sú skutočne dôležité.

Dôsledne jednoduchšie
Junkers v spojení s Bosh je synonymom pre vysokohodnotné zariadenia, inovatívne riešenia a najvyššiu kvalitu v oblasti tepelnej techniky.

Jednoduchosť a presvedčivá kvalita sú znakom všetkých produktov a služieb pre užívateľov. Pre zákazníkov to znamená intuitívne ovládanie, funkčno-estetický dizajn, možnosť pripojenia na internet a vyhotovenie z najkvalitnejších materiálov.

Viac TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-JUNKERS-c7_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
40% naších zákazníkov preferuje značku Protherm!

40% naších zákazníkov preferuje značku Protherm!

Preto Vám ponúkame na www.imperialshop.sk široký sortiment tohto výrobcu za bezkonkurenčné ceny, navyše s dopravou ZDARMA!

U nás kúpite:
- Kondenzačné kotly PROTHERM
- Nekondenzačné kotly PROTHERM
- Kotly na tuhé palivo PROTHERM
- Elektrické kotly PROTHERM
- Zásobníky TÚV PROTHERM
- Prietokové ohrievače PROTHERM
- Zostavy kond. kotlov PROTHERM
- Zostavy elekt. kotlov PROTHERM

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
PEX AL PEX

K najžiadanejším tovarom patrí aj rúra pex al pex určená na rozvody teplej a studenej vody, kúrenia a podlahového kúrenia. Tlak max. 10bar a teplota vody max. 95 °C.

http://www.imperialshop.sk/AlPex-rura-s-izolaciou-20x2mm-cervena-d11257.htmFotka uživatele Imperialshop.sk.

Sigma ponorné čerpadlá

Spoločnosť SIGMA pokrýva v uvedených komoditách potreby tuzemského trhu a čerpadlá vyváža okrem iného do európskych krajín, krajín bývalého ZSSR, Ázie a oblastí stredného a blízkeho východu. Na vyrábané čerpadlá zabezpečuje spoločnosť výjazdovú servisnú činnosť a uvádzanie čerpadiel do prevádzky, pri starších typoch čerpadiel vykonáva generálne opravy.

Zavádzaním nových technológií vo výrobe a používaním najmodernejších programov v oblasti konštrukcie čerpadiel, vychádzajú v ústrety novým trendom vo výrobe čerpadiel.

V Sigme disponujú tímom vysoko kvalifikovaných robotníkov a technikov, ktorí zásadným spôsobom ovplyvňujú technickú úroveň a kvalitu výrobkov a šíria vo svete dobré meno značky SIGMA.

Spoločnosť má vybudovaný systém kvality podľa normy EN ISO 9001:2008, ktorý je certifikovaný certifikačnou spoločnosťou TÜV NORD.

Ponorné čerpadlá sigma kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Cerpadla-ponorne-c35_233_2.htm#min_price_filter=0&max_price_filter=0&show_centerpage_params_filter=0&selected_centerpage_param_filter=0&filter_values%5B31%5D%5B424256%5D=1&sort=3

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Prečo Immergas?

ROZHODUJETE SA MEDZI VÝROBCAMI KOTLOV A NEVIETE KTORÝ JE TEN PRAVÝ? PORADÍME PREČO ZVOLIŤ IMMERGAS!

Dôvera a spoľahlivosť sú hlavnou prioritou. Spoločnosť sa zameriava na produkciu spotrebičov, ktoré chránia životné prostredie, neznečisťujú ovzdušie, prírodu, sú priateľské ku všetkým, ktorí na zemi žijú.

Produkty Immergas sú úsporné ako vo vzťahu k úspore energie tak i finančných prostriedkov. Kvalitný servis a služby sú jednou z vecí, ktoré robia Immergas obľúbeným ako na domácom trhu, tak i v zahraničí. Immergas poskytuje v zimných mesiacoch pravidelný servis 7 dní v týždni.

CERTIFIKÁT KVALITY ISO
Oddelenie vývoja a výskumu nových produktov kladie veľký dôraz na kvalitu výrobného procesu, výrobných postupov, kvalitu komplexného produktu a jeho jednotlivých komponentov.
Na základe dosiahnutia tej najvyššej kvality získali produkty Immergas certifikát UNI EN ISO 9001:2008, ktorý sa týka kvality Immergas výrobkov od projektových návrhov, výrobných postupov, testov bezpečnosti, kvality použitých materiálov a ochrany životnéo prostredia, až cez hodnotenie predajného a popredajného servisu.

50 ROKOV V SLUŽBÁCH KVALITY
Immergas oslávil v roku 2014 svoje 50. výročie založenia spoločnosti. Pri tejto príležitosti bol uvedený na trh nový produkt, kondenzačný kotol VICTRIC TT, ktorý štartuje novú éru výroby produktov spoločnosti.

5 MILIÓNOV PREDANÝCH KOTLOV
Znamená to, že milióny domácností po celom svete dôverujú značke Immergas. Najlepšia cesta ako osloviť tak široké publikum koncových užívateľov je v neustálom zlepšovaní sa, modernizovaní a technickom napredovaní.

Kotle Immergas kúpite za zvýhodnené ceny online na: http://www.imperialshop.sk/Kotly-IMMERGAS-c5_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Comisa talianska kvalita

Comisa je taliansky výrobca komponentov na ústredné vykurovanie, napr. systémových dosiek, viacvrstvových rúrok, lisovacích a šrobovacích tvaroviek, rozdeľovačov a tiež solárnych a fotovoltaických zariadení.

V našej ponuke nájdete celý sortiment Cosmisa, viac nawww.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Rozdeľovače Comisa

Tí ktorí staviate nový dom, viete že sa nezaobídete bez zostavy rozdeľovačov podlahového kúrenia s prietokomermi a termostatickými ventilmi!

Na www.imperialshop.sk nájdete aj túto zostavu, určenú pre 8 vykurovacích okruhov:

Zostava obsahuje:
1x telo rozdeľovača s prietokomermi
1x telo rozdeľovača s termostatickými ventilmi
2x držiak rozdeľovača
2x odvzdušňovací ventil
2x vypúštací ventil
2x 1" Guľový ventil so šróbením
2x 1" Zátka

Potrubia HDPE

Na www.imperialshop.sk ponúkame HDPE a LDPE polyetylénové vodovodné potrubia v širokom sortimente od dn 16 - 400 mm pre rozvody pitnej vody a tiež pre iné aplikácie.

Viac na našich stránkach!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Vykurovacie systémy Viessmann

Vykurovacie systémy Viessmann predstavujú ucelený sortiment, ktorý ponúka špičkové technológie a vytyčuje nový štandard. Svojím zameraním na energetickú efektívnosť pomáha znižovať náklady a šetriť zdroje a životné prostredie.

Viessmann vyrába účinné technológie pre obytné budovy, komerčné prevádzky a živnosti s výkonom 2 až 2200 kW.

www.imperialshop.sk ponúka celý sortiment Viessmann s dopravou ZDARMA!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Pozinkované nádoby

Na www.imperialshop.sk zoženiete aj pozinkované tlakové nádoby určené ako zásobníky vody pre domáce vodárne, prečerpávacie stanice alebo priemyselné čerpacie stanice...

Sú vhodné ku všetkým typom čerpadiel, ktoré zodpovedajú max. možnostiam nádob svojimi konštrukčnými parametrami (objem + pracovný pretlak). Svojou funkciou zabezpečujú plynulý rozvod vody, najmä z vlastnej studne, v plnom rozsahu. Tým, že udržujú zásobu vody na okamžité použitie, predlžujú životnosť čerpadla.

Pozinkované tlakové nádoby sú vhodné aj na používanie v priemyselných technológiach, najmä tam, kde je nutné zabezpečiť plynulú zásobu vody s teplotou max. +70°C.

Úžitková voda nesmie byť znečistená agresívnymi látkami. Tieto nádoby sú vhodné aj na pitnú vodu.

Všetky typy nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Pozinkovane-nadoby-c141_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Protherm Medveď - kondenzačný kotol

Vymeniť starý stacionárny plynový kotol za nový kondenzačný či vybrať vykurovanie do novostavby je s kotlom Medveď Condens oveľa ľahšie.

Stacionárny kondenzačný kotol Medveď Condens sa vyrába v štyroch výkonových verziách 18, 25, 35 a 48 kW. Využitím kondenzačnej technológie šetrí náklady domácnosti na energie.

Robustnosťou a vlastnosťami pripomína liatinové kotly. Vhodný je do novostavieb aj do starších vykurovacích systémov s veľkým objemom vykurovacej vody.

Kotol spĺňa prísne predpisy smernice ErP o energetickej účinnosti výrobkov a zaraďuje sa do triedy energetickej účinnosti „A“. Nedávno získal Čestné uznanie na veľtrhu Aquatherm Nitra 2016.

Kotol prekvapí mimoriadne dlhou životnosťou a jednoduchou inštaláciou vďaka možnosti využitia doterajších hydraulických pripojení a pôvodného príslušenstva (čerpadlo, expanzná nádoba).

Jediným komponentom, ktorý nie možné použiť z existujúcich inštalácií nekondenzačných kotlov, je dymovod.

Kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Kondenzacne-kotly-PROTHERM-c1_1_2.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Firma Rojek

Rodinnú firmu Rojek založil v roku 1921 Josef Rojek na vyrábu drevoobrábacích strojov. V roku 1991 ju znovaobnovil Jiří Rojek, vnuk Josefa. Od tohto roku sa píše nová éra firmy, inovujú a neustále rozširujú sortiment a na trh prinášajú už viac ako 25 rokov aj kotle na tuhé palivo a biomasu.

Kotle Rojek kúpite najvýhodnejšie na www.imperialshop.sk alebo priamo TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-ROJEK-c79_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Ohrievač vody Tatramat

Produktovú radu TATRAMAT EOV tvoria zásobníkové nástenné elektrické ohrievače vody v okrúhlom vyhotovení. Elektrické ohrievače vody produktovej rady EOV sú jedinečné svojou kvalitou, dizajnom vyhotoveným špičkovými dizajnérmi, i svojimi prevádzkovými vlastnosťami. Vďaka najmodernejším technológiám, postupom a know how využitým pri vývoji týchto ohrievačov vody bolo možné extrémne znížiť spotrebu el. energie v pohotovostnom režime, teda znížiť tepelné straty. Zariadenia EOV 30 až 200 spĺňajú náročné kritéria normy EN 50440, smernice o efektivite a spotrebe energie zariadení pre ohrev vody, ktorá čoskoro nadobudne platnosť. Tým potvrdzujú svoju úspornosť a nízku prevádzkovú energetickú náročnosť.

Ohrievače vody Tatramat kúpie tnajvýhodnejšie na www.imperialshop.sk alebo priamo TU: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-TATRAMAT-c14_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Čerpadlá

V našom e-shope kúpite výhodne aj ponorné čerpadlá, porvrchové čerpadlá, domáce vodárne, kalové čerpadlá a drenážne čerpadlá značiek AQUART, GRUNDFOS, IVAR, SIGMA.

 

Ceny čerpadiel už od 76€!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Sortiment Dražice

Družstevné závody Dražice sú najväčším výrobcom ohrievačov vody v Českej republike, známym po celej Európe. Vyváža svoje výrobky takmer do dvadsiatich krajín celého sveta.

Ohrievače vody značky Dražice sú českými zákazníkmi veľmi žiadané, o čom svedčí i dominantný podiel na trhu vo výške 50 %.

Základnou činnosťou spoločnosti DZ Dražice je výroba a predaj ohrievačov vody. Jedná sa o modely vo vyhotovení zvislom, vodorovnom, stacionárnom, elektrickom a kombinovanom v objemoch od 5 l do 1000 l. Ďalej potom nepriamovýhrevné stacionárne zásobníky (výmeníky) vody o objemoch od 100 l do 1000 l. Nie menej dôležitým predmetom činnosti je i výroba zásobníkov vody s nepriamym ohrevom pre výrobcu plynových kotlov.

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Rojek - rodinná firma

Rodinnú firmu Rojek založil v roku 1921 Josef Rojek na vyrábu drevoobrábacích strojov. V roku 1991 ju znovaobnovil Jiří Rojek, vnuk Josefa. Od tohto roku sa píše nová éra firmy, inovujú a neustále rozširujú sortiment a na trh prinášajú už viac ako 25 rokov aj kotle na tuhé palivo a biomasu.

Kotle Rojek kúpite najvýhodnejšie na www.imperialshop.sk alebo priamo TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-ROJEK-c79_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
BAXI kotle novej generácie

Plynule riadený výkon plynového kondenzačného kotla je základným predpokladom energeticky, a teda i nákladovo úspornej prevádzky. Čím menej štartov v prevádzke kotla, tým menej prechodných stavov, súvisiacich so zaistením bezpečnosti prevádzky, do ktorých patrí napríklad i čiastočné ochladenie spaľovacej komory následkom prefukovania vzduchom pred zapálením horáka. I keď negatívne vplyvy štartov sú u moderných kotlov oproti minulosti veľmi potlačené, špičkové kotly sa štartom, pokiaľ možno, úplne vyhýbajú. Napomáha tomu vývoj konštrukcie kotlov a zdokonaľovanie jednotlivých mechanických prvkov v spojení s rastom schopností riadiacej elektroniky, ktorej umožnilo roztiahnuť rozsah modulácie výkonu kotlov až na pomer 1:10. Týmto modulačným rozsahom teraz disponuje väčšina kotlov BAXI nového radu PLATINUM, ktorú zakúpite najvýhodnejšie na www.imperialshop.sk!

Kotle BAXI radu PLATINUM umožňujú ďaleko väčšie využitie paliva než je tomu u tradičných kotlov.
Normovaný stupeň využitia (účinnosť k výhrevnosti paliva) dosahuje u týchto kotlov až 109,8 % a zníženie emisií NOx a CO až o 80 % oproti klasickým kotlom bez kondenzácie. Plynové kondenzačné kotly BAXI radu PLATINUM pracujú v rozsahu výkonov od 2 kW do 33 kW a sú tak vhodné pre byty s vlastným vykurovaním až po malé objekty. Slúžia ako zdroje tepla pre teplovodné vykurovanie alebo tiež k príprave teplej vody, a to buď prietokovým ohrevom v doskovom výmenníku, alebo v zásobníku.

Viac Vám poradí tím našich skúsených predajcov! Všetky kotle BAXI nájdete v našom e-shope alebo priamo TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-BAXI-c3_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
JE PRAVDA, ŽE KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL MÔŽE MAŤ ÚČINNOSŤ NAD 100%?

Často sa nás pýtate či JE PRAVDA, ŽE KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL MÔŽE MAŤ ÚČINNOSŤ NAD 100%?

Áno, je to možné. Samozrejme, že kondenzačné kotly nevyprodukujú viac energie ako je obsiahnuté v plyne. A preto je dôležité vysvetliť si, čo v tomto prípade znamená 100%.

100% = výhrevné teplo, ktoré využívajú tradičné kotly
Celkové spalné teplo získané dokonalým spálením plynu = 111%
Rozdiel 11% tepla = kondenzačné teplo „skryté“ vo vodnej pare spalín

Tradičné kotly – sú schopné využiť iba časť výhrevného tepla, cca. 91 – 94%, zvyšok + všetko kondenzačné teplo je odvádzané spalinami komínom von = strata 17 – 20%.
Kondenzačné kotly – sú schopné využiť celé výhrevné teplo + veľkú časť kondenzačného tepla, cca. 107 – 109%, čiže spalinami komínom von je odvádzaná strata = 2 – 4%.

Preto je dôležité vysvetliť si, čo v tomto prípade znamená 100%. Je to maximálne množstvo využitia výhrevného tepla, ktoré je iba časťou celkového spalného tepla. Výhrevné teplo je teplo využiteľné pre vykurovanie pri zachovaní suchých spalín (princíp funkcie tradičných kotlov). Celkové spalné teplo je všetko teplo, ktoré vznikne pri dokonalom spálení zemného plynu. V porovnaní s výhrevným teplom predstavuje až teoretické maximum 111%. Vo vodnej pare je „skrytý“ rozdiel 11% tepla, ktoré sa spotrebovalo na jej vytvorenie z vody bežne obsiahnutej v plyne. Toto „skryté“ teplo je pri tradičných kotloch odvádzané von spolu so spalinami vysokej teploty, prečo im hovoríme „suché“.
Avšak, kondenzačné kotly sú schopné využiť aj veľkú časť tohto „skrytého“ tepla. Maximálnym ochladzovaním spalín = odoberaním tepla do kúrenia, dochádza v kondenzačnom výmenníku aj k spätnej premene vodnej pary na kvapalinu. Tento nevyhnutný vedľajší proces sa nazýva kondenzácia a je typickým javom podľa ktorého sú tieto typy kotlov nazývané. Takto ochladené spaliny s malou teplotou, sú tzv. „mokré“, čomu sa musia prispôsobiť všetky použité materiály.
Z toho vyplýva, že v prípade kondenzačných kotlov môže byť energia plynu využitá maximálne, prakticky až do 107-109%.

www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Elíz = vaša správna voľba

Viete prečo svojím zákazníkom sprostredkujeme produkty Elíz?

Firmu ELÍZ - OHRIEVAČE VODY založil v decembri 1991 Miroslav Elíz. V prvých mesiacoch existencie firma poskytovala záručný a pozáručný servis, neskôr sa činnosť firmy rozšírila o montáže a predaj elektrických ohrievačov vody pre územie Bratislavy a blízkeho okolia. Dnes nosnú časť tvorí predaj a distribúcia ohrievačov vody a vykurovacej techniky pre celú Slovenskú a Českú republiku. Samozrejmosťou je i sieť zmluvných obchodno-servisných partnerov po celom území.

Sortiment sa neustále rozširuje a ponúkajú viac modelov, možností a riešení. Pod názvom „ZELENÁ LÍNIA“ sa ukrýva dlhodobá inovačná politika firmy zameraná na obnoviteľné zdroje energie a ochranu životného prostredia.

V ponuke Elíz nájdete kompletný sortiment elektrických prietokových a zásobníkových ohrievačov vody, náhradných dielov, vykurovacích zariadení, sušičov rúk, filtrov a doplnkov pre komfort každodenného života.

Značka ELÍZ spája nielen kvalitu produktu, nadštandardnú záruku, dobrú cenu ale aj kvalitný zákaznícky servis po celú životnosť zariadenia.

Produkty Elíz zakúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-ELIZ-c15_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Ponuka Viessmann

Pre rodinné a bytové domy ponúka Viessmann rôzne systémové riešenia pre všetky druhy energií. Ku komplexnému portfóliu patria kondenzačné zariadenia na vykurovací olej a plyn, mikro-kogeneračné jednotky so Stirlingovým motorom resp. palivové články PEM, plynové adsorpčné zariadenia ako aj blokové kogeneračné jednotky.

Ponuka regeneratívnych energetických systémov zahŕňa tepelné solárne zariadenia na prípravu pitnej vody, podporu vykurovania a chladenia budovy, ako aj špeciálne vykurovacie kotly na kusové drevo, štiepku či pelety. K tomu ešte hybridné zariadenia, tepelné čerpadlá a ľadové akumulačné systémy na využívanie tepla zo zeme, spodnej vody ako aj okolitého vzduchu, či fotovoltaických a vetracích systémov.

Sortiment Viessmann kúpite najvýhodnejšie a s dopravou ZDARMA nawww.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
3 fakty ktoré je treba vedieť ak ste si kúpili nový kondenzačný kotol

3 fakty ktoré je treba vedieť ak ste si kúpili nový kondenzačný kotol:

1.) PREČO SÚ PRAVIDELNÝ SERVIS A ÚDRŽBA DÔLEŽITÉ?
Ak chcete zabezpečiť svojmu plynovému kotlu dlhú životnosť a spoľahlivosť, treba sa oň dôkladne starať! Toto pravidlo neplatí len pri automobiloch a pod. ale aj pri plynových kotloch, ktoré ako vyhradené technické zariadenia vyžadujú starostlivosť aj podľa zákona.
Na údržbu plynového kotla je treba klásť dôraz hlavne z dôvodu, že funguje na báze plynu a pri zanedbaní sa môže stať až nebezpečným. Počas prevádzky sa môžu jednotlivé súčiastky opotrebovať, prípadne znečistiť. Preto je pre bezpečné a ekonomické fungovanie vášho plynového zariadenia, potrebné uskutočniť 1x do roka pravidelnú servisnú prehliadku odborníkom

2.) ČO ZNAMENÁ ODBORNÉ UVEDENIE KOTLA DO PREVÁDZKY A PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?
Jednou dôležitou časťou prevádzky kotla je jeho presné nastavenie a uvedenie do prevádzky. Uvedenie kotla do prevádzky musí byť vždy vykonané odborným technikom.
Vďaka nastaveniu v mieste inštalácie, ktoré je kontrolované meracími prístrojmi, je zariadenie schopné fungovať čo najefektívnejšie. Takto sa vám náklady spojené s uvedením zariadenia do prevádzky v prvom roku vrátia.
Odborné uvedenie kotla do prevádzky je jednou zo základných podmienok pre uplatnenie záruky.

PREČO JE DÔLEŽITÁ CHÉMIA NA ÚDRŽBU SYSTÉMOV?
V prípade, že na kotly vznikne porucha, ktorá vyplýva zo znečistenia vykurovacieho systému, na túto chybu nie je možné si uplatniť žiadnu záruku.
Náklady spojené s odstránením takejto chyby, ktorá nebola preukázateľne zapríčinená kvalitou kotla, a tiež náklady spojené s výjazdom oprávneného servisného technika, hradí prevádzkovateľ zariadenia.
Preto Vás upozorňujeme na skutočnosť, že popri údržbe kotla je potrebné pravidelné čistenie a údržba aj vykurovacieho systému. V prípade potreby je vhodné i zmäkčovanie vody pred vstupom do plynového zariadenia.

Tím www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
časť 2.

V pokračovaní predchádzajúceho príspevku o úspore za energie, Vám prinášame ďalšie praktické tipy.

Jedným z nich je aj prispôsobenie interiéru pre zamedzenie tepelných strát.

4. Môže sa Vám to zdať na prvý pohľad nepodstatné a zdanlivo jednoduché opatrenie, ktorým väčšina nevenuje vôbec pozornosť. Príkladom je umiestnenie nábytku v interiéri. Ten by nemal predovšetkým zakrývať radiátory. Ďalšou najčastejšou chybou sú dlhé záclony a závesy. Tie prekrývajú vykurovaciu plochu radiátorov a zabraňujú prirodzenému sálaniu a cirkulácii teplého vzduchu od radiátorov. Skrátením záclon je možné dosiahnuť pri minimálnych nákladoch relatívne vysoké úspory. Ďalším krokom v úsporách môžu byť aj vonkajšie rolety, ktoré môžu pomôcť s rosením okien. Ich zatiahnutím na noc je možné dosiahnuť zvýšenie izolačnej schopnosti okna.

5. Kotol pravidelne udržujte
Ideálny čas pre pravidelný servis a odbornú údržbu kotla je obdobie od jari do jesene. Správne načasovaná príprava na ďalšiu vykurovaciu sezónu znamená vyhnutie sa nepríjemnému čakaniu na servisného technika. Ten síce odborne skontroluje kotol, ale bohužiaľ v dobe, kedy je teplo už dávno potrebné. Pri pravidelnom servise môže naviac technik odhaliť možné riziká poškodenia kotla a predísť tak budúcej nákladnej oprave takejto závady. V rámci pravidelného servisu bude kotol zbavený prachu, bude vyčistený horák a výmenník. Práve tam sa najviac usadzujú nečistoty, z ktorých sa po čase vytvorí izolačná vrstva spôsobujúca stále vyššiu a vyššiu spotrebu energie (plynu) na ohrev rovnakého množstva tepla. Situáciu s týmto typom prevencie kotlov je možné prirovnať k bežnému vlastníctvu automobilu, kde je okrem iného tiež pravidelným servisom aj výmena oleja s cieľom udržať bezproblémový technický stav motora.

6. Vetrajte správnym spôsobom
- Vetrajte krátko a intenzívne.
- Dlhodobé vetranie ochladzuje steny, ktoré musia teplo znova akumulovať.
- Zásady správneho vetrania:
- Vetrajte doma aspoň trikrát denne, hlavne v kúpeľniach, kuchyniach a spálniach.
- Vetranie by malo byť krátkodobé a skôr častejšie.

www.imperialshp.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Tipy, ako ušetriť na vykurovaní a ohreve vody časť 1.

Žiť moderne a komfortne znamená tiež žiť úsporne. Úspory je možné hľadať v každej oblasti ľudského života, bývanie nevynímajúc a konkrétne vykurovanie je na tomto zozname medzi najvýznamnejšími. Prinášame Vám niekoľko užitočných rád, ktoré pomôžu ušetriť nezanedbateľné prostriedky.

1. Investujte do viac ekonomického systému

Vykurovať a ohrievať teplú vodu je možné rôznymi druhmi vykurovania. V konkrétnej rovine ide o dve v súčasnosti najpoužívanejšie tepelné koncepcie:

1.) Kondenzačný kotol
2.) Tepelné čerpadlá

2. Sledujte zdroje úniku tepla

S veľkými nákladmi na spotrebu energie môže súvisieť aj skutočnosť, kedy z objektu akumulované teplo samovoľne uniká. Najrizikovejšie miesta uvedeného úniku tepla sú predovšetkým okná a dvere. Nové okná a vstupné dvere majú vynikajúce nielen tepelné, ale i protihlukové izolačné schopnosti.

3. Kontrolujte správnu funkciu termostatických ventilov a hlavíc radiátorov

Výmenou nefunkčných termostatických ventilov a hlavíc na radiátoroch je možné dosiahnuť značné úspory v spotrebe energie, a to hlavne z dôvodu efektívneho rozloženia tepla. Vďaka regulácii prietoku vykurovanej vody je možné systém dôkladne zregulovať tak, že v priestore pôsobí rovnomerne rovnaká tepelná hodnota. To následne umožňuje dobré hospodárenie s nákladne vyrobenou energiou. Vo výsledku, vďaka účinnej regulácii teploty v rôznych miestnostiach môže ušetriť majiteľ objektu časť za energiu rádovo až niekoľkých sto eur ročne. Asi málokto vie, že znížením teploty o jeden stupeň je možné ušetriť takmer 100 EUR.

Vic tipov Vám prinesieme v následujúcom článku!

Energeticky úsporné kotle, tepelné čerpadlá a termohlavice kúpite najvýhodnejšie na www.imperialshop.sk!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Doprava ZDARMA

Teplota na teplomeroch je extrémne nízka a Váš starý kotol už nestíha vykúriť?

Vyhliadnite si nový a spríjemnite si Váš domov!

Na stránke www.imperialshop.sk kúpite výhodne a s dopravou ZDARMA kotle od 12 výrobcov!

Ak si neviete rady, ochotne nám pomôžu naši skúsení predajcovia!

Kotle Vigas od Vimar

Spoločnosť Vimar sa zaoberá výrobou kotlov na spaľovanie biomasy od roku 1993. V tom čase len málokto vedel, že biomasa v tomto prípade drevo a drevný odpad sa dá spaľovať aj iným než klasickým odhorievacím spôsobom. Splynovanie mnohí poznali len z čias 2. svetovej vojny, kde sa takýmto spôsobom vyrábal plyn pre spaľovacie motory automobilov a tí šikovnejší aj z výstav v Rakúsku alebo Nemecku.

Najpredávanejší kotol Vigas 25 AK4000 má vynikajúce parametre a špičkovú kvalitu. Je určený a teda vhodný pre vykurovanie rodinných domov alebo menších priemyselných objektov do 250 m2. Predstavuje ideálny pomer medzi kvalitou a cenou.
Začiatkom roka 2016 bol na trh uvedený kotol s inovovanou konštrukciou a novým riadiacim softwarom za účelom efektívnejšieho spaľovania a zvýšenia účinnosti kotla.

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Panelové radiátory Purmo

Viete prečo je dobré kúpiť panelové radiátory Purmo?

1. Kvalita
Najdôležitejšou vlastnosťou, ktorá odlišuje ich produkty, je ich veľmi vysoká, nespochybniteľná kvalita. Na neustále zdokonaľovanie kvality produktov dozerá niekoľko desiatok inšpektorov ako aj integrovaný systém riadenia ISO 9001 i ISO 14001, kontrolovaný British Standards Institution Quality Assurance.

Dvojitý náter radiátorov metódou kataforézy (základný náter) a elektrostatickým nanášaním práškových farieb (vrchné), zaručuje, že sa získa lakovaný povrch najväčšej životnosti a kvality. Metóda je všeobecne používaná v motorizačnom priemysle pri nátere automobilových karosérií.

2. Estetika
Panelové radiátory Purmo sú estetické a hodia sa ideálne do vzhľadu miestnosti, v ktorej sú nainštalované. Okrem radiátorov s predným profilovaným panelom, klienti s vyššími požiadavkami si môžu vybrať radiátor s hladkým predným panelom Purmo Plan.

Štandardné radiátory sú natierané bielou farbou RAL 9016. Na želanie klienta môžu byť doručené tiež v jednom zo 200 iných farieb z palety RAL.

3. Dostupnosť
Purmo je nepopierateľným lídrom na poľskom trhu a vlastní najväčšiu distribučná sieť v Poľsku. Ponad 250 autorizovaných dílerov, ktorí dodávajú radiátory do viac ako 3000 obchodov, zaručuje možnosť nákupu radiátoru skoro na každom mieste v Poľsku. V nepretržitom predaji vďaka výrobe veľkého množstva radiátorov ponúkajú nielen typické radiátory, ale aj netypické. Viac ako 1000 rôznych veľkostí.

4. Univerzálnosť
Radiátory Purmo sa môžu používať nielen v jednotrubkových, ale aj dvojtrubkových inštaláciách ústredného kúrenia. V závislosti od druhu radiátora je možné pripojovať ich k inštalácii vo viacerých variantoch a predovšetkým v súčasnosti módnom vyvedení v dolnej časti steny.

Široká škála produktov umožňuje dopasovať vhodnú výšku, dĺžku, šírku a výkon radiátora v každej miestnosti. Ak ide o miestnosti so zvýšenými hygienickými požiadavkami ponúkajú radiátory bez krytov a konvekčných prvkov typu Purmo Hygiene, Purmo Ventil Hygiene alebo Purmo Ventil Hygiene M, ktoré majú atest Štátneho hygienického ústavu.

5. Záruka
Neustále zdokonaľovanie výrobného procesu a vysoká kvalita radiátorov umožňuje predĺženie záručnej lehoty. Firma od roku 2007, ako jedna z mála, ponúka 10-ročnú záruku na panelové radiátory Purmo.

Aj preto kúpite u nás radiátory Purmo za skvelé ceny a s dopravou ZDARMA!

Viac na: http://www.imperialshop.sk/Panelove-radiatory-PURMO-c72_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
 
 
 
Immergas na Slovensku

Značka IMMERGAS sa predáva na slovenskom trhu od roku 1998. Za túto krátku dobu pôsobenia si dokázala upevniť svoje postavenie, získať určité percento trhu a neustále napreduje.
Výrobcom a distribútorom týchto tradičných a kondenzačných plynových kotlov najvyššej kvality je talianska spoločnosť IMMERGAS S.p.A. Na talianskom trhu je najpredávanejšou značkou v oblasti vykurovania a plynových kotlov. Značkou kvality je certifikát kvality ISO 9001, ktorý spoločnosť IMMERGAS získala v roku 1994.

V roku 2006 sa spoločnosť IMMERGAS, S.p.A. rozhodla realizovať výstavbu výrobného závodu IMMERGAS Europe na Slovensku. Je to prvý existujúci výrobný závod IMMERGAS situovaný mimo územia Talianska. Do roku 2008 sa výroba realizovala len v jedinom výrobnom závode v mestečku Brescello v Taliansku.

Sídlo výrobného závodu IMMERGAS Europe je strategicky umiestnený v Poprade v priemyselnom parku Matejovce, ktorý má z hľadiska prostredia viaceré demografické a geografické prednosti. Výroba bola úspešne spustená v roku 2008. Produkcia závodu IMMERGAS Europe je určená okrem slovenského trhu na export do ostatných krajín sveta.

Portfólio Immergas kúpite najvýhodnejšie TU:http://www.imperialshop.sk/Kotly-IMMERGAS-c5_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Immergass VICTRIX ZEUS

K naším TOP najpredávanejším produktom patrí aj IMMERGAS VICTRIX Zeus 26 kondenzačný závesný kotol so zabudovaným zásobníkom TÚV! Viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti závesných plynových kotlov, umožnili spoločnosti IMMERGAS navrhnúť a vyrobiť kotol schopný uspokojiť nároky na komfort a pohodlie každej domácnosti.

MAXIMÁLNY KOMFORT, MINIMÁLNA SPOTREBA SÚ VÝHODY, KTORÉ HOVORIA SAMÉ ZA SEBA!

K zakúpeniu TU: http://www.imperialshop.sk/Immergas-VICTRIX-ZEUS-26-ErP-d364.htm a za dopravu zaplatíme my!
Fotka uživatele Imperialshop.sk.

 

Rok 2017

Vážení zákazníci, želáme Vám v novom roku viac zdaru ako majstrom, ktorí realizovali tieto inštalácie :-)

Tím www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Fotka uživatele Imperialshop.sk.
PF 2017

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za prejavenú priazeň v roku 2016 a želáme Vám do nového roku veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody, veselé príhody, dôležité dohody a ďalšie výhody!

Tím www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Otváracie hodiny počas sviatkov

Vážení zákazníci, rozposlali sme posledné vianočné objednávky!

Otváracie hodiny počas sviatkov:
24.12. - 27.12.2016 - ZATVORENÉ
28.12. - 30.12.2016 - 7:00-16:00
31.12. - 1.1.2017 - ZATVORENÉ

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
TOP produkt

K najpredávanejším produktom www.imperialshop.sk patria aj PURMO radiátory.

Panelové radiátory PURMO Compact s profilovanými výhrevnými platňami a konvenčnými súčiastkami. Vybavené sú bočnými krytmi a horným krytom typu grill. Štyri bočné prípojné otvory s vnútorným závitom G ½ " umožňujú bočné pripojenie z pravej ako aj z ľavej strany.

Predajnosť produktu býva zväčša odrazom kvality produktu! Preto neváhajte a nakupujte ponuka Purmo je skutočne široká!

http://www.imperialshop.sk/Panelove-radiatory-PURMO-c72_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Automatická úpravovňa vody VIESSMANN Aquahome 10-N

Nie ste spokojní s kvalitou vody vo vašom dome? V čajníku sa vám vytvára vodný kameň a na batériách v kuchyni a kúpeľni vidieť usadeniny vodného kameňa? Máte tvrdú vodu!

Voda. Zdanlivo nevyčerpateľný zdroj. Jej význam je čoraz väčší. Pijeme ju, umývame sa ňou, perieme oblečenie, dokonca ju používame na vykurovanie našich domovov, a predsa si málo všímame dôsledky jej používania. Až dovtedy, kým sa nepozrieme do čajníka a neuvidíme v ňom vodný kameň alebo nám kúrenár nevymení náš kotol za nový, pretože starý kotol je znefunkčnený vodným kameňom.

Je to neuveriteľné, ale voda, ktorú spotrebuje za rok štvorčlenná domácnosť môže obsahovať až 70 kg vodného kameňa.

Na šťastie, existuje spoľahlivý a dostupný spôsob, ako navždy odstrániť vodný kameň. Stačí, keď si v dome inštalujete zmäkčovač vody Aquahome a tvrdá voda sa hneď zmení na mäkkú vodu, len čo prejde cez špeciálnu vrstvu, ktorá sa nachádza vnútri zariadenia. Po úprave určitého množstva vody túto vrstvu automaticky očistí – zregeneruje – soľný roztok.

Zariadenie Aquahome vyrába jeden z najlepších výrobcov na svete v oblasti systémov na úpravu vody VIESSMANN, ktorý už viac ako 80 rokov udáva trendy v tejto oblasti.
Zmäkčovače vody Aquahome majú unikátne, patentované riešenie, ktoré upravuje vodu komfortným spôsobom, šetrne voči životnému prostrediu.

Automatická úpravovňa vody VIESSMANN Aquahome 10-N je na www.imperialshop.sk práve v AKCII!!! Tak neváhajte a využite ju vo svoj prospech!

Viac TU: http://www.imperialshop.sk/VIESSMANN-Aquahome-10-N-d10180.h…

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Immergas Hercules

Nová séria kondenzačných kotlov IMMERGAS HERCULES Condensing znamená moderný a elegantný trend: dokonalé spojenie dizajnu, technológie a funkčnosti. Veľký a podsvietený displej z tekutých kryštálov uľahčuje kontrolu hlavných informácii ako sú nastavené teploty, prevádzkové režimy a prípadné chyby.

Moderné ovládanie kotla HERCULES Condensing urýchľuje a zjednodušuje nastavenie režimu zima/leto a požadovaných teplôt vďaka intuitívnemu použitiu tlačidiel a otočných ovládačov. Technológia tejto novej série kotlov umožňuje zobrazovať taktiež ďalšie doplňujúce informácie ako sú prevádzkové hodiny, počet zapálení a v kombinácii s vonkajšou sondou, záznam minimálnej a maximálnej teploty. Ďalej umožňuje nastavenie rôznych možností podsvietenia displeja trvalo alebo úsporným režimom.
Tieto aj ďalšie funkcie a vlastnosti ktoré sú dôvodom k zakúpeniu kotlov IMMERGAS, viac TU: http://www.imperialshop.sk/Kondenzacne-kotly-IMMERGAS-c5_16_2.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Prémiová zostava Viessmann Vitodens v akcii!

Kúpte v akčnšj cene s dopravou ZDARMA kondenzačný plynový stacionárny kotol VIESSMANN Vitodens 333-F 4,0 - 26kW + Vitotronic 200 typ HO2B

Kombinuje výhody Vitodens 300-W s vysokým komfortom separátneho zásobníka teplej vody v kompaktnom stacionárnom zariadení!

Kompaktný kondenzačný vykurovací kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu miestnosti obsahuje:
1.) Vysokoefektívne obehové čerpadlo
2.) Regulácia Vitotronic 200 typ HO2B
3.) Objem zabudovaného zásobníka 100l
4.) Snímač vonkajšej teploty s káblom

Kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/VIESSMANN-Vitodens-333-F-26kW-HO2B-d10820.htm

VIESSMANN Vitodens 333-F 26kW HO2B

Kotol pod stromček

Vianoce sa nezadržateľne blížia!

Čo tak potešiť praktickým darčekom? Napríklad novým výkonným kondenzačným kotlom?

Široká ponuka a odborné poradenstvo len na www.imperialshop.sk!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Plynové kotle

Zemný plyn patrí v našich podmienkach vďaka svojej dostupnosti a komfortu k hlavnému zdroju energie pri vykurovaní budov. Plynové kotle sú najobľúbenejšie tepelné zdroje so širokými výkonovými rozsahmi na vykurovanie bytov i rodinných domov. Dostatok kvalitných výrobcov ponúka na trhnu skutočne veľké množstvo výrobkov, preto si vyberie skutočne každý.

Vzhľadom na veľkú variabilitu výrobkov, je treba poznať niekoľko základných delení plynových kotlov.

Z hľadiska spôsobu umiestnenia delíme kotly na:
1.) stacionárne (umiestnené na podlahe),
2.) závesné (nástenné).

Z hľadiska technologického na:
1.) štandardné - vysokoteplotné,
2.) nízkoteplotné,
3.) kondenzačné.

Podľa spôsobu využitia určené:
1.) na vykurovanie,
2.) na vykurovanie a ohrev TÚV,
3.) na kotly s možnosťou napojenia na externý zásobník.

Všetky spomenuté typy kúpite najvýhodnejšie na www.imperialshop.sk! NAVYŠE S DOPRAVOU ZDARMA!!!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Solárne systémy

Slnečná energia predstavuje významný alternatívny a dostupný zdroj energie. Táto energia dopadajúca na zemský povrch sa pohybuje v rozmedzí 1340-1390 W/m2. Jednou z možností ako ju získať sú práve solárne kolektory.

Solárne kolektory dokážu premieňať slnečnú energiu na energiu tepelnú. Solárne kolektory pracujú na princípe fototermálnej konverzie, teda na premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Absorpčná plocha transformuje dopadajúce slnečné žiarenie na teplo a odovzdáva ho teplovodivej látke.

Úspora energie
Dobre projektovaný solárny systém nám dokáže ušetriť podstatnú časť nákladov spojených s prípravou tepelnej energie. Úspora nákladov spojených s prípravou teplej úžitkovej vody pre domácnosť predstavuje 55-75% v závislosti od dostupnosti slnečného svitu. Úspora nákladov spojených s vykurovaním predstavuje 25-40%. V prechodných obdobiach pozostáva využitie slnečnej energie v predhriatí teplej vody, v letnom období je využitie slnečnej energie na prípravu TÚV takmer plnohodnotné.

V minulosti boli solárne kolektory len okrajovým zdrojom energie, ktorý musel byť väčšiu časť roka doplnený ďalším zdrojom. Neustály vývoj však umožnil využitie slnečnej energie počas väčšiny roka, a to nielen na prípravu teplej pitnej vody, ale aj na prípravu vody pre vykurovanie alebo ohrievanie bazénov.

Vo všeobecnosti sa solárne kolektory delia na dve skupiny:
1.) ploché solárne kolektory
2.) trubicové solárne kolektory

Zatiaľ čo ploché solárne kolektory sa vo väčšej miere využívajú na sezónny ohrev vody, trubicové solárne kolektory, schopné dosiahnuť vyšší výkon, je možné využívať dlhodobejšie aj ako zdroj pre nízkoteplotný spôsob vykurovania. Oboma kolektormi sa dosiahne výrazná úspora energie.

Solárne kolektory cena – informujte sa u nášho predajcu alebo TU: http://www.imperialshop.sk/Solarne-zostavy-c126_0_1.htm

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Slnečné systémy na ohrev vody

Poslednou vychytávkou vo svete ohrievačov vody sú slnečné systémy na ohrev úžitkovej vody.
Podľa údajov v odbornej literatúre je možné slnečným kolektorom v našej zemepisnej polohe pokryť až 2/3 spotreby teplej úžitkovej vody. Z 1 až 2 m2 plochy kolektorov možno v lete získať až 40 - 50 litrov teplej vody denne (pri teplote vody 40 až 45°C).
Na zabezpečenie dodávky teplej úžitkovej vody počas celého roka sa ako najvýhodnejšie javia tzv. bivalentné alebo trivalentné systémy. Tieto systémy sú kombináciou slnečných kolektorov na získavanie energie zo slnečného žiarenia a doplnkového zdroja tepla, napríklad vykurovacej vody z kotla prípadne elektrického vykurovacieho telesa. Hoci najmodernejšie slnečné kolektory sú schopné dodávať teplú vodu aj pri zamračenej oblohe a do určitej miery aj v zime, na celoročnú prevádzku je doplnkový zdroj tepla nevyhnutný.

Z uvedeného vyplýva, že aj zdanlivo jednoduchému problému - príprave TÚV v domácnosti je potrebné venovať pozornosť už v príprave projektu a zohladniť v ňom všetky požiadavky, špecifiká a súvislosti. Takýto prístup sa potom adekvátne prejaví v optimálnych prevádzkových nákladoch.

Ak ste zostali neistý a zo širokej ponuky ohrievačov vody si neviete vybrať oslovte náš školený personál alebo navštívte našu predajňu a pomôžeme Vám vybrať ten vhodný bojler pre Vašu domácnosť!

 

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Špeciálne typy ohrievačov

Špeciálnymi typmi zásobníkových ohrievačov sú kombinované ohrievače, ľudovo nazývané „obojživelníky“ a ohrievače vody s nepriamym ohrevom.

Kombinované ohrievače - majú okrem elektrického odporového vykurovania aj vykurovaciu špirálu „had“, určenú na napojenie na prívod horúcej vody z kotla ústredného kúrenia. Tieto kombinované ohrievače sa mimo vykurovacieho obdobia používajú úplne rovnako ako iné elektrické ohrievače. Počas vykurovacej sezóny, keď je v prevádzke aj kotol nazemný plyn, uhlie či drevo, tieto bojlery používajú na ohrev úžitkovej vody horúcu vodu obiehajúcu vo vykurovacom systéme (v radiátoroch).

Nepriamo ohrievané akumulačné ohrievače vody - sú vhodné na pripojenie ku kotlu ústredného kúrenia pre centrálnu prípravu TÚV. Sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými kotlami určenými pre ústredné vykurovanie - elektrickými, plynovými, olejovými alebo s kotlami na pevné palivo. Princíp ohrevu spočíva vo výmene tepla medzi horúcou vodou z kotla ústredného kúrenia a vodou v nádrži ohrievača. Táto výmena je sprostredkovaná výmenníkom tepla v tvare špirály a jeho výkon je charakterizovaný veľkosťou výmenníkovej plochy.

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Dražice ohrievače vody

Družstevné závody Dražice sú najväčším výrobcom ohrievačov vody v Českej republike, známym po celej Európe. Vyváža svoje výrobky takmer do dvadsiatich krajín celého sveta.

Základnou činnosťou spoločnosti DZ Dražice je výroba a predaj ohrievačov vody. Jedná sa o modely vo vyhotovení zvislom, vodorovnom, stacionárnom, elektrickom a kombinovanom v objemoch od 5 l do 1000 l.

Vyrábajú tiež nepriamovýhrevné stacionárne zásobníky (výmeníky) vody o objemoch od 100 l do 1000 l. Nie menej dôležitým predmetom činnosti je i výroba zásobníkov vody s nepriamym ohrevom pre výrobcu plynových kotlov.

Pre kvalitné prevedenie výrobkov Dražice je ponuka ohrievačov vody zaradená aj v našom e-shope. 

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Pravidelná údržba ohrievača vody

O ohrievač vody sa treba, tak ako o každé iné technické zariadenie, starať. Ale až na približne 65% všetkých ohrievačoch sa nevykonáva pravidelná prehliadka a údržba. Zvlášť v oblastiach s tvrdou vodou je potrebné zabezpečiť odstraňovanie nánosu kotlového kameňa na stenách nádoby, na vykurovacom telese a na telese termostatu. V prípade zanedbania dochádza k zvyšovaniu spotreby energie na ohrev vody a nepresnosti merania jej teploty. Rovnako dôležité je vymieňať pravidelne (každé 2,5 až 5 rokov podľa tvrdosti vody) horčíkovú tyč ochraňujúcu vnútro nádrže pred koróziou.

A čo vy? Už ste robili pravidelnú údržbu Vášho spotrebiča?

Alebo zvažujete výmenu za nový energeticky úspornejší bojler? Nechajte Vaše starosti s výberom na nás, odborne Vám poradíme a bojler privezieme ZADARMO až domov!

Viac na www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Ohrievače vody, 2.časť

Viete, že podľa štúdií až viac než 35% používateľov ohrievačov vody na Slovensku má nastavený termostat ohrievača na teplotu vyššiu ako 60°C, čo odborníci považujú za neekonomické, pretože sa zvyšuje spotreba energie na prípravu teplej úžitkovej vody a podstatne viac sa zanáša ohrievacie teleso ohrievača minerálmi, ktoré voda obsahuje (tzv. kotlový kameň). Odborníci u nás i vo svete odporúčajú nastaviť teplotu vody na hodnotu 55 - 60°C, a to z ekonomických ale aj hygienických dôvodov.

Na celkovú efektívnosť prípravy teplej úžitkovej vody má vplyv aj umiestnenie bojlera. Mal by byť inštalovaný pokiaľ možno čo najbližšie k miestu spotreby úžitkovej vody. Ak je v domácnosti viacero miest s odberom teplej vody, je dobre pouvažovať o možnosti inštalovania pomocného ohrievača vody na mieste menšieho odberu. Takto sa vyhnete potrebe dlhého rozvodného potrubia, ktoré spôsobuje veľké tepelné straty. Odborníci zistili, že pri vzdialenosti ohrievača od miesta spotreby väčšej ako 2 m veľmi výrazne narastajú straty energie. Na miesta s menším odberom teplej vody, ktoré sú vzdialené viac ako 3 metre od hlavného bojlera, je vhodné inštalovať menšie ohrievače vody.

Tepelná izolácia potrubných rozvodov, je dnes takmer nutnosť, najmä pri väčšej dĺžke, nad 2 m.
Okrem úspor energie spotrebovanej na ohrev vody týmto dosiahnete aj skvalitnenie dodávky vody od bojlera k miestu spotreby. Tepelná izolácia znižuje pokles teploty vody pozdĺž potrubia.

Na www.imperialshop.sk kúpite pohodlne z domu Ariston, Dražice, Elíz, Hakl, Karma, Tatramat, Q-termo, Quadriga, Quadroflex, Quantum. Ponuka je široká, stačí si len vybrať!

Tepelná izolácia bojlera

Dôležitým faktorom dobrého bojlera je dobrá tepelná izolácia = únik tepla cez povrch akumulačnej nádrže. Jej kvalita priamo vplýva na úspornosť prevádzky akumulačného bojlera a posudzuje sa hodnotou koeficientu merných tepelných strát, ktorý je vyjadrený vo Wh/24 hodín/liter, teda v spotrebe v priebehu 24 hodín na jeden liter objemu nádrže. Čím je toto číslo menšie, tým menšie sú straty ohrievača, a teda aj jeho prevádzka je úspornejšia. V prípade moderných bojlerov, pri ktorých sa ako tepelná izolácia väčšinou používa polyuretánová pena nezaťažujúca životné prostredie, je hodnota merných tepelných strát lepšia (teda nižšia) ako 8 Wh/24 hodín/liter.

Na www.imperialshop.s kúpite tie najvychytenejšie bojlery! Tak neváhajte a nakupujte online alebo priamo v TT na predajni!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Ako vyberať ohrievač teplej vody - ktorý bojler je ten pravý? 1. časť

V predchádzajúcich príspevkoch sme Vám napísali kam umiestniť kotol v následujúcich sa zameriame na praktické rady o ohrievačoch vody - bojleroch!

Ako vyberať ohrievač teplej vody - ktorý bojler je ten pravý?

Jedným z najdôležitejších kritérií je dimenzovanie objemu akumulačného ohrievača vody - pri kúpe nového ohrievača je veľmi dôležité odhadnúť jeho správnu veľkosť.

Nesprávna voľba vedie:
- k zvyšovaniu nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pri príliš veľkom objeme ohrievača,
- alebo naopak k rovnako nepríjemnému nedostatku vody pri menšom objeme,
- neefektivnemu vynakladaniu finačných prostriedkov nielen na kúpu ale i údržbu takéhoto zariadenia.

Pomôcť by vám mala i nasledujúca tabuľka:
Počet osôb v domácnosti           Minimálna veľkosť ohrievača
1 - 2 dospelí, byt 1 + 1                       80 litrov
2 dospelí, 1 - 2 deti, byt 2 + 1           120 litrov
2 dospelí, 2 - 3 deti, byt 3 + 1           150 litrov
2 - 3 dospelí, 2 - 3 deti, byt 4 + 1      150 - 200 litrov

Rovnako dôležitou je i tabuľka pojednávajúca o spotrebe vody na rôzne činnosti pre jednu osobu:

Účel                         Spotreba vody v litroch
                                             40°C    60°C
Umývanie rúk                           1,5      1
Sprcha                                     30       18
Vaňový kúpeľ                           130      78
Varenie                                    1,7      1
Bežné upratovanie                     3        1,8

Odborne Vám poradíme aj my v Imperials, ale ak už viete ako na to, klikajte www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Kam s kotlom zhrnutie

V predchádzajúcich príspevkoch sme spomenuli množstvo obmedzení a tak sa môže zdať, že možností nie je veľa. Nie je to však pravda. Aj napriek obmedzeniam sa kotle môžu umiestniť v niektorých obytných miestnostiach, ako sú kotolňa v pivnici, kúpeľňa, záchod, chodba, kuchyňa alebo predsieň. Tieto miestnosti pripadajú do úvahy v prípade, že sa splnili podmienky na bezpečnú prevádzku kotla. Kotol sa neumiestňuje v spálňach ani v obývacích izbách. Na umiestnenie kotla má vo veľkej miere vplyv použitý druh paliva. Kotly sa môžu umiestniť na rôznych podlažiach, v pivnici, na prízemí aj na vyššom podlaží.

Ten správny kotol pre Vašu domácnosť si vyberiete na www.imperialshop.sk

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Kam s kotlom na tuhé palivo?

Viete že, kvôli hospodárnosti vykurovania sa kotly zapínajú a vypínajú na základe teploty vykurovanej miestnosti alebo podľa teploty vonkajšieho vzduchu?
Od regulátora ku kotlu vedie elektrický kábel. Existuje niekoľko desiatok druhov elektronických termostatov. Takisto sa napájajú zo siete 230 V a udáva sa pri nich stupeň krytia IP.

Tuhými palivami, ktoré sa používajú na vykurovanie v rodinných domoch, sú prevažne: uhlie, brikety a palivové drevo. V poslednom období sa rozmáha kúrenie drevenými briketami alebo peletami. Pelety patria do kategórie palív označovaných ako biomasa. Ide o drevený odpad a zvyšky dreva zlisované a spečené do tvaru malých valcov.

Kotle na tuhé palivo sa používajú najmä z dvoch dôvodov: v miestach, kde nie je zavedený plynovod a nejestvuje dostatočne dimenzovaná elektrická sieť na vykurovanie, je to vlastne nevyhnutnosť. Druhým dôvodom je nižšia cena tuhého paliva oproti iným druhom. Každý vlastník lesa ma drevo zdarma. Vykurovanie uhlím je v porovnaní s plynom asi o štvrtinu lacnejšie.

Kotle na uhlie sa umiestňujú tam, kde neprekáža znečistenie prostredia pri prikladaní uhlia do kotla a pri vyberaní popola. Najčastejšie sa kotol na uhlie umiestňuje do kotolne v pivnici. V nepodpivničených domoch sa kotol umiestňuje v prízemí. Tieto kotly sa nazývajú etážové a slúžia na vykurovanie toho podlažia, v ktorom sa nachádzajú. Sklad paliva by mal byť podľa možnosti v blízkosti kotolne. Kotly na pelety sa môžu umiestňovať aj do iných miestností než do kotolne. Z drevených peliet nevznikajú prach ani nečistota. Spáli sa veľké množstvo peliet. Podľa veľkosti domu to môže byť za vykurovaciu sezónu aj viac než 10 m³. Kotol by mal byť v blízkosti skladu peliet.

Prikladať treba pomerne často. Aby sa intervaly prikladania predĺžili, môže sa nad kotol umiestniť zásobník peliet a automatické prikladacie zariadenie. Musí sa počítať s väčším priestorom. To určí priestorovú náročnosť a kotol sa musí situovať na takom mieste, aby prikladanie nespôsobovalo problémy. Automatické kotly na tuhé palivo a kotly s automatickým systémom prikladania sa musia pripojiť na elektrickú sieť 230 V. Ak sa kotol nachádza v pivnici, zásuvky musia byť vo výške minimálne 120 cm nad zemou.

Toľko informácií v skratke ku kotlom na tuhé palivo. Viac informácií napríklad o elektrických kotloch Vám prinesieme v následujúcom príspevku!

Tešíme sa na Vás osobne v novootvorených priestoroch na Priemyselnej 10, v Trnave alebo klikajte na www.imperialshop.sk!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Kotol = plynovo, elektrický spotrebič

Každý plynový kotol je nielen plynový, ale aj elektrický spotrebič, aj keď jeho spotreba elektrickej energie je veľmi malá. A preto musí byť pripojený na elektroinštaláciu v súlade s príslušnými technickými normami a predpismi. Všeobecné požiadavky na kotle z hľadiska príslušných predpisov sa väčšinou dajú bez problémov splniť. Kotle sa musia pripojiť na zásuvku s ochranným kolíkom na nulovanie alebo uzemnenie. Vzdialenosť zásuvky od kotla je 60 až 150 cm. Elektroinštalačné práce môže vykonávať len odborník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 718/2002.

Viac Vám poradí náš skúsený tím a kotol kúpite výhodne len na www.imperialshop.sk!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
 
 
 
Oboznámenie sa so základnými informáciami o kotloch

Opäť sa Vám pokúsime vysvetliť základné rozdelenie kotlov, aby ste mali lepší prehľad a tak sa vyznali v našej ponuke!

Pretože rozdelenie kotlov podľa všetkých hľadísk je zdĺhavé, priblížime si rozdelenie len malých kotlov s výkonom do 50 kW, používaných v rodinných domoch.

Pri týchto kotloch platia iné predpisy než pri kotloch s vyšším výkonom. Podľa účelu použitia môžu byť kotly len na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody (kombinované kotly). Ak sa predpokladá používanie kotla len na vykurovanie, existuje viac možností na jeho umiestnenie ako pri kombinovaných kotloch. Kotly slúžiace na prípravu TÚV sa umiestňujú tak, aby vzdialenosť medzi kotlom a zariaďovacími predmetmi bola čo najkratšia. V dlhom potrubí vychladne väčšie množstvo vody, ktoré sa musí odpustiť. Riešením môže byť inštalácia cirkulačného potrubia. Inštalácia sa predraží, ale teplá voda bude vytekať takmer okamžite. Iným riešením je použitie plynového kotla na vykurovanie a elektrického ohrievača vody. Kotol má potom viac možností na umiestnenie.

Podľa umiestnenia a upevnenia sa kotly rozdeľujú na stacionárne (umiestnené na podlahe) a závesné (pripevnené na stene). Stacionárne kotly sú článkové, z liatinových článkov. Majú dlhú životnosť, pretože liatina nehrdzavie. Sú však veľmi ťažké a nemôžu sa pripevniť na stenu. Umiestňujú sa na podlahu s podložkou tlmiacou chvenie a znižujúcou možnosť šírenia hluku. Kotol musí stáť pevne a musí byť dobre vyvážený. Najčastejšie sa umiestňuje v kotolni. Závesné kotly sa umiestňujú buď do kotolne, alebo sa pri splnení bezpečnostných požiadaviek umiestnia aj v iných neobývaných miestnostiach. Zavesia sa napr. na stenu v blízkosti komína.

Podľa vyhotovenia odvodu spalín horenia sú kotle s odvodom do komína, s odvodom cez stenu alebo cez strechu (turbokotle). V prípade, ak v objekte je vyhovujúci komín, môže sa použiť kotol s odvodom do komína. Vzdialenosť umiestnenia kotla od komínového prieduchu nesmie byť dlhšia než 150 cm. Výrobcovia kotlov uvádzajú minimálny prirodzený ťah komína na svoje výrobky. Ak ho komín nemá, musí sa použiť komín s ventilátorom na odvod spalín horenia (turbokotle). Tento kotol sa nesmie napojiť na komín. Odvod spalín sa môže urobiť cez stenu do voľného ovzdušia. Turbokotle sa umiestňujú čo najbližšie k stene, cez ktorú sa spaliny odvádzajú von.

Podľa použitého druhu paliva sú kotle na tuhé palivo, plynné palivo a na elektrickú energiu. Kotle na kvapalné palivo sa v rodinných domoch pre vysokú cenu paliva takmer nepoužívajú.
V súčasnosti sa najčastejšie používajú kotle na zemný plyn. Všade, kde sa zaviedol rozvod potrubia na zemný plyn, sa predpokladá vykurovanie kotlom na plyn.

Umiestnenie plynového kotla musí vyhovovať správnemu pripojeniu na plynové potrubie, potrubie vykurovacej sústavy, na komín, elektrickú sieť a na regulátor izbovej teploty (termostat). Kotol sa nesmie nachádzať v miestnosti, kde je plynomer alebo hlavný uzáver plynu. Uzatváracia armatúra na kotol musí byť v tej istej miestnosti, ako je kotol, vo vzdialenosti maximálne 150 cm od nej. Kotol sa musí umiestniť v miestnosti, ktorá má dostatočnú výšku na správne pripojenie na komín. Pripojenie sa vykoná spalinovým potrubím odvádzajúcim dymové plyny do vonkajšieho priestoru. Výrobcovia pri svojich konkrétnych typoch kotlov opäť uvádzajú jednotlivé ustanovenia príslušných noriem o komínoch. Z bezpečnostných dôvodov musí byť kotol viacvrstvový. Plynové kotle sa musia napojiť na komín s vložkou z hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele. Tieto materiály sú odolné proti účinkom spalín a mrazu. Ak nie je možné splniť túto podmienku, musí sa použiť turbokotol umiestnený v blízkosti vonkajšej steny. Vývod spalín by mal byť v predpísanej vzdialenosti od okien. Ak nemožno splniť túto požiadavku, musí sa postaviť nový komín. Komín nesmie meniť vzhľad stavby alebo zasahovať do nosnej konštrukcie.

Ďalšie zásady správneho umiestnenia Vám priblížime v následujúcom článku.

Sledujte našu facebokovú stránku a tiež www.imperialshop.sk kde sa vždy dočítate nové informácie a zakúpite najvýhodnejšie produkty pre Váš dom!

Fotka uživatele Imperialshop.sk.
Umiestnenie kotla v dome

Na umiestnenie kotla v dome existuje množstvo obmedzení daných normami, technickými predpismi, odporúčaniami a pravidlami. Pred umiestnením kotla musíme poznať možnosti a podmienky na umiestnenie. V každom dome sú iné podmienky. Najprv však treba vedieť presný typ kotla, ktorý sa má v dome umiestniť.

Firmy vyrábajúce kotle v ,,návodoch na obsluhu a inštaláciu kotlov“ upozorňujú na špecifiká svojich kotlov a niektoré dôležité časti bezpečnostných predpisov priamo citujú. Na umiestnenie všetkých kotlov obvykle platia tieto pravidlá:

1.) pred kotlom sa ponechá manipulačný priestor najmenej 80 cm, 2.) minimálna vzdialenosť kotla od horľavých predmetov je 20 cm, 3.) miestnosť musí mať priestor najmenej 0,8 m³ na každý 1 kW výkonu kotla,
4.) v miestnosti sa nesmie skladovať horľavý materiál,
5.) miestnosť musí byť vetrateľná, suchá a bez možnosti vzniku či vírenia prachu,
6.) dvere a okná miestnosti nesmú byť utesnené, dvere sa musia otvárať smerom von.

Podobných upozornení výrobcov kotlov sa môže v dokumentácii dodať s kotlom viac. Z týchto obmedzení vyplýva, že treba dobre zvážiť miesto, kde sa kotol pripojí na rozvod potrubia.

Kúpte si Váš nový kotol s dopravou ZDARMA na www.imperialshop.ska so všetkým Vám odborne poradí náš tím!

Sklenený konvektor Elíz

V našej predajni je najobdivovanejší nástenný konvektor Elíz v elegantnom prevedení, kde predný panel je z plochého tvrdeného skla s LED displejom. Dostupný v bielom aj čiernom prevedení na www.imperialshop.sk!

Dodajte Vášmu domovu teplo s puncom originality a luxusu za skvelú cenu 125€ a s dopravou ZDARMA!

Technické priestory: Ktoré to sú a čo potrebujú?

Nevenujeme im skoro žiadnu pozornosť, a to je jedna z veľkých chýb. Ako veľká, to spoznáme v momente zabývania sa v dome. Architektka poradí, akým chybám sa pri plánovaní technických miestností vyvarovať. Tak teda...

Pretože miestnosti technického zázemia slúžia väčšinou rýdzo praktickým účelom, nevenujeme im často patričnú pozornosť. Hneď po nasťahovaní bývajú odsunuté na posledné priečky pomyselného zoznamu úloh spojených so zariaďovaním domu a na Špajza, pivnica, technická miestnosť nekonečne dlhé „provizórium“ bývajú vybavené iba provizórne.

Základom fungujúceho domu a predpokladom spokojného bývania v ňom je dobre vyriešená dispozícia. Preto vo fáze vzniku projektu – či jeho výberu z katalógu – nezabúdajme na technické priestory a nevyhnutné prevádzkové zázemie domu. Našťastie si dnes stále viac ľudí uvedomuje, že najväčším ziskom pri sťahovaní z bytu do domu je okrem záhrady práve dostatočné technické, prevádzkové a skladové zázemie. A nerozpakujú sa ho vyžadovať v projekte. Vo fáze plánovania je žiadúce všetky potrebné miestnosti a priestory dostatočne dimenzovať, rozmiestiť do jednotlivých podlaží, rozdeliť podľa funkcie a druhu ukladaných vecí. V každej rodine sa totiž nájde dostatok rozmanitých vecí a predmetov, ktoré vznášajú nárok na vlastné trvalé miesto.

„Ostatné“ miestnosti
Začneme od vchodu: na zádverie by mal nadväzovať samostatný šatník na uloženie sezónneho oblečenia a obuvi všetkých členov rodiny. Na upratovacie prostriedky je ideálna komora, často postačuje pomerne malá. Zapálení pestovatelia uvítajú na dlhodobé skladovanie zeleniny, zemiakov alebo jabĺk v chlade a tme pivnicu. Tiež malá domáca dielňa s príručným skladom sa hodí na mnoho účelov bez ohľadu na to, či sa hlava rodiny považuje za domáceho majstra alebo nie.

Samostatná dvojgaráž sa dnes stáva štandardom a okrem parkovania plechových miláčikov by nemala slúžiť na žiadne iné účely. Práčku a kotol je síce možné umiestniť do kuchyne alebo kúpeľne, ale aj napriek tomu je najvhodnejším miestom vlastná miestnosť. Práčovňu je možné zlúčiť so sušiarňou, kotol by mal mať samostatný priestor.

Dvere
Každá miestnosť v dome by mala byť vybavená nábytkom s ohľadom na svoju dispozíciu, polohu okien a dverí. Pre malé prevádzkové miestnosti to platí dvojnásobne. Nesnažme sa za každú cenu o ich maximálne zaplnenie nábytkom – tento postup nezaručuje maximálny úžitok a funkčnosť. Často je praktickejšie a prehľadnejšie nezastavovať nábytkom všetky steny. Dôležitejší je trvale ľahký prístup a dobrý prehľad o všetkých uložených veciach. Skrine, regály alebo police by nám rozhodne nemali brániť v prístupe do miestnosti. Pomerne rozšírenou chybou je tiež umiestňovanie hlbokých regálov do tesnej blízkosti vstupných dverí, ktorých krídlo sa potom nedá celkom otvoriť. Na stene, ku ktorej prilieha otvorené dverné krídlo vstupných dverí, by sme sa mali úložného nábytku celkom vzdať, prípadne ho nahradiť háčikmi a plytkými policami. Všetko samozrejme inštalujeme do bezpečnej vzdialenosti od dverí. Pretože dvere obmedzujú vnútorné vybavenie malých miestností, zaberajú po otvorení väčšinu ich plochy a zhoršujú prístup k uloženým veciam, snažme sa už vo fáze projektu dverám otváravým dovnútra dôsledne vyhýbať.

V našom sortimente nájdete všetky najznámejšie značky kotlov, radiátorov, ohrievačov vody, príslušenstva a mnoho iného len na www.imperialshop.skza akciové ceny. A s dopravou ZDARMA!

História a súčasnosť spoločnosti NOVASERVIS

Začiatky výrbných procesov sa datujú v roku 1980 kedy sa začala
výroba kúpeľňových doplnkov značky NESTOR v pôvodnom podniku OPP Znojmo.

Od tej doby výroba aj expandovanie na trhy iných krajín len rastie.
NOVASERVIS pôsobí na našom trhu už od roku 1990, kedy sa firma zamerala na predaj v oblasti vybavenia kúpeľní. V roku 1995 sa NOVASERVIS spojil so spoločnosťou METAL Znojmo a. s., tradičným výrobcom mosadzných kúpeľňových doplnkov značky NOVATORRE v Českej republike. V roku 2011 vstúpila spoločnosť GRUPA FERRO do spoločnosti Novaservis, fúzia znamenala posilnenie spoločnosti a rozšírenie predajných trhov.

Systém riadenia výroby je v súlade s medzinárodnou normou EN ISO 9001 - "systém manažérstva kvality". Neustálym zavádzaním noviniek a inovácií sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám zákazníkov.

V našom e-shope preto nájdete produkty rokmi overenej kvality za skvelé ceny! Presvedčte sa sami v našom e-shope!

http://www.imperialshop.sk/Kupelnove-doplnky-NOVASERVIS-c66_0_1.htm

História a súčasnosť spoločnosti NOVASERVIS

Začiatky výrbných procesov sa datujú v roku 1980 kedy sa začala
výroba kúpeľňových doplnkov značky NESTOR v pôvodnom podniku OPP Znojmo.

Od tej doby výroba aj expandovanie na trhy iných krajín len rastie.
NOVASERVIS pôsobí na našom trhu už od roku 1990, kedy sa firma zamerala na predaj v oblasti vybavenia kúpeľní. V roku 1995 sa NOVASERVIS spojil so spoločnosťou METAL Znojmo a. s., tradičným výrobcom mosadzných kúpeľňových doplnkov značky NOVATORRE v Českej republike. V roku 2011 vstúpila spoločnosť GRUPA FERRO do spoločnosti Novaservis, fúzia znamenala posilnenie spoločnosti a rozšírenie predajných trhov.

Systém riadenia výroby je v súlade s medzinárodnou normou EN ISO 9001 - "systém manažérstva kvality". Neustálym zavádzaním noviniek a inovácií sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám zákazníkov.

V našom e-shope preto nájdete produkty rokmi overenej kvality za skvelé ceny! Presvedčte sa sami v našom e-shope!

http://www.imperialshop.sk/Kupelnove-doplnky-NOVASERVIS-c66_0_1.htm

Sanita, sanitárna keramika – výber a montáž

Pod pojmom základná sanita rozumieme umývadlo, vaňu, sprchový kút, toaletnú misu, bidet, pisoár a samozrejme armatúry. Na čo sa pri ich kúpe zamerať?

Armatúry – sú prvkom, ktorý dotvára vzhľad kúpeľne. Vodovodná batéria by mala ladiť s umývadlom a vaňou. Najčastejšie kupovanými batériami sú už dlhú dobu jednopákové kvôli pohodlnému ovládaniu, úspornosti a ľahkej výmene kartuší pri netesnosti či iných problémoch. Rýchle a presné nastavenie teploty vytekajúcej vody je veľkým plusom týchto batérií, aj keď už dávnejšie existujú tiež čoraz populárnejšie termostatické vodovodné batérie, ktoré sú ešte komfortnejšie. Vo svojom výbere zohľadnite aj to, či chcete mať nástenné, alebo stojanové batérie. Každá z nich má svoje pre, aj proti.

Umývadlo – veľmi dôležitý prvok nielen v kúpeľni, ale napríklad aj na WC. Na výber máte rôzne tvary, veľkosti, farebné prevedenia a tiež možnosť vybrať si zabudovaný variant či umývadlo so skrinkou. Ak ste mali doteraz problémy s rannou tlačenicou pri kúpeľňovom umývadle, nebojte sa (ak vám to priestor dovolí) investovať do dvoch umývadiel a nainštalujte ich trebárs aj vedľa seba.

Sprchový kút – oproti klasickej vani zaberie oveľa menej miesta. To však nie je jeho jediná prednosť. Oproti kúpeľu (ako niektorí vravia „vo vlastnej špine“) je sprchovanie jednoznačne hygienickejšie a samozrejme rýchlejšie. Sprchový kút si môžete postaviť sami, alebo nainštalovať hotový po jeho kúpe v predajni. V prvom prípade musíte dbať na naozaj kvalitnú hydroizoláciu, v druhom odporúčame vybrať si kvalitný model, ktorý navodí dojem luxusu napríklad vstavanými masážnymi tryskami. Ideálne rozmery sprchového kúta sú 90x90 cm.

Toaleta – aj v tomto prípade záleží na vás a vašom výbere. V súčasnosti sú veľmi populárnymi závesné záchody s „neviditeľnou“ nádržkou, zabudovanou v stene. Samozrejmosťou je druhé tlačidlo nádrže pre úsporný režim splachovania. Závesné záchody ocenia aj gazdiné, ktorým sa bude čistota pod nimi na podlahe oveľa lepšie udržiavať, ako pri klasických misách.

Bidet – čoraz častejšie ho pridávame do záchodového priestoru a je rovnocenným partnerom WC misy. Slúži na šetrné umývanie intímnej časti tela po vykonaní potreby a je účinnejší, ako toaletný papier.

Sanita môže byť vyrobená z porcelánu, kameniny, smaltovanej ocele, mosadze, červeného kovu (armatúry), liateho mramoru, akrylátu, plastu, alebo aj skla, kameňa, či dreva.

V súvislosti so sanitou však nezabúdajme na podstatnú vec. Moderné trendy bývania nie sú len záležitosťou luxusného vzhľadu, ale tiež vytvorenia harmónie v obydlí, ktoré voláte domov. Kedysi zaznávané harmonické pôsobenie všetkých miestností v dome sa dostáva pomaly, ale isto na piedestál. Preto by mali byť armatúry a ostatná sanita v dome od jedného výrobcu a z jedného výrobného programu. Sú to síce maličkosti, ale aj vďaka nim sa vo svojom príbytku budete cítiť uvoľnene a spokojne.

S výberom armatúr, umývadiel či iných doplnkov Vám radi ochotne poradia naši pracovníci alebo navštívte náš e-shop a pozrite sa najvýhodnejšiu ponuku na trhu!

www.imperialshop.sk

 

Sanita naša každodenná

Z historického hľadiska pôvodný význam slova sanita = zdravie (tu máme zároveň odpoveď, prečo je sanitka sanitkou). S istotou však vieme, že o sanite ako takej v súvislosti s očistou tela môžeme hovoriť už v spojení s obdobím dávnych civilizácií, akými boli grécka, rímska, indická, perzská, čínska.
Vo všetkých veľkých mestách týchto ríš boli postavené verejné kúpele, do ktorých bolo nutné priviesť nezávadnú vodu, odviesť odpad, nainštalovať vane, umývadlá, záchody, ktoré mali slúžiť pre veľké množstvo ľudí. A tak okrem (v mnohých prípadoch) naozaj jedinečných inžinierskych sietí môžeme dodnes obdivovať pozostatky dávnovekej sanity - vodovodných potrubí, kamenných, mramorových, ale aj kovových vaní a vaničiek či umývadiel, bazénových systémov s bohatými obkladmi aj splachovacích záchodov na historických miestach tejto Zeme. Je však otázne, či v súvislosti s touto dobou môžeme hovoriť o nejakých nadštandardných hygienických podmienkach.
Slovo sanita tak naplnilo svoj význam oveľa oveľa neskôr. Žijeme v dobe, kedy chceme bývať v zdravom prostredí. Kde je hygiena domácností na jednom z prvých miest nášho záujmu. Chceme žiť v prostredí bez zápachu, baktérií, nebezpečných splodín, uvoľňujúcich sa z materiálov (v minulosti napríklad toxíny z olovených vaní, vodovodných trubiek a podobne). Moderná sanita, podobne ako i moderné zariadenia kuchyne, napĺňa v tomto smere všetky naše očakávania.

Ako plánovať kúpu sanity?
V prvom rade musíte objaviť v sebe aranžérsko – dizajnérskeho ducha, potom sa vo vás musí prebudiť architekt a až nakoniec sa vžijete do úlohy kupca. Rozmery kúpeľne či záchodu musíte nosiť v hlave a počas nákupu sanity ich vedieť okamžite použiť a kombinovať. Je totiž oveľa ťažšie vrátiť vaňu, o ktorej až po dovezení domov zistíte, že sa vám do priestoru jednoducho nevojde, ako iný, ľahký a málo rozmerný tovar.

Ak ste už rozhodnutý pre konkrétny dizajn alebo značku navštívte najskôr náš e-shop www.imperialshop.sk, kde nájdete sanitu v kvalitnom prevedení za rozumnú cenu!

Alebo pozrite si priamo sanitárnu keramiku: http://www.imperialshop.sk/Sanitarna-keramika-c46_0_1.htm
sprchové kúty: http://www.imperialshop.sk/Sprchove-kuty-c81_0_1.htm
batérie: http://www.imperialshop.sk/Vodovodne-baterie-c59_0_1.htm
predstenovú techniku: http://www.imperialshop.sk/Predstenova-technika-c103_0_1.htm

BAXI NOVULA PLATINUM

Kondenzačný plynový závesný kotol BAXI Nuvola Platinum+ 24
je vhodný pre byty a rodinné domy, spĺňajúci najvyššie požiadavky na reguláciu (podlahové vykurovanie, solárny systém, vzduchotechnika), naviac s integrovaným zásobníkom teplej vody.

Vlastnosti pre ktoré Vás presvedčia:
- Široký rozsah modulácie 1:10
- Odnímateľný ovládací panel z možnosťou inštalácie na stenu (drôtová i bezdrôtová verzia)
- Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Pripojovacia armatúra v cene kotla
- Nerezový zásobník 45 litrov
- Autodiagnostika
- Elektronika Siemens LMS15
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 5
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Modulované čerpadlo

Aj kotol BAXI Vám privezieme ZADARMO priamo k Vám domov!

Informujete sa u našich predajcov alebo nakupujte na našej stránke www.imperialshop.sk

Vigas od Vimar

Spoločnosť Vimar sa zaoberá výrobou kotlov na spaľovanie biomasy od roku 1993. V tom čase len málokto vedel, že biomasa v našom prípade drevo a drevný odpad sa dá spaľovať aj iným než klasickým odhorievacím spôsobom. Splynovanie mnohí poznali len z čias 2. svetovej vojny, kde sa takýmto spôsobom vyrábal plyn pre spaľovacie motory automobilov a tí šikovnejší aj z výstav v Rakúsku alebo Nemecku.

Teplovodné kotly VIGAS 16, 25, 40, 60, 80, 100 sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke podľa rozmeru plniacej komory a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami. Teplovodný kotol VIGAS 29 UD je určený pre spaľovanie hnedého uhlia (kocka). Ako náhradné palivo je možné použiť suchú drevnú hmotu.

Teplovodné kotly VIGAS 16, 25, 40, 60, 80, 100 sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke podľa rozmeru plniacej komory a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami. Teplovodný kotol VIGAS 29 UD je určený pre spaľovanie hnedého uhlia (kocka). Ako náhradné palivo je možné použiť suchú drevnú hmotu.

Teplovodný kotol VIGAS 18 DP je určený pre spaľovanie peletiek o priemere 6 – 8 mm a dĺžke do 30 mm a suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke do 440 mm a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami.

Viac o kotloch Vigas v našom online obchode www.imperialshop.sk

Ceny už od 1614€ s dopravou ZDARMA!!!

Termostatické hlavice

Termostatické ventily, ktoré sa nachádzajú na radiátoroch, umožňujú individuálnu reguláciu tepla v jednotlivých miestnostiach. Radiátorové ventily s termostatickou hlavicou sa začali hromadne inštalovať najmä v bytových domoch po prijatí §36 Zákona o energetike č. 70/1998 nariaďujuceho ich zavedenie. Ventily s termostatickou hlavicou automaticky regulujú teplotu v miestnosti a zabraňujú prebytočnému prekurovaniu regulovaním prítoku vody. Prostredníctvom teplotného snímača stlmí radiátorový ventil automaticky prietok vykurovanej vody napríklad v dobe priameho slnečného žiarenia do okien. Podmienkou správneho fungovania termostatického ventilu je súlad s tlakovým pomerom vykurovacieho systému. Úspora, ktorú prinášajú, je však nižšia, a to v dôsledku nedostatočného používania. V súčinnosti s dobrou reguláciou kotla a efektívnym využívaním predstavujú ventily významný činiteľ pri znižovaní absolútnych požiadaviek na teplo. Nastavenú teplotu vo vykurovanej miestnosti pritom termostatický ventil udržuje nezávisle od vonkajších podmienok, pričom využíva už spomínané slnečné žiarenie, ľudské teplo, teplo pri varení a pod. Umiestnenie, rozmery a typ radiátora sa stanovuje výpočtom podľa individuálnych potrieb priestorov.

Na našej stránke nájdete termohlavice rôznych výrobcov:
COMISA
HERZ
HONEYWELL
IVAR
OVENTROP

Termohlavice kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Termostaticke-hlavice-c68_476_2.htm

Ekvitermická regulácia

Ekvitermická regulácia

Ide o reguláciu teploty vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty. Podľa nej sa riadi aj množstvo akumulovanej tepelnej. Regulácia prebieha podľa ekvitermických kriviek, ktoré udávajú závislosť medzi vonkajšou teplotou a dobou vykurovania. Ekvitermické regulátory sú prirodzenou súčasťou najmodernejších kotlov a sú štandardne naprogramované na maximálnu optimalizáciu tepelného režimu. Merajú teplotu vykurovacieho zdroja, vonkajšiu teplotu a aj teplotu v miestnosti. Na základe týchto údajov udržujú teplotu v miestnosti na úrovni, ktorá bola naprogramovaná na dané časové úseky. Tento stupeň regulácie sám zhodnotí stav vonkajšej a vnútornej teploty a podľa potreby zakúri v požadovanej miestnosti. Podľa priemerných teplôt posledných dní začne alebo skončí vykurovacie obdobie, pričom berie ohľad aj na kotol, s ktorým spolupracuje.

www.imperialshop.sk ponúka pre dosiahnutie najväčšieho komfortu regulácie teploty vo Vašom domove rôzne typy regulačných systémov od rôznych výrobcov.

Informujte sa u nášho školeného personálu a vyberte si tú správnu možnosť!

 

Intermná regulácia

Pri intermnej regulácii ide o spínanie kotla podľa priestorového termostatu umiestnenom v referenčnej miestnosti. Priestorový termostat sme spomínali pri kvantitatívnej regulácii. Tu sa využíva pri lokálnych vykurovacích sústavách s malým výkonom. Najdôležitejšie je pritom rozhodnutie, do ktorej z vykurovaných miestností termostat umiestnime. Od nej totiž bude závisieť teplota v ostatných miestnostiach, no je možné však regulovať ju ventilmi na radiátoroch. Teplotu jednotlivých miestností tak môžeme regulovať podľa ich účelu a potreby buď termostatickými ventilmi radiátorov alebo iným druhom regulácie. Izbové regulátory umožňujú nastavenie týždenných programov s niekoľkými rôznymi časmi, v ktorých dochádza k zmene medzi zvolenými teplotami v závislosti od pracovného dňa či víkendu, časových pásiem a pod.. Inštaláciou na vykurovací zdroj dokážu ušetriť približne 20 percent energie, čo však závisí od tepelných a technických vlastností vykurovaných priestorov, vykurovacej sústavy a nastaveného režimu vykurovania. Návratnosť tejto investície sa odhaduje zhruba na dva roky. Výhodou je aj využívanie tepelných ziskov pri regulácii (osvetlenie, používanie domácich spotrebičov a pod.).

Úsporné kondenzačné kotle spolu s reguláciami nájdete na skvelé ceny na našej stránke www.imperialshop.sk

Regulácia vykurovania

Máte pocit, že náklady na vykurovanie stále viac zaťažujú váš domáci rozpočet? Nie vždy musí byť dôvodom rastúca cena energií. Výšku nákladov si môžeme upraviť smerom dole a regulovať ju účinným spôsobom – reguláciou vykurovania.

Prevádzku a efektívnosť vykurovania ovplyvňujú vo všeobecnosti tri faktory, ktoré musia byť navzájom zladené. Prvým je potreba tepla závislá od kvality plášťa budovy, od podielu zasklených plôch a ich orientácie, a tým aj od možnosti pasívneho využitia slnečného tepla. Tieto skutočnosti priamo ovplyvňujú napríklad veľkosť vykurovacieho zariadenia. Druhým faktorom je voľba vykurovacích telies a spôsobu šírenia tepla do priestoru. Potrebné teplo môže byť v obytných priestoroch šírené radiátormi, podlahou, stenami a podobne. Treba dbať na to, aby jeho šíreniu nezabraňovali nijaké bariéry a aby bol podiel vyžarovaného tepla čo najvyšší. Tretím faktorom, ktorý sa výrazne podieľa na efektívnosti a úspornosti vykurovania priestorov, je regulácia.

Zodpovedajúca regulácia
Regulácia vykurovania predstavuje aktívnu alternatívu znižovania spotreby energie. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť potrebné množstvo tepla v závislosti od poveternostných podmienok a požiadaviek v každej vykurovanej miestnosti. Úsporu energie dosiahneme vtedy, ak používame vhodné prvky regulačnej techniky v kombinácii s modernými metódami regulovania.

Regulácia vykurovania
Základnými spôsobmi regulácie sú kvantitatívna a kvalitatívna regulácia. Pri kvantitatívnej regulácii zvykneme množstvo dodávanej energie meniť skokom. Pri tomto spôsobe regulácie sa využíva pre malé vykurovacie sústavy (kachle, podlahové či stenové vykurovanie) s nízkym výkonom napríklad priestorový termostat. Výhodou je nízka cena, ale tú vyvažuje nedokonalosť regulácie spôsobujúca straty tepla. Charakteristickým príkladom kvalitatívnej regulácie je tzv. ekvitermická regulácia, ktorá teplotu vody vo vykurovacom zariadení upravuje podľa vonkajšej teploty. Dosahuje dokonalejšiu a plynulejšiu reguláciu, vstupné náklady sú však vyššie.

Ako postupovať
V rodinných domoch je ideálne reguláciu riešiť v rámci komplexných úprav zahŕňajúcich zateplenie obvodových stien, utesnenie okien či modernizáciu všetkých energetických spotrebičov. V starých systémoch, ktoré sú už dávno po lehote svojej ekonomickej životnosti a ktorých účinnosť stále klesá, je jedinou cestou, ako zvýšiť efektivitu vykurovania, ich výmena. Účinná regulácia je tá, ktorá riadi činnosť kotla a ktorá tvorí „srdce“ vykurovacieho systému. Moderné plynové kotly používané v rodinných domoch už štandardne obsahujú tzv. ekvitermickú reguláciu spočívajúcu v zachytávaní vonkajšej i vnútornej teploty a v korigovaní množstva a vstupnej teploty vyhrievacej vody. Požiadavkou, ktorú by ste mali vyžadovať pri kúpe kotla, je teda plynulá regulácia výkonu vykurovania. Regulácia vykurovania znamená inými slovami šetrenie a príjemný pocit.

Regulácia vykurovania
Základnou ideou pri regulovaní tepla je dosiahnuť čo najnižšie náklady na vykurovanie (neprekurovaním) a udržiavať tepelnú pohodu. Tú vytvárajú nielen optimálne teploty jednotlivých vykurovaných priestorov, ale aj relatívna vlhkosť vzduchu, rýchlosť jeho prúdenia a teplota okolitých sálavých plôch (keď napríklad neizolovaná stena sála chlad, znižuje to tepelnú pohodu napriek optimálnej teplote na izbovom teplomere). Udržiavanie rovnakej teploty vo všetkých izbách nemá zmysel, je nákladné a navyše pre každú miestnosť odborníci odporúčajú iné vykurovacie teploty – podľa normy by v obývačke malo byť 20 až 22 °C, v detskej izbe okolo 20, v spálni 16 až 18, v kúpeľni 24 a v chodbe 15°C. Regulátor tiež umožňuje korigovať spomínané parametre podľa časových nárokov používateľa (napríklad denný/nočný režim).

www.imperialshop.sk ponúka regulácie vo zvýhodnených setoch spolu s kondenzačnými kotlami rôznych značiek a výkonov alebo ako samostatný produkt. Viac na našej stránke!

Krbové kachle Elíz

Elíz ponúka svojim zákazníkom viaceré typy krbových kachlí a tak plní všetky požiadavky, stačí sa len rozhodnúť!

1.) Model EA, EDM je vhodný na vykurovanie

2.) Model EOL je vhodný na vykurovanie, ohrievanie a pečenie potravín

3.) Model EWL, EWXL s výmenníkom je vhodný na vykurovanie s napojením na radiátory alebo ohrev vody v bojleri

Všetky modely sú dostupné TU: http://www.imperialshop.sk/Krbove-kachle-c117_0_1.htm

Fernox úprava vody

Na našej stránke www.imperialshop.sk kúpite za výhodné ceny rôzne produkty na úpravu vody FERNOX:

FERNOX Inhibítory
FERNOX HVAC
FERNOX Čističe
FERNOX Dezinfekcia
FERNOX Utesňovače
FERNOX Pumpy
FERNOX Testovacie sady
FERNOX Teplonosné kvapaliny
FERNOX Renovácia
FERNOX Filtre
FERNOX Príslušenstvo

ÚPRAVA VODY

Úprava pitnej vody je súbor procesov, ktorými sa snažíme dosiahnuť vhodné vlastnosti vody. Ide najmä o odstraňovanie choroboplodných zárodkov a iných nebezpečných látok, ktoré môžu ohroziť zdravie človeka. Pri úprave vody treba veľmi dôkladne zvážiť, aké zariadenie použiť. Nemalo by zhoršiť senzorické vlastnosti vody, ale malo by zachovať potrebné množstvo minerálnych látok pre ľudsky organizmus.
Týka sa to najmä spotrebiteľov, ktorí nemajú možnosť napojenia na verejný vodovod, alebo ktorí využívajú vlastné vodné zdroje (studne, pramene). V blízkosti studne sa môže nachádzať mikrobiologický zdroj znečistenia (žumpy, hnojiská a iné), a preto môže dôjsť ku kontaminácií a zmene kvality vody. Preto odporúčame vykonávať pravidelný rozbor vody z takýchto zdrojov. Ďalšie vyskytujúce znečistenia sú v pevnom stave (piesok, íl), zvýšený obsah vápnika, horčíka, železa, mangánu a dusičnanov.

Odstraňovanie mechanických nečistôt
Pri mechanickej filtrácii sa z vody odstraňujú mechanické nečistoty, napríklad piesok, íl, a organické materiály. Voda preteká cez filter a mechanické nečistoty sa zachytávajú na filtračnej vložke. Filtračné vložky sú z vinutého alebo pevného polypropylénu (sieťovina), použiť sa môže aj piesok, aktívne uhlie, keramická vložka alebo kombinácia jednotlivých filtračných materiálov. Filter treba pravidelne čistiť a vymieňať, pretože môže dôjsť k jeho zaneseniu. Zanesením sa znižuje tlak vody aj priepustnosť, a navyše môže vzniknúť riziko jeho bakteriálneho znečistenia. Mechanickou filtráciou nedokážeme odstrániť z vody rozpustené látky (ako sú ťažké kovy, chemické látky, bakteriologické znečistenie a pod).

Ak voda páchne napríklad chlórom, tak sa odporúča použiť ako náplň filtra aktívne uhlie,ktoré absorbuje znečistenie (ako sú pesticídy, rozpustné organické látky) a vylepšuje chuť vody. Životnosť filtra závisí od množstva znečistenia.

Vodárenské spoločnosti ručia pravidelnými rozbormi vody a zdravotným zabezpečením za vysokú kvalitu poskytovanej pitnej vody. Odporúčame obyvateľom, ktorí majú možnosť napojiť sa na verejný vodovod, aby tak urobili, pretože tým si zabezpečia kvalitnú pitnú vodu. Vodu z vodovodu nie je potrebné ďalej upravovať. Nanajvýš u starých verejných vodovodov, kde dochádza k výskytu inkrustov v potrubí, môžeme namontovať jednoduchý mechanický (pieskový) filter. Ďalšou úpravou u koncového odberateľa už upravenej pitnej vody sa cena vody zbytočne zvyšuje a mnohokrát môže dôjsť k zhoršeniu jej kvality vody. Odberateľ takýmto spôsobom vystavuje svoje zdravie a zdravie svojich blízkych možnému nebezpečenstvu nákazy.

Aj www.imperialshop.sk zaradil medzi predávané produkty viaceré výrobky na úpravu vody. Stačí si len vybrať ten ktorý potrebujete!

Teplá voda zo vzduchu!

70% úspora prevádzkových nákladov.
Nová generácia prípravy teplej vody, v duchu Zelenej línie, za minimálne náklady.

Tepelné čerpadlo využíva "voľnú energiu" rovnako ako systémy na ohrev vody zo Slnka. Energia je odvedená priamo z ovzdušia, pôdy alebo vody. Vyžaduje málo elektrickej energie pre svoj kompresor, ale množstvo tepla, ktoré vyrobí je skoro 4 krát väčšie ako jeho príkon. Vyrobené teplo odovzdá kondenzačnému výmenníku tepla a ten svojou veľkou plochou ohreje vodu v ohrievači vody. Tepelné čerpadlo pracuje na princípe reverzného cyklu.

Tepelné čerpadlá hľadajte na http://www.imperialshop.sk/ a náklady za dopravu nechajte na NÁS!

 

 

Expanzné nádoby

Expanzné nádoby, expanzomaty, sa využívajú v systémoch ústredného kúrenia. V praxi sa používa aj názov "expanzky". Expanzné nádoby zabraňujú nadmernému zvýšeniu tlaku v systéme a zároveň udržujú optimálnu hranicu pretlaku. Expanzná nádoba pracuje na princípe udržiavania statického tlaku, pomocou stlačeného plynu. Plynový a vodný priestor sú od seba separované membránou. S narastajúcim objemom vody vo vykurovacej sústave vplyvom zvyšovania jej teploty sa zmenšuje vzduchový priestor v expanznej nádobe a vo vykurovacej sústave narastá pretlak. Aby kolísanie tlaku neprekročilo bezpečné hranice, musí byť expanzná tlaková nádoba správne dimenzovaná.

Expanné nádoby kúpite najvýhodnejšie TU:http://www.imperialshop.sk/Expanzomaty-c107_0_1.htm
už od 37,20€ v prevedení 3,6,10 BAR

Montáž radiátorov Korad

V tomto príspevku Vám popíšeme montáž radiátorov Korad pomocou závesného držiaku KORAD.

Držiak KORAD je najpoužívanejším typom montážnej konzoly. Je vhodný pre plné stavebné materiály, nie však pre steny z dierovaných tehál a sadrokartónové systémy!

Pre názornú ukážku Vám predstavíme montáž radiátora v nasledujúcich bodoch:

1.
V mieste montáže radiátora je potrebné vyvŕtať do steny otvory vrtákom o priemere f 16 mm. Vzdialenosť osi konzoly od vrchnej hrany radiátora je 100 mm. Rozstup konzol je možné nájsť v katalógu alebo odmerať priamo pri montáži.

2. Montáž radiátora
Konzoly zafixujeme citlivým dotiahnutím matice (veľkosť kľúča 16). Oporný nos konzoly (na obrázku) musí smerovať nadol.

3. Montáž radiátora
Na vyčnievajúcu časť závitu naskrutkujeme závesné excentre.

4. Montáž radiátora
Pootočením excentrov je možné vykorigovať konzoly do požadovanej pozície.

5. Montáž radiátora
V mieste závesných držiakov narežeme ochrannú fóliu a odstránime plastové ochrany.

6. Montáž radiátora
Na spodné opierky radiátora nasadíme opierky a radiátor zavesíme.

7. Montáž radiátora
Skontrolujeme správnu polohu pomocou vodováhy a vykonáme potrebné korekcie.

8. Montáž radiátora
Z plastových rohov odstránime časť, ktorá zakrýva pripojovacie otvory a odstránime prepravné zátky.

9. Montáž radiátora
Namontujeme záslepky, odvzdušňovacie zátky, ventily a radiátor pripojíme k vykurovaciemu okruhu.

10. Montáž radiátora
Ochrannú fóliu, kartóny a plastové rohy odstránime až po ukončení stavebných prác.

Montáž radiátora je hotová radiátor je nainštalovaný.

Radiátory Korad kúpite najvýhodnejšie na www.imperialshop.sk alebo priamo TU? http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Korad-SK-c55_0_1.htm

Thermona kvalitné české elektrokotle

Spoločnosť Thermona je českým výrobcom plynových a elektrických kotlov a má za sebou takmer 22 rokov existencie. Prečo to zdôrazňujeme? V súčasnej dobe už nie je na trhu s plynovými kotlami a elektrokotlu iná firma s rýdzo českou kapitálovou účasťou. Všetky firmy z tohto segmentu trhu už dávno zmenili majiteľa a patrí zahraničným firmám. Aký to má praktický dôsledok? Predovšetkým ten, že výroba plynových a elektrických kotlov takmer zmizla z ČR. Všetky ostatné firmy plynové a elektrické kotly iba dovážajú.

Kotle Thermona kúpite na www.imperialshop.sk za výhodné ceny a s dopravou ZDARMA!!!

Imperialshop na Facebooku

www.imperialshop.sk prináša prostredníctvom Facebooku rôzne zaujímavosti o produktoch, najnovšie informácie z odvetvia stavebníctva, predstavuje nové produkty a upozorňuje o akciách ktoré práve prebiehajú na našej stránke!

Produkty si môžte kúpiť priamo na našej stránke a s dopravou ZDARMA!

Priamo tu sa môžte podeliť o svoje skúsenosti, s nákupom v našom obchode!

Zásobník TÚV od Prothermu je dizajnový prvok vo vašom interiéri!

Zásobníky teplej vody Protherm ponúkajú dostatok teplej vody aj pre náročných spotrebiteľov. Optimálne zvolená veľkosť zásobníka znižuje tepelné straty a zaistí dostatočne rýchle opätovné nahriatie vody. Kvalitne smaltovaný vnútorný povrch zásobníkov a protikorózna ochrana magnéziovou anódou zaručuje dlhú životnosť. Ako zdroj tepla pre ohrev vody slúžia stacionárne alebo závesné kotly Protherm. Spojením zásobníka s niektorým z týchto kotlov získate veľmi pekný dizajnový prvok vo vašom interiéri.

My Vám ponúkame celý sortiment od Prothermu za výhodné ceny a s dopravou ZDARMA!!!

Klikajte na www.imperialshop.sk alebo TU:
http://www.imperialshop.sk/Kotly-Protherm-c1_0_1.htm

Korado Radik
K najpredávanejším radiátorom na www.imperialshop.sk patria radiátory KORADO Radik, doskové vykurovacie telesá v prevedení KLASIK, ktoré umožňujú ľavé alebo pravé bočné pripojenie na rozvod vykurovacej sústavy.
 
Svojou konštrukciou je RADIK KLASIK určený pre vykurovacie sústavy s núteným alebo samotiažným obehom.
 
Ceny už od 14,90€ s DPH nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Korado-CZ-c106_0_1.htm
Elíz - ohrievače vody

Viete čo môžete očakávať od značky Elíz, okrem 23 ročnej tradície a viac ako 1 000 000 spokojných klientov?

Značka ELÍZ spája nielen kvalitu produktu, nadštandardnú záruku, dobrú cenu ale aj kvalitný zákaznícky servis po celú životnosť zariadenia.

Preto kúpite výrobky Elíz aj na ww.imperialshop.sk za výhodné ceny!

Protherm Medveď Condens

Vymeniť starý stacionárny plynový kotol za nový kondenzačný či vybrať vykurovanie do novostavby je s kotlom Medveď Condens oveľa ľahšie.

Stacionárny kondenzačný kotol Medveď Condens sa vyrába v štyroch výkonových verziách 18, 25, 35 a 48 kW. Využitím kondenzačnej technológie šetrí náklady domácnosti na energie.

Robustnosťou a vlastnosťami pripomína liatinové kotly. Vhodný je do novostavieb aj do starších vykurovacích systémov s veľkým objemom vykurovacej vody.

Kotol spĺňa prísne predpisy smernice ErP o energetickej účinnosti výrobkov a zaraďuje sa do triedy energetickej účinnosti „A“. Nedávno získal Čestné uznanie na veľtrhu Aquatherm Nitra 2016.

Kotol prekvapí mimoriadne dlhou životnosťou a jednoduchou inštaláciou vďaka možnosti využitia doterajších hydraulických pripojení a pôvodného príslušenstva (čerpadlo, expanzná nádoba).

Celú ponuku kondenzačných kotlov Protherm kúpite TU:http://www.imperialshop.sk/Kondenzacne-kotly-PROTHERM-c1_1_2.htm

Kotle WOLF

Moderné kondenzačné plynové kotle sú efektívnym a úsporným riešením pre majiteľov rodinných domov i väčších bytových objektov s prípojkou zemného plynu.

Aké sú tepelné straty vášho domu? 
Koľko teplej vody chcete mať k dispozícii? 
Aké veľké sú vykurované plochy? 
Bude kotol súčasťou obytného priestoru a mal by spĺňať aj estetické kritériá?

Tieto i mnohé ďalšie skutočnosti by ste mali vziať do úvahy pri výbere vhodného kotla. V spoločnosti WOLF sa podobným otázkam venujú po celé desaťročia. Širokú ponuku modelov prispôsobujú veľkej variabilite potrieb, aby ste medzi produktmi našli kotol, ktorý optimálne vyhovie vašim potrebám – stacionárny alebo závesný, s prietokovým ohrevom, kotol so zásobníkom vody – či už s externým, alebo s integrovaným vrstvovým zásobníkom, moderným dizajnom, ľahkou obsluhou, ako aj možnosťou jeho doplnenia ekologickým solárnym systémom. 
Vynikajúca kvalita kotlov WOLF je garantovaná nielen výrobou priamo v Nemecku, ale aj prísnym systémom výstupnej kontroly, ktorej venujú až 20 % výrobného času.

Kotle WOLF nájdete tu: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Wolf-c90_0_1.htm

Niečo o ohrievačoch HAKL

Teplá úžitková voda v súkromí a na pracovisku, všade tam, kde človek pracuje alebo oddychuje, predstavuje dnes neoddeliteľnú súčasť nášho života.

HA-KL spol. s r.o. svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti ohrevu teplej vody s vlastným vývojom a výrobou dnes úspešne využíva pri výrobe elektrických prietokových ohrievačov vody.

Vysokú kvalitu výrobkov dokazujú domáce i zahraničné certifikáty, ISO 9001, CE. 
Výrobky HA-KL spol. získali najvyššie ocenenia výrobkov na výstave Coneco - Racioenergia 1999 (Zlatá plaketa), 2002, 2004 a 2005. Model HAKL PM bol ocenený v celoštátnej súťaži Národná cena SR za dizajn 2003. Výrobky firmy HAKL si tak získavajú stále viac spokojných zákazníkov na domácom trhu, tak aj v náročnom zahraničnom obchode.

Ohrievače vody HAKL sú špičkovej kvality vyrobené z najkvalitnejších komponentov:

● spínacia technika SIEMENS (Nemecko)

● tepelné ochranné čidlo HONEYWELL (USA)

● výhrevné teleso KANTHAL (Švédsko)

Certifikát ISO 9001 firma HAKL v roku 2006 zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti vývoja, výroby, predaja a servisu elektrických prietokových ohrievačov vody aj elektrických zásobníkových ohrievačov vody.

Ohrievače HAKL nájdete tu: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Hakl-c134_0_1.htm

Montáž radiátorov 2. časť

Pri určovaní veľkosti radiátorov a ich počtu vychádzame z projektu. Projektant vypočíta tepelnú stratu každej miestnosti a na základe toho stanoví veľkosť vykurovacej plochy. Zo skúsenosti – odhadom – avšak nepresne to dokáže aj montážna firma.

Vyhrievacie telesá sú situované pod oknom a ich rozmer (pri rešpektovaní požadovaného výkonu) sa vyberá podľa rozmeru okenného otvoru. Približne 15 cm (minimálne však 5 cm) voľného priestoru necháme medzi podlahou a spodným okrajom vykurovacieho telesa, 5 cm medzi stenou a zadným okrajom radiátora a 10 cm (najmenej 5 cm) medzi parapetom a horným okrajom radiátora. Výnimkou je situovanie radiátorov v kúpeľniach a predsieňach – tu sa využívajú vysoké, úzke a ploché vyhrievacie telesá zaberajúce čo najmenej miesta.

Montáž radiátorov väčšinou nie je náročná a spočíva v upevnení radiátora na jeho mieste a v pripojení k potrubiam. Pred upevnením treba na radiátor namontovať záslepky, odvzdušňovacie zátky a ventily. Montáž vykurovacieho telesa je vhodné zveriť odbornej kúrenárskej firme nielen z dôvodu záruky, ale aj pre skúsenosti a bezproblémovú realizáciu.

Štandardne sa radiátory vešajú na stenu pomocou rôznych typov konzol skrutkovaných na stenu rozperkami a skrutkami. V prípade nedostatočne únosných stien, najmä pri liatinových radiátoroch alebo ak chceme inštalovať radiátor do voľného priestoru, môžeme využiť najrôznejšie typy podstavných montážnych súprav (nôžok). Typ a počet konzol závisí od veľkosti vykurovacieho telesa a býva uvedený v návode na inštaláciu. Návod je súčasťou dodávky radiátorov aj montážnych konzol. Niektoré radiátory majú vlastné nôžky ako súčasť svojej konštrukcie.

Pri vlastnej montáži radiátora je okrem uvedených pravidiel situovania vykurovacích telies pri okenných otvoroch nutné dodržať aj priečny sklon radiátora (približne 1 °) smerom od odvzdušňovacieho ventilu nadol. Inak by nebolo možné radiátory riadne naplniť vykurovacím médiom a dôkladne odvzdušniť.
Na pripojenie k potrubiam sa používajú priame alebo rohové závitové spojky (nesprávne šróbenia). Dotiahnutím matice na spojke priskrutkujeme radiátor k potrubiu. Na utesnenie závitových spojok je výhodné použiť moderné vláknové materiály. Na rozdiel od teflónu je možné spätné otáčanie matice závitovej spojky pri inštalácii a na rozdiel od konope nedochádza k stlačeniu tesniaceho materiálu a tlakovému namáhaniu skrutkového spojenia.

www.imperialshop.sk ponúka svojím zákazníkom radiátory Purmo, Sanica, Korád, Korado, Viessmann ako aj oceľové, elektrické, olejové a kúpelňové radiátory za bezkonkurenčné ceny!

Všetko potrebné príslušenstvo k montáži radiátorov kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Prislusenstvo-k-radiatorom-c68_0_1.htm

Ako sa starať o plynový kotol?

Ako sa starať o plynový kotol

Plynový kotol je sofistikované elektrické zariadenie, ktoré spaľuje plyn, mení sa v ňom teplota i režimy prevádzky, zapína, vypína, v zime pracuje niekoľko hodín denne. O toto zariadenie je potrebné sa starať! Je to ako s autom...

Odkladadnie serevisnej prehliadky plynového kotla, môže vo výsledku viesť k navýšeniu ceny prevádzky. Môžeme začať vyššou spotrebou plynu. V prípade zanesenia výmenníku tepla môže prísť k zvýšení nákladov až o 15%.

Neodhalenie malej závady, ktorá sa môže rozvíjať a narobiť časom viac škody. Podobným situáciám sa môžeme dopredu vyhnúť. Pravidelný servis s dostatočným predstihom rezervácie servisného technika sú najlepším začiatkom. Doporučená doba na objednanie servisu je po vykurovacej sezóne, teda od marca do augusta.

Asi by sme to mohli porovnať s vašim automobilom. Ten po určitej dobe, alebo najazdených km potrebuje pravidelnú prehliadku a výmenu oleja. U kotlov je to to isté, keď budeme počítať s priemernou dĺžkou vykurovacej sezóny, ktorá je v priemere 230 dní, tak môžeme odhadnúť čas čistej prevádzky na cca 2 500 h/rok.

Plánujete rekonštrukciu kúpeľne?

Plánujete rekonštrukciu kúpeľne? Okrem rozvodov ÚK, vody a odpadov nájdete na www.imperialshop.sk ak sanitu za veľmi priaznivé ceny. Výber je skutočne široký! Len si treba rozmyslieť ak VYBERÁTE VAŇU či zvolíte:

1.) AKRYLÁTOVÚ VANU
Sú pocitovo teplejšie a vyrábajú sa v rozmanitých tvaroch, sú však menej odolné proti agresívnym farbám (napríklad na vlasy) a chemikáliám, keďže akrylát je plast. Po páde ťažkého ostrého predmetu v nich môže ostať nenápadná ryha.

2.) SMALTOVANÚ OCEĽOVÚ VANU
Sú pocitovo studenšie, hlavne pri nadštandardnej hrúbke 3 mm by však mali uniesť väčšiu hmotnosť bez deformovania a byť odolnejšie a trvanlivejšie ako akrylátové. Po páde tvrdého predmetu sa z nich môže odlúpiť smalt.

3.) HYDROMASÁŽNU VANU
V porovnaní s klasickými sa spotrebuje enormné množstvo vody (nielen na kúpanie, ale aj na čistenie vane podľa pokynov výrobcov), a preto dobre zvážte kúpu hydromasážnej vane, ak máte malú žumpu.

V našej ponuke nájdete aj UMÝVADLÁ:http://www.imperialshop.sk/Umyvadla-c46_305_2.htm

1.) KERAMICKÉ
Sú odolnejšie proti farbám a chemikáliám, pri páde tvrdého ťažkého predmetu však môžu prasknúť.

2.) AKRYLÁTOVÉ
Ponúkajú väčšiu tvarovú variabilitu, na zachovanie ich dobrého vzhľadu je nutné s nimi zaobchádzať a ošetrovať ich opatrne.

Náš TIP!
Pre elegantný, zjednotený vzhľad kúpeľne zvolte produkty jedného výrobcu! To znamená, že použite v kúpeľni celú sériu (vaňu, umývadlo, kryt sifónu, bidet, WC...) od jedného výrobcu. Zaistíte tak nielen harmóniu tvarov, ale aj rovnakú farbu všetkých predmetov.

 

Pyrolytické kotle ROJEK

Drevo ako zdroj vykurovania stále nevyšlo z "módy" a najmä v našich chladnejších regiónoch sú stále žiadané kotle na tuhé palivo!

Aby sme pokryli potrebu všetkých našich potenciálnych zákazníkov máme v ponuke na www.imperialshop.sk aj teplovodný pyrolytický kotol na tuhé palivo (s dochlazovacou smyčkou) ROJEK PK 20,25,30,40,49,60!

Pyrolytický kotol ROJEK PK na ručné prikladanie je určený k spaľovaniu palivového dreva.

Kotlové teleso je zvarené z akostnej ocele. Všetky plochy, ktoré sú v styku so spalinami sú z plechu hrúbky 5 mm. Ostatné plochy sú z plechu hrúbky 4 mm.

Prednosti pyrolytických kotlov PK:
1.) Plnenie spaľovacej komory kotla je veľmi jednoduché a rýchle - odklopením horných prikladacích dvierok
2.) Väčší objem spaľovacej komory (130 l)
3.) Vysoká účinnosť 90, 1 %
4.) Kotle splňujú Triedu 4 a 3 podľa paliva podľa ČSN EN 303 - 5
5.) Max. dĺžka polenového dreva 530 mm
6.) Dlhšia doba vyhorenia spalovacej komory až 9 - 12 hod. pri menovitom výkone na drevo
7.) Jednoduché čistenie výmenníka pomocou ovládacej páky a čistiacich dvierok prístupných z vonkajšej strany

Kotle sú riadené elektronickou ovládacou jednotkou, ktorá ovláda: odťahový ventilátor, teplotu vody v kotly - spustenie čerpadla a vypnutie ventilátoru, riadenie teploty vody UT, manuálny alebo automatický režim (niekoľko rôznych variant automatického režimu), dobu dohorenia, ručná prevádzka pri zakurovaní, regulovateľné otáčky ventilátora, spalinové čidlo, ochranu kotla a regulátora, zvukový alarm.

Regulátor okrem štandardných čidiel je vybavený taktiež spalinovým čidlom. Regulácia tohoto typu spočíva v kontrolovaní teploty spalín a teploty kotlovej vody. Na základe týchto hodnôt regulácia mení otáčky ventilátoru tak, aby bola udržiavaná zadaná teplota kotlovej vody.

Spalinové čidlo ovládacej jednotky šetrí až 13 % paliva, teplota výstupnej vody je veľmi stabilná, čo predlžuje životnosť kotla.

Celú ponuku pyrolitických kotlov ROJEK nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Pyrolyticke-kotly-ROJEK-c79_711_2.htm

 

KORAD radiátory = košický radiátor = overená slovenská kvalita!
KORAD radiátory = košický radiátor = overená slovenská kvalita!
 
Výroba panelových radiátorov má v U. S. Steel (predtým VSŽ) Košice dlhoročnú tradíciu. Počiatky výroby radiátorov siahajú do roku 1968. Prvé zváracie linky boli dodané ZEZ Hořice (ČR) a skladali sa zo sólo strojov prepojených dopravníkmi. Výroba radiátorov vo VSŽ Košice začala typom PJ2 a pokračovala typmi PJ3, P4, P40 a P90, ktorý sa v rôznych modifikáciách vyrába aj v súčasnosti.
Od roku 1990 sú radiátory vyrábané pod obchodnou značkou KORAD (KOšický RADiátor). Prvá výkonnejšia automatická zváracia linka bola postavená v roku 1976 a dodávateľom bola firma SCHLATTER zo Švajčiarska, ktorá je v tomto odbore na špičke v Európe. V roku 1990 bola sprevádzkovaná ďalšia, nová plnoautomatická linka od toho istého dodávateľa. Dvojvrstvové anoforetické farbenie radiátorov bolo zavedené v roku 1990 zakúpením automatickej farbiacej linky EISENMANN, ktorá bola v roku 2002 modernizovaná na kataforetický systém nanášania základnej farby. Pokračovaním modernizačných akcií bolo nainštalovanie modernej plnoautomatickej tlakovej kontroly radiátorov pre obidve linky na prelome rokov 2004 a 2005.
 
Na www.imperialshop.sk nájdete celú ponuku panelových radiátorov sa skvelé ceny!
 
Základy problematiky plynového vykurovania a ohrevu vody BAXI

Plynové kondenzačné kotly Baxi sú vhodné ako pre malé byty, tak aj pre veľké rodinné domy vďaka svojmu výkonovému rozsahu, ktorý dosahuje až 1 : 10, teda napr. 2,4 - 24 kW. Pri rozhodovaní aký kotol bude "TEN VHODNÝ" pre daný objekt je základom spokojnosti budúceho užívateľa.

Každý záujemca o nový kotol by sa mal preto sám zorientovať v ponuke kondenzačných kotlov.

Plynové kotly delíme takto:

1.) Kombinované napr. Duo-Tec Compact+ 24 - sú vhodné pre malé byty s 2-3 osobami, pričom max. vzdialenosť kotla od odberného miesta by nemala presiahnuť 5 metrov. Pri maximálnom výkone kotla 24 kW je zabezpečený na jednom odbernom mieste dostatok teplej vody. tj. 9,8 litrov pri 35°C.

2.) Kombinované s integrovaným zásobníkom napr. Nuvola Duo-Tec+ 24 – sú vhodné pre malé byty a menšie rodinné domy s 2-4 osobami. Vďaka integrovanému zásobníku je možné uvažovať i o cirkulácii TV, a preto tieto zdroje môžu byť i vo väčšej vzdialenosti od odberných miest, ako je to pri kombinovaných kotloch. Krátkodobo, tj. po dobu cca 10 min., sú schopné dodávať TV i na dvoch miestach súčasne.

3.) Kotly len pre vykurovanie s možnosťou pripojenia externého zásobníka 100-160 litrov na teplú vodu - napr. Luna-Duo-Tec+ 1.24. Sú vhodné pre veľké byty a rodinné domy pre 3-6 osôb v jednej domácnosti. Možnosť cirkulácie a odberu TV naraz z viacerých miest.

Všeobecne platné podmienky pre kondenzačné kotly

1.) Regulácia: hoci tu hovoríme o kondenzačných kotloch je možné použiť i názov riadený kotol. Ku kotlu je preto nutné uvažovať i o čidlách, ktoré nám merajú 1. vonkajšiu teplotu a 2. nastavenú vnútornú teplotu. Podľa rozdielu týchto teplôt potom kotol vyrába výstupnú teplotu, či už pre radiátory o teplotnom spáde 75/60°C, alebo podlahové vykurovanie 50/30°C. Externé sondy a regulátory ponúkame vo vyhotovení ako pre drôtovú komunikáciu, tak bezdrôtovú komunikáciu s kotlom.

2.) Odvod spalín: pretože sa jedná o pretlakové spaľovanie musí i spalinová cesta tejto podmienke vyhovieť. Každý kotol umožňuje riešiť podľa celkovej dĺžky spalinové cesty v rôznych variantoch. Koaxiálne 60/100mm do 10 metrov, alebo 80/125mm do 20 metrov a delené 80/80mm do 60 metrov. Potrubie môže byť vo vyhotovení plastovej trubky s certifikáciou do 120°C alebo flexibilné tzv. husí krk.

3.) Odpad: pre kotly tohto typu nesmieme zabudnúť na pripojenie k odpadu. Kotol je schopný pri maximálnej účinnosti vyprodukovať až 2 litre vody za hodinu.

4.) Požiadavky na vykurovanú vodu: aby mohla byť uplatnená záruka 5 rokov je nutné aby voda v systéme vykurovania splnila požiadavky výrobcu. Sledované hodnoty sú: mineralita merané v stupňoch dH° , kyslosť Ph a vodivosť vody. Tieto hodnoty merajú servisní technici, ktorí uvádzajú kotol do prevádzky.

V skratke sme Vám priblížili ponuku kondenzačných kotlov BAXI, ak stále neviete, ktorý je pre Vás ten pravý obráťte sa na našich zamestnancov tí Vám ochotne a odborne poradia.

Celú ponuku BAXI nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Baxi-c3_0_1.htm

Prietokové ohrievače JUNKERS

Prietokové ohrievače pripravujú teplú vodu ľahšie a hospodárnejšie. Junkers využíva efektívny a ekologický princíp prietokového ohrevu a preto používaním prietokového ohrievača Junkers šetríte energiu a peniaze. 

Úspora energie pomocou prietokového ohrievača
Spôsob funkcie prietokového ohrievača sa dá vysvetliť niekoľkými krokmi:

 • Studená voda sa po otvorení vodovodného kohútika zohrieva počas jej prietoku ohrievačom.
 • Ohrievač sa spustí až vtedy, keď je skutočne potrebná teplá voda.
 • Nevznikajú žiadne tepelné straty
 • Prietokový ohrievač pracuje efektívne a hospodárne.
 • Šetríte peniaze aj životné prostredie.

Zariadenia na princípe prietoku
V prípade prietokového ohrievača s automatickým riadením výkonu sa potrebné množstvo plynu automaticky prispôsobí potrebnému množstvu vody. Prietokový ohrievač reguluje výkon a teplotu teplej vody priamo v mieste odberu pomocou požadovaného množstva vody. Pohodlná príprava teplej vody je možná už aj pri najmenších množstvách odoberanej vody. Vďaka tomu sú prietokové ohrievače s automatickým riadením výkonu obzvlášť vhodné aj pre použitie s termostatickými zmiešavacími batériami.

Filter na čistenie vykurovacieho systému

Zvažujete kúpu filteru, ktorý čistí vykurovací systém, eliminuje upchatie rúrok a znižuje riziko vzniku usadenín vo výmenníku tepla, ktoré môžu byť príčinou jeho poškodenia, či úplného zničenia?

Potom Vám odporúčame filter ALPHA Cyclone od Immergasu.
Filter veľmi výrazne ovplyvňuje udržanie vysokej účinnosti kotla, čím sa znižujú celkové náklady na vykurovanie.

ALPHA Cyclone filter zamedzuje problémom a tým znižuje náklady na celkovú opravu a údržbu pri servisnom zásahu.

ALPHA Cyclone filter je vyrobený zo špeciálne vyselektovanej triedy polyamidu. Jeho inštalácia je jednoduchá, rýchla a intuitívna - pripojením a upevnením pomocou priložených ventilov priamo na potrubie spiatočky systému.

ALPHA Cyclone filter je skonštruovaný na použitie v kombinácii s akýmkoľvek kotlom alebo vykurovacím systémom. Je kompatibilný so všetkými produktmi na chemickú úpravu vody. Životnosť filtra je počas celej doby fungovania vykurovacieho systému.

ALPHA Cyclone filter zachytáva častice s účinnosťou 96%. Sila použitého magnetu je 9 000 Gauss. Magnetizmus sa s teplotou znižuje, ale magnet bol navrhnutý tak, aby znášal omnoho vyššie prevádzkové teploty (až do 150°C), než je priemerná prevádzková teplota systému kúrenia (50°C). Konštrukcia filtra napomáha, aby nečistoty boli dopravované bližšie k magnetu a magnet ich mohol jednoduchšie pritiahnuť a prichytiť.

ALPHA Cyclone filter bez použitia bariérovej technológie filtrácie (sitko), zachytáva magnetické a dokonca aj nemagnetické častice. Prúdenie v potrubí totiž vytvára trenie, ktoré spôsobuje vznik statickej elektriny. Tá nabije aj nemagnetické častice a tie sú priťahované magnetom.

ALPHA Cyclone filter sa jednoducho čistí - magnet sa dá ľahko vybrať a filter možno vypláchnuť. Nádoba filtra zadrží veľké množstvo kalu (cca 200g), ale na rozdiel od bariérového sitka neznižuje prietok vody, aj keď sa plní nečistotami.

ALPHA Cyclone filter sa môže chemicky aj tlakovo preplachovať. Jeho ventily sa môžu použiť ako vstupné body pre údržbu čistiacim čerpadlom.

ALPHA Cyclone filter pravidelne (min. 1x ročne) kontrolujte a čistite! Spoľahlivú funkciu AC filtra je potrebné podporiť aj pravidelnými servisnými prehliadkami, údržbou kotla a celého vykurovacieho systému!

Aj tento filter kúpite na:

Zvažujete kúpu filteru, ktorý čistí vykurovací systém, eliminuje upchatie rúrok a znižuje riziko vzniku usadenín vo výmenníku tepla, ktoré môžu byť príčinou jeho poškodenia, či úplného zničenia?

Potom Vám odporúčame filter ALPHA Cyclone od Immergasu.
Filter veľmi výrazne ovplyvňuje udržanie vysokej účinnosti kotla, čím sa znižujú celkové náklady na vykurovanie.

ALPHA Cyclone filter zamedzuje problémom a tým znižuje náklady na celkovú opravu a údržbu pri servisnom zásahu.

ALPHA Cyclone filter je vyrobený zo špeciálne vyselektovanej triedy polyamidu. Jeho inštalácia je jednoduchá, rýchla a intuitívna - pripojením a upevnením pomocou priložených ventilov priamo na potrubie spiatočky systému.

ALPHA Cyclone filter je skonštruovaný na použitie v kombinácii s akýmkoľvek kotlom alebo vykurovacím systémom. Je kompatibilný so všetkými produktmi na chemickú úpravu vody. Životnosť filtra je počas celej doby fungovania vykurovacieho systému.

ALPHA Cyclone filter zachytáva častice s účinnosťou 96%. Sila použitého magnetu je 9 000 Gauss. Magnetizmus sa s teplotou znižuje, ale magnet bol navrhnutý tak, aby znášal omnoho vyššie prevádzkové teploty (až do 150°C), než je priemerná prevádzková teplota systému kúrenia (50°C). Konštrukcia filtra napomáha, aby nečistoty boli dopravované bližšie k magnetu a magnet ich mohol jednoduchšie pritiahnuť a prichytiť.

ALPHA Cyclone filter bez použitia bariérovej technológie filtrácie (sitko), zachytáva magnetické a dokonca aj nemagnetické častice. Prúdenie v potrubí totiž vytvára trenie, ktoré spôsobuje vznik statickej elektriny. Tá nabije aj nemagnetické častice a tie sú priťahované magnetom.

ALPHA Cyclone filter sa jednoducho čistí - magnet sa dá ľahko vybrať a filter možno vypláchnuť. Nádoba filtra zadrží veľké množstvo kalu (cca 200g), ale na rozdiel od bariérového sitka neznižuje prietok vody, aj keď sa plní nečistotami.

ALPHA Cyclone filter sa môže chemicky aj tlakovo preplachovať. Jeho ventily sa môžu použiť ako vstupné body pre údržbu čistiacim čerpadlom.

ALPHA Cyclone filter pravidelne (min. 1x ročne) kontrolujte a čistite! Spoľahlivú funkciu AC filtra je potrebné podporiť aj pravidelnými servisnými prehliadkami, údržbou kotla a celého vykurovacieho systému!

Aj tento filter kúpite na:http://www.imperialshop.sk/IMMERGAS-ALPHA-Cyclone-filter-3-4-d9075.htm

Drenážne rúry Pipelife

Drenážne rúry sú určené pre odvod spodných vôd zo stavieb, záhrad, poľnohospodárskych plôch, diaľnic, komunikácií a železničných tratí. Mechanické a chemické vlastnosti drenážnych rúr z PVC sú veľmi vhodné pre ich stavebno–technologické použitie. Tieto drenážne rúry poskytujú dlhodobú funkčnosť drenážneho systému a vyznačujú sa dlhou životnosťou pri ich uložení v zemi. Pri realizácii drenáže je potrebné klásť dôraz na správny technologický postup uloženia drenážnych rúr i ďalších prvkov drenážneho systému.

Drenážne rúry Pipelife kúpite na www.imperialshop.sk v 50 metrových návinoch s rôznym priemerom už od 27,60€.

Klikajte TU: http://www.imperialshop.sk/Drenazne-rury-c133_0_1.htm

 

Predstenová technika

Potrebujete kúpiť predstenovú techniku vo výbornej kvalite ale za rozumnú cenu?

Na www.imperialshop.sk kúpite inštalačné systémy kombifix, duofix a jadrofix od Viega, Geberit a Alca Plast.

V ponuke tiež tlačítka od rovnomenných výrobcov!

Kúpite TU:http://www.imperialshop.sk/Predstenova-technika-c103_0_1.htm

Merloni TermoSanitari (MTS)

Firmu Merloni TermoSanitari (MTS), vyrábajúcu zariadenia značky ARISTON a QUADRIGA, nie je potrebné na Slovensku predstavovať. MTS patrí k prvej dvojici svetových lídrov v oblasti výroby zariadení pre vykurovanie, ohrev vody a klimatizáciu.
MTS má v súčasnosti 22 výrobných závodov. Každý z týchto závodov je špecializovaný na jediný druh výrobku, čím sa dosahuje vysoká kvalita, vývoj a flexibilita. Výrobné závody v 10 krajinách produkujú zariadenia dodávané na trhy do viacej ako 50 štátov na všetkých svetadieloch. Výroba ohrievačov vody prekračuje 5 mil. kusov ročne, čím sa táto firma zaradila na 1. miesto v celosvetovom rebríčku výroby a vývoja týchto zariadení. MTS je dodávateľom zariadení a komponentov aj pre iné renomované značky známe nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Ich produkcia presahuje počet 30 mil. kusov ročne.
Spoločnosť MTS je dynamickou firmou aktívne využívajúcou všetky možnosti ponúkané neustále rastúcou požiadavkou zvyšovania komfortu bývania a životného prostredia. Jej 7.300 zamestnancov od západnej Európy cez Rusko až po Vietnam sa neustále snaží o zvyšovanie kvality výroby a skvalitnenie výrobných procesov, a tým aj výrobkov.

Spoločnosť QUADROFLEX s.r.o. je zastúpením značiek QUADRIGA a ARISTON pre ohrev vody na Slovenskom trhu. Svojim viac ako 14 – ročným pôsobením si vydobila vedúce postavenie na poli dovozu a distribúcie týchto zariadení svojou odbornosťou, profesionálnym prístupom k zákazníkovi, šírkou sortimentu, podporou predaja, širokou sieťou servisných stredísk či zárukou a kvalitou ponúkaných výrobkov. Cieľom spoločnosti je zvýšenie náročnosti nášho trhu a tým i technického vybavenia našich domácností na úrovni súčasnej vedy a techniky. Tak ako doteraz i v budúcnosti bude spoločnosť klásť vysoké nároky na kvalitu, moderný dizajn a technickú úroveň dovážaných výrobkov.

Pojem spokojnosť zákazníka a teda aj odberateľov, je a bude naďalej limitujúcim ukazovateľom v jej činnosti.

Cenovo najvýhodnejšie ohrievače Vám ponúkame my nawww.imperialshop.sk alebo:
Ohrievače Ariston TU:
http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Ariston-c88_0_1.htmOhrievače Quadriga TU: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Quadriga-c85_0_1.htm
Ohrievače Quadroflex TU: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Quadroflex-c86_0_1.htm

Ohrievače Dražice

www.imperialshop.sk ponúka svojim zákazníkom aj nepriamovýhrevný smaltovaný ohrievač DRAŽICE OKCV v objemoch 125–200 litrov s vodorovnou pracovnou polohou. Môže byť upevnený na stene pomocou dodávaných konzol alebo pripevnený vo vodorovnej polohe ku vhodnej konštrukcii. Nemá elektrický ohrev.
Ohrievač je možné napojiť na externý teplovodný zdroj s max. teplotou 110 stupňov Celzia a tlaku 0,4 MPa. Ohrev zaisťuje výkonný dvojplášťový výmeník vrstvením teplej vody. Výmeník ohreje najprv vodu v hornej časti nádoby a potom ohrieva spodné vrstvy objemu. Tento spôsob postupného ohrevu je vhodný zvlášť na samoťažné ústredné vykurovanie a malé samoťažné solárne systémy. Ohrievač je vybavený reguláciou teploty TUV (termostat pre ovládanie trojcestného ventilu alebo obehového čerpadla) pre napätie 230 V/50 Hz. Poistnýventil je súčasťou dodávky.

Široké využitie k ohrevu TÚV vykurovanou vodou v systémoch so samotiažnym a núteným obehom vykurovacej vody a malých solárných zariadeniach.

Z ponuky ohrievačov si môžete vyberať TU: http://www.imperialshop.sk/Nepriamovyhrevne-DRAZICE-c12_47_2.htm

Kondenzačné plynové kotly GEMINOX ZEM

Kondenzačné plynové kotly GEMINOX ZEM sú osadené zjednodušenou variantov riadiacej jednotky Siemens LMU34, ktorá je určená len pre jeden priamy vykurovací okruh. Použitie tejto jednotky v kombinácií s 3rýchlostným čerpadlom umožnilo výrazné zníženie ceny kotla pri zachovaní všetkých konštrukčných predností kondenzačnej techniky Geminox. V riadiacej jednotke LMU34 je integrovaná adaptabilná ekvitermická regulácia, ktorá optimalizuje tepelnú pohodu vo vykurovanom objekte a výrazne sa podieľa na vysokej ekonomickej prevádzke kotla ZEM.

Geminox ZEM 2-17M-50H je kotol s výkonovým rozsahom 2,3 – 17,3 kW je určený predovšetkým k vykurovaniu objektov po rekonštrukcii (zateplenie, výmena okien), ale aj novostavieb s jedným vykurovacím okruhom (radiátory alebo podlahové kúrenie) s tepelnou stratou do 17kW.

Príprava teplej vody je riešená v integrovanom nerezovom zásobníku s objemom 50 litrov.

Kotol je vďaka svojím kompaktným rozmerom a elegantnému dizajnu vhodný pre umiestnenie v interiéri a poskytuje prípravu teplej vody pre jednu kúpeľňu so sprchovacím kútom alebo menšou vaňou. Typickou aplikáciou je inštalácia kotla za pôvodný kotol s prietokovým ohrevom vody.

Aj kotle Geminox nájdete na www.imperialshop.sk alebo TU:http://www.imperialshop.sk/Geminox-ZEM-2-17M-50H-d6291.htm

Článkové oceľové radiátory

Oceľové článkové radiátory od RENOMORAVIA sú najobľúbenejšími vykurovacími telesami pre vykurovanie miestností, kde je kladený dôraz na výkon, klasický dizajn. Majú veľmi dobré rozdelenie prenosu tepla. Cca 50% žiarením, cca 50% cirkuláciou vzduchu. Oceľové radiátory majú dlhú životnosť a dobrú vodivosť tepla.

Ronomoravia vyrába oceľové článkové radiátory s výškou 500 alebo 1000 stačí si vybrať koľko článkov potrebujete!

Pripravte domácnosť na chladné počasie

Vážení priatelia, oficiálne sa rozlúčme s letom a privítajme jeseň aj s jej chladným počasím!
Niektoré regióny SR môžu dokonca očakávať sneženie!

A vy ste ešte nevymenili ten starý kotol?
Alebo ste do poslednej chvíle odkladali výmenu starých radiátorov?

Už nečakajte a zainvestujte do Vášho domova!

Vyberajte si zo skvelých akčných ponúk na www.imperialshop.sk a tovar Vám dopravíme ZADARMO!!!

Junkers CerapurCompact - Kompaktný, kvalitný, úsporný

Kondenzačný závesný kotol CerapurCompact splní všetky požiadavky na vykurovanie a prípravu teplej vody. Spoľahlivo a úsporne bude vašu domácnosť zásobovať teplom a teplou vodou a zároveň vám pomôže usporiť energiu. Kombinácia vysokej kvality, technológie s dlhou životnosťou a výhodný pomer cena/výkon.

Úspora miesta a nákladov
Nájsť vhodné miesto pre kotol CerapurCompact u vás doma je oveľa ľahšie ako by ste si mysleli. Vďaka svojmu modernému kompaktnému dizajnu tento závesný kondenzačný kotol nielen dobre vyzerá, ale zaberie veľmi málo miesta. Inštalácia je veľmi rýchla a jednoduchá vďaka čomu sú náklady na inštalačné práce minimálne. Následne údržba je taktiež rýchla a jednoduchá vďaka ľahkej dostupnosti všetkých dôležitých komponentov.

Riešenie s viacerými možnosťami
Inovatívna elektronická jednotka je veľmi ľahko kombinovateľná so všetkými regulátormi a modulmi Junkers. Spojením s vhodným regulátorom si tak môžte svoj vykurovací systém zostaviť presne podľa svojich požiadaviek. Kombinácia s ekvitermickým regulátorom prináša ďalšie výhody. Tento regulátor riadi váš vykurovací systém podľa vonkajšej teploty, udržiava váš domov komfortne vyhriaty po celý čas. Kombinácia kotla CerapurCompact so solárnym systémom je taktiež veľmi jednoduchá a umožní vám profitovať z bezplatnej slnečnej energie.

Ekvitermický regulátor JUNKERS CW100 v cene!

Aj kotle Junkers zakúpite výhodne za akčné ceny na www.imperialshop.sk!

Viac TU:http://www.imperialshop.sk/Kondenzacne-kotly-JUNKERS-c7_21_2.htm

Porfólio Viessmann

Viessmann Group je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. Táto rodinná firma založená v roku 1917 zamestnáva 11 600 pracovníkov a obrat skupiny dosahuje 2,2 miliardy Eur.

S 22 výrobnými závodmi v 11 krajinách, zastúpeniami v 74 krajinách, ako aj 120 predajnými spoločnosťami je Viessmann zameraný skutočne medzinárodne. 56 % obratu pripadá na zahraničie.

Účinné technológie pre obytné budovy, komerčné prevádzky a živnosti s výkonom 2 až 2200 kW

Porfólio Viessmann je naozaj veľmi bohaté:
1.) Kondenzačné kotly na vykurovací olej a plyn
2.) Kogeneračné systémy elektriny a tepla, svetová novinka - vykurovanie na báze palivových článkov
3.) Tepelné čerpadlá a ľadové zásobníky
4.) Hybridné zariadenia
5.) Systémy vykurovania drevom (pelety, štiepka a polená)
6.) Tepelné solárne systémy a fotovoltaika
7.) Zásobníky, systémová technika a príslušentstvo

Produkty Viessmann zakúpite za výhodné ceny a s dopravou ZDARMA TU:http://www.imperialshop.sk/Kotly-Viessmann-c6_0_1.htm a TU:http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Viessmann-c129_0_1.htm

TATRAMAT rokmi overená slovenská kvalita

Ohrievače vody slovenskej výroby TATRAMAT sú na trhu už 170 rokov. Ich produkty sú overené rokmi a mnohými spokojnými zákazníkmi! Ohrievače TATRAMAT spĺňajú aj požiadavky najnáročnejších klientov!

Užívateľský komfort!
- funkcia rýchloohrevu pre obzvlášť rýchly ohrev
- možnosť voľby prevádzkového režimu (jednorazový ohrev,
- jednookruhový alebo dvojokruhový prevádzkový režim)
- funkcia spätného riadenia pre efektívne využitie nízkej tarify
- podsvietený displej

Viacstupňová ochrana!
- poistka proti zamrznutiu vody
- poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
- funkcia obmedzenia maximálnej teploty
- bezpečné blokovanie tlačidiel pre zamedzenie nežiaducej obsluhy (detská poistka)
- krytie IP25

Dlhá životnosť!
- nerezová príruba s nerezovým ohrievacím telesom
- špeciálny smalt CoPro - obojstranné smaltovanie
- anódová ochrana proti korózii

Jednoduchá inštalácia, ovládanie a údržba!
- univerzálny záves
- možnosť inštalácie nad vaňu
- najmodernejší dizajn s intuitívnym ovládaním
- možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu

Inteligentná elektronika najnovšej generácie!
- trojstupňová funkcia úspory energie
- funkcia ECO Comfort
- funkcia ECO Plus
- funkcia ECO Dynamic

Úspornosť a nízka energetická náročnosť!
- tepelná polyuretánová izolácia
- elektronická regulácia

Ohrievače vody Tatramat nájdete na www.imperialshop.sk priamo TU:http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Tatramat-c14_0_1.htm

Buderus Zásobníky TÚV Logalux

Zásobníky TÚV firmy Buderus majú vnútorný povrch z termoglazúry DUOCLEAN MKT. Je to špeciálny materiál vyrobený na báze skla, to znamená, že je tvrdý, hladký, odolný voči oderu a je ľahko čistiteľný. Termoglazúra DUOCLEAN MKT spĺňa najvyššie požiadavky kladené na hygienu, preto má teplá voda kvalitu pitnej vody.

Pri všetkých zásobníkoch TÚV siaha vykurovací had až ku dnu. To je veľmi dôležité pre rovnomerné prehrievanie vodného stĺpca čo, zabraňuje rastu kultúr mikroorganizmov, ktoré znečisťujú vodu.

Vlastnosti, pre ktoré je ohrievač vody Logalux tou správnou voľbou:
1.) ideálny pre byty aj rodinné domy,
2.) vysoký trvalý výkon,
3.) antikorózna ochrana DUOCLEAN MKT,
4.) tepelná izolácia z tvrdej polyuretánovej peny,
5.) maximálny prevádzkový tlak 10 bar.

Aj zásobníky BUDERUS LOGALUX kúpite na www.imperialshop.sk alebo TU: http://www.imperialshop.sk/Zasobniky-TUV-c130_1485_2.htm už od 484,50€.

Boto Enviro

Kotle Boto Enviro sa v súčasnosti vyrábajú najmodernejšou technológiou v podmienkach vlastných výrobných hál. Boto Enviro vytvára a vyrába pre Vás kotle najvyššej kvality, najprísnejšími technologickými štandardmi, najekologickejšou cestou v zmysle firemnej filozofie. Celý kotol vzniká tzv. pod jednou strechou, bez využitia externých partnerov. Laserovým delením starostlivo vybraných materiálov, CNC ohýbaním plechov či robotizovaným zváraním sa eliminuje ľudský faktor ako zdroj chýb.
Každý kotol prechádza tlakovou skúškou, po finálnej montáži dôslednou kontrolou. Získavate tak kotol, pri ktorého výrobe je kladený dôraz na každý detail.
Týmto Vám Boto Enviro ponúka výnimočnú garanciu kvality.

Kotle Boto Enviro za priazdnivé ceny a s dopravou ZDARMA kúpite nawww.imperialshop.sk, alebo priamo TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Boto-Enviro-c29_0_1.htm

 

Elektrické konvektory ELÍZ

Dnes je moho domácností nastavených na elektrické vykurovanie. Ak neholdujete podlahovému kúreniu, potom hľadáte priamovykurovací elektrický konvektor slúžiaci na vykurovanie miestností.

Elektrické konvektory Elíz ušetria elektronickým ovládaním minimálne 20% nákladov na prevádzku.

Po zasunutí do elektrickej zásuvky je okamžite v činnosti a pomocou vstavaného elektronického termostatu automaticky udržuje teplotu v miestnosti na zvolenej hodnote (5-30°C) s presnosťou +/- 0,1°C.

Konvektory Elíz vynikajú aj týmito vlastnosťami:
1.) automatická ochrana vypnutia v prípade padu zo steny,
2.) protimrazová ochrana,
3.) bezhlučná prevádzka,
4.) funkcia odložený štart,
5.) nočný režim stmievania displeja,
6.) extra tenký 59 mm moderný dizajn.

Elektrické konvektory Elíz kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Elektricke-radiatory-c120_0_1.htm

Akumulačné nádrže ATTACK HR, HRS

Akumulačné nádoby Attack HR, HRS sú vyrobené z kvalitnej ocele a slúžia nielen na akumuláciu vody pre vykurovanie, ale i na výrobu TÚV s vnútorným smaltovaným zásobníkom. Model ATTACK HRS je takisto osadený jedným výmenníkom na pripojenie do solárneho systému. Tieto typy nádrží majú zabudovanú horčíkovú anódu v zásobníku TÚV pre zvýšenie odolnosti voči korózii.

Akumulačné nádoby kúpite TU:http://www.imperialshop.sk/Akumulacne-nadrze-Attack-c10_0_1.htm

Čo spôsobuje tvrdá voda v domácnosti?

Poznáte to? Nánosy na rýchlovarnej kanvici, pokazená práčka, zničený kotol….

Prečo sa to všetko deje?
Tvrdá voda vytvára usadeniny tzv. vodný kameň, ktorý spôsobuje nemalé problémy. Postihnuté sú najmä vodovodné potrubia, ohrievacie telesá (elektrické i plynové), práčky, umývačky riadu, žehličky, varné kanvice atď.

Pokiaľ je voda je tvrdá, je potrebné použiť väčšie množstvo pracieho prášku až o viac než 30 % . Na pracích práškoch sa často nachádza údaj o množtve prášku potrebnom na použitie v závislosti od tvrdosti vody.
Pokiaľ je voda mäkká, môžeme ušetriť až viac než 30 % pracieho prášku, čo je dobré nie len pre vašu peňaženku, ale aj pre

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
Ak budete prať v vo veľmi mäkkej vode, nebudete musieť použiť zmäkčovacie prostriedky alebo aviváž. Tvrdú vodu musíme zmäkčovať aby sme ochránili pračku ale tiež preto, že bielizeň vypratá v tvrdej vode je tvrdšia a potrebuje aviváž.
Usadená tvrdosť spôsobuje nános na špirále na práčke čoho následkom je zvýšenie spotreby energie na ohrievanie a menšia účinnosť ohrevu.

Vodný kameň pôsobí i neesteticky aj napr. na sociálnych a sanitárnych zariadeniach. Čím vyššia je teplota vody alebo okolia, tým rýchlejšie sa vodný kameň usadzuje a tým sa tiež skracuje doba životnosti týchto zariadení.

Pretože vodný kameň nevedie dobre teplo môže na mieste, kde je usadená hrubšia vrstva dôjsť k prehriatiu a následnému porušeniu steny kotla, prípadne až k jeho deštrukcii.

Usádzanie vodného kameňa na stenách nádob spôsobuje zvyšovanie spotreby elektrickej energie. Už niekoľko milimetrov znamená nárast až v desiatkach percent. Z týchto dôvodov je nutné vápnik a horčík z pitnej, technickej či teplej úžitkovej vody vylúčiť.

Preto prichádza na trh Elíz so svojimi ohrievačmi, ktoré sú určené pre domácnosti s tvrdou vodou! Elektrický ohrievač vody so suchým keramickým telesom, ktoré nie je ponorené vo vode, ale uložené v kovovom púzdre príruby, preto nedochádza k tak rýchlemu zanášaniu vodným kameňom.

Aj tieto ohrievače nájdete na www.imperialshop.sk práve v AKCII!!!

Alebo priamo TU: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Eliz-c15_0_1.htm

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE PANELOVÉ RADIÁTORY SANICA?

VYSOKÝ VÝKON, MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ

Každý radiátor má konvektory navarené priamo na kanáliky pre efektívnejšiu konvenciu tepelného toku.
To znamená rýchlejšie odovzdané teplo, vysoký výkon telesa a tým väčší výsledný komfort.
Všetky radiátory sú testované na tlak 10 bar.

 

VYSOKO KVALITNÉ LAKOVANIE

Všetky radiátory sú lakované v bielom prevedení: SMALT (RAL9010). Každý radiátor prechádza niekoľkými stupňami
predbežného ošetrenia, po ktorom nasleduje práškový polyesterovo-epoxidový náter.

 

ŠIROKÁ PONUKA

K dispozícii je široká ponuka radiátorov s výškou od 300mm do 900mm a dĺžkou od 400mm do 3000mm.

 

TOVÁRENSKÁ VYBAVENOSŤ HORNEJ MRIEŽKY A BOČNÝCH PANELOV

Všetky naše radiátory sú kompletne dodávané s hornou mriežkou a bočnými panelmi.

 

BALENIE A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

Všetky radiátory sú dodávané v pevnom ochrannom balení s kartónovou ochranou hrán. Každý radiátor je zabalený
do bublinkovej fólii a následne do ochrannej fólie. Balenie je zreteľne označené s typom a veľkosťou radiátora.
Montážna sada je pribalená vo vnútri balenia v ochrannom balení. Montážna sada obsahuje všetky držiaky na stenu,
plastové konzoly, vzduchové ventily, skrutky, hmoždinky a kľúč na ventil. Všetko pre jednoduchú inštaláciu je pribalené v balení.

 

12 ROČNÁ ZÁRUKA

Všetky radiátory SANICA sú vyrábané normou ISO 9001:2000 a TS EN 442. Všetky radiátory majú plnú 12 ročnú záruku na chyby
spôsobené materiálom alebo výrobou.

 

Pre ich kvalitu sme ich zaradili do ponuky www.imperialshop.sk. Celú ponuku nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Sanica-c16_0_1.htm

Zvýhodnené zostavy kotlov Vaillant

Viete čo získate spolu so zvýhodnenými zostavami kotlov Vaillant ecoTEC?

Unikátne online služby!

Kotle Vaillant prinášajú najlepší výkon vo svojej triede, spoľahlivosť, inovatívne funkcie a iba tie najlepšie komponenty, ktoré robia rad domácich kotlov ecoTEC jedny z najlepších.

Ak hľadáte spoľahlivý a konzistentný výkon využite výhodnú ponuku zostáv za jednotnú cenu, zložených zo závesných kondenzačných kotlov ecoTEC, zásobníkov teplej vody a ekvitermického regulátora.

S kúpou zostavy získate unikátne online služby - zákaznícku Online servisnú knihu s možnosťou príjmu notifikačných správ, upozorňujúcich na ročné kontroly a s priamym kontaktom na Vášho servisného technika. Kvalitu poskytnutých služieb môžete tiež ovplyvniť - prostredníctvom online hodnotenia výkonu servisného technika.

Zvýhodnené zostavy za Vaillant s dopravou ZDARMA kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Zostava-kotol-zasobnik-c83_721_2.htm

Oceľový kotol Q-TERMO BiSolid Aktiv+ 20

Na www.imperialshop.sk kúpite oceľový kotol Q-TERMO BiSolid Aktiv+ 20 s inteligentným digitálnym regulátorom a elektrickým ventilátorom pre nútený obeh vzduchu. Kotol uspokojí vykurovacie požiadavky stredných až veľkých priestorov. Sú navrhnuté pre spaľovanie pevných palív a poskytujú možnosť dodatočnej montáže peletového, olejového alebo plynového horáku.

Inteligentný
Elektronická riadiaca jednotka riadi chod tlačného ventilátora, obehové čerpadlo ústredného kúrenia a čerpadlo teplej úžitkovej vodovod. Výkon ventilátora je regulovaný v závislosti na spotrebe paliva a aktuálnom ťahu komína.

Efektívny
Spaliny prechádzajú cez trojitú bariéru naplnenú vodou v spaľovacej komore na ceste do komína. Týmto spôsobom sú spaliny ochladené, keď opúšťajú kotol, pričom ich tepelná energia je v maximálnej miere prevedená do vody v plášti. Pre zabránenie strate tepla do prostredia je kotol izolovaný na vonkajšej strane 50 mm hrubou tepelnoizolačnou vlnou.

Spoľahlivý a bezpečný
Teleso kotla je z kotlovej ocele s hrúbkou spaľovacej komory 5 mm a vodným plášťom 4 mm. Teplovýmenný tubulárny rošt je chránený vymeniteľnou kovovou mriežkou. Komplexné bezpečnostné prvky zaisťujú maximálnu bezpečnosť zariadenia.

Vlastnosti produktu:
• Digitálna riadiaca jednotka riadi spaľovanie tým, že reguluje otáčky tlačného ventilátora. Ďalej ako voliteľné možnosti ponúka riadenie obehového čerpadla pre centrálny vykurovací systém a/alebo čerpadla pre teplú úžitkovú vodu.
• Tlačný ventilátor optimalizuje spaľovanie a rýchlosť spotreby paliva čím zvyšuje účinnosť až o 10% oproti tradičným kotlom na drevo.
• Spaľovacia komora s veľkou tepelno-výmennou plochou a nízkym odporom komory.
• Rebrovitý povrch komory a trojitý prechod toku spalín pre zlepšenie výmeny tepla
• Veľké dvierka ohniska zaisťujú ľahké nakladanie i väčších kusov paliva (dĺžka polien až do 60 cm).
• Výmenný kovový rošt popola chráni potrubie mriežky pred plameňmi.
• Príruba pre horák na spodných dvierkach pre montáž peletových, olejových alebo plynových horákov (voliteľné príslušenstvo).
• Bezpečnostné prvky:
- Termostatický regulátor ťahu
- Bezpečnostný tlakový ventil na 3 bar
- Bezpečnostný výmenník, ktorý v prípade prehriatia prepúšťa studenú vodu, ktorá znižuje teplotu kotla. Pripojenie kotla k rozvodnej sieti vody je potrebné vykonať termostatickým ventilom.

Kotol Q-termo kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Q-TERMO-BiSolid-Aktiv-20-d10415.htm

Regulácia vykurovacej sústavy

Veľmi dôležitým komponentom pri hospodárnom vykurovaní je regulácia vykurovacieho systému. Úspora za vykurovanie závisí od možnosti účinne regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach. Spôsob musí zodpovedať zvolenému typu sústavy a požiadavkám užívateľa.

Reguláciu vykurovacej sústavy možno rozdeliť podľa tzv. riadiacej veličiny:

1.) riadiacou veličinou je vnútorná teplota v miestnosti
* Individuálna regulácia sa používa predovšetkým pri lokálnych vykurovacích telesách (Lokálne vykurovacie telesá sa využívali predovšetkým v minulosti alebo v menších objektoch. K tradičným typom patria plynové vykurovacie telesá - gamatky, telesá na tuhé palivo - kachle), prípadne elektrické zdroje tepla).

* Zónová regulácia sa používa v sústave s jedným zdrojom tepla, ale s niekoľkými vetvami s odlišným teplotným režimom, tzn. všetky miestnosti sa nevykurujú v rovnakom čase. Pri tomto type regulácie sa budova rozčlení na jednotlivé zóny. V každej zóne si užívateľ určí osobitný teplotný režim, čiže naprogramuje si teplotu a čas pre danú miestnosť. V jednotlivých miestnostiach tak možno dlhodobo udržiavať odlišné teplotné pomery.

2.) riadiacou veličinou je vonkajšia teplota
* Ekvitermická regulácia sa využíva pri modernejších kotloch. Regulátory merajú teplotu vykurovacieho zdroja, vonkajšiu teplotu a aj teplotu v miestnosti. Na základe týchto údajov potom prispôsobujú teplotu vykurovacej vody. Princíp spočíva v tom, že pokiaľ je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody sa zníži.

3.) kombinovaná regulácia podľa vonkajšej a vnútornej teploty: umožňuje regulácie priamo v zdroji tepla, v niektorej časti rozvodu, alebo aj na vykurovacích telesách.

Možnosti regulácie:
Termostaty plne spolupracujú s kotlom a zabezpečujú plynulú reguláciu výkonu, pokiaľ kotol touto funkciou disponuje. K dispozícii je niekoľko typov:

1.) Izbový termostat – riadi činnosť kotla v závislosti od teploty v miestnosti, v ktorej je inštalovaný.
2.) Programovateľný termostat – reguluje teplotu podľa vopred nastaveného programu. Rovnako ako izbový termostat, riadi aj tento typ činnosť kotla podľa vývoja teploty v referenčnej miestnosti, t.j. v jednej miestnosti.
3.) Programovateľné regulátory – riadia teplotu v jednotlivých miestnostiach podľa samostatných programov. Tento spôsob prináša najväčšie úspory pri vykurovaní.
4.) Programovateľné termostatické hlavice – teplota v každej miestnosti tak môže byť riadená podľa samostatného programu. Programovateľné hlavice majú ešte jednu zaujímavú schopnosť, ktorá dokáže šetriť náklady na vykurovanie. Pri rýchlom poklese teploty (napr. pri vetraní) tieto hlavice neotvoria prietok na maximum, ale naopak celkom uzavrú prívod vody do radiátorov.

K hospodárnemu vykurovaniu Vám pomôžeme my nawww.imperialshop.sk, pretože u nás nájdete úsporne kondenzačné kotle od všetkých výrobcov za skvelé ceny!

Regulácie Junkers

Dostatok tepla pri súčasnej energeticky úspornej prevádzke s novými regulátormi Junkers nie je žiadny problém. Nová rada regulátorov ponúka celú radu komfortných funkcií, s ktorými si môžete svoje riešenia pre teplo a teplú vodu prispôsobiť presne na svoje požiadavky. Priestorové a ekvitermické regulátory tejto rady garantujú jednoduchú, komfortnú a energeticky úspornú reguláciu vykurovania.

Ceny na www.imperialshop.sk sú už od 39€ s DPH!

Kúpite TU:http://www.imperialshop.sk/Regulacia-JUNKERS-c7_1267_2.htm

TEPLÁ VODA ZO VZDUCHU???

Možnosť úspory 70% prevádzkových nákladov???

To sú tepelné čerpadlá Elíz Climatik A++
Nová generácia prípravy teplej vody, v duchu Zelenej línie, za minimálne náklady.

Tepelné čerpadlo využíva "voľnú energiu" rovnako ako systémy na ohrev vody zo Slnka. Energia je odvedená priamo z ovzdušia, pôdy alebo vody. Vyžaduje málo elektrickej energie pre svoj kompresor, ale množstvo tepla, ktoré vyrobí je skoro 4 krát väčšie ako jeho príkon. Vyrobené teplo odovzdá kondenzačnému výmenníku tepla a ten svojou veľkou plochou ohreje vodu v ohrievači vody. Tepelné čerpadlo pracuje na princípe reverzného cyklu.

Výhody produktu CLIMATIK A++
1.) jednoduchá inštalácia,
2.) nízke energetické náklady,
3.) vysoký koeficient výkonnosti,
4.) pracuje pri každom počasí, aj v noci,
5.) návratnosť investície v krátkom čase,
6.) inštalované elektrické ohrievacie teleso,
7.) hliníkový výmenník tepla s veľkou plochou,
8.) moderné automatické digitálne ovládanie s inteligentným myslením.

Kúpite TU:http://www.imperialshop.sk/Tepelne-cerpadla-Eliz-c116_0_1.htm

Baxi Nuvola Platinum HT

Hľadáte kondenzačný plynový kotol vhodný pre byt alebo rodinný dom, spĺňajúci najvyššie požiadavky na reguláciu (podlahové vykurovanie, solárny systém, vzduchotechnika), na viac s integrovaným zásobníkom teplej vody? Už nemusíte Baxi prináša Nuvola Platinum HT

Vlastnosti kondenzačného kotla, ktoré Vás presvedčia:
• Široký rozsah modulácie 1:10
• Odnímateľný ovládací panel z možnosťou inštalácie na stenu
(drôtová i bezdrôtová verzia)
• Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
• Príprava pre zapojenie do solárneho systému
• Pripojovacia armatúra v cene kotla
• Nerezový zásobník 45 litrov
• Autodiagnostika
• Elektronika Siemens LMS15
• Elektrické krytie IPX5D
• Trieda NOx 5
• Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
• Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola
spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
• Modulované čerpadlo

Zakúpite už od 1791€ s DPH a dopravou ZDARMA tu:http://www.imperialshop.sk/Kondenzacne-kotly-BAXI-c3_7_2.htm

 

 

Kompaktná vykurovacia centrála s integrovaným solárnym zásobníkom

Hľadáte kompaktnú vykurovaciu centrálu s integrovaným solárnym zásobníkom?

Potom Vám dávame do pozornosti kompaktný kondenzačný vykurovací kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom so solárnou podporou pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu miestnosti VIESSMANN Vitodens 343-F 1,9 - 19kW, teraz navyše reguláciou Vitotronic 200 typ HO2B ZADARMO!

VITODENS 343-F
Moderné zladenie vykurovacej a solárnej techniky v rodinnom dome predstavuje Vitodens 343-F, extrémne šetrný, ohľaduplný k životnému prostrediu a zameraný na budúcnosť.

Integrované snímače umožňujú prevádzku bez minimálneho prietoku. To dodatočne zvyšuje robustnosť, efektivitu a rozsah použitia Vitodens 343-F.

Toto zariadenie „všetko v jednom“ zaberá len málo miesta so základnou plochou len 0,4 m2 a hodí sa do každého rohu. Zároveň sú všetky komponenty k inštalácii a údržbe prístupné z prednej strany. A naviac plynový kondenzačný kotol Vitodens 343-F pracuje veľmi potichu a predovšetkým vysokoefektívne.

Kompaktná vykurovacia centrála Vitodens 343-F ponúka v jednom zariadení:
1.) energeticky úspornú kondenzačnú techniku,
2.) výkonný ohrev pitnej vody prostredníctvom nabíjacieho zásobníkového systému a solárneho zariadenia, ktoré je kompletne pripravené na pripojenie.

Zameraný na budúcnosť vďaka solárnej integrácii
integrácii Kotol Vitodens 343-F je už pripravený na okamžitú alebo neskoršiu kombináciu so solárnymi kolektomi. Modul regulácie pre ovládanie solárneho systému je už zabudovaný. Všetky funkcie sú vzájomne zladené a odskúšané už vo výrobnom závode.

Energetický dispečing pre transparentnú spotrebu energie
Osvedčené regulácie Vitotronic 200 dostali u kotla Vitodens 343-F dodatočné funkcie. Regulácia disponuje už sériovo prípojom na internet.

Ďalšie unikátne prednosti tohto zariadenia sa dočítate TU:http://www.imperialshop.sk/VIESSMANN-Vitodens-343-F-19kW-HO2B-d10822.htm

Moderná technika a životné prostredie podľa GEMINOX!

Tridsaťročný vývoj a výroba kondenzačnej techniky, od samého začiatku zameraná len na tie najlepšie riešenia, priviedli výrobky na excelentnú technickú úroveň. Súčasným trendom už nie sú len samotné technológie, ale špičkové technológie bezpodmienečne rešpektujúce naše životné prostredie.

Výrobca sa drží motta Ecoefficience, čo v skutočnosti znamená maximálnu účinnosť, najnižšia možná spotreba energie a podlimitné množstvoškodlivých emisií pri nadštandardnom užívateľskom komforte. Základom úspechu je dokonalá konštrukcia kondenzačného kotla Geminox vybaveného najmodernejšou riadiacou jednotkou Siemens LMS. Už základný integrovaný regulačný systém je vybavený funkciou pre jednoduché rozšírenie o alternatívne zdroje tepla, napríklad ako solárne kolektory, tepelné čerpadlá atď.

Spotrebiče Geminox kúpite za bezkonkurenčnú cenu s dopravou ZDARMA TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Geminox-c84_0_1.htm

Drevo splynujúce kotle VIGAS a VIGAS Lambda Control

Princípom spaľovania sa kotly VIGAS výrazne líšia od bežných kotlov na pevné palivo. K spaľovaniu paliva dochádza spôsobom splynovania dreva. Podstata splynovania spočíva v tepelnom rozklade organických a anorganických látok v uzatvorenej komore kotla za mierneho pretlaku primárneho vzduchu vytváraného dúchacím ventilátorom. Proces splynovania prebieha v zásobníku kotla, nad žiarobetónovou dýzou. V prvej fáze dochádza k vysúšaniu a uvoľňovaniu prchavých zložiek z paliva. V druhej fáze sa uvoľnené plyny zmiešajú v priestore dýzy s predhriatym sekundárnym vzduchom a vytvoria horiacu zmes plynov. V tretej fáze dochádza k zhoreniu plynov v spaľovacom priestore kotla a odvedeniu spalín cez rúrkový výmenník tepla do komína.

Tento spôsob horenia je veľmi efektívny, čo má za následok výrazné zníženie spotreby paliva oproti kotlom s klasickým spaľovaním.

Kotle Vigas kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Vigas-c9_0_1.htm s dopravou ZDARMA!

Immergas VICTRIX TT ErP „Top Tech“ – najvyspelejšia technológia

Najnovším prírastkom medzi kondenzačnými kotlami Immergas, ktoré nájdete na www.imperialshop.sk sú kotle IMMERGAS VICTRIX TT ErP!

Závesný kondenzačný kotol je určený na kúrenie s možnosťou pripojenia zásobníka TÚV.
Kotol VICTRIX TT ErP je symbolom osláv 50teho výročia založenia spoločnosti Immergas. Odštartoval novú generáciu výroby kondenzačných kotlov určených do nových inštalácií i na výmenu už v existujúcich systémoch.

Je vytvorený podľa posledných Európskych smerníc o ochrane spotreby energie, pričom kladie veľký dôraz na významom kondenzačnej technológie, ktorý dosahuje maximálny efekt vykurovania i ohrevu TÚV. Písmená TT znamenajú „Top Tech“ – najvyspelejšia technológia.

VICTRIX 20 X TT ErP poskytuje vo výrobnom nastavení funkciu pre vykurovanie, ale môžete ho kombinovať so samostatným zásobníkom TÚV, voliteľného objemu 80 – 200 litrov. 3-cestný ventil s motorom je už štandardne zabudovaný vo verzii kotla X TT.

Elektronické riadenie vzduch/plyn optimálna spotreba a ohľaduplnosť k životnému prostrediu – spaľovací proces je priebežne kontrolovaný a optimalizovaný použitím nového elektronického modulu s novým plynovým ventilom a multifunkčnou elektródou.

Široký rozsah modulácie od 15% do 100% umožňuje znížiť prevádzkové náklady, udržaním vysokej efektivity aj v čase nízkych energetických potrieb (prechodné obdobia, ktoré tvoria väčšinu vykurovacieho obdobia.

Nový kondenzačný modul – konštrukcia výmenníka je charakteristická veľkými priechodmi vody pre dostatočný prietok aj v starých objemných systémoch. Výmenník je vďaka použitiu špeciálnej zliatin a veľkej hrúbky stien obzvlášť odolný voči korózii a tiež významne menej rizikový na upchávanie nečistotami zo systému. Voda cirkuluje v stúpajúcom vodnom okruhu výmenníka proti smeru plameňa a prúdu horúcich spalín. Husto umiestnené výstupky a rebrovanie zvyšujú povrch výmeny tepla, čím je dosiahnutý vysoký výkon.

Vďaka nízkym emisiám kysličníka uhoľnatého (CO) a kysličníkov dusíka (NOx), sú kotly VICTRIX 20 X TT ErP zaradené do skupiny 5, ako veľmi ohľaduplné k životnému prostrediu podľa Európskych noriem UNI EN 297 a UNI EN 483.

Celú ponuku Immergas nájdete TU:http://www.imperialshop.sk/Kondenzacne-kotly-IMMERGAS-c5_16_2.htm

PROTHERM ZOSTAVA AQUA COMPLET RAJA

V našom prieskume zákazníci najviac preferujú produkty od Prothermu, preto dávame do Vašej pozornosti aj cenovo zvýhodnené zostavy AQUA COMPLET RAJA.

Zostava Aqua Complet Raja je zložená zo závesného elektrického kotla Raja a externého 115l zásobníka umiestneného pod kotlom.

Vyberte si zostavu spĺňajúcu požiadavky na spotrebu Vašej rodiny s príkonom 6,9,12,14,18,21,24,28kw TU: http://www.imperialshop.sk/Zostavy-elekt-kotlov-PROTHERM-c1_1168_2.htm

Elektrické kotle Vaillant

Vaillant prináša sériu elektrických kotlov eloBLOCK VE 6 - VE 28

Závesný elektrický kotol pre vykurovanie s ohrevom TV v externom zásobníku

Vlastnosti kotlov:
1.) Postupné spínanie výkonu špirál
2.) Možnosť obmedzenia maximálneho výkonu
3.) Integrované všetky bezpečnostné prvky
4.) Zabudovaná ekvitermická regulácia - riadenie vykurovacej teploty v závislosti od vonkajšej teploty
5.) Príprava na podlahové kúrenie - kontakt havarijného termostatu podlahového kúrenia

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE PANELOVÉ RADIÁTORY SANICA?

VYSOKÝ VÝKON, MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ
Každý radiátor má konvektory navarené priamo na kanáliky pre efektívnejšiu konvenciu tepelného toku.
To znamená rýchlejšie odovzdané teplo, vysoký výkon telesa a tým väčší výsledný komfort.
Všetky radiátory sú testované na tlak 10 bar

VYSOKO KVALITNÉ LAKOVANIE
Všetky radiátory sú lakované v bielom prevedení: SMALT (RAL9010). Každý radiátor prechádza niekoľkými stupňami
predbežného ošetrenia, po ktorom nasleduje práškový polyesterovo-epoxidový náter

ŠIROKÁ PONUKA
K dispozícii je široká ponuka radiátorov s výškou od 300mm do 900mm a dĺžkou od 400mm do 3000mm.

TOVÁRENSKÁ VYBAVENOSŤ HORNEJ MRIEŽKY A BOČNÝCH PANELOV
Všetky naše radiátory sú kompletne dodávané s hornou mriežkou a bočnými panelmi.

BALENIE A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Všetky radiátory sú dodávané v pevnom ochrannom balení s kartónovou ochranou hrán. Každý radiátor je zabalený
do bublinkovej fólii a následne do ochrannej fólie. Balenie je zreteľne označené s typom a veľkosťou radiátora.
Montážna sada je pribalená vo vnútri balenia v ochrannom balení. Montážna sada obsahuje všetky držiaky na stenu,
plastové konzoly, vzduchové ventily, skrutky, hmoždinky a kľúč na ventil. Všetko pre jednoduchú inštaláciu je pribalené v balení.

12 ROČNÁ ZÁRUKA
Všetky radiátory SANICA sú vyrábané normou ISO 9001:2000 a TS EN 442. Všetky radiátory majú plnú 12 ročnú záruku na chyby
spôsobené materiálom alebo výrobou.

www.imperialshop.sk Vám ponúka radiátory Sanica s bočným pripojením, ktoré nájdete TU: 

VYSOKÝ VÝKON, MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ
Každý radiátor má konvektory navarené priamo na kanáliky pre efektívnejšiu konvenciu tepelného toku.
To znamená rýchlejšie odovzdané teplo, vysoký výkon telesa a tým väčší výsledný komfort.
Všetky radiátory sú testované na tlak 10 bar

VYSOKO KVALITNÉ LAKOVANIE
Všetky radiátory sú lakované v bielom prevedení: SMALT (RAL9010). Každý radiátor prechádza niekoľkými stupňami
predbežného ošetrenia, po ktorom nasleduje práškový polyesterovo-epoxidový náter

ŠIROKÁ PONUKA
K dispozícii je široká ponuka radiátorov s výškou od 300mm do 900mm a dĺžkou od 400mm do 3000mm.

TOVÁRENSKÁ VYBAVENOSŤ HORNEJ MRIEŽKY A BOČNÝCH PANELOV
Všetky naše radiátory sú kompletne dodávané s hornou mriežkou a bočnými panelmi.

BALENIE A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Všetky radiátory sú dodávané v pevnom ochrannom balení s kartónovou ochranou hrán. Každý radiátor je zabalený
do bublinkovej fólii a následne do ochrannej fólie. Balenie je zreteľne označené s typom a veľkosťou radiátora.
Montážna sada je pribalená vo vnútri balenia v ochrannom balení. Montážna sada obsahuje všetky držiaky na stenu,
plastové konzoly, vzduchové ventily, skrutky, hmoždinky a kľúč na ventil. Všetko pre jednoduchú inštaláciu je pribalené v balení.

12 ROČNÁ ZÁRUKA
Všetky radiátory SANICA sú vyrábané normou ISO 9001:2000 a TS EN 442. Všetky radiátory majú plnú 12 ročnú záruku na chyby
spôsobené materiálom alebo výrobou.

www.imperialshop.sk Vám ponúka radiátory Sanica s bočným pripojením, ktoré nájdete TU: 

VYSOKÝ VÝKON, MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ
Každý radiátor má konvektory navarené priamo na kanáliky pre efektívnejšiu konvenciu tepelného toku.
To znamená rýchlejšie odovzdané teplo, vysoký výkon telesa a tým väčší výsledný komfort.
Všetky radiátory sú testované na tlak 10 bar

VYSOKO KVALITNÉ LAKOVANIE
Všetky radiátory sú lakované v bielom prevedení: SMALT (RAL9010). Každý radiátor prechádza niekoľkými stupňami
predbežného ošetrenia, po ktorom nasleduje práškový polyesterovo-epoxidový náter

ŠIROKÁ PONUKA
K dispozícii je široká ponuka radiátorov s výškou od 300mm do 900mm a dĺžkou od 400mm do 3000mm.

TOVÁRENSKÁ VYBAVENOSŤ HORNEJ MRIEŽKY A BOČNÝCH PANELOV
Všetky naše radiátory sú kompletne dodávané s hornou mriežkou a bočnými panelmi.

BALENIE A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Všetky radiátory sú dodávané v pevnom ochrannom balení s kartónovou ochranou hrán. Každý radiátor je zabalený
do bublinkovej fólii a následne do ochrannej fólie. Balenie je zreteľne označené s typom a veľkosťou radiátora.
Montážna sada je pribalená vo vnútri balenia v ochrannom balení. Montážna sada obsahuje všetky držiaky na stenu,
plastové konzoly, vzduchové ventily, skrutky, hmoždinky a kľúč na ventil. Všetko pre jednoduchú inštaláciu je pribalené v balení.

12 ROČNÁ ZÁRUKA
Všetky radiátory SANICA sú vyrábané normou ISO 9001:2000 a TS EN 442. Všetky radiátory majú plnú 12 ročnú záruku na chyby
spôsobené materiálom alebo výrobou.

www.imperialshop.sk Vám ponúka radiátory Sanica s bočným pripojením, ktoré nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/SANICA-Bocne-pripojenie-c16_60_2.htm

a so spodným pripojením ktoré nájdete TU:http://www.imperialshop.sk/SANICA-Spodne-pripojenie-c16_59_2.htm

a so spodným pripojením ktoré nájdete TU:http://www.imperialshop.sk/SANICA-Spodne-pripojenie-c16_59_…

a so spodným pripojením ktoré nájdete TU:http://www.imperialshop.sk/SANICA-Spodne-pripojenie-c16_59_…

Veľkonočný zajac v logu Vaillant

Remscheid, Veľkonočná nedeľa, 1899. Zatiaľ čo jeho deti sa hrajú, Johann Vaillant listuje v mesačníku "Alte und Neue Welt" ("starý a nový svet"). Zastaví sa na obrázku: zajac vyliahnutý z vajíčka.

 

Ružovolíci trpaslíci a roztomilé zvieratá stoja okolo a obdivujú zázrak vajca. Johann Vaillant je fascinovaný scénou a rozhodne sa kúpiť oboje, obrázok aj autorské práva. Pre Vaillant, to znamená založenie jeho značky a obrovský úspešný príbeh.

 

Veľmi výrazný profil značky

Od roku 1899 motív zdobí všetky produkty, katalógy a prospekty. Počas niekoľkých málo rokov, si Vaillant vybudoval výbornú povesť, ktorá sa rozšírila po celom Nemecku, a dokonca aj za jeho hranicami.

 

Vaillant dal jeho logu jasné línie a obrysy. "Zajac vo vajci" zostáva ústrednou témou, ale pridáva sa slovo "Vaillant".

 

 

Gamatky stále v ponuke

Mysleli ste si že gamatky sú prežitkom? Mýlili ste sa!

Karma vo svojom portfóliu gamatky stále ponúka, s novým, vylepšeným výkonom a elegantným dizajnom.

Jedná sa o spotrebiče s otvorenou spaľovacou komorou, určené k pripojeniu do komína s prirodzeným ťahom.

Sú vybavené:

1.) plynovým ventilom s bezpečnostnou termoelektrickou poistkou
2.) komínovým čidlom (mikroswitch) – poistka spätného ťahu
3.) piezozapaľovačom, a zapaľovacím horákom, čo zaručuje maximálnu spoľahlivosť a predovšetkým bezpečnosť prevádzky
smaltovaným výmenníkom
4.) nastaviteľnými nohami
5.) odvodom spalín (pravým, ľavým a zadným), koleno nie je súčasťou dodávky

Gamatky kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/KARMA-Gamat-S90-d455.htm

Montáž radiátorov 1. časť

Montáž radiátorov 1. časť

Najrozšírenejším spôsobom vykurovania miestností je vykurovanie pomocou vykurovacích telies. V súčasnosti sa na trhu stretneme najčastejšie so štyrmi typmi radiátorov – oceľovými rebríkovými, oceľovými panelovými, hliníkovými alebo bimetalovými a liatinovými. Okrem toho existujú aj iné typy, väčšinou sú však netypické dizajnové, ich predaj sa však ráta skôr na jednotlivé kusy ako na tisícové série.

Spôsoby zapájania
Pripojenie radiátorov na vykurovací systém a rozvod vykurovacej vody sa v dnešnej dobe rieši najmä nízkoobjemovými potrubnými rozvodmi. Najčastejšie používané sú rozvody z medi alebo vrstveného plastu (PEX-AL-PEX). Z ekonomických dôvodov sa aj dnes ešte využívajú aj rozvody oceľové alebo plastové. Pri voľbe materiálu rozvodu je potrebné zvážiť nielen všetky komponenty zapojené do vykurovacieho systému, ale aj tlakové pomery v systéme (závislé napr. aj od počtu podlaží), druh teplonosného média a požadovaný spôsob zapojenia celej sústavy.
PEX-AL-PEX kúpite aj TU: http://www.imperialshop.sk/AlPex-rura-16x2mm-d7409.htm

Montáž radiátora
Pri novostavbách rodinných domov, resp. pri rekonštrukciách, ale aj v bytových domoch sa používa nútený obeh vykurovacieho média pomocou obehového čerpadla. Na zníženie obsahu vody v potrubných rozvodoch (nevyužívajú sa na odovzdávanie tepla do obytného priestoru) sa používajú rozvody s malým priemermi DN15, DN20 a pod., a to väčšinou z medi. Všetky rozvody s malými priemermi musia byť dobre tepelne zaizolované na zamedzenie strát pri doprave teplonosného média. Je ním spravidla voda, často doplnená o inhibítory korózie, prípadne nemrznúca zmes (najmä do sezónne vykurovaných objektov). Radiátory možno využiť aj v systémoch s kombináciou tepelných zdrojov, napríklad kotla v spolupráci s niektorým z moderných zdrojov tepla (splyňovací, resp. pyrolýzny kotol, solárny systém, tepelné čerpadlá). Pri týchto systémoch sa teplo zo zdroja neodoberá priamo, ale využívajú sa akumulačné nádoby – výmenníky tepla, ktoré absorbujú a akumulujú nárazovo dodávané teplo z jednotlivých zdrojov a plynule ho odovzdávajú do rozvodu. Kúpite TU:http://www.imperialshop.sk/Rury-a-tvarovky-c91_0_1.htm

Elektrické kotle Protherm Raja

Nový elektrický kotol na vykurovanie RAJA v štýle plynových závesných kotlov s mikroprocesorovým riadením s jednoduchým a prehľadným ovládaním si oblúbite na prvý pohľad!

Kotol má závesné prevedenie s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku. Ovládací panel umožňuje zobrazovanie okamžitých hodnôt či už teploty alebo tlaku vo vykurovacom systéme alebo okamžitého výkonu kotla na displeji.

13 vlastností kotla PROTHERM RAJA ErP, ktoré Vás presvedčia o kúpe:

1.) Postupné spínanie výkonu nielen pri spínaní špirál ale aj pri ich vypínaní
2.) Možnosť obmedzenia maximálneho výkonu
3.) Všetky bezpečnostné prvky
4.) Nastaviteľná maximálna teplota vykurovacej vody
5.) Zobrazenie teploty a tlaku vykurovacej vody
6.) Zabudovaná ekvitermická regulácia - riadenie vykurovacej teploty v závislosti od vonkajšej teploty
7.) Chybová diagnostika
8.) Zabudované čerpadlo a expanzná nádoba
9.) Možnosť automatického odopínania výkonových stupňov v závislosti na zaťažení domácej el. siete pri použití externého odopínacieho zariadenia
10.) Systém spínania HDO
11.) Príprava na podlahové kúrenie - kontakt havarijného termostatu podlahového kúrenia
12.) Dvojrýchlostné čerpadlo s automatickým prepínaním rýchlosti
13.) Protimrazová ochrana kotla prípadne externého zásobníka

Viac na www.imperialshop.sk alebo TU: http://www.imperialshop.sk/Elektricke-kotly-PROTHERM-c1_14_2.htm

Zásobníky TÚV Protherm

Zásobníky teplej vody Protherm ponúkajú dostatok teplej vody aj pre náročných spotrebiteľov. Optimálne zvolená veľkosť zásobníka znižuje tepelné straty a zaistí dostatočne rýchle opätovné nahriatie vody. Kvalitne smaltovaný vnútorný povrch zásobníkov a protikorózna ochrana magnéziovou anódou zaručuje dlhú životnosť. Ako zdroj tepla pre ohrev vody slúžia stacionárne alebo závesné kotly Protherm. Spojením zásobníka s niektorým z týchto kotlov získate veľmi pekný dizajnový prvokvo vašom interiéri.

Z ponuky Protherm si vyberie každý zákazník:

PROTHERM B 60 Z - Závesný zásobník TV s objemom 60l, vhodný na použitie do zostáv so závesnými kotlami Protherm či už vedľa kotla alebo pod kotlom.
http://www.imperialshop.sk/PROTHERM-B-60Z-d81.htm

PROTHERM WEL 75 ME - Závesný vrstvený zásobník TV, objem 76 litrov, ochrana proti korózií horčíkovou anódou, zabudovaná výhrevná elektrická špirála, veľmi nízke tepelné straty (štítok B)
http://www.imperialshop.sk/PROTHERM-WEL-75-ME-d10196.htm

PROTHERM WEL 100 ME - Závesný vrstvený zásobník TV, objem 91 litrov, ochrana proti korózií horčíkovou anódou, zabudovaná výhrevná elektrická špirála, veľmi nízke tepelné straty (štítok B)
http://www.imperialshop.sk/PROTHERM-WEL-100-ME-d10197.htm

PROTHERM WE 100 ME - Závesný zásobník TV, objem 91 litrov, ochrana proti korózií horčíkovou anódou, zabudovaná výhrevná elektrická špirála, veľmi nízke tepelné straty (štítok B)
http://www.imperialshop.sk/PROTHERM-WE-100-ME-d82.htm

PROTHERM FE 120 BM - Valcový stacionárny zásobník TV s objemom 115l, vhodný na použitie do zostáv so závesnými kotlami Protherm.
http://www.imperialshop.sk/PROTHERM-FE-120-BM-d10194.htm

PROTHERM FE 200 BM - Valcový stacionárny zásobník TV s objemom 200l, vhodný na použitie so všetkými druhmi kotlov Protherm.
http://www.imperialshop.sk/PROTHERM-FE-200-BM-d10195.htm

PROTHERM B 300 S - Valcový stacionárny zásobník TV s objemom 300l, vhodný na použitie s kotlami Protherm vyšších výkonov.
http://www.imperialshop.sk/PROTHERM-B-300-S-d87.htm

PROTHERM B 400 S - Valcový stacionárny zásobník TV s objemom 400l, vhodný na použitie s kotlami Protherm vyšších výkonov.
http://www.imperialshop.sk/PROTHERM-B-400-S-d88.htm

Zostavy Viessmann

Hľadáte moderné nástenné zariadenie s mimoriadne priaznivým pomerom cena/výkon – a to bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v kvalite? Vitodens 100-W predstavuje tú správnu odpoveď a riešenie. Aj túto zostavu kúpite na eshope www.imperialshop.sk VIESSMANN Vitodens 100-W 8,8 - 35kW + Vitocell 100-W typ CVBA objem 190l + Vitotrol 100 typ OT.

Zostava obsahuje:
1.) pripájacie armatúry,
2.) montážne diely,
3.) plynový kohút,
4.) prepojovacia sada kotol-zásobník,
5.) zásobník VIESSMANN Vitocell 100-W typ CVBA objem 190l,
6.) snímač teploty zásobníka,
7.) izbový termostat Vitotrol 100 typ OT1 pre pre ekvitermickú prevádzku v spojení so snímačom vonkajšej teploty.

Spoľahlivosť a dlhá životnosť – Made in Germany
Ako veľkosériový výrobca s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe nástenných kotlov Vaše nároky na kvalitu a výkon produktov. Preto sú nástenné kotle firmy Viessmann nielen synonymom inovatívnej techniky, ale najmä spoľahlivosti a dlhej životnosti.

Jeden z najmenších a najtichších kotlov v tomto segmente
Jeho veľmi kompaktné rozmery a minimálna prevádzková hlučnosť umožňujú jednoduchú integráciu do obytných priestorov.

Dlhá životnosť vďaka tkanivu MatriX
Modulovaný cylindrický horák MatriX ponúka vďaka tkanivu MatriX z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele istotu do budúcnosti. Viessmann vďaka vlastnému vývoju optimálne zosúladil horák a teplovýmennú plochu.

Vysoký komfort teplej vody
Vysoký výkon a stálosť teploty na výstupe vďaka elektronickej regulácii teploty.

Mimoriadne nenáročný na servis a údržbu
Hydraulická jednotka AquaBloc s multikonektorovým systémom: Všetky údržbovo relevantné komponenty sú prístupné a vymeniteľné spredu.

Viac o vlastnostiach a cene sa dozviete TU: http://www.imperialshop.sk/Zostava-VIESSMANN-Vitodens-100-W-35kW-190l-Vitotrol-100-OT-d10782.htm

Fernox Solar Flow Pump

Potrebujete vysoko výkonné čerpadlo pre plnenie, čistenie a preplachovanie solárnych systémov?

Aj to nájdete na www.imperialshop.sk!

Pumpa na solár Fernox Solar Flow Pump s 25l integrovanou nádržou s veľkým otvorom, s ktorým môže čerpať kvapalinu priamo z bandasiek!

Vlastnosti Fernox Solar Flow Pump:
- Nízka hmotnosť a kompaktná veľkosť
- Robustný vozík s otočnými kolieskami
- Navrhnuté pre vytlačenie vzduchu zo systémov
- Plniaci otvor s uzatváracím guľovým ventilom
- 2x3m flexibilné hadice s konektormi
- Integrovaný filter
- Spätný ventil na výstupe zabraňuje spätnému prúdeniu pri vypnutí
- Regulátor tlaku

Fernox Solar Flow Pump kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Pumpa-na-solar-Fernox-Solar-Flow-Pump-d2217.htm

Elektrické vs. teplovodné podlahové kúrenie

Uvažujete, že si do Vášho domu alebo bytu dáte podlahovku? Ak Vás presvedčili jej výhody, máte na výber z dvoch variant. Elektrické alebo teplovodné podlahové kúrenie? Čo je výhodnejšie?

Elektrické podlahové kúrenie
Použitie: najmä v bytoch, nízkoenergetických domoch, balkóne, chate, pri rekonštrukciách,
Skladba podlahy: pri priamovýhrevnom systéme tenká vrstva betónu, pri akumulačnom systéme silná vrstva betónu, ktorá teplo najprv naakumuluje a potom odovzdá, elektrické rohože, panely alebo termokáble.

Technológia: termokáble z medi alebo hliníka šíriace teplo napojené na elektrickú sieť

Výhody:Elektrické podlahové kúrenie prináša maximálny tepelný komfort. Cena elektrického podlahového kúrenia je od teplovodného nižšia, no prevádzkové náklady sú naopak vyššie
– Jednoduchá inštalácia
– Vysoký komfort

Nevýhody:
– nižšia zotrvačnosť
– vysoké náklady na elektrickú energiu
– nie je možné vymeniť zdroj v prípade, že sa napr. pokazí

 

 

Teplovodné podlahové kúrenie
Použitie: najmä pri nových stavbách, domoch a pod.
Skladba podlahy: podkladový betón, tepelná (akustická) izolácia, rúrky, vrchný betón alebo anhydrid a podlahové krytiny.
Minimálna výška poteru: anhydrid 55mm, betón 65mm.

Technológia: horúca voda prúdi v rúrkach v podlahe. Tie sú vyrobené z hliníka a plastu. Plastové rúrky by mali mať kyslíkovú tesniacu bariéru. Vzduch v systéme by totiž mohol spôsobiť koróziu kovových častí vykurovacieho okruhu. Rúry môžu byť použité v mokrom alebo suchom systéme. Na nich je položená alebo vyliata zalievacia hmota (betón alebo anhydrit) a položená podlahová krytina.

Výhody:Teplovodné podlahové kúrenie sa využíva najmä v novostavbách. Prináša množstvo výhod oproti radiátorovému kúreniu. Vďaka tomu je veľmi obľúbené. Cena podlahového kúrenia sa hýbe od 40-70 eur za meter štvorcový.
– prevádzkové náklady (-20%)
– sálavé teplo
– vysoké tepelné pohodlie

Nevýhody:
– vyššie vstupné náklady
– zložitejšia inštalácia


Porovnanie: Elektrické podlahové kúrenie vs. Teplovodné podlahové kúrenie
Teplovodné podlahové vykurovanie spotrebuje menej elektrickej energie. Preto sa elektrické podlahové kúrenie odporúča inštalovať v bytoch alebo domoch s menšou vykurovacou plochou (Napr. v kúpeľni a pod.). Naopak pri väčších plochách je potrebné si prehodnotiť finančnú náročnosť. Vo všeobecnosti je v takýchto prípadoch efektívnejšie a ekonomickejšie inštalovať teplovodné podlahové kúrenie.
Cena podlahového kúrenia za m² je pri teplovodnom systéme 40 – 70 eur, pri elektrickom približne 40 eur. Pri súčasných cenách plynu a elektriny sú rádovo prevádzkové náklady elektrického kúrenia až o 50% vyššie. V prospech elektrického kúrenia hovorí jednoduchá inštalácia. V systéme neprúdi žiadna voda, nie je potrebné čerpadlo, fitingy ani zmiešavač. Vstupná investícia je teda nižšia.
Nie je možné dať univerzálne stanovisko, ktoré z podlahového kúrenia je výhodnejšie. Všetko závisí na danej stavbe, jej tepelných stratách, teda spotrebe energie a požiadaviek zákazníka. Oba typy majú svoje pre a proti. Dôležité je pristupovať ku každému prípadu individuálne a navrhnúť absolútne najvhodnejší typ, ktorý stavbe sadne na mieru.

Komponenty pre skladbu podlahového kúrenia pre Vašu stavbu si zabezpečíte najvýhodnejšie na www.imperialshop.sk.

Plynové krby Karma

Plápolajúce plamene z horiaceho dreva navodia v chladnejšom jesennom počasí tú správnu náladu!

Plynový zabudovateľné krby Karma ELEGANCE, s presklenou čelnou stenou, dodávajú každému interiéru neopakovateľnú atmosféru, veľmi prirodzenou imitáciou, ktorá je doplňovaná príjemným teplom z krbu.

Vonkajší vzhľad zabudovateľného krbu je veľmi podobný klasickým krbom na drevo. Využitie plynu ako paliva poskytuje veľmi presnú reguláciu teploty v miestnosti.

Pohľad presklenými rovnými dvierkami krbu vytvára porovnateľný dojem s krbmi na drevo. Plynový plameň veľmi prirodzene prehorí medzi polenami zo špeciálneho keramického materiálu a vytvorí vernú ilúziu otvoreného dreveného ohniska.

Vysoká účinnosť vykurovania
Krb je vybavený ventilátorom, ktorý sa automaticky zapne v závislosti na teplote plášťa krbu. Týmto sa dosiahne maximálnej tepelnej pohody vo vykurovanom priestore. Spaliny sú z krbu odvádzané do komína.

Štandardná výbava krbu
Diaľkový ovládač, integrovaný ventilátor, presná termostatická regulácia, večný plameň a poistka proti spätnému ťahu spalín.

Výkon a vlastnosti plynových krbov Karma sa dočítate TU:http://www.imperialshop.sk/Plynove-krby-c34_0_1.htm

Elektrické kotle ATTACK

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. predstavuje nástenný elektrický kotol ATTACK ELECTRIC EXCELLENT, ktorý vo svojej konštrukcii využíva prvky modernej technológie a dizajnu. Vďaka unikátnym vlastnostiam nového elektrického kotla môžete vykurovať úsporne a pritom veľmi komfortne. Tento kotol je určený na vykurovanie rodinných domov, budov a spoločných priestorov s tepelnými stratami až do 22,5 kW.

POPIS KOTLA:

Nástenný elektrický kotol ATTACK ELECTRIC EXCELLENT je určený na vykurovanie vo vykurovacích sústavách s núteným
obehom a ohrevom T ÚV. Ohrev vykurovacej vody prebieha v kotlovom telese pomocou jedného, dvoch, alebo troch vykurovacích telies s výkonom 7,5 kW. Každé vykurovacie teleso sa skladá z troch vykurovacích tyčí, každá s výkonom 2,5 kW.

Proces ohrevu je riadený riadiacou jednotkou presnou PID reguláciou, čo zaisťuje vysoko úspornú prevádzku vďaka minimalizácii prekmitov teploty vykurovacej vody cez nastavenú teplotu. Vďaka tejto špičkovej regulácii Vám kotol šetrí elektrickú energiu.

Samozrejmosťou je riadenie kotla pomocou priestorového termostatu. Kotol je možné použiť pre ohrev nepriamo ohrievaného zásobníka, alebo ho ovládať pomocou Vášho mobilného telefónu.

Elektrické kotle Attack kúpite najvýhodnejšie a s dopravou ZDARMA nawww.imperialshop.sk priamo TU: http://www.imperialshop.sk/Elektricke-kotly-c4_716_2.htm

Najčastejšie chyby pri inštalácii elektrického podlahového vykurovania

Kvalita a funkčnosť „podlahovky“ závisia aj od realizácie. Na čo si treba dať pozor pri inštalácii?

1. Nešetrite na materiáli
Vybrali ste si krásnu a kvalitnú podlahovú krytinu presne podľa svojich predstáv? Vykurovacie káble podlahového kúrenia zabudované pod ňou sú však nemenej dôležité. Načo vám bude nadčasová podlaha, ak ju budete musieť pravidelne rozoberať v dôsledku neželaných porúch vykurovacích káblov? Chyby či poruchy tohto typu sa odstraňujú veľmi ťažko a neraz sa končia totálnou devastáciou predošlej práce. Preto by prvým ukazovateľom pri výbere mala byť kvalita vykurovacieho systému, nie jeho cena. Samozrejme, že netreba za každú cenu vyberať tie najdrahšie materiály. Jedným z kľúčových ukazovateľov je dĺžka záruky, ktorú výrobca poskytuje na systém.

2. Realizáciu zverte odborníkom
Montáž elektrického podlahového vykurovania patrí do rúk profesionálov. Svojpomocná montáž je šetrením na nesprávnom mieste. V dôsledku neodbornej inštalácie môžu vzniknúť poruchy, ktorých odstránenie si vyžaduje nemalé finančné náklady.

3. Nesprávny návrh
Každý systém obsahuje manuál, v ktorom sú popísané najdôležitejšie podmienky inštalácie vykurovacieho kábla. V procese návrhu elektrického podlahového vykurovania sa kábel inštaluje na základe výpočtu jeho presnej odstupovej vzdialenosti s ohľadom na plošný vykurovací výkon. Ďalším krokom je rozpočítanie daného kábla na celú vykurovaciu plochu riešeného priestoru. To môže v niektorých prípadoch znamenať aj niekoľkonásobné opakovanie uloženia kábla, až kým sa nesplní presne stanovená požiadavka. Nesprávny návrh môže zapríčiniť prekurovanie alebo, naopak, nedostatočné dokurovanie miestností.

5. Pozor na spotrebiče a nábytok
Vykurovací kábel sa v drvivej väčšine prípadov neukladá na celú plochu miestnosti. Je vedený iba v tzv. „čistej oblasti“, ktorá neobsahuje nábytok či domáce spotrebiče, akými sú práčky alebo chladničky. Hlavným dôvodom však nie je zbytočné vykurovanie nevyužitého priestoru, ale prehrievanie nábytku a spotrebičov. To by malo za následok uvoľňovanie škodlivín do ovzdušia, ako aj poruchy tepelnej poistky elektrospotrebiča. Preto je dôležité poznať umiestnenie hlavných kusov nábytku už pred inštaláciou podlahového kúrenia.

6. Správna príprava podkladu
Samozrejme, miesto položenia vykurovacieho kábla musí byť pred samotnou montážou očistené od všetkých nečistôt. Na to však nestačí len trochu vody a handra. Podlahu treba povysávať priemyselným vysávačom. Okrem nečistôt sa musí odstrániť aj prípadná mastnota z podlahového základu.

Výber podlahovej krytiny
Dôležitým ukazovateľom pri výbere vhodnej podlahovej krytiny na podlahové vykurovanie je hodnota tepelného odporu. Použitá krytina by mala mať odpor max. 0,15 m² (K/W). Všeobecne platí, že čím má krytina menší tepelný odpor, tým viac tepla bude prepúšťať do priestoru. Vhodnými krytinami sú laminátové a drevené podlahy, keramická dlažba či PVC. V súčasnosti možno na podlahové vykurovanie umiestniť aj koberce. Ich výberu však treba venovať dostatočnú pozornosť. Príliš hrubý koberec totiž neprepustí toľko tepla a podlahové kúrenie môže byť nedostatočné.

Komponenty pre podlahové kúrenie najvýhodnejšie kúpite u nás nawww.imperialshop.sk alebo priamo TU:
http://www.imperialshop.sk/Podlahove-kurenie-c92_0_1.htm

Výmena radiátorov v paneláku

Je správny čas na výmenu starých radiátorov za nové! Tu sú typy najmä pre tých z Vás ktorý žijú v paneláku.
Ak radiátory meníte v čase, keď sa nekúri, bude to jednoduchšie.

Radšej sa vopred poraďte!
Ak vyberiete nevhodný radiátor, môže to ovplyvniť časť vašich nákladov na teplo, ktoré sa rozpočítavajú podľa údajov v pomerovom rozdeľovači.
A môže to dokonca spôsobiť, že váš sused sa na ďalšiu zimu neohreje tak, ako by chcel.

Pozor na ventily!
Výmena radiátora v byte by nemala spôsobiť ťažkosti vtedy, ak ste vo vašej bytovke nechali vykurovaciu sústavu hydraulicky vyregulovať a pri výmene radiátora zostal zachovaný pôvodný termostatický ventil.

Výmenu radiátorov v byte neupravuje žiaden zákon. V bytovke však ide o spoločné zariadenie bytového domu. Preto prípadnú výmenu konzultujte aspoň so správcom. Časť správcov má túto vec ošetrenú aj v zmluve o výkone správy.
V prípade, ak je pri výmene radiátora treba odstaviť a vypustiť aj vykurovaciu sústavu respektíve jej časť, mal by byť o týchto prácach informovaný aj dodávateľ tepla (napríklad cez správcu).

Stačí však ventil vymeniť a všetko môže byť inak.
Ak sa pri výmene radiátora vymení aj pôvodný termostatický ventil za iný a častokrát nekompatibilný typ, potom často dochádza v sústavách k poruchám prúdenia.
Dôsledkom týchto porúch môže byť rozregulovanie sústavy a následne nedokurovanie niektorých radiátorov.

Maxiveľkosť môže rozhádzať meranie
Voľba typu radiátora a jeho veľkosti môže čiastočne ovplyvniť náklady na vykurovanie. Avšak existuje celý rad faktorov, ktoré vplývajú na náklady na vykurovanie v omnoho väčšom rozsahu.
Napríklad nastavenie požadovanej teploty na termostatickej hlavici, spôsob a intenzita vetrania a v neposlednom rade aj správanie sa užívateľov okolitých bytov, ktoré určuje veľkosť prestupov tepla medzi bytmi. Existuje však výnimka, v prípade obzvlášť nesprávne nadimenzovaného radiátora sa môže stať, že chyba merania pomerného rozdeľovača vykurovacích nákladov (takzvaného merača tepla) bude natoľko veľká, že významnejším spôsobom ovplyvní aj výšku platby za teplo v konkrétnom byte.

Nové radiátory za tie Vaše staré vymeníte TU:
http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Purmo-c72_0_1.htm
http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Sanica-c16_0_1.htm
http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Korad-SK-c55_0_1.htm
http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Korado-CZ-c106_0_1.htm
http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Viessmann-c129_0_1.htm

 
Junkers CerapurCompact - Kompaktný, kvalitný, úsporný

Kondenzačný závesný kotol CerapurCompact splní všetky požiadavky na vykurovanie a prípravu teplej vody. Spoľahlivo a úsporne bude vašu domácnosť zásobovať teplom a teplou vodou a zároveň vám pomôže usporiť energiu. Kombinácia vysokej kvality, technológie s dlhou životnosťou, výhodný výkon a teraz navyše v AKCII!!!!!!!! Ekvitermický regulátor JUNKERS CW100 v cene!

Úspora miesta a nákladov
Nájsť vhodné miesto pre kotol CerapurCompact u vás doma je oveľa ľahšie ako by ste si mysleli. Vďaka svojmu modernému kompaktnému dizajnu tento závesný kondenzačný kotol nielen dobre vyzerá, ale zaberie veľmi málo miesta. Inštalácia je veľmi rýchla a jednoduchá vďaka čomu sú náklady na inštalačné práce minimálne. Následne údržba je taktiež rýchla a jednoduchá vďaka ľahkej dostupnosti všetkých dôležitých komponentov.

Riešenie s viacerými možnosťami
Kotol CerapurCompact je kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom teplej vody s výkonom 24 kW. Inovatívna elektronická jednotka je veľmi ľahko kombinovateľná so všetkými regulátormi a modulmi Junkers. Spojením s vhodným regulátorom si tak môžte svoj vykurovací systém zostaviť presne podľa svojich požiadaviek. Kombinácia s ekvitermickým regulátorom prináša ďalšie výhody. Tento regulátor riadi váš vykurovací systém podľa vonkajšej teploty, udržiava váš domov komfortne vyhriaty po celý čas. Kombinácia kotla CerapurCompact so solárnym systémom je taktiež veľmi jednoduchá a umožní vám profitovať z bezplatnej slnečnej energie.

Junkers CerapurCompact ZWB 24-1 DE kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Junkers-CerapurCompact-ZWB-24-1-DE-d10308.htm

 

 

Zásobník BUDERUS Logalux

Zásobník BUDERUS Logalux má jedinečné vlastnosti, vďaka použitiu inovatívnej termoglazúry DUOCLEAN MKT, ktorá tvorý vnútorný povrch zásobníkov. Je to špeciálny materiál vyrobený na báze skla; to znamená, že je tvrdý, hladký, odolný voči oderu a je ľahko čistiteľný.

Termoglazúra DUOCLEAN MKT spĺňa najvyššie požiadavky kladené na hygienu, preto má teplá voda kvalitu pitnej vody.

Pri všetkých zásobníkoch TÚV siaha vykurovací had až ku dnu. To je veľmi dôležité pre rovnomerné prehrievanie vodného stĺpca čo, zabraňuje rastu kultúr mikroorganizmov, ktoré znečisťujú vodu.

Kotol na tuhé palivo Q-TERMO BiSolid Aktiv+

Hľadáte spoľahlivý kotol na tuhé palivo? Prečo nie Q-TERMO BiSolid Aktiv+ 20?

Oceľový kotol s inteligentným digitálnym regulátorom a elektrickým ventilátorom pre nútený obeh vzduchu. Kotle na tuhé palivá BISOLID Aktiv Plus v menovitom výkone od 20 do 110 kW uspokoja vykurovacie požiadavky stredných až veľkých priestorov. Sú navrhnuté pre spaľovanie pevných palív a poskytujú možnosť dodatočnej montáže peletového, olejového alebo plynového horáku.

Inteligentný
Elektronická riadiaca jednotka riadi chod tlačného ventilátora, obehové čerpadlo ústredného kúrenia a čerpadlo teplej úžitkovej vodovod. Výkon ventilátora je regulovaný v závislosti na spotrebe paliva a aktuálnom ťahu komína.

Efektívny
Spaliny prechádzajú cez trojitú bariéru naplnenú vodou v spaľovacej komore na ceste do komína. Týmto spôsobom sú spaliny ochladené, keď opúšťajú kotol, pričom ich tepelná energia je v maximálnej miere prevedená do vody v plášti. Pre zabránenie strate tepla do prostredia je kotol izolovaný na vonkajšej strane 50 mm hrubou tepelnoizolačnou vlnou.

Spoľahlivý a bezpečný
Teleso kotla je z kotlovej ocele s hrúbkou spaľovacej komory 5 mm a vodným plášťom 4 mm. Teplovýmenný tubulárny rošt je chránený vymeniteľnou kovovou mriežkou. Komplexné bezpečnostné prvky zaisťujú maximálnu bezpečnosť zariadenia.

Viac o vlastnostiach kotla na http://www.imperialshop.sk/Q-TERMO-BiSolid-Aktiv-20-d10415.htm

Ohrievače vody Quantum

Ohrevu vody pre domácnosť alebo pre využitie v komerčných zariadeniach, prípadne v priemysle možno dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Spoločnosť QUANTUM dodáva plynové zásobníkové a prietokové ohrievače vody.

Zásobníkové ohrievače vody sú vhodné tam, kde prevláda pravidelný odber spojený s vyššou spotrebou teplej vody. Ohrievače zaisťujú rýchlu dodávku teplej vody v požadovanom objeme. Možno ich rozdeliť podľa viacerých kritérií, pričom každý z nich je vhodný pre konkrétne špecifické využitie. Všetky typy plynových zásobníkových ohrievačov vody QUANTUM disponujú vždy niekoľkými veľkosťami. Podľa požiadaviek užívateľa tak možno vybrať zodpovedajúcu veľkosť a výkon tak, aby náklady na prípravu teplej vody boli optimálne.

Základné typy plynových zásobníkových ohrievačov vody QUANTUM

Podľa cesty spalín:
1.) Plynové zásobníkové ohrievače vody s prirodzeným odťahom spalín

2.) Plynové zásobníkové ohrievače vody bez odvodu spalín

3.) Plynové zásobníkové ohrievače vody s núteným odťahom spalín

Podľa spôsobu inštalácie:
1.) Plynové zásobníkové ohrievače vody stacionárne

2.) Plynové zásobníkové ohrievače vody závesné

PREČO SI KÚPIŤ OHRIEVAČE QUANTUM?
Istota, nezávislosť, spoľahlivosť - to sú hlavné atribúty na vykurovaniu nezávislé príprave teplej úžitkovej vody. Teplú vodu potrebujete po celý rok - to je solídny dôvod prečo zvoliť nezávislý zdroj. Ohrievač vody s večným plamienkom funguje bez obmedzenia aj pri výpadku elektrickej energie! Pri voľbe zdroja teplej vody voľte Váš vlastný komfort, ten Vám najlepšie zabezpečí nezávislý zásobníkový ohrievač.

Kompletnú ponuku ohrievačov Quantum si prezriete tu:
http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Quantum-c102_0_1.htm

Geberit Kombifix = overená klasika

Inštalačnými prvkami Geberit Kombifix poskytuje Geberit riešenie pre masívne konštrukcie. Inštalačné prvky boli navrhnuté pre použitie v nadomietkových inštaláciách pred tehlovou alebo betónovou stenou.

Inštalačné prvky Geberit Kombifix poskytujú vysoký stupeň dlhodobej funkčnej spoľahlivosti. Inštalačný prvok Geberit Kombifix pre závesné WC je pre rýchlu, jednoduchú a kompletnú montáž na mieste už z výroby dodávaný s kompletným príslušenstvom, vrátane súpravy pre akustickú izoláciu, odpadového pripájacieho kolena, napĺňacieho segmentu a upevňovacieho materiálu.

1. krok
Inštalačný prvok Geberit Kombifix sa najskôr ukotví do steny pomocou štyroch upevňovacích bodov.

2. krok
Potom sa pripojí prívodné a odpadové potrubie.

3. krok
Otvory okolo inštalačného prvku Geberit Kombifix sa zamurujú. Následne sa na stenu nanesie omietka tak, aby bola pripravená pre obkladača.

4. krok
Napokon sa sanitárne zariadenia nainštalujú na obloženú stenu.

GEBERIT kúpite na www.imperialshop.sk

Súčasné ceny plynu posunuli použitie kondenzačnej techniky aj do tých aplikácií, v ktorých to bolo ešte pred nedávnom nemysliteľné. Kondenzačné kotle rôznej technickej a kvalitatívnej úrovne začali húfne nahradzovať dosluhujúce klasické nástenné spotrebiče, ktoré boli inštalované pri plošnej plynofikácií v 90-tich rokoch.

Z mnohými prevratnými novinkami prišila aj firma Geminox. Unikátnou vlastnosťou kondenzačných kotlov GEMINOX THRs je možnosť zmeny ich výkonového rozsahu. Zvýšenie poprípade zníženie výkonového rozsahu kotla je možné dosiahnuť jednoduchou výmenou cenovo dostupného horáku a preprogramovaním obslužného softvéru. Táto inovatívna filozofia umožňuje prevádzkovať kondenzačné kotly THRs vždy optimálne.

Základné prevedenie bez prípravy teplej vody je možné doplniť o externý zásobník teplej vody (BS, MS, GBS) alebo o bivalentný zásobník a zaistiť tak dostatočnú zásobu teplej vody pre komfortnú prípravu aj pri nízko položenom výkonovom rozmedzí kotla.

Kotol je obvykle používaný v nízkoenergetický a pasívnych domoch a je veľmi často používaný v kombinácií s alternatívnymi zdrojmi tepla energie (solárne panely, tepelné čerpadlá atď.).

Je držiteľom svetového primátu v rozsahu modulácie výkonu (10 – 100 %).

Tak čo oslovila Vás ponuka Geminox? Ak áno ich sortiment nájdete TU:http://www.imperialshop.sk/Kotly-Geminox-c84_0_1.htm

Samozmršťovacia hadica

Hadica, zmršti sa! A hadica sa zmrštila… Staňte sa novou hviezdou vášho záhradkárskeho klubu. Obyčajné hadice sú „out“, zamachrujte vo svojej záhradke so slečnou samozmršťovacou!

Ľahko roztiahnuteľná záhradná hadica vám ušetrí námahu s vláčením a zmotávaním ako pri bežnej hadici. Nehrozí vám ani nepríjemné zalamovanie počas polievania.

Na www.imperialshop.sk kúpite rozmer 5-14m a 7,5-23m.

Výpočet spotreby vody v domácnosti

Všeobecne sa na bežnú dennú priemernú spotrebu teplej vody v domácnosti počíta 50 l na osobu. Ak sa v lete voda zohrieva solárnymi kolektormi, treba počítať s objemom zásobníka približne 100 l na osobu. Potrebná veľkosť zásobníka ohriatej pitnej vody, samozrejme, závisí od reálnej spotreby vody v domácnosti. Ak je zásobník príliš veľký, zbytočne sa zohrieva veľké množstvo vody, ak je malý, je zasa teplej vody nedostatok. Pri prietokových ohrievačoch sa potrebný výkon určuje v závislosti od požadovanej teploty vody a prietoku v litroch za jednu minútu. Napríklad pri spotrebe 5 l vody za minútu s teplotou 37 °C sa rovná potrebný príkon dvojnásobku množstva vody – 10 kW. Pri teplote 50 °C ide už o trojnásobok, teda 15 kW.

Vrstvené zásobníky a centrálny ohrev vody

O ohrievačoch vody sme Vás informovali už v predchádzajúcich článkoch, tento je o ohrievačoch posledný a uzatvára celú ponuku ktorú môžte nájsť momentálne na trhu. Ide o vrstvené zásobníky a tzv. centrálny ohrev vody.

Vrstvené zásobníky
Ohrev vody v tomto prípade funguje na princípe prietokového ohrevu, pričom ohriata voda sa za pomoci čerpadla akumuluje v hornej časti zásobníka, a to bez premiešania s nižšími, chladnejšími vrstvami. Vďaka tomu je určité množstvo ohriatej vody k dispozícii už krátko po zapnutí ohrevu a na ohriate vody na požadovanú teplotu postačuje aj nižšia teplota. Dobíjanie zásobníka a odber ohriatej vody pripravenej prietokovým ohrevom môže prebiehať aj súčasne. Vtedy je však na dosiahnutie požadovanej teploty vody nutné neprekročiť povolený prietok vody v litroch za minútu. Vrstvený zásobník zaručuje užívateľovi vysoký komfort aj pri dlhšie trvajúcom odbere teplej vody, pritom umožňuje kotlu prevádzku v úspornom kondenzačnom režime po celý čas prípravy teplej vody. Vrstvené ukladanie teplej vody v zásobníku sa javí ako najlepšie a najefektívnejšie riešenie aj pri ohreve pitnej vody solárnymi panelmi alebo tepelným čerpadlom. Účinnosť solárnych systémov totiž nie je daná len kvalitou kolektorov, ale najmä konštrukciou a účinnosťou zásobníkov. Výsledky výskumu ukázali, že na solárny ohrev vody sú najvýhodnejšie zásobníky s čo najlepším vrstvením, pričom slnkom ohriata voda sa privádza priamo do tej časti, kde je voda s rovnakou teplotou, aby nedochádzalo k miešaniu vrstiev v zásobníku.

Centrálny ohrev vody
V rodinných domoch, ktoré si vykurovanie aj prípravu ohriatej pitnej vody zabezpečujú samostatne, sa problém rieši prostredníctvom centrálneho ohrevu vody, na ktorý sú napojené všetky odberné miesta v dome. Potrubia na rozvod ohriatej pitnej vody musia byť kvalitne zaizolované, no aj tak by ich dĺžka nemala byť príliš veľká. Ak sú vzdialenosti medzi kotlom, respektíve zásobníkom a odbernými miestami, dlhšie ako 5 m, je vhodné rátať s cirkuláciou teplej vody, ktorá zabezpečí, že voda v potrubí bude mať vždy požadovanú teplotu. Cirkulačné čerpadlo patrí medzi elektrospotrebiče s pomerne malou spotrebou. V súčasnosti existujú čerpadlá s integrovaným časovo programovateľným modulom, ktorý umožňuje programovať zapínanie a vypínanie čerpadla podľa zvykov domácnosti. Ak sú v dome osamelé vzdialené výtoky vody, je efektívnejšie zvážiť inštaláciu malých miestnych zásobníkových tlakových ohrievačov s objemom 5 až 15 l. Tie dokážu pokryť dennú potrebu kuchynskej linky alebo umývadla. Ide o samostatné malé elektrické alebo plynové ohrievače, ktoré sú zvyčajne umiestnené priamo na mieste spotreby. Vďaka takémuto riešeniu sa minimalizujú tepelné straty energie v rozvodoch.

Všeobecne sa na bežnú dennú priemernú spotrebu teplej vody v domácnosti počíta 50 l na osobu. Ak sa v lete voda zohrieva solárnymi kolektormi, treba počítať s objemom zásobníka približne 100 l na osobu. Potrebná veľkosť zásobníka ohriatej pitnej vody, samozrejme, závisí od reálnej spotreby vody v domácnosti. Ak je zásobník príliš veľký, zbytočne sa zohrieva veľké množstvo vody, ak je malý, je zasa teplej vody nedostatok. Pri prietokových ohrievačoch sa potrebný výkon určuje v závislosti od požadovanej teploty vody a prietoku v litroch za jednu minútu. Napríklad pri spotrebe 5 l vody za minútu s teplotou 37 °C sa rovná potrebný príkon dvojnásobku množstva vody – 10 kW. Pri teplote 50 °C ide už o trojnásobok, teda 15 kW.

Snáď sme Vám priblížili možnosť výberu pre Vás najvhodnejšieho ohrevu vody a len pripomíname že aj tento tovar v rôznych prevedeniach a od mnohých výrobcov kúpite najlacnejšie na www.imperialshop.sk!

Zásobníkové ohrievače, bivalentné a zmiešavacie zásobníky

V predchádzajúcom článku sme si ozrejmili podľa čoho sa vyberá zásobník vody a predstavili si funkcie prietokového ohrievača. Keďže typov ohrievačov je celá rada v tomto článku sa dozviete základné informácie o zásobníkových ohrievačoch, bivalentných a zmiešavacích zásobníkoch.

Zásobníkové ohrievače vody
Zásobníkové ohrievače slúžia na ohriatie a uskladnenie ohriatej pitnej vody. Poskytujú vysoký užívateľský komfort – umožňujú zásobovať teplou vodou veľké množstvo odberných miest, a to tak v obytných, ako aj v hospodárskych objektoch. Zaručujú stabilnú teplotu vody a jednorázovo dokážu pokryť vysokú spotrebu vody. Pri odpustení teplej vody alebo pri poklese teploty vody v zásobníku, vodu dohrievajú pri malej energetickej náročnosti. Teplota vody v zásobníku by sa mala udržiavať na hodnotách 55 až 60 °C. Nižšia teplota zvyšuje nebezpečenstvo vzniku choroboplodných zárodkov, pri teplote nad 60 °C dochádza k silnému usádzaniu vodného kameňa. Ak je objem zásobníka väčší ako 400 l, odporúča sa z hygienických dôvodov teplú vodu raz denne prehriať na viac ako 60 °C, aby sa zabránilo množeniu mikroorganizmov.

Pri priamovýhrevných zásobníkových ohrievačoch je výhrevné teleso priamo súčasťou zásobníka, a teda príprava ohriatej pitnej vody je celkom nezávislá od vykurovania. Alternatívou k plynovému priamovýhrevnému zásobníku je akumulačný elektrický zásobník, ktorý využíva lacný nočný prúd. Teplá voda sa potom využíva po zvyšok dňa.

V nepriamovýhrevných zásobníkoch sa voda ohrieva prostredníctvom výmenníka tak, že voda odoberá teplo z média ohriateho vykurovacím kotlom. Počas vykurovacej sezóny je táto možnosť zmysluplná a zvyčajne aj úsporná. Avšak používať kotol v lete len na prípravu ohriatej pitnej vody je neefektívne, pretože kotol sa často zapína a vypína, čo spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie.

Bivalentné zásobníky
Z praktického hľadiska je najkomfortnejším zariadením bivalentný zásobník, ktorý umožňuje ohrievať vodu viacerými zdrojmi. Klasicky ide o kombináciu ohrevu pomocou kotla a pomocou elektrickej špirály. Mimo vykurovacej sezóny nie je potrebné zapínať kotol.

V súvislosti s rozvojom alternatívnych zdrojov energie sú čoraz bežnejšie bivalentné zásobníky na solárne zariadenia či na tepelné čerpadlá. Aj v tomto prípade môže byť druhý spôsob ohrevu vody buď elektrina, alebo vykurovací kotol. Paralelne využívanie viacerých alternatívnych zdrojov energie vedie k zavádzaniu multivalentných zásobníkov v kombinácii s vrstveným ukladaním.

Zmiešavacie zásobníky
V praxi sa doposiaľ najviac používajú zásobníky s nepriamym ohrevom teplej vody v spojení s plynovým kotlom. Tieto zásobníky fungujú tak, že výmenník v tvare špirály je umiestnený v dolnej časti zásobníka, kadiaľ sa zároveň privádza studená voda. Ohriata voda stúpa hore, pričom sa zmiešava s ostatnou vodou v zásobníku. Vďaka tomu je voda v celom objeme zásobníka ohriata na rovnakú úroveň. Zásobník poskytuje vysoký komfort pri väčšom odbere ohriatej pitnej vody na viacerých odberných miestach.

Nevýhodou zmiešavacích zásobníkov je to, že po zapnutí ohrevu treba pomerne dlho čakať, kým sa voda ohreje na požadovanú teplotu. Ďalší problém sa čoraz častejšie objavuje pri modernizácii vykurovacieho systému, keď sa klasický kotol nahrádza kondenzačným kotlom. Nabíjacia teplota vo výmenníku musí pri ohreve vody dosahovať 80 °C, čo je na chod kondenzačného kotla nevýhodné, pretože najväčšie úspory prináša pri nízkych pracovných teplotách. Na to, aby kondenzačný kotol mohol fungovať efektívne – t. j. v kondenzačnom režime, treba posunúť túto teplotu pod 60 °C. To by však neúmerne predĺžilo ohrev pitnej vody.

 

Teplá voda = kúpeľnová pohoda

Bez teplej vody si nevieme predstaviť príjemný kúpeľ ani umyté riady! Preto je nenahraditeľným pomocníkom v domácnosti ohrievač vody alebo ak chcete bojler! Veľký výber nájdete na našej stránke www.imperialshop,sk.

Stabilná dodávka teplej vody dnes patrí ku komfortu, bez ktorého si už len ťažko dokážeme predstaviť našu domácnosť. Práve tak, ako bolo pre naše staré mamy samozrejmosťou, že vodu na pranie a kúpanie ohrievali v hrnci na sporáku, je pre nás samozrejmosťou otočenie vodovodným kohútikom, z ktorého okamžite začne vytekať voda s požadovanou teplotou a v dostatočnom množstve. Veľký rozdiel je aj v príprave ohriatej vody. Môžeme si vybrať z viacerých spôsobov – ale tak, aby to bolo pre našu domácnosť maximálne efektívne.

Výber spôsobu zásobovania ohriatou pitnou vodou v domácnosti závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie z nich patrí spotreba, počet a vzdialenosť odberných miest, zdroj tepelnej energie, ktorou sa voda ohrieva, a tiež závislosť, respektíve nezávislosť prípravy ohriatej vody od vykurovacieho systému. Z hľadiska užívateľa je principiálne najväčší rozdiel medzi dodávkou ohriatej vody z prietokového ohrievača alebo zo zásobníka.

Jedným z mnohých typov je prietokový ohrievač vody.

Prietokové ohrievače zohrievajú len toľko vody, koľko je práve potrebné. Zapínajú sa otočením vodovodného kohútika – vtedy sa začne ohrievať pretekajúca voda. Na ohrev vody treba pomerne vysoký príkon ohrievacieho média. Tieto zariadenia však pracujú oveľa kratšiu dobu ako zásobníkové ohrievače.

Prietokové ohrievače sa považujú za hygienickejšie a efektívnejšie, pretože sa v nich ohreje len také množstvo vody, ktoré sa zužitkuje. Vďaka tomu nedochádza k zbytočnému ohrevu veľkého množstva vody a zároveň k tepelným stratám počas uskladnenia. K výhodám týchto zariadení patrí aj to, že nezaberú veľa miesta. Prietokové ohrievače sa riešia ako plynové alebo ako elektrické spotrebiče. Zvyčajne sa inštalujú priamo na miesto odberu, takže na prítok ohriatej vody netreba dlho čakať. Niektoré typy majú malý zásobník, ktorý zabezpečuje konštantnú výstupnú teplotu.

Množstvo a teplota ohriatej vody z prietokového ohrievača je priamo úmerná prietoku. Pri väčšom počte odberných miest sa preto môže stať, že dôjde k prudkej zmene teploty vody, čo nepriaznivo ovplyvňuje komfort užívania. Prietokové ohrievače sa hodia do menších domácností, kde sa nepredpokladá, že dôjde k odberu ohriatej vody na dvoch či viacerých miestach súčasne.

Plynové prietokové ohrievače môžu byť riešené ako samostatné zariadenia určené buď iba na ohrev vody, alebo sú súčasťou malých závesných vykurovacích kotlov. Kotol s prietokovým ohrevom vody sa neodporúča inštalovať do bytov alebo domov, ktorých tepelná spotreba nepresahuje 10 kW, pretože na ohrev vody treba výkon 18 kW. Vykurovací kotol takisto netreba zbytočne predimenzovávať, vhodnejšie je zvoliť kotol s menším výkonom, napr. 4 až 12 kW, a doplniť ho nepriamoohrevným zásobníkom vody.

Kúpte napríklad elektrický prietokový ohrievač vody DRAŽICE už od 69,82 tu: http://www.imperialshop.sk/Prietokove-ohrievace-DRAZICE-c12_145_2.htm

 

 

VIETE AKO FUNGUJE KONDENZAČNÝ KOTOL?

Kondenzačný kotol nie je žiadne perpetum-mobile ani nevysvetliteľná technológia. Je to výsledok požiadavky na čo najvyššiu účinnosť pri spaľovaní plynu. Nekondenzačná technika odchádza do histórie a pre priame spaľovanie plynu je dnes najbežnejší kondenzačný kotol. Aby ste lepšie porozumeli ako funguje, uvádzame základné fakty.

Označenie “kondenzačný” kotol vychádza z kondenzácie (zrážania) vodnej pary zo spalín. Pri spaľovaní zemného plynu so vzduchom obsahujú spaliny dve hlavné zložky CO2 a vodu. Voda je v spalinách obsiahnutá vo forme vodnej pary. V minulosti sa táto vodná para nedala využiť, a preto bola bez úžitku odvádzaná komínom do ovzdušia. Teplota spalín sa pohybovala od 120 do 180 °C.

Stúpajúca cena paliva vytvárala tlak na čo najvyššiu účinnosť pri spaľovaní plynu. Logickým krokom teda bolo využitie tejto vodnej pary zo spalín. To sa dosiahlo konštrukčnými zmenami kotla a to hlavne: Prispôsobením horáka a výmenníka tak aby sa priamo v spaľovacom priestore mohla nachádzať voda. Pripojením spaľovacej komory cez sifón na kanalizáciu pre odvedenie kondenzátu. Úpravou komínovej časti pre prítomnosť vody. Takto vznikol kondenzačný kotol. Teplota spalín klesla na hodnoty od 40 do 65 °C.

Celková účinnosť kotla sa zvýšila týmito zložkami: Teplo získané kondenzáciou 11% + Znížením teploty spalín 7% = zvýšenie účinnosti o 18%. V minulosti sa s energiou kondenzátu nepočítalo, a preto z matematického hľadiska dnes vychádza účinnosť kotla až 108%. Avšak fyzikálne ak uvažujeme o celej energii obsiahnutej v zemnom plyne je účinnosť kondenzačného kotla 98%. Na celkovú účinnosť má vplyv aj správna montáž, o ktorej si prečítajte viac v článku Montáž kondenzačného kotla.

Napohľad je vyhotovenie klasického a kondenzačného kotla u mnohých výrobcov úplne rovnaké. Neskúsený zákazník nespozná rozdiel. Prvým rozdielom je cena. Kondenzačný kotol je kvôli svojej konštrukcii drahší ako jednoduchý atmosférický kotol. Druhý rozdiel je už spomínaný odvod kondenzátu (zvyčajne hadičkou z kotla v spodnej časti). Tretím rozdielom je vyhotovenie komína, kde je pri kondenzačnom kotle použitá plastová polypropylénová rúrka. Kondenzačný kotol má vždy ventilátor, pretože teplota spalín je nízka a komín by nemal dostatočný ťah. Avšak ventilátory sa montujú aj do klasických kotlov, tzv. turbo. Taktiež slúžia na prekonanie odporu komínovej časti. Preto sa netreba dať zlákať nízkou cenou klasického turbo kotla, prevádzkové náklady už za pár rokov vrátia rozdiel ceny. O porovnaní klasického a kondenzačného kotla si prečítajte viac v článku Rozdiely medzi klasickým a kondenzačným kotlom.

Širokú ponuku kondenzačných kotlov za najlepšie ceny a s dopravou ZDARMA nájdete na www.imperialshop.sk!

Neváhajte a vyberajte!

Žľaby, vpuste

www.imperialshop.sk má v protfóliu aj:

Líniové podlahové žľaby
Líniové podlahové žľaby nízke
Líniové podlahové žľaby plast
Líniové podl. žľaby antivandal
Zamurovateľné odtokové systémy
Rohové podlahové žľaby
Rošty pre podl. žľaby
Podlahové vpuste
Kanalizačné vpuste

Celú ponuku značiek Chudej a Alca Plast nájdete TU:http://www.imperialshop.sk/Podlahove-vpuste-zlaby-a-rosty-c78_0_1.htm

Solárna energia a jej využitie

Množstvo slnečnej energie, ktoré dopadne ročne na povrch Zeme je asi 10 000 násobne väčšie, než je súčasná celosvetová spotreba energie za 1 rok!

Preto je využitie solárnej energie z dlhodobého hľadiska veľmi výhodnou alternatívou energie aj pre Váš dom.

SOLÁRNE PANELY - VÝHODY POUŽITIA
- po vykonaní vstupnej investície je energia zo slnka prakticky zadarmo,
- možnosť ušetrenia 60 – 70 % nákladov na ohrev TÚV,
- slnečná energia nie je ovplyvnená dodávkou a požiadavkami na palivá, teda nie je predmetom rastúcich cien ropy, dreva a pod.,
- úspora je okamžitá a budete šetriť aj veľa rokov v budúcnosti,
- solárna energia je čistá, obnoviteľná a udržateľná, čím taktiež pomáha ochraňovať našu prírodu,
- solárna energia neprispieva ku globálnemu otepľovaniu, kyslým dažďom a smogu,
- aktívne prispieva k úbytku nebezpečných skleníkových plynov,
- solárne systémy prakticky nevyžadujú žiadnu údržbu a vydržia desaťročia,
- solárne kolektory ATTACK je možné inštalovať na všetky typy striech,
- možnosť horizontálnej aj vertikálnej montáže kolektorov.

NÁVRH A INŠTALÁCIA SOLÁRNYCH KOLEKTOROV

Pri inštalácii je dôležité venovať pozornosť výberu miesta pre umiestnenie solárnych panelov (môže to byť strecha domu alebo voľná plocha pre stojace kolektory na vhodnom mieste), s prihliadnutím na plánované rozvody. Pri voľbe miesta inštalácie treba zvážiť prirodzenú alebo obstavanú polohu (napr. stromy alebo domy v zástavbe), prípadne tienisté miesto. V prípade požiadavky ohrevu TÚV a sezónnym ohrevom bazéna sú vhodnejšie ploché solárne kolektory, kde je veľmi priaznivý ukazovateľ cena/výkon. Naopak kde sa zamýšľa aj nad možnosťou prikurovania sú vhodnejšie vákuové trubicové kolektory, ktoré majú v prechodných a zimných mesiacoch vyšší výkon.

DÔLEŽITÉ INŠTALAČNÉ HĽADISKÁ:
Dôležité hľadisko pri plánovaní je uhol naklonenia, ktorý určuje cieľové využitie. Celoročné rovnomerné využitie (podpora ohrevu teplej úžitkovej vody) je pri optimálnom uhle naklonenia 40-50°, naproti tomu pri typickom letnom využití (podpora ohrevu teplej úžitkovej vody alebo ohrev bazéna) je vhodnejší uhol 25-30°.
Určenie využitia solárnej energie je dôležité aj z hľadiska orientácie kolektora. Odchýlenie z južnej strany znižuje množstvo energie, ale pri 30° uhle nie je značné. Orientácia na východ/západ môže dosiahnuť zníženie využitia o 30%. Ak je možné si vybrať z dvoch možností, odporúčame vybrať orientáciu na západ.
Podľa spôsobu využitia je dôležitá voľba typu kolektora. Na celoročné využitie je vhodný typ s vákuovou technológiou, na sezónne (letné) využitie je tá najlepšia voľba plochý kolektor.
Pri návrhu systému je dôležité dbať na dostatočný objem zásobníka, na dosiahnutie jeho bezpečnej prevádzky a spoľahlivej funkcie.

 

BOTO ENVIRO Kotle na tuhé palivo

Kotle tuhé palivo sú stále v kurze ak hľadáte spoľahlivý zdroj tepla zvážte BOTO ENVIRO!

Kotle Boto Enviro vyrábajú v súčasnosti najmodernejšou technológiou v podmienkach vlastných výrobných hál. Ide o kotle najvyššej kvality, najprísnejšími technologickými štandardmi, a najekologickejšou cestou. Celý kotol vzniká pod jednou strechou, bez pomoci externých partnerov. Laserovým delením starostlivo vybraných materiálov, CNC ohýbaním plechov či robotizovaným zváraním je eliminovaný ľudský faktor ako zdroj chýb. Každý kotol prechádza tlakovou skúškou, po finálnej montáži dôslednou kontrolou. Získavate kotol, pri ktorého výrobe je kladený dôraz na každý detail.

Teplovodné kotle na ručné prikladanie - Enviro M sú určené pre spaľovanie štiepaného dreva. Sú ideálnou voľbou pre vykurovanie Vášho domu, chaty, firmy, dielne. Obľúbené sú ako hlavný zdroj vykurovania aj ako záložný zdroj tepla.

Kúpou kotla Enviro ušetríte v budúcnosti najmenej polovicu nákladov v porovnaní s plynovým alebo elektrickým kúrením. Kúrením drevnou hmotou v našich kotloch šetríte nielen Vašu peňaženku, ale aj životné prostredie.

PREDNOSTI KOTLOV BOTO ENVIRO M:
- ŽIVOTNOSŤ AŽ 30 ROKOV
- ZÁRUKA 6 ROKOV NA CELÝ KOTOL
- ÚSPORA PALIVA
- MOŽNOSŤ SPAĽOVAŤ AJ NEVYSUŠENÉ DREVO
- EKOLÓGIA - NÍZKE EMISIE CO
- OCEĽOVÝ KOTLOVÝ PLECH P265GH
- ORIGINÁLNA KONŠTRUKCIA
- MODERNÝ DIZAJN
- VYROBENÉ HIGH-TECH TECHNOLÓGIOU
- SLOVENSKÝ VÝROBOK
- 100% ZÁRUKA TESNOSTI ZVAROV
- DLHÁ DOBA VYHORENIA PALIVA
- BEZPEČNOSŤ - OCHLADZOVACÍ OBVOD PROTI PREKÚRENIU
- JEDNODUCHÉ ČISTENIE
- JEDNODUCHÁ OBSLUHA
- JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA V KOTOLNI VĎAKA KOMPAKTNÝM ROZMEROM
- VYŽADUJE LEN NÍZKY KOMÍNOVÝ ŤAH

Kúpite už od 1464€ s DPH TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Boto-Enviro-c29_0_1.htm

Ohrievače pre domácnosti s tvrdou vodou

Potrebujete ohrievač vody ale máte tvrdú vodu? Elíz prichádza na trh s riešením pre Vás! Ohrievač so suchým keramickým telesom je tá správna voľba!

Suché keramické ohrevné teleso nie je ponorené vo vode, ale uložené v kovovom púzdre príruby, preto nedochádza k tak rýchlemu zanášaniu vodným kameňom.

Kvalitná smaltovaná nádrž ohrievača má dvojitú anódovú ochranu, ktorá predlžuje životnosť ohrievača.

Ohrievač má 32 mm hrubú CFC-free izoláciu s vysokou hustotou, ktorá Vám zaručí nízke tepelné straty a nízke prevádzkové náklady.

Jednoduchá výmena keramického ohrevného telesa bez vypúšťania vody.

Na www.imperialshop.sk kúpite práve v AKCII elektrický ohrievač vody ELIZ Euro 81 za 175€ s DPH!

Túto ponuku klikajte TU: http://www.imperialshop.sk/ELIZ-Euro-81-d9600.htm

Elektrokotle Buderus Logamax E213

Logamax E213 = moderný spôsob vykurovania nielen tam, kde okrem elektriny nie je dostupný iný zdroj energie!

Kotol má široké možnosti použitia - ako zdroj tepla pre priamy, akumulačný alebo zmiešaný systém, alebo v zapojení s vyrovnávacími zásobníkmi. Podľa potreby vykuruje systém priamo, alebo alebo zohrieva vykurovaciu vodu vo vyrovnávacom zásobníku. Je vhodný aj ako záložný zdroj tepla s najmenším výkonom už 2kW.

Vyznačuje sa veľmi jednoduchou obsluhou, ekonomickou prevádzkou, malými rozmermi a vysokou spoľahlivosťou.

Logamax E213 je určený na vykurovanie bytových jednotiek, rodinných domov, chát, firemných priestorov a ďalších objektov.

Pozrite sa aj na ďalšie výhody kotlov logamax E213:

1.) Jednoduchá konštrukcia
Elektrokotly Logamax E213 sú zostavené z kotlového telesa s tepelnou izoláciou, rozvodnej skrine, ovládacieho panelu, čerpadla vykurovacej vody a snímača tlaku vody.

2.) Nízke nadobúdacie náklady
Všetky elektrokotly Logamax E213 Vám poskytnú vysoký komfort vykurovania a bezobslužnú prevádzku za veľmi nízke obstarávacie náklady.

3.) Ekonomická prevádzka
Kotol je ovládaný systémom hromadného diaľkového ovládania (HDO) a diaľkového prepínania taríf, ktorý zvýhodňuje nielen prevádzku kotla, ale aj prevádzku celého objektu. Oceníte 20 hodín lacnej tarify za elektrickú energiu pre celý dom.

V skratke:
- vysoká účinnosť 99%,
- kotly možno pripojiť k vykurovaciemu systému s priamym, akumulačným alebo zmišaným ohrevom,
- automatická prevádzka čerpadla riadená termostatom alebo programátorom,
- jednoduchá obsluha,
- bezpečná prevádzka,
- malé rozmery.

Kotle Buderus Logamax E213 kúpite na www.imperialshop.sk tu:http://www.imperialshop.sk/Elektrokotly-c130_1425_2.htm.

Celú ponuku kotlov Buderus si pozriete TU:http://www.imperialshop.sk/Kotly-Buderus-c130_0_1.htm

Rebríkové radiátory

Rúrkové rebríkové radiátory predstavujú moderné a ľahko osaditeľné riešenie vykurovania malých priestorov ako sú kúpeľne, či sociálne miestnosti, vďaka nízkej hĺbke zabudovania. Dodávané sú s kompletným príslušenstvom potrebným pre inštaláciu, štandardne v bielej farbe. Sú zhotovené z horizontálnych rúrok kruhového prierezu, ohnutých a dvoch vertikálnych zberných rúrok s, bez viditeľných spojov. Rozloženie jednotlivých trubiek zabezpečuje bezproblémové zavesenie uterákov a dobré odovzdávanie tepla. Kvalitný materiál a precízne lakovanie práškovou farbou zaručuje ich dlhú životnosť i vo vlhkých priestoroch, akými sú kúpeľne, či sauny. Rúrkové rebríkové radiátory sú ideálnym doplnkom pre kúpelne, sauny, či iné priestory. Rebríkový radiátor do kúpelne je možné osadiť aj elektrickou špirálou.

Na www.imperialshop.sk kúpite výhodne biele aj chrómové rebríkové radiátory v oblom aj rovnom prevedení už od 30€ s DPH.

Radiátory Viessmann

Významou súčasťou portfólia Viessmann je široký výber radiátorov. Výhodné ventilové kompaktné radiátory a kompaktné radiátory nájdete aj na www.imperialshop.sk nájdete v sekcii radiátory a príslušenstvo, alebo tu:http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Viessmann-c129_0_1.htm už od 41,28€!

Všetky komponenty rozsiahlej ponuky radiátorov a príslušenstva od firmy Viessmann sa vyznačujú vysokou výrobnou kvalitou a dodávajú budove zvláštny nádych a to bez ohľadu na to, či ide o obytnú alebo kancelársku budovu. Používanie vysokokvalitných, overených materiálov a kvalitné spracovanie zabezpečujú, že každé riešenie bude účinne a spoľahlivo implementované.

Zvažujete kotol na tuhé palivo? Čo takto kotle VIGAS?

Princípom spaľovania sa kotle VIGAS výrazne líšia od bežných kotlov na pevné palivo. K spaľovaniu paliva dochádza spôsobom splynovania dreva. Podstata splynovania spočíva v tepelnom rozklade organických a anorganických látok v uzatvorenej komore kotla za mierneho pretlaku primárneho vzduchu vytváraného dúchacím ventilátorom. Proces splynovania prebieha v zásobníku kotla, nad žiarobetónovou dýzou. V prvej fáze dochádza k vysúšaniu a uvoľňovaniu prchavých zložiek z paliva. V druhej fáze sa uvoľnené plyny zmiešajú v priestore dýzy s predhriatym sekundárnym vzduchom a vytvoria horiacu zmes plynov. V tretej fáze dochádza k zhoreniu plynov v spaľovacom priestore kotla a odvedeniu spalín cez rúrkový výmenník tepla do komína.

Tento spôsob horenia je veľmi efektívny, čo má za následok výrazné zníženie spotreby paliva oproti kotlom s klasickým spaľovaním.

Teplovodné kotle VIGAS 16, 25, 40, 60, 80, 100 sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke podľa rozmeru plniacej komory a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami. Teplovodný kotol VIGAS 29 UD je určený pre spaľovanie hnedého uhlia (kocka). Ako náhradné palivo je možné použiť suchú drevnú hmotu.

Kotle VIGAS sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín až po polená. Druh, rozmer, vlhkosť a výhrevnosť použitého paliva má zásadný vplyv na výkon dobu horenia a tvorbu dechtu v kotloch VIGAS. S klesajúcim obsahom vody v dreve stúpa jeho výhrevnosť. V kotloch VIGAS je možné spaľovať všetky druhy dreva, ale vždy najlepšie do vlhkosti 20 %.

Kotle Vigas kúpite aj na www.imperialshop.sk už od 1614€ s DPH a dopravou ZDARAMA!
Kupujte TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Vigas-c9_0_1.htm

Typy ako znížiť spotrebu vody!

Prinášame Vám zopár účinných typov ako znížiť spotrebu teplej vody!

1.) Kúpou nového ohrievača ušetríte. V porovnaní so staršími modelmi majú nové typy aj 3-krát nižšie straty – úniky tepla cez povrch akumulačnej nádrže. Tento údaj sa uvádza vo Wh/24 hodín/ liter.
Čím nižšie číslo, tým nižšie tepelné straty. Nielen, že ušetríte, budete aj ohľaduplnejší k životnému prostrediu.

2.) Dohliadajte na pravidelnú údržbu. Zanesený ohrievač je neefektívny.

3.) Vodovodné kohútiky dokonale zatiahnite.

4.) Zaizolujte potrubia teplej vody.

5.) Spotrebu vody znížia perlátory, ekologické sprchovacie lavice aj termostatické vodovodné batérie.

6.) Pri viacdennej neprítomnosti znížte minimálnu teplotu ohrievača.

Mnoho zákazníkov si vyberá ohrievač aj z hľadiska čo najnižšej nákupnej ceny. Nie vždy však v tomto prípade ušetríte. Ohrievače vody totiž mávajú rôznu hrúbku izolácie proti tepelným stratám. A tak sa stáva, že pri prvotnom nákupe síce ušetríte rodinný rozpočet od väčšieho výdavku, ale pri spotrebe elektrickej energie za 1-2 roky ohrievač preplatíte. Kvalitné ohrievače vody sú schopné v porovnaní s ohrievačmi so slabšou izolačnou vrstvou ušetriť náklady na energiu až do 50,-€ ročne!

Ak stále nie ste rozhodnutí klikajte na www.imperialshop.sk alebo zavolajte a radi Vám pomôžeme!

Ako si vybrať ohrievač vody?

Ako si vybrať ohrievač vody?
Osviežujúca sprcha, relaxačný kúpeľ... Nezáleží na tom, čo uprednostňujete. Komfort, ktorý so sebou prináša teplá voda vo vlastnej réžii, je nenahraditeľný. Viete, ako si vybrať správny ohrievač vody, alebo inak, bojler?

Akumulačný alebo prietokový ohrievač?
Prietokový ohrievač zohrieva vodu v okamihu jej spotreby. Nemá zásobníkovú nádrž a preto sa hodí na miesta s malým odberom vody, ktoré nevyužívate príliš často. Zásobníkový akumulačný ohrievač – bojler, zohrieva vodu do zásoby. Využijete ho preto v kanceláriách, ambulanciách, soc. zariadeniach aj kuchyniach. Je šetrný k spotrebe elektrickej energie a spotrebe vody. Treba však mať prispôsobenú elektrickú sústavu, nakoľko pri okamžitom ohreve vody ohrievač využíva vyšší výkon ohrevnej špirály.

Na plyn alebo na elektrinu
Záleží len na vás a na podmienkach vašej domácnosti, či si vyberiete plynový alebo elektrický ohrievač vody. U plynového ohrievača je ale potrebné mať samozrejme plynovú prípojku a hlavne vyriešený odvod spalín, či už do komína alebo cez stenu tzv. „turbo“. Ušetriť môžete napríklad kombinovaným ohrievačom, ktorý počas vykurovacej sezóny využíva na ohrev vody špirálu aj samostatný elektrický systém. Špirála je napojená na kotol (plynový, na tuhé palivo, elektrický...) a prúdi v nej rovnako horúca voda ako v radiátoroch. Tá zohrieva vodu na sprchovanie či umývanie riadu. Dve muchy jednou ranou.

Priestorové nároky
Ďalším faktorom pri výbere ohrievača vody do domácnosti sú priestorové nároky. V menších rodinných domoch bez pivnice a bytoch je často jedinou možnosťou, kde umiestniť ohrievač vody, kúpeľňa. Oberať sa zbytočne o vzácny priestor v tejto najmenšej miestnosti v byte vám rozhodne neodporúčame. Z bojlerov si môžete vybrať horizontálne - ležaté alebo vertikálne ukotvenie. Vtedy je možné využiť riešenie ležatého zásobníkového ohrievača, ktorý sa dá pomocou konzol (ktoré sú väčšinou vždy v cene ohrievača) pohodlne umiestniť pod strop miestnosti.

Vyberáme bojler pre rodinu
Nesprávna voľba objemu ohrievača vedie k vyšším stratám a zbytočne Vám vyhadzuje z vrecka peniaze. Pomôžte si nasledujúcim výpočtom. Pre 1 - 2 dospelých postačí 80 litrov. Dvaja dospelí a jedno až dve deti vyžadujú v priemere ohrievač s minimálnym objemom 120 litrov. Väčšia rodina s veľkou spotrebou ocení 150 litrový, prípadne 200 litrový ohrievač.

Kam umiestniť bojler?
Umiestnenie má obrovský vplyv na výkonnosť a efektívnosť prípravy teplej vody. Bojler by mal byť inštalovaný v tesnej blízkosti spotrebného miesta. Ak je vzdialenosť medzi napr. umývadlom a ohrievačom väčšia ako dva metre, výrazne narastajú straty. V tom prípade je potrebné dôkladne izolovať potrubné systémy, prípadne vzdialenejšie miesta (viac ako 3 metre) s menším odberom doplniť malým prietokovým ohrievačom.

Máte nastavenú správnu teplotu?
Viac ako tretina domácností má ohrievač nastavený na vyššiu teplotu, ako je nutné. Zbytočne si tak zvyšujú účty za energie a zanášajú ohrievacie teleso kameňom. Optimálna teplota je 55°C. Pre dokonalý komfort, hygienu aj ekonomickosť.

Na www.imperialshop.sk nájdete množstvo ohrievačov vody z ktorých si určite vyberiete ten najvhodnejší pre Vás!

Immergas Victrix Zeus ErP

Immergas prináša pre svojích zákazníkov špičkovú kvalitu kondenzačných plynových kotolov IMMERGAS VICTRIX Zeus ErP.

TU SÚ VÝHODY KOTOL IMMERGAS VICTRIS ZEUS 26 ErP:

MAXIMÁLNY KOMFORT, MINIMÁLNA SPOTREBA
Viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti závesných plynových kotlov, umožnili spoločnosti IMMERGAS navrhnúť a vyrobiť kotol schopný uspokojiť nároky na komfort a pohodlie každej domácnosti

IMMERGAS vytvoril nový kondenzačný kotol so zabudovaným 45 litrovým zásobníkom teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV) – VICTRIX Zeus 26. Nová konštrukcia a pokroková technológia kotla umožňuje dosiahnuť výrazný komfort a dostatok TÚV. Zároveň je venovaná maximálna pozornosť vplyvu na životné prostredie a šetrenie energie

ŠETRENIE ENERGIE VYUŽITÍM ŠPIČKOVEJ TECHNOLÓGIE
V porovnaní s tradičnými kotlami prináša kondenzačná technológia dve výhody.Užívateľovi šetrí peniaze a nám všetkým životné prostredie. Nová konštrukcia horáka a výmenníka zmenšujú spotrebu plynu až o 30 % a riadený proces spaľovania, pod neustálou kontrolou elektronického systému, výrazne znižuje tvorbu škodlivín. Naviac VICTRIX Zeus 26, vďaka plynulej modulácii, prispôsobuje dodávaný výkon okamžitej potrebe vášho domu, či bytu,čím je dosiahnutý komfort a pohodlie. VICTRIX Zeus 26 s výkonovým rozsahom od minimálnych 3 kW po maximálne 26 kW je jedinečný vo svojej kategórii

ZÁSOBA VODY JE VŽDY K DISPOZÍCII
Zabudovaný zásobník TÚV je vyrobený z kvalitnej antikorovej ocele a má objem 45 litrov. Táto zásoba poskytuje pri okamžitých odberoch dostatočné množstvo vody v požadovanej teplote. Vysoký výkon zásobníka so schopnosťou využiť až 26 kW výkonu kotla, zaručuje aj nepretržitú dodávku TÚV v ľubovoľnom množstve. Teplotná sonda zásobníka zaisťuje automatické riadenie kotla v režime ohrevu TÚV, spoľahlivosť a jednoduchú obsluhu.

KOMPAKTNÉ ROZMERY,MODERNÝ DIZAJN A JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Pokrokový dizajn a minimalizované rozmery umožňujú umiestniť VICTRIX Zeus 26 kdekoľvek v interiéri.Elegantný ovládací panel je vybavený tradičnými ovládačmi na nastavovanie teplôt a podsvieteným digitálnym displejom. Jeho prednosťou je jednoduché ovládanie kotla.Pre využitie všetkých možností kotla VICTRIX Zeus 26 a výrazné šetrenie energie je nutné použiť príslušenstvo Immergas: priestorový regulátor CAR a vonkajšiu sondu pre ekvitermiku.

U nás je kotol IMMERGAS VICTRIX Zeus 26 ErP momentálne najpredávanejším kondenzačným kotlom.
Za skvelú cenu a s dopravou ZDARMA ho kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/http/www-imperialshop-sk/Kotol-Immergas-VICTRIX-Zeus-26-d364-htm

ÚPRAVA VODY

POTREBUJETE UPRAVIŤ VODU? MY VÁM ODPORÚČAME FERNOX!

Total filter, úprava vody v ústrednom kúrení, čistenie kotla, čistenie podlahového kúrenia:
FERNOX Inhibítory
FERNOX HVAC
FERNOX Čističe
FERNOX Dezinfekcia
FERNOX UtesňovačeFERNOX Pumpy
FERNOX Testovacie sady
FERNOX Teplonosné kvapaliny
FERNOX Renovácia
FERNOX Filtre
FERNOX Príslušenstvo

Charakteristika akumulačných nádrží

Charakteristika akumulačných nádrží

Akumulačné nádrže slúžia k akumulácii nadbytočného tepla od jeho zdroja.

Zdrojom môže byť:
- kotol na tuhé palivá,
- tepelné čerpadlo,
- solárne kolektory,
- krbová vložka atď.

Niektoré typy nádrží dovoľujú kombinovať aj zapojenia viacej zdrojov.

Nádrže typu NAD slúžia len k ukladaniu tepla vo vykurovacom systéme, typ NADO dovoľuje aj priamy ohrev úžitkovej vody vo vnútornej smaltovanej nádobe alebo jej predohrev pre ďalší ohrievač vody.

Všetko závisí na teplote vykurovacej vody, ktorá sa akumuluje v nádrži. Zapojenie s kotlom väčšinou dovoľuje priamo ohrev TÚV vo vnútornej nádrži na požadovanú teplotu, naopak zapojenie na solárne kolektory alebo tepelné čerpadlo TÚV len predohreje a je potrebné zaradiť ďalší (napríklad) elektrický ohrievač vody, ktorý dohreje vodu na požadovanú teplotu alebo do akumulačnej nádoby namontovať elektrický dohrev, ktorý umožňuje elektrická vykurovacia jednotka TJ 6/4" alebo vykurovacia príruba TPK.

Zaradenie akumulačnej nádrže do vykurovacieho systému s kotlom na tuhé palivá umožňuje optimálny chod kotla na priaznivej teplote pri prevádzke kotla.

Pre zvýšenie životnosti nádrže doporučujeme používať ako vykurovacie médium upravenú vodu, destilovanú vodu, ďalej je vhodné pridávať prípravky obmedzujúce koróziu (inhibítory).

Príslušenstvo akumulačných nádrží:
1.) Tepelná izolácia
2.) Vykurovacie jednotky
3.) Titánová bezúdržbová anóda

Akumulačné nádrže nájdete TU:

ATTACK http://www.imperialshop.sk/Akumulacne-nadrze-Attack-c10_0_1.htm

ELÍZ http://www.imperialshop.sk/Akumulacne-nadrze-Eliz-c122_0_1.htm

DRAŽICE http://www.imperialshop.sk/Akumulacne-nadrze-Drazice-c27_0_1.htm

Akumulačné nádrže Dražice

Značka DZ Dražice, ktorá existuje už od roku 1956, je Vašou zárukou kvality, výkonu a hodnoty ohrievača vody.

Základom filozofie spoločnosti DZ Dražice je spokojnosť zákazníkov s ich ohrievačmi vody.

Práve táto spokojnosť patrí medzi hlavné dôvody vernosti zákazníkov k značke.

Draždice Vám môžu ponúknuť:
1.) bohatý sortiment ohrievačov vody
2.) jedinečný systém výhrevných keramických telies
3.) vynikajúcu kvalitu výrobkov
4.) bezstarostný servis po celú dobu životnosti výrobku.
5.) Certifikácia ČSN EN ISO 9001:2001

Základnou činnosťou spoločnosti DZ Dražice je výroba a predaj ohrievačov vody. Jedná sa o modely vo vyhotovení zvislom, vodorovnom, stacionárnom, elektrickom a kombinovanom v objemoch od 5 l do 1000 l, ktoré kúpite s doparavou ZDARMA len na www.imperialshop.sk!

Novaservis QUALITY - DESIGN - STYLE

Novaservis je predný výrobca kúpeľňových doplnkov NOVATORRE nielen v Českej republike, ale tiež v strednej a východnej Európe.

Systém riadenia výroby je v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001 - "systém manažérstva kvality". NOVASERVIS disponuje širokou výrobnou a vývojovou základňou a všetky jeho produkty pred uvedením na trh prechádzajú rozsiahlymi skúškami.

Prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníka s produktmi a práve preto je motto spoločnosti Novaservis:
QUALITY - DESIGN - STYLE

 
 
Komfort doma a relax v kúpeľni – vďaka kotlu

K modernému bývaniu patrí aj moderný kotol. Taký, ktorý pohodlne vykúri domácnosť a pripraví dostatok teplej vody pre celú rodinu.

Spokojný úsmev na perách vyčaria zostavy závesných kondenzačných kotlov ecoTEC plus so zásobníkmi teplej vody, ktoré ponúka značka Vaillant.

Prináša teplo do domácností
Vlajkovou loďou značky Vaillant je kondenzačný kotol ecoTEC plus. Je vybavený všetkým, čo si od inteligentného kotla môžete želať. Prináša komfort a zároveň úsporu vďaka širokému modulačnému rozsahu a optimalizácii výkonu.
Kotle ecoTEC plus slúžia na vykurovanie aj na prípravu teplej vody. Ich funkcia Aqua-Power-Plus umožňuje pri ohreve vody okamžité zvýšenie výkonu až o 21 %. Aj napriek vyššiemu výkonu však zostáva prevádzka ekonomická. Značné úspory kotly dosahujú aj s funkciou Aqua-Condens-System, vďaka ktorej pripravujú aj teplú vodu v kondenzačnom režime. Kotol ecoTEC plus v kombinácii s rôznymi veľkosťami zásobníkov Vaillant dokáže splniť akúkoľvek požiadavku domácností na dodávku teplej vody.

Zostavy ideálne pre dom i byt
Synonymom komfortu je zostava kondenzačného kotla ecoTEC plus a zásobníka teplej vody s objemom 70 litrov. Je vhodná do rodinných domov aj bytových jednotiek. Čo však poradiť veľkým rodinám, ktoré majú vysoké nároky nielen na vykurovanie, ale najmä na ohrev teplej vody? Veľmi praktické je aj spojenie kotla ecoTEC plus vo verzii s prietokovým ohrevom teplej vody a 20-litrového vrstveného zásobníka. V tomto zásobníku možno získať rovnaký komfort teplej vody ako v bežnom zásobníku s objemom 70 litrov. Na www.imperialshop.sk v rámci online nákupu získate kotol s niektorým zo zásobníkov, so zvýhodnenou cenou a dopravou ZDARMA!

Celú ponuku Vaillant nájdete tu: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Vaillant-c83_0_1.htm

Ponuka sanitarnej keramiky

Vážení zákazníci, len Vám pripomíname, že na www.imperialshop.sk kúpite výhodne aj SANITÁRNU KERAMIKU od KOLO, JIKA, IDEAL STANDARD, ALCA PLAST:

Umývadlá http://www.imperialshop.sk/Umyvadla-c46_305_2.htm

Bidety http://www.imperialshop.sk/Bidety-c46_309_2.htm

Pisoáre http://www.imperialshop.sk/Pisoare-c46_310_2.htm

WC misy http://www.imperialshop.sk/WC-misy-c46_306_2.htm

WC kombi http://www.imperialshop.sk/WC-kombi-c46_307_2.htm

WC závesné http://www.imperialshop.sk/WC-zavesne-c46_308_2.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karma - plynové prietokové ohrievače

V roku 1997 bola založená spoločnosť Karma Slovakia s.r.o. Šaľa, ako dcérska spoločnosť firmy Karma Český Brod a.s., za účelom realizácie predaja výrobkov KARMA na slovenskom trhu.

V súčasnosti Karma Slovakia zabezpečuje predaj výrobkov značky KARMA prostredníctvom svojich obchodných partnerov, záručný a pozáručný servis výrobkov cez regionálne servisné centrá a siete servisných technikov a realizuje výkony praktického marketingu na slovenskom trhu.

KARMA – história a súčasno

Karma je synonymom plynových spotrebičov. Meno Karla Macháčka, jedného z najúspešnejších a najznámejších výrobcov je úzko späté s počiatkom plynárenstva na území Českej republiky. Karel Macháček ako prvý začal takmer pred 100 rokmi sériovo vyrábať kvalitné plynové spotrebiče. Dal im značku zloženú z počiatočných slabík svojho krstného mena a priezviska.

Na začiatku 20. storočia nebol žiadny český výrobca plynových spotrebičov pre domácnosti. Tieto spotrebiče dodávali do Čiech zahraničné firmy – predovšetkým Siemens a Junkers. Zatiaľ čo v Budapešti a vo Viedni bolo používanie plynových spotrebičov pre varenie, prípravu teplej vody a žehlenie pomerne rozšírené a plynárenstvo bolo v náraste, v Prahe nastal v tejto oblasti útlm. Spôsobil ho predovšetkým nástup elektriny, ktorá začala vytláčať plyn z osvetlenia ulíc a bytov. Použitie plynu bolo na historickom prelome a o prebudovaní plynární sa začalo len vtedy uvažovať.

V Prahe však v tej dobre prebiehala nevídaná stavebná aktivita. Celé ulice a bloky nových domov v predmestkých obciach na oboch brehoch Vltavy rástli ako huby po daždi a rodila sa moderná veľká Praha. V novodobých bytoch sa vtedy plynovody začali zariaďovať nie na svietenie, ale na varenie a pečenie, k ohrevu vody a postupne až na kúrenie. Tieto pomery správne vystihol a pochopil mladý podnikavý muž, ktorý vedel, že polmiliónová Praha nemôže bez továrne a opravovne plynových spotrebičov dlho existovať. Založil preto v roku 1910 vo Vysočanoch továreň, v ktorej začal tento sortiment vyrábať. Tým mladíkom nebol nikto iný ako práve Karel Macháček.

KARMA dnes

Továreň KARMA vyrába plynové spotrebiče i v súčasnej dobe. Pretože prežila po roku 1989 niečo ako znovuzrodenie, vracia sa jej práve všetko dobré, čo v minulosti vykonala. V roku 1991 bola založená akciová spoločnosť KRAMA Český Brod, ktorá má široký sortiment v oblasti kuchynských spotrebičov, plynového kúrenia, klimatizácií a ohrevu vody. V sortimente konvenčných plynových kachlí je KARMA „jedničkou“ na českom a slovenskom trhu. Odbyt produktov sa vďaka ich kvalite naďalej rozrastá. Výrazný záujem o KARMA spotrebiče je nielen v Európskej Únii, ale taktiež v štátoch bývalého Sovietske zväzu, ako sú Rusko, Ukrajina, Gruzínsko, Arménsko.

Aj na www.imperialshop.sk kúpite plynové prietokové ohrievače Karma s overenou spoľahlivosťou už od 298€ s DPH!

Kúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Karma-c121_0_1.htm

Elektrokotle Thermona

Spoločnosť Thermona je českým výrobcom plynových a elektrických kotlov a má za sebou takmer 22 rokov existencie. Prečo to zdôrazňujeme? V súčasnej dobe už nie je na trhu s plynovými kotlami a elektrokotlami iná firma s rýdzo českou kapitálovou účasťou. Všetky firmy z tohto segmentu trhu už dávno zmenili majiteľa a patria zahraničným firmám. Aký to má praktický dôsledok? Predovšetkým ten, že výroba plynových a elektrických kotlov takmer zmizla z ČR. Všetky ostatné firmy plynové a elektrické kotle iba dovážajú.

Elektrokotol pracuje v teplovodnom systéme kúrenia rovnakým spôsobom ako plynový kotol s horákom. Veľmi podobná je aj regulácia, rovnaké sú dokonca aj regulátory, ktoré sa pre reguláciu kotlov a kúrenia používajú.

Elektrokotol možno využiť ako univerzálny zdroj tepla pre kúrenie v bytoch, malých rodinných domoch, rekreačných objektoch. Používa sa ako doplnkový zdroj aj k novším spôsobom vykurovania ako tepelné čerpadlo alebo solárne termické kolektory. V chladných obdobiach, kedy primárny zdroj nevykúri objekt na tepelnú pohodu, zapojí sa tiež elektrokotol. Nespornou výhodou elektrokotla sú veľmi nízké zriadzovacie náklady - odpadá tak nutnosť nákladnej prípojky plynu či komína.

Thermona Vám ponúka elektrokotle už od 725€ s DPH a dopravu nechajte na nás!

Nakúpite TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Thermona-c58_0_1.htm

Kondenzačné kotle BAXI

Kondenzačné kotle od BAXI s dopravou ZDARMA nájdete len na www.imperialshop.sk!!!!!!!!!!!!

Plynové kotle kondenzačné sú naviac v spojení s dobre navrhnutým a dobre prevedeným vykurovacím systémom pripravené ponúknuť veľmi vysokú účinnosť vykurovania Vášho domu alebo bytu a vďaka kvalitnej regulácii i veľmi nízke prevádzkové náklady a komfort pri ich prevádzke.

Kondenzačné plynové kotle je možné z pohľadu užívateľa deliť na kotle kombinované, kotle so vstavaným zásobníkom a zostavy (kotol + bojler).

Všetky nové rady kondenzačných kotlov boli upravené tak, aby spĺňali požiadavky noriem ErP. Po novom sú označené ako:
Duo-tec Compact+ tu: http://www.imperialshop.sk/Baxi-Duo-tec-Compact-1-24-d101.htm
Luna Duo-tec+ tu:http://www.imperialshop.sk/Baxi-Luna-Duo-tec-1-12-d100.htm
Nuvola Duo-tec + tu: http://www.imperialshop.sk/Baxi-Nuvola-Duo-tec-24-d11026.htm
Luna Platinum+ tu: http://www.imperialshop.sk/Baxi-Luna-Platinum-1-18-d11010.htm
Nuvola Platinum+ tu: http://www.imperialshop.sk/Baxi-Nuvola-Platinum-24-d139.htm

Inováciou prešli i kotle vyšších výkonov: Luna Duo-tec MP+ tu: http://www.imperialshop.sk/Baxi-Luna-Duo-tec-MP-1-35-d108.htm

Staršie modely kondenzačných kotlov sú k dispozícii do vypredania zásob: Luna Duo-tec HT, Nuvola Duo-tec HT, Duo-tec Compact HT, Duo-tec Max HT, Luna Platinum HT, Nuvola Platinum HT.

Viac informácií o ohrievačoch vody

Ak ste si už z našej ponuky ohrievačov vody vybrali vynárajú sa ďalšie otázky na ktoré Vám v tomto príspevku zodpovieme!

1.) Umiestnenie bojlera
Na celkovú efektívnosť prípravy teplej úžitkovej vody má vplyv aj umiestnenie ohrievača vody. Mal by byť inštalovaný pokiaľ možno čo najbližšie k miestu spotreby úžitkovej vody. Ak je v domácnosti viacero miest s odberom teplej vody, je dobré pouvažovať o možnosti inštalovania pomocného ohrievača vody na mieste menšieho odberu. Takto sa vyhnete potrebe dlhého rozvodného potrubia, ktoré spôsobuje veľké tepelné straty.
Odborníci zistili, že pri vzdialenosti bojlera od miesta spotreby väčšej ako 2 m veľmi výrazne narastajú straty elektrickej energie. Na miesta s menším odberom teplej vody, ktoré sú vzdialené viac ako 3 metre od hlavného bojlera, je vhodné inštalovať menšie priamo výhrevné ohrievače vody.
Tepelne izolovať potrubné systémy, najmä väčšej dĺžky (nad 2 m), je dnes takmer nutnosťou, okrem úspor energie spotrebovanej na ohrev vody týmto dosiahnete aj skvalitnenie dodávky vody do ohrievača vody k miestu spotreby.

2.) Tipy na správne využitie
Dbajte o to, aby ste mali pri bežnej prevádzke na termostate nastavenú optimálnu teplotu 55°C.
Pri dlhšej (viacdennej) neprítomnosti nezabudnite vypnúť ohrievač vody alebo aspoň nastaviť termostat na minimálnu hodnotu.
Snažte sa vždy večer nastaviť termostat ohrievača vody na hodnotu odpovedajúcu predpokladanej spotrebe v nasledujúci deň.
Starajte sa o pravidelnú údržbu podľa technického návodu dodaného pri kúpe. Dôležitá je najmä pravidelná výmena horčíkovej anódy a odstraňovanie kotlového kameňa.
Udržujte v dobrom stave batériu teplej vody, cez netesnú batériu Vám odtekajú Vaše peniaze priamo do výlevky. Investujte do jednopákových termostatických batérií, v kuchynskom dreze, umývadle, vani a v sprche. Nielen, že ušetríte peniaze, ale zvýšite si aj komfort a príjemný pôžitok z teplej vody.
Zaizolujte holé potrubia horúcej vody. Pri použití moderných penových izolačných hmôt je to veľmi jednoduché.
Úsporné sprchovacie ružice znížia spotrebu vody na sprchovanie až o polovicu.
Perlátory inštalované v kuchyni a kúpeľni spríjemňujú umývanie a šetria až 40% vody.

3.) Účel
Spotreba vody v (litroch):
Teplota vody 40° C 60° C
Umývanie rúk 1,5 1,0
Sprcha 30,0 18,0
Vaňový kúpeľ 130,0 78,0
Umývanie riadu 25,0 12,0
Bežné upratovanie 3,0 1,8

4.) Starostlivosť o ohrievač vody
O elektrický ohrievač vody sa treba tak ako o každé iné technické zariadenie starať. Ale až na 85% všetkých ohrievačoch vody sa nevykonáva pravidelná prehliadka a údržba. Zvlášť v oblastiach s tvrdou vodou je potrebné zabezpečiť odstraňovanie nánosu kotlového kameňa na stenách nádoby, na vykurovacom telese a na jimkách termostatu a poistky. V prípade zanedbania dochádza k zvyšovaniu spotreby elektrickej energie na ohrev vody, nepresnosti merania jej teploty a v najhoršom prípade k prepáleniu vykurovacieho telesa.
Rovnako je dôležité vymieňať pravidelne (každých 3 až 5 rokov podľa tvrdosti vody) anódovú tyč ochraňujúcu vnútro nádrže pred koróziou.

Viac na www.imperialshop.sk

Rady a tipy s výrobcom ohrievačov vody Elíz!

Rady a tipy s výrobcom ohrievačov vody Elíz!

Kupujete nový ohrievač vody?
Starostlivo vyberte veľkosť bojlera v závislosti od počtu členov domácnosti. Neváhajte priplatiť za väčší objem ohrievača, čo Vám v budúcnosti ušetrí veľa problémov. Uvedomte si, že bojler kupujete na viac rokov, ak plánujete rozšíriť rodinu, radšej kúpte bojler, ktorý Vám bude vyhovovať aj v budúcnosti.
Nebojte sa priplatiť za INTELIGENTNÉ ovládanie ohrievača vody, táto mysliaca elektronika vám značne ušetrí náklady na prevádzku ohrievača. Nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Eliz-c15_0_1.htm

Ak ste v oblasti s tvrdou vodou, Elíz má pre Vás riešenie. V ich sortimente nájdete ohrievače so suchým ohrievacím telesom. Usadzovanie kotlového kameňa je u nich pomalšie a značne šetrí náklady na prevádzku.

V ponuke Elíz samozrejme nájdete aj stacionárne ohrievače pre pripojenie kotla UK alebo solárneho systému, kde nie len, že značne šetrite náklady na prevádzku ale aj prispievate k ochrane životného prostredia. TU:http://www.imperialshop.sk/Stacionarne-ohrievace-ELIZ-c15_168_2.htm , http://www.imperialshop.sk/ELIZ-Stacionarne-c15_161_3.htm

Najnovším hitom sú tepelné čerpadlá, kde dochádza k úspore až 70% nákladov na prevádzku. Rozhodne stoja za zamyslenie.
Rozhodnite sa, či si kúpite jeden veľký alebo dva či viacej menších ohrievačov vody. Ak by ste mali viesť potrubie teplej vody viac ako 5 metrov, radšej si v mieste tejto vzdialenejšej spotreby nainštalujte druhý, menší ohrievač vody. Ak napríklad, zvolíte prietokový ohrievač vody, ktorý nemá zásobníkovú nádrž a vodu zohrieva priamo v okamihu jej spotreby, je výhodné ho umiestniť na miesto s veľmi nepravidelným a malým odberom vody. TU: http://www.imperialshop.sk/Stacionarne-ohrievace-ELIZ-c15_168_2.htm

+ Nový zásobníkový ohrievač, bojler, neumiestňujte v priestoroch s trvalo zníženou teplotou.
+ Pri výbere konkrétneho ohrievača si všimnite, akú má použitú tepelnú izoláciu a tepelné straty!
+ Aj keď sa budete snažiť o potrubie teplej vody v čo najkratšej dĺžke, nezabudnite na dôkladnú tepelnú izoláciu. Použite moderné penové tepelné izolačné materiály.
+ Nezabudnite na vybavenie špeciálnej sadzby za odber elektrickej energie v nízkom zaťažení, tzv. "nočný prúd" alebo výhodnú sadzbu pre celo elektrifikovanú domácnosť. Sadzbu prideľuje rozvodný závod ZSE, SSE alebo VSE, do ktorého pôsobnosti patríte. Adresu a telefónne číslo môžete zistiť z Vašich faktúr za elektrickú energiu.

Dimenzovanie objemu ohrievača vody
Pri kúpe nového ohrievača vody do domácnosti je veľmi dôležité odhadnúť jeho optimálnu veľkosť. Nesprávna voľba vedie k zvyšovaniu nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pri príliš veľkom objeme alebo k rovnako nepríjemnému nedostatku vody pri menšom objeme, ako je potrebné.
Pri dodržaní niekoľkých jednoduchých pravidiel a po rozumnom odhade terajšej i budúcej situácie v domácnosti, do ktorej ohrievač vody kupujete, sa pravdepodobne nedopustíte omylu, ak budete vychádzať z nasledujúcej tabuľky.

Počet osôb v domácnosti               Minimálna veľkosť ohrievača

1 dospelý, byt 1+1                                  80 litrov
2 dospelí, 1 - 2 deti, byt 2+1                  120 litrov
2 dospelí, 2 - 3 deti, byt 3+1                  150 litrov
2 - 3 dospelí, 2 - 3 deti, byt 4+1             200 litrov

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám náš odborný personál poradí a navrhne najlepšie riešenie pre vaše potreby.

Tím www.imperialshop.sk

Akumulačné nádrže ATTACK

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je najväčší výrobca akumulačných nádrží v SR a ponúka ich v najširšom sortimente.

Modifikácie akumulačných nádrží

ATTACK AS, AK – Akumulačné nádrže ATTACK AK, AS sú vyrobené z kvalitnej ocele pre akumuláciu a následnú distribúciu tepelnej energie z kotla na biomasu napr. ATTACK SLX, DPX, DP, PELLET 30 AUTOMATIC Plus, WOOD&PELLET a pod.
Model ATTACK AS je navyše osadený jedným výmenníkom na pripojenie do solárneho systému.
KLIKAJTE tu: http://www.imperialshop.sk/Nadrze-ATTACK-standardne-c10_36_2.htm

ATTACK HR, HRS – Akumulačné nádrže ATTACK HR, HRS sú vyrobené z kvalitnej ocele a slúžia nielen na akumuláciu vody pre vykurovanie, ale i na výrobu TÚV s vnútorným smaltovaným zásobníkom.
Model ATTACK HRS je navyše osadený jedným výmenníkom na pripojenie do solárneho systému. Tieto typy nádrží majú zabudovanú horčíkovú anódu v zásobníku TÚV pre zvýšenie odolnosti voči korózii. V hornej časti je zabudovaný manuálny odvzdušňovací ventil.
Klikajte TU: http://www.imperialshop.sk/Nadrze-ATTACK-so-zasobnikom-c10_37_2.htm

ATTACK TUV, TUVS – Akumulačné nádrže ATTACK TUV , TUVS sú vyrobené z kvalitnej ocele a slúžia nielen na akumuláciu vody pre vykurovanie, ale sú navrhnuté pre prípravu TÚV v medenej špirále.
Model ATTACK TUVS je navyše osadený jedným výmenníkom na pripojenie do solárneho systému.
Klikajte TU: http://www.imperialshop.sk/Nadrze-ATTACK-s-ohrevom-TUV-c10_38_2.htm

ATTACK S – vychádza z typu ATTACK AK. Vo vnútri zásobníka je inštalovaný disk a stratifikačná rúra, ktoré umožňujú vrstvenie vody podľa teploty. Tento konštrukčný prvok zabezpečuje rôzne teplotné vrstvy pri vstupoch, ako aj výstupoch.
Model ATTACK SS – vychádza z typu ATT ACK AS a ATTACK S . Je navyše osadená jedným výmenníkom na pripojenie do solárneho systému.
Klikajte TU: http://www.imperialshop.sk/Nadrze-So-stratifikacnou-rurou-c10_39_2.htm

Kondenzačná technológia Protherm

Kondenzačná technológia - najdôležitejšie informácie v skratke
S kondenzačnou technológiou získate spoľahlivú vykurovaciu techniku, ktorá je nielen účinnejšia než konvenčné riešenia, ale dokáže ušetriť až 30 % nákladov za energiu každý rok.

6 najčastejších otázok – naše odpovede!

1. Čo je vlastne kondenzačná technológia?
Kondenzačné kotly využívajú nielen tepelnú energiu, ktorá vzniká pri spaľovaní zemného plynu, ale aj teplo uvoľnené pri kondenzácii vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Protherm má bohaté skúsenosti s touto spoľahlivou a účinnou technológiou, ktorá existuje na trhu už 30 rokov a v roku 2015 sa stala už bežným štandardom. Pozrite si kondenzačné kotly Protherm na našej webovej stránke: http://www.imperialshop.sk/Kondenzacne-kotly-PROTHERM-c1_1_2.htm

2. Prečo by som mal nahradiť môj nekondenzačný kotol?
Cieľom nových smerníc EÚ o Ekodizajne je zvýšiť povedomie o nutnosti šetriť energiu aj životné prostredie. Kvôli dosiahnutiu tohto cieľa platia od septembra 2015 v rámci EÚ nové nariadenia, ktoré predpisujú pre kotly povinné minimálne štandardy účinnosti a emisií. Produkty, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky Ekodizajnu, tak ako nekondenzačné zariadenia, sa môžu predávať iba výnimočne. Navyše, každé zariadenie na vykurovanie a prípravu teplej vody, musí byť označené energetickým štítkom, ktorý zobrazuje jeho triedu účinnosti.

3. Aké sú výhody kondenzačného kotla?
Kondenzačné kotle sú účinnejšie – dosahujú úroveň využitia tepla viac ako 100 %. Ročne dokážu ušetriť až 30 % nákladov na energiu, pričom produkujú menej emisií NOx a CO. To sú benefity nielen pre životné prostredie, ale aj pre vašu peňaženku. Kondenzačné kotly sú efektívne, bezpečné, veľmi tiché a ľahko nastaviteľné. V kombinácii s regulátormi zaručujú vždy správnu teplotu a maximálny komfort.

4. Prečo je kondenzačný kotol drahší?
Kondenzačná technológia je vyspelejšia a kvalitnejšia technológia. Preto, vzhľadom na technický charakter náhrady akejkoľvek technológie, inštalácia doplnkového príslušenstva, ako napríklad špeciálneho dymovodu či odvodu kondenzátu, vyžaduje dodatočné náklady na prácu. Z hľadiska prevádzkových nákladov je však ekonomicky výhodnejší. V prípade, že sa potrebujete poradiť, obráťte sa s dôverou na najbližšieho odborníka na kotly Protherm.

5. Čo by som mal zvážiť, ak chcem vymeniť kotol?
Kondenzačné kotly Protherm sú kompatibilné s radiátormi a so všetkými existujúcimi vykurovacími systémami. Možno ich kombinovať s ďalšími novými systémovými komponentmi, napríklad solárnymi systémami a reguláciou. Pri inštalácii kondenzačného kotla je potrebné zabezpečiť odvod kondenzátu, prípadne posúdiť vhodnosť dymovodu alebo komína.

6. Prečo by som si mal vybrať kondenzačný kotol Protherm?
Protherm ponúka rad kondenzačných plynových zariadení, ktoré poskytujú vysoký komfort vykurovania a prípravy teplej vody. Naše produkty sa ľahko ovládajú a možno ich kombinovať s už existujúcimi systémovými komponentmi alebo rozšíriť o nové prvky. Jednoduchosť používania, komfort, spoľahlivosť a stabilita teploty vody sú výhody, ktoré sú nedoceniteľné. V porovnaní so štandardnými kotlami, dosahujú kondenzačné kotly Protherm komfortnú teplotu 35 ⁰C ihneď a udržujú stabilnú teplotu vody. Dôsledkom toho je úspora vody v rozmedzí od 1,3 až 2 l vždy, keď sa otvorí kohútik.

Uspora 58€ ročne s ohrievačmi Tatramat

 

 

Tatramat má dôkaz namiesto sľubov!

Vynikajúca úspornosť ohrievačov EOV bola potvrdená nezávislou inštitúciou TÜV Rheinland.

Prezradíme Vám ako súvisia tepelné straty, hrúbka izolácie a náklady.

Tepelné straty
Pri výbere ohrievača vody je dôležité zohľadniť jeho tepelné straty. Je to veličina, popisujúca energiu, ktorú je potrebné dodať, aby sa voda v ohrievači vody udržala na stálej teplote počas 24 hodín. Čím je táto hodnota menšia, tým menej energie je potrebné dodať, ohrievač vody je úspornejší a tým pádom šetrnejší k peňaženke zákazníka.
Tepelná izolácia
S tepelnými stratami úzko súvisí tepelná izolácia, ktorá zamedzuje úniku tepla do okolia. Dôležitým ukazovateľom pre tepelnú izoláciu je jej hrúbka a materiál. V súčasnosti patrí medzi materiály s najlepšími izolačnými vlastnosťami tvrdá PU pena. Spravidla platí, že čím je tepelná izolácia hrubšia, tým sú tepelné straty nižšie.

Porovnanie ceny tepelných strát vychádzalo z nameraných údajov pri porovnávaní 5 zariadení – elektrických ohrievačov vody EOV a 4 konkurenčných ohrievačov – merania boli realizované nezávislou nemeckou inštitúciou TÜV Rheinland.
Nové elektrické ohrievače vody generácie X3 od spoločnosti Tatramat mali najnižšie tepelné straty a tým aj najnižšie náklady v porovnaní s konkurenčnými ohrievačmi.

Tepelné straty porovnané s inými ohrievačmi sú uvádzame tu:

                                   TATRAMAT                       Iné ohrievače
                                   Typ EOV 80             TYP 1     TYP 2      TYP 3      TYP 4
Izolácia [mm]                   48 mm               14 mm   18 mm    27 mm    32 mm
Tepelné straty [kWh/deň]    0,79                   1,80       1,52       1,43       1,10
Náklady straty deň             0,13 €                0,29 €    0,24 €     0,23 €    0,18 €
Náklady straty rok             47,45 €              105,85 € 87,60 €   83,95 €  65,70 €

Na www.imperialshop.sk Vám ponúkame aj ohrievače Tatramat ktoré nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Ohrievace-vody-Tatramat-c14_0_1.htm

Nakupujte z pohodlia domova!

Kotle Junkers

Do pozornosti Vám dávame aj závesné kondenzačné plynové kotle JUNKERS a výhody, ktoré zo sebou tieto kotle prinášajú:

Úspešný model s viacerými prednosťami
Kondenzačný kotol Cerapursmart Vám ponúka celý rad predností. Dá sa jednoducho obsluhovať, inštalovať a kombinovať so solárnymi zariadeniami Junkers. Tieto vlastnosti spolu s ostatnými zabezpečujú vysoký komfort vykurovania a prípravy teplej vody pri jeho použití.

Moderná kondenzačná technika
CerapurSmart ponúka všetko čo je možné očakávať od moderného kondenzačného kotla - úspornú prevádzku, vysoký komfort vykurovania a prípravy teplej vody, jednoduchú obsluhu a údržbu. V prípade, že sa rozhodnete inštalovať i solárny systém, jeho pripojenie nie je žiadny problém.

Riešenie pre každú domácnosť
Kotol je vhodný pre inštaláciu do nových vykurovacích systémov v rodinných domoch a bytoch . V prípade modernizácie existujúceho vykurovacie systému nie je jeho použitie taktiež žiadny problém. Veľmi ľahko nahradí starší závesný kotol.
Prípravu teplej vody zabezpečuje buď v externem zásobníku (prevedenie ZSB) alebo prietokom (prevedenie ZWB).
V závislosti od potrieb konkrétneho objektu máte možnosť voľby z výkonových verzií 14, 22 a 24 kW. Ďalej je výhodné kotol kombinovať s ekvitermickým regulátorom Junkers, ktorý umožní komfortné ovládanie vykurovacieho systému.
Tepelný výmenník z vysoko odolnej a trvácnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny s veľkou teplovýmennou plochou zabezpečuje vysokú účinnosť. Jeho údržba a čistenie sú veľmi jednoduché čo je ďalšou prednosťou tohto kotla.

Celú ponuku kotlov Junkes nájdete tu: http://www.imperialshop.sk/Kondenzacne-kotly-JUNKERS-c7_21_2.htm

 

Kotol, radiátory vs. podlahové kúrenie z hľadiska ceny

Najlacnejšie vychádza klasické vykurovanie radiátormi, pri ktorom je lacnejší materiál a nižšia pracnosť. V súčasnosti však máme k dispozícii aj designové vykurovacie telesá – radiátory a konvektory. Ich cena je niekoľkokrát vyššia, než stojí bežný panelový radiátor. Po inštalácii sa však stáva ďalšou dominantou a predmetom obdivu. Investičné náklady pri podlahovom vykurovaní sú spravidla vyššie, avšak prevádzkové náklady sú nezanedbateľne nižšie a počiatočná investícia sa nám v najbližších rokoch vráti.

Vzhľadom na súčasné ekologické trendy, reálne porovnanie investičných a prevádzkových nákladov by som v novom rodinnom dome jednoznačne volil kombináciu tepelného čerpadla vzduch-voda a podlahového vykurovania. Dokonca ani odstrašujúce investičné náklady na tepelné čerpadlo nie sú v skutočnosti pri novostavbách až také tragické. Treba si uvedomiť, že pri takejto voľbe už nie je nutné projektovať a montovať plynovú prípojku ani vnútorné inštalácie plynu (s tým spojené zemné práce, odbornú montáž, revízie), nie je nutné budovať komín, resp. dymovod pri turbokotloch. Nehovoriac o nejasnej budúcnosti plynu, jeho ceny a dostupnosti. Podlahové vykurovanie je síce drahšie než radiátorové, dôraz však kladieme na komfort a zdravotné hľadisko.

Pri výbere podlahového vykurovacieho systému nie je na mieste šetrenie na úkor kvality. V časoch keď sa s podlahovým vykurovaním u nás len začínalo sa používali rúrky z menej kvalitných materiálov (PPR), dnes dosluhujú a investorovi neostáva nič iné, len všetky rozvody zaliate v betóne vymeniť.

Pri rekonštrukcii však stále platí, že plynový kondenzačný kotol je ekonomicky prijateľnejší. Keďže plynovod už k dispozícii máme, komín prevažne tiež, doba návratnosti sa pri tepelnom čerpadle značne predĺži. Z hľadiska prevádzkových nákladov je na tom jednoznačne najlepšie tepelné čerpadlo.

Nech si zvolíte akúkoľvek alternatívu u nás nakúpite vždy za najnižšie ceny a s dopravou ZDARMA! www.imperialshop.sk

Podlahové kúrenie v byte, tip pre Vás!

TIP PRE VÁS!

Túžite po teplej podlahe v panelákovom byte? Aj v panelákoch, kde sú možnosti značne obmedzené sa to dá. Milovníci podlahového vykurovania majú možnosť použiť suchý systém podlahového vykurovania, ktorý sa vyznačuje nízkou stavebnou výškou a akceptovateľným zaťažením podlahy. Klasický mokrý systém podlahovky prevažne neschváli statik. Do úvahy tiež pripadá elektrické podlahové vykurovanie.

Nebojte sa zmeny, vyskladajte si svoje podlahové kúrenie nás:http://www.imperialshop.sk/Podlahove-kurenie-c92_0_1.htm

Staré radiátory za nove?

Nastal čas kedy potrebujete vymeniť Vaše staré radiátory za nové? Stretávame sa s otázkou: „Prečo meniť radiátor a aká je výmena radiátora časovo náročná a ako správne postupovať?“

Výmena radiátora úzko súvisí s komplexnou revitalizáciou domu. Prvoradé je zateplenie obvodových plášťov a oprava strechy s jej súčasným zateplením. To výrazne znižuje celkové tepelné straty domu. Tejto zmene by mala zodpovedať aj zmena systému vykurovania, a to minimálne v preregulovaní celej vykurovacej sústavy. Pôvodné článkové radiátory boli dimenzované na tepelné straty v čase výstavby. Tieto články sa vyznačujú najmä veľkým objemom vyhrievacieho telesa, ktoré je až trojnásobne väčšie ako pri panelových radiátoroch. Tento objem má veľkú tepelnú zotrvačnosť, pre ktorú veľmi pomaly reaguje na potrebné zmeny. Preto musíme často zbytočne vetrať, a tak neúmyselne zvyšujeme únik tepla.

Svojou konštrukciou navyše lepšie rozloží priebeh teploty od podlahy smerom k stropu.
Takéto rozloženie teplôt umožňuje znížiť hodnotu, na ktorú miestnosť vykurujeme. Získame tak vyššiu tepelnú pohodu pri nižšej spotrebe tepelnej energie. Rovnomerné rozloženie navyše znižuje možnosť vzniku kondenzácie na obvodových stenách miestnosti, čím minimalizuje potenciálny vznik plesní.

Ďalším dôležitým faktorom je hĺbka radiátora. Takmer každý ,kto býva v bytovom dome, vie, že aj niekoľko centimetrov znamená veľa. Keď k tomu pridáme aj dokonalý dizajn, rozhodovanie určite bude ľahké.

Výber radiátora je veľmi jednoduchý. Potrebujeme poznať rozmery a následne počet rebier radiátora, ktorý chceme nahradiť. V tabuľke uvedenej nižšie si nájdete váš súčasný radiátor a k nemu zodpovedajúci panelový radiátor.                                                    

Ak si nie ste istí, nie je nič jednoduchšie, ako sa obrátiť na nás!

Teraz príde na rad asi najjednoduchšia vec – výmena.
Prvým krokom je vypustenie vykurovacieho telesa. Nasleduje demontáž starého telesa, čo nie je náročné. Tento radiátor bol k stene pripevnený na oceľových závesoch, ktoré treba odstrániť. Naši partneri používajú na odrezanie masívneho kovu mečové píly. Ich výhodou oproti kotúčovým brúskam je menšie lokálne znečistenie. Stenu treba upraviť (zatmeliť či zasadrovať do roviny a určite aj vymaľovať, veď kedy budeme mať opäť príležitosť dostať sa takto pohodlne za radiátor).

Montáž spočíva v umiestení nosných prvkov radiátora a v jeho opätovnom pripojení k vykurovaciemu systému prostredníctvom pôvodných rozvodov.

U nás kúpite radiátory:
Korad http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Korad-SK-c55_0_1.htm
Korado http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Korado-CZ-c106_0_1.htm
Sanica http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Sanica-c16_0_1.htm
Viessmann http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Viessmann-c129_0_1.htm
Purmo http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Purmo-c72_0_1.htm

Chystáte sa rekonštruovať kúrenie?

Chystáte sa rekonštruovať Váš domu alebo byt? Pod pojmom rekonštrukcia rodinného domu nás v prvom rade napadne zateplenie fasády a výmena starých okien za plastové. Nevyhnutne s tým ale súvisí aj zásah do existujúceho vykurovacieho systému. V starých rodinných domoch sa najčastejšie môžeme stretnúť s článkovými vykurovacími telesami (radiátory) a plynovými kotlami, ktorých účinnosť spaľovania plynu zďaleka nespĺňa dnešné normy. Taktiež výkon takéhoto kotla zbytočne prevyšuje znížené tepelné straty po zateplení, čo tiež zhoršuje hospodárnosť jeho prevádzky. Tu sa nám otvára hneď niekoľko riešení, ktoré závisia hlavne od požiadaviek a finančných možností investora.

V súčasnosti medzi najbežnejšie zdroje tepla radíme: 
1.) plynový kondenzačný kotol, 
2.) tepelné čerpadlo, 
3.) kotol na biomasu,
4.) elektrokotol.

Všetky typy od rôznych výrobcov nájdete za najlepšie ceny na www.imperialshop.sk s dopravou ZDARMA!

Kotol na biomasu (peletky, štiepky a pod.) sa teší obľube hlavne v oblastiach, kde sa sústreďuje výroba palív. Vyžaduje si tiež určitý čas na prevádzkovanie, aj keď pokročilá regulácia a premyslené dávkovanie podstatne uľahčuje obsluhu.

Plynový kondenzačný kotol je už niekoľko rokov lídrom na trhu vykurovacej techniky. Dokáže využiť teplo z horúcich spalín, plynulá regulácia horáka a sofistikovaná regulácia sú hlavnými argumentami pre výber tohoto zdroja.

Súčasným trendom je však jednoznačne tepelné čerpadlo. Aj napriek vyšším investičným nákladom je prevádzka lacnejšia cca o 2/3 oproti elektrickému vykurovaniu. Zariadenie pracuje veľmi ekonomicky pri nízkych teplotách vykurovacej vody (teplotný spád 40/30°C). Ak by sme len vymenili staré vykurovacie telesá za nové (panelové), museli by byť veľmi veľké, resp. teplotný spád by musel byť vyšší. Vhodnejšie je použiť veľkoplošné vykurovanie (napr. podlahové), ktorému nižšie teploty maximálne vyhovujú.

Náš školený tím Vám ochotne poradí a pomôže s výberom, stačí nás kontaktovať!

Ponuka Prothem

Na www.imperialshop.sk nájdete ponuku kondenzačných kotlov Protherm za výhodné ceny s dopravou ZDARMA! V skratke Vám priblížime vlastnosti kotlov Tiger, Panther a Gepard. Celú ponuku Prothermu nájdete TU: http://www.imperialshop.sk/Kondenzacne-kotly-PROTHERM-c1_1_2.htm

1.) Tiger Condens od 1438€
Vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom nerezovom zásobníku

- Najvyšší komfort dodávky teplej vody
- Úspory vďaka kondenzácii
- Šetrný k životnému prostrediu
- Ľahké používanie a tichý chod
- Kompaktná veľkosť, jednoduchá a pohodlná inštalácia

2.) Panther Condens KKV od 1149€
Vykurovanie a ohrev teplej vody prietokovým spôsobom

- Ideálne riešenie pre menšie domácnosti
- Vysoká účinnosť – úspory plynu
- Kompaktný a elegantný dizajn
- Jednoduché používanie a údržba

Panther Condens KKO od 1010€
Vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej vody v externom zásobníku

- Vysoká účinnosť - šetrí plyn
- Komfort vykurovania
- Bohaté príslušenstvo
- Jednoduchá inštalácia a pripojenie zásobníka

3.) Gepard Condens MKV od 865€
Kotol na vykurovanie a ohrev teplej vody prietokovým spôsobom

- Výmenník z hliníkovej zliatiny novej konštrukcie
- Vhodný na výmenu starších nekondenzačných kotlov
- Jednoduché intuitívne ovládanie
- Malé rozmery a jednoduchá inštalácia

Gepard Condens MKO od 805€
Kotol na vykurovanie s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku

- Výmenník z hliníkovej zliatiny novej konštrukcie
- Vhodný na výmenu starších nekondenzačných kotlov
- Jednoduché intuitívne ovládanie
- Malé rozmery a jednoduchá inštalácia

1.) Tiger Condens od 1438€
Vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom nerezovom zásobníku

- Najvyšší komfort dodávky teplej vody
- Úspory vďaka kondenzácii
- Šetrný k životnému prostrediu
- Ľahké používanie a tichý chod
- Kompaktná veľkosť, jednoduchá a pohodlná inštalácia

2.) Panther Condens KKV od 1149€
Vykurovanie a ohrev teplej vody prietokovým spôsobom

- Ideálne riešenie pre menšie domácnosti
- Vysoká účinnosť – úspory plynu
- Kompaktný a elegantný dizajn
- Jednoduché používanie a údržba

Panther Condens KKO od 1010€
Vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej vody v externom zásobníku

- Vysoká účinnosť - šetrí plyn
- Komfort vykurovania
- Bohaté príslušenstvo
- Jednoduchá inštalácia a pripojenie zásobníka

3.) Gepard Condens MKV od 865€
Kotol na vykurovanie a ohrev teplej vody prietokovým spôsobom

- Výmenník z hliníkovej zliatiny novej konštrukcie
- Vhodný na výmenu starších nekondenzačných kotlov
- Jednoduché intuitívne ovládanie
- Malé rozmery a jednoduchá inštalácia

Gepard Condens MKO od 805€
Kotol na vykurovanie s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku

- Výmenník z hliníkovej zliatiny novej konštrukcie
- Vhodný na výmenu starších nekondenzačných kotlov
- Jednoduché intuitívne ovládanie
- Malé rozmery a jednoduchá inštalácia

Potrebné informácie o solárnej energii

Množstvo slnečnej energie, ktoré dopadne ročne na povrch Zeme je asi 10 000 násobne väčšie, než je súčasná celosvetová spotreba energie za 1 rok!
Medzi jednotlivými regiónmi Slovenska nie je v intenzite slnečného žiarenia veľký rozdiel, avšak rozdiel medzi najteplejšími a najchladnejšími regiónmi Slovenska je len približne 15 %. Dôležité je teda skôr umiestnenie slnečných kolektorov na vhodnom, južne orientovanom slnečnom mieste, a nie to, v akom regióne Slovenska bývate.
Intenzita slnečného žiarenia sa počas roka mení. Najviac slnečnej energie získame v letných mesiacoch, kedy je intenzita najvyššia. Maximum slnečného žiarenia na Slovensku zaznamenávame v júli, minimum na prelome decembra a januára. Najviac žiarenia dopadá na Zem vždy na poludnie.

SOLÁRNE PANELY - VÝHODY POUŽITIA

- po vykonaní vstupnej investície je energia zo slnka prakticky zadarmo
- možnosť ušetrenia 60 – 70 % nákladov na ohrev TÚV
- slnečná energia nie je ovplyvnená dodávkou a požiadavkami na palivá, teda nie je predmetom rastúcich cien ropy, dreva a pod.
- úspora je okamžitá a budete šetriť aj veľa rokov v budúcnosti
- solárna energia je čistá, obnoviteľná a udržateľná, čím taktiež pomáha ochraňovať našu prírodu
- solárna energia neprispieva ku globálnemu otepľovaniu, kyslým dažďom a smogu
- aktívne prispieva k úbytku nebezpečných skleníkových plynov
- solárne systémy prakticky nevyžadujú žiadnu údržbu a vydržia desaťročia
- solárne kolektory ATTACK je možné inštalovať na všetky typy striech
- možnosť horizontálnej aj vertikálnej montáže kolektorov

NÁVRH A INŠTALÁCIA SOLÁRNYCH KOLEKTOROV

Pri inštalácii je dôležité venovať pozornosť výberu miesta pre umiestnenie solárnych panelov (môže to byť strecha domu alebo voľná plocha pre stojace kolektory na vhodnom mieste), s prihliadnutím na plánované rozvody. Pri voľbe miesta inštalácie treba zvážiť prirodzenú alebo obstavanú polohu (napr. stromy alebo domy v zástavbe), prípadne tienisté miesto. V prípade požiadavky ohrevu TÚV a sezónnym ohrevom bazéna sú vhodnejšie ploché solárne kolektory, kde je veľmi priaznivý ukazovateľ cena/výkon. Naopak kde sa zamýšľa aj nad možnosťou prikurovania sú vhodnejšie vákuové trubicové kolektory, ktoré majú v prechodných a zimných mesiacoch vyšší výkon.

Pri jednoduchom návrhu solárneho systému sa vychádza z nasledovného vzťahu:

Počet osôb v domácnosti x 1,5 až 2 = plocha solárneho kolektora v m²
Objem solárneho zásobníka = spotreba teplej vody x počet osôb x 1,5 (až 2)

* Priemerná spotreba teplej vody je 50 l (na osobu za deň), pričom uvažujeme s teplotou vody 50°C.
* Pri sprchovaní minieme cca 40 l teplej vody (40°C).
* Pri kúpaní vo vani cca 120-150 l (40°C).

DÔLEŽITÉ INŠTALAČNÉ HĽADISKÁ:

Dôležité hľadisko pri plánovaní je uhol naklonenia, ktorý určuje cieľové využitie. Celoročné rovnomerné využitie (podpora ohrevu teplej úžitkovej vody) je pri optimálnom uhle naklonenia 40-50°, naproti tomu pri typickom letnom využití (podpora ohrevu teplej úžitkovej vody alebo ohrev bazéna) je vhodnejší uhol 25-30°.
Určenie využitia solárnej energie je dôležité aj z hľadiska orientácie kolektora. Odchýlenie z južnej strany znižuje množstvo energie, ale pri 30° uhle nie je značné. Orientácia na východ/západ môže dosiahnuť zníženie využitia o 30%. Ak je možné si vybrať z dvoch možností, odporúčame vybrať orientáciu na západ.
Podľa spôsobu využitia je dôležitá voľba typu kolektora. Na celoročné využitie je vhodný typ s vákuovou technológiou, na sezónne (letné) využitie je tá najlepšia voľba plochý kolektor.
Pri návrhu systému je dôležité dbať na dostatočný objem zásobníka, na dosiahnutie jeho bezpečnej prevádzky a spoľahlivej funkcie.

V skratke sme zhrnuli vlastnosti solárnej energie ak ste sa rozhodli že si zakúpite solárnu zostavu skúste to TU:
1.) pre rovnú strechu: http://www.imperialshop.sk/Zostavy-pre-rovnu-strechu-c126_1350_2.htm
2.) pre šikmú strechu: http://www.imperialshop.sk/Zostavy-pre-sikmu-strechu-c126_1349_2.htm

Vykurovanie obnoviteľnými zdrojmi

Vykurovanie obnoviteľnými zdrojmi je ekologický princíp, ktorý má vo vzťahu s pasívnou výstavbou svoj význam. Projekt Zelená domácnostiam vytvoril podmienky na to, aby tieto technológie boli prístupné pre každého.

Vykurovanie obnoviteľnými zdrojmi energie bolo ešte donedávna pre bežného obyvateľa vzdialený pojem. Prudkým rozvojom technológií sa však stáva ich využívanie realitou aj pre bežnú domácnosť. 
Pri zabezpečení vykurovania domu prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie môžu domácnosti využívať predovšetkým kotle na biomasu alebo tepelné čerpadlá. Konkurenciou im býva kondenzačný kotol na zemný plyn, ktorý vyžaduje možno o niečo menšiu vstupnú investíciu, ale prevádzkové náklady môžu byť vyššie. Solárne kolektory alebo fotovoltické panely sú schopné len prispievať k podpore vykurovania. Zvyčajne pomáhajú inému zariadeniu v prechodných obdobiach, pretože v najchladnejších dňoch nie sú schopné zabezpečiť tepelný komfort. Fotovoltické panely môžu pomôcť pri tepelných čerpadlách. Pri využití solárnych kolektorov treba počítať s tým, že na podporu vykurovania bude treba kúpiť nejaké navyše.

Na prípravu teplej vody sa preferuje využívanie plochých kolektorov. Ich počet závisí od veľkosti zásobníka teplej vody, ktorý má byť adekvátny počtu ľudí v domácnosti. Pre rodinné domy so 4 až 6 členmi v domácnosti je postačujúci solárny systém so zásobníkom s objemom 250 až 350 litrov.

Solárne kolektory možno umiestniť na plochú, šikmú strechu alebo na fasádu. V našich podmienkach by mali byť orientované na juh so sklonom 30 – 60° (pre systémy len na ohrev teplej vody sa prevažne používa sklon 30 – 45°).

Trh v oblasti energií ponúka široký sortiment, ktorí je dostupný aj na www.imperialshop.sk.

Prečo radiátory Purmo?

Prečo panelové radiátory Purmo?

1. Kvalita
Najdôležitejšou vlastnosťou, ktorá odlišuje naše produkty, je ich veľmi vysoká, nespochybniteľná kvalita. Na neustále zdokonaľovanie kvality našich produktov dozerá niekoľko desiatok inšpektorov ako aj integrovaný systém riadenia ISO 9001 i ISO 14001, kontrolovaný British Standards Institution Quality Assurance.
Dvojitý náter radiátorov metódou kataforézy (základný náter) a elektrostatickým nanášaním práškových farieb (vrchné), zaručuje, že sa získa lakovaný povrch najväčšej životnosti a kvality. Metóda je všeobecne používaná v motorizačnom priemysle pri nátere automobilových karosérií.

2. Estetika
Panelové radiátory Purmo sú estetické a hodia sa ideálne do vzhľadu miestnosti, v ktorej sú nainštalované. Okrem radiátorov s predným profilovaným panelom, klienti s vyššími požiadavkami si môžu vybrať radiátor s hladkým predným panelom Purmo Plan.
Štandardné radiátory sú natierané bielou farbou RAL 9016. Na želanie klienta môžu byť doručené tiež v jednom zo 200 iných farieb z palety RAL.

3. Dostupnosť
Purmo je nepopierateľným líderom na poľskom trhu a vlastní najväčšiu distribučná sieť v Poľsku. Ponad 250 autorizovaných dílerov, ktorí dodávajú radiátory do viac ako 3000 obchodov, zaručuje možnosť nákupu radiátoru skoro na každom mieste v Poľsku. V nepretržitom predaji vďaka výrobe veľkého množstva radiátorov ponúkame nielen typické radiátory, ale aj netypické. V podstate máme v ponuke viac ako 1000 rôznych veľkostí.

4. Univerzálnosť
Radiátory Purmo sa môžu používať nielen v jednotrubkových, ale aj dvojtrubkových inštaláciách ústredného kúrenia. V závislosti od druhu radiátora je možné pripojovať ich k inštalácii vo viacerých variantoch a predovšetkým v súčasnosti módnom vyvedení v dolnej časti steny.
Široká škála produktov umožňuje dopasovať vhodnú výšku, dĺžku, šírku a výkon radiátora v každej miestnosti. Ak ide o miestnosti so zvýšenými hygienickými požiadavkami ponúkame radiátory bez krytov a konvekčných prvkov typu Purmo Hygiene, Purmo Ventil Hygiene alebo Purmo Ventil Hygiene M, ktoré majú atest Štátneho hygienického ústavu.

5. Záruka
Neustále zdokonaľovanie výrobného procesu a vysoká kvalita radiátorov umožňuje predĺženie záručnej lehoty. Naša firma od roku 2007, ako jedna z mála, ponúka 10-ročnú záruku na panelové radiátory Purmo.

Toto sú dôvody prečo voliť značku Purmo:
http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Purmo-c72_0_1.htm

Predĺžená záruka na produkty značky Buderus

Popredný dodávateľ vykurovacej techniky Buderus pre vás pripravil nový produkt v oblasti poskytovania záruk a to predĺženú záruku na všetky kondenzačné kotle značky Buderus. Ponúkajú dva typy záruk – bezplatnú záruku, ktorú získate automaticky pri kúpe zariadenia a platenú záruku, ktorú si môžete kúpiť za výhodný jednorazový poplatok.

Spoločnosť Buderus si je vedomá, že predajom sa starostlivosť o spokojnosť zákazníka nekončí. V rámci skvalitňovania služieb zaviedli produkt “5-ročná záruka“ na všetky kondenzačné kotle značky Buderus bez obmedzenia výkonu a tepelné čerpadlá Logatherm WPLS. Kúpou tohto produktu sa Vaša záručná doba predĺži zo zákonných 2 rokov na poskytovaných 5 rokov. Za jednorazový poplatok tak získate 3 roky záruky navyše.

Zariadenie Jednorázový poplatok, uvedená cena je s DPH:
Logamax plus GB072 120,00 €
Logamax plus GB172 120,00 €
Logamax plus GB172 120,00 €
Logamax plus GB162 do 45kW 120,00 €
Logano plus GB212 120,00 €
Logamax plus GB162 nad 50kW 216,00 €
Logano plus GB312 576,00 €
Logano plus GB402 900,00 €
Logatherm WPLS 240,00 €

Aké výhody Vám nová služba prinesie?
1.) Predĺžená záruka je ponúkaná na všetky kondenzačné kotle bez obmedzenia výkonu
2.) Predĺžená záručná doba až na 5 rokov (2 + 3 roky)
3.) Jednorazový poplatok, žiadna starosť s pravidelnými ročnými platbami
4.) Bezplatná oprava zariadenia
5.) Bezplatná výmena náhradného dielu

Užívateľ má počas záručného obdobia nárok na bezplatnú opravu zariadenia, vrátane výmeny chybného náhradného dielu zmluvným servisným technikom Buderus.
Predĺžená záruka sa nevzťahuje na nasledujúci spotrebný materiál: žhaviaca/zapaľovacia elektróda, ionizačná elektróda, tesnenia voda/plyn, poistky.

Podmienkou uplatnenia si záruky koncovým zákazníkom je dodržanie záručných podmienok spoločnosti Robert Bosch, spol. s r.o. a zabezpečenie servisnej prehliadky kotla jedenkrát ročne počas celého obdobia trvania predĺženej záručnej doby.

 

Spotrebiče značky Buderu nakúpite najlacnejšie TU: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Buderus-c130_0_1.htm

 

Panther Condens - moderný, efektívny, flexibilný

Ak máte záujem o elegantné, malé, ale pritom výkonné vykurovacie zariadenie, máme pre vás tip!

Kondenzačné kotly Panther Condens sa vyznačujú jednoduchou inštaláciou, majú výborné parametre ohrevu a súčasne patria k najmenším kondenzačným kotlom značky Protherm.

 

Panther Condens - moderný, efektívny, flexibilný

Kondenzačné kotly Panther Condens sa vyznačujú jednoduchou inštaláciou, majú výborné parametre ohrevu a súčasne patria k najmenším kondenzačným kotlom značky Protherm. Hmotnosť nižšia ako 40 kg a kompaktné rozmery uľahčujú manipuláciu a zjednodušujú inštaláciu kotla aj v menších priestoroch. Vyrábajú sa v prevedeniach kombi (s prietokovým ohrevom teplej vody) alebo ako systémové kotly (len na kúrenie s možnosťou pridania externého zásobníka teplej vody), a to v troch výkonových radoch so širokým rozsahom modulácie výkonu.

Dva typy systémových kotlov Panther Condens 12 KKO a 25 KKO určené len na vykurovanie sú súčasne pripravené na pripojenie prídavného zásobníka teplej vody a predávajú sa tiež ako zostavy buď s 60 l zásobníkom (v prevedení pod kotlom alebo zavesené vedľa kotla) alebo so 120 l zásobníkom v prevedení pod kotlom (zostava Aqua Complet Panther Condens).

Charakteristický je pre ne intuitívny spôsob obsluhy, moderná elektronika a nerezový kondenzačný výmenník. V kombinácii s prídavným zásobníkom teplej vody predstavujú kotly Panther Condens účinný a rýchly spôsob prípravy teplej vody.

 

Kolte Protherm nájdete v u nás v ponuke:

http://www.imperialshop.sk/Kotly-Protherm-c1_0_1.htm

Teplotná mapa Slovenska

Ministerstvo hospodárstva predložilo podľa zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti Bruselu tepelnú mapu Slovenska.

Zverejnená je na webstránke ministerstva. Zobrazovať má:

1.) obce a mestá s koeficientom zastavanosti územia väčším ako 0,3,
2.) priemyselné zóny s ročnou spotrebou tepla a chladu väčšou ako 20 GWh,
3.) existujúcu aj plánovanú infraštruktúru systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT)
4.) umiestnenie existujúcich zariadení na výrobu elektriny s ročnou výrobou nad 20 GWh, spaľovní odpadov, kogeneračných zariadení a tiež zdrojov CZT,
5.) umiestnenie systémov CZT a plánovaných zariadení podľa predchádzajúceho bodu, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona o energetike.

Účelom mapy je, aby mali záujemcovia o investovanie v oblasti teplárenstva dostupné informácie o lokalitách, kde je vhodné uvažovať o zavedení systémov centrálneho zásobovania tepla. V prípade Slovenska, ktoré má pomerne rozvinuté systémy CZT, mapa slúži hlavne na identifikovanie území, na ktorých je možné efektívne zabezpečovať teplo prostredníctvom vysokoúčinnej kogenerácie, OZE a využívať teplo z priemyselných procesov na vykurovanie aj chladenie.

Mapa teda zatiaľ nie je kompletná. Sprístupnenie vrstvy pre zdroje tepla a chladu sa predpokladá v júni 2016, ukončenie spracovania reportov KVET je naplánované v mesiaci júl 2016.
Prázdno vyzerá aj vrstva zobrazujúca elektrárne s celkovou ročnou výrobou nad 20 GWh. Túto hranicu prekračujú mnohé ďalšie zdroje - napr. vodné elektrárne Gabčíkovo, Čierny Váh, Nosice, Trenčín a iné.
V mape tiež chýbajú údaje o plánovanej infraštruktúre systémov CZT.

Predĺžená záruka Viessmann
Aj Viessmann ponúka svojim zákazníkom nadštandardné služby akou je predĺžená záruka.
 
1.) 5-ročná záruka na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 KW
Výhody na prvý pohľad:
-komplexná 5-ročná záruka,
-vyúčtovanie jedným fixným ročným paušálom,
-pripomenutie a dohodnutie termínu ročného servisu,
-organizácia a vykonanie ročného servisu,
-telefonická kontrola spokojnosti s vykonaním ročného servisu,
-bezplatné odstraňovanie záručných závad,
-spoplatnené odstraňovanie závad nespadajúcich pod záruku,
-hotline s havarijnou službou pre havárie (studené zariadenia) v hlavnej vykurovacej sezóne.
 
2.) 10-ročná záruka na pre všetky vykurovacie telesá Viessmann
 
Produkty Viessmann nájdete tu:
http://www.imperialshop.sk/Kotly-Viessmann-c6_0_1.htm
a tu:
http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Viessmann-c129_0_1.htm

Čo ponúka Purmo?

KVALITA JE NAJVYŠŠOU PRIORITOU ZNAČKY PURMO!

Bez akýchkoľvek pochýb je práve kvalita základom úspechu značky Purmo. S viac ako 50 ročnými medzinárodnými skúsenosťami, vedia, že zákazník sa na produkty Purmo môže vždy spoľahnúť a počítať s nimi. Držia krok s dobou, ale bez akýchkoľvek ústupkov na kvalite výrobkov. A čo viac, aby bolo možné aj naďalej garantovať kvalitu vysoko kvalitných produktov Purmo, investujú do ľudí, materiálov a procesov.

Jednoducho Purmo chce spoločne so zákazníkom žiariť v každom ohľade a v každom projekte!

Aj preto je Purmo našou produktovou stálicou:http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Purmo-c72_0_1.htm

Všetko čo by ste mali vedieť o mobilnej klimatizácii
Mobilná klimatizácia je kompaktný prístroj, ktorý odvádza teplo z vnútorných priestorov do vonkajších priestorov. Výhodou mobilnej klimatizácie je jednoduchá manipulácia s prístrojom, rýchle zapojenie bez stavebných úprav a možnosť okamžitého používania. Mobilné klimatizácie sú najviac používané počas najteplejších dní, po zbytok roku sa dajú jednoducho uschovať.
 
Sú často vyhľadávané v panelákových bytoch, v ktorých by bola inštalácia stacionárnej jednotky náročná alebo v historickej zástavbe, kde je umiestnenie stacionárnej klimatizácie vylúčené. Nespornou výhodou mobilných klimatizácií je ich flexibilita v zmysle manipulácie a umiestnenia klimatizácie na miestach, kde momentálne potrebujeme chladiť.
 
Mobilná klimatizácia bez odvodu horúceho vzduchu von neexistuje!
Podľa zákona o zachovaní energie, nie je možné teplo vo vnútornom priestore jednoducho zlikvidovať. Všetky jednotky, či už s pomocou vonkajšej jednotky alebo teplovzdušnej trubice vyvádzajú teplo z miestnosti von, tj. výfukový vzduch je vždy teplejší než ten v chladenej miestnosti. Daný rozdiel v teplotách je potom rozdielom medzi klimatizovaným a neklimatizovaným vzduchom vnútri miestnosti. Rôzne metódy chladenia na princípe studenej vody alebo ľadu, bez vývodu teplého vzudchu von, nemôžu v porovnaní s klimatzáciou výkonovo obstáť. Preto prístroje, ktoré fungujú na tomto princípe nazývame ochladzovače. Informaciám, že i u týchto prístrojov ide o klimatizovánie neverme, môžeme byť prekvapení až 10x nižším reálnym chladiacim výkonom.
 
Najmä u jednodielnych mobilných klimatizácií je dôležité, ako rýchle je chladný vzduch rozvádzaný po miestnosti. Klimatizácie totiž vytvárajú podtlak, ktorý prisáva vzduch dverami alebo oknami. Vzduchový výkon tak často určuje, do akej miery pocítíme účinok mobilnej klimatizácie.
 
Chladný vzduch sa drží dole, tj. pokiaľ bude vyfukovaný smerom k protiľahlému hornému rohu miestnosti, rozprestrie sa do celého priestoru. Pokiaľ má klimatizácua lamely vodorovné, môže to v extrémnom prípade znamenať chlad od nôh a horúco pre zvyšok tela.
 
Každá klimatizácia rýchlo ochladí nasatý vzduch. Výsledkom je kondenzácia vzdušných par. Niektoré klimatizácie zhromažďujú kondenzát v zásobníku, ktorý je potrebné vylievať aj niekoľkokrát denne, čo je značne nepohodlné. Iné klimatizácie disponujú čerpadlom, ktoré kondenzát vyvádza hadičkou von. Bohužiaľ je tiež značne obtiažne nájsť blízko klimatizácie priestor k odvodu vody. vyvádí hadičkou ven. Najlepšie je to v prípade, ak má klimatizácia automatický výparník kondenzátu, ktorý vodu odošle von společne s horúcim vzduchom vnútri trubice.
 
Niektoré mobilné limatizácie disponujú funkciou kúrenia. Zatiaľ čo však pri klimatizovaní chceme dosiahnuť zmeny vo vonkajšej a vnútornej teplote o max. 5 ºC, pri kúrení očakávame, že rozdiel bude pri mínusových vonkajších teplotách až 30ºC. Žiadna mobilná klimatizácia toho nie je schopná, kúrenie je tu možné až pri teplotách nad 10 ºC. Zmena teploty pritom nebude vyššia než daných 5 ºC. Pokiaľ sme s týmto spokojní, predstavuje mobilná klimatizácia s funkciou kúrenia rýchle a energeticky relatívne nenáročné riešenie. Obecne sú však pre operatívne vykurovanie vhodnejšie nástenné klimatizácie alebo elektrické priamotopy.

Omnoho zaujímavejšie je, že niektoré klimatizácie s funkciou topenia môžeme používať pre chladenie miestnosti, aj pokiaľ sú umiestnené vonku - tzv. funkcia vonkajšieho chladenia. Do miestnosti tak vháňajú studený vzduch pomocou trubice, zatiaľ čo na balkóne nevadí ich hlučnosť a ani nezaberajú drahocenný vnútroný priestor. Mobilné klimatizácie Sinclair môžu disponovať špeciálnym príslušenstvom pre toto zapojenie s označením AK-15A.

Už nemusíte vyberať z nekonečných ponúk tie najlepšie sme pre Vás vybrali my: http://www.imperialshop.sk/Mobilne-klimatizacie-c136_0_1.htm

Kúpeľňové doplnky NOVASERVIS

Nadčasové a kvalitné KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY NOVASERVIS nakúpite nawww.imperialshop.sk tiež!

Držiaky, vešiaky, mydelničky, dávkovače, poličky, prehľadne rozdelené do viacerých sérii a radov:
Séria Metalia 1
Doplnky rada Metalia 3
Séria Metalia 2
Doplnky rada Novatorre 4
Doplnky rada Novatorre 5
Doplnky rada Novatorre 7
Doplnky rada Novatorre 8
Doplnky rada Novatorre 9
Doplnky rada Novatorre 10
Doplnky rada Novatorre 11
Doplnky rada Novatorre 12
Doplnky rada Mephisto
Doplnky rada Orfeus
Doplnky rada Merlin
Doplnky rada Audrey
Doplnky rada Bambus
Metalia drôtený program
Doplnky hotelové vybavenie

Viac sa dozviete tu: http://www.imperialshop.sk/Kupelnove-doplnky-NOVASERVIS-c66_0_1.htm

Ponuka Attack

Attack je európsky výrobca exportujúci do celého sveta. Spoločnosť Attack s.r.o. je najväčší slovenský výrobca tepelnej techniky. S výrobou započal v r. 1995 so stacionárnymi kotlami a postupne rozširoval svoju výrobu na dnešnú úroveň, kedy vyrába široký sortiment nástenných kondenzačných a nástenných atmosferických kotlov, stacionárnych kotlov, splyňovacích kotlov, kotlov na pelety, kotlov na tuhé palivo a zásobníkov TÚV.

Aj v ponuke imperialshopu nakúpite kvalitné slovenské kotle za najlepšie ceny a kotol vám dopravíme ZADARMO!

Nájdete tu: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Attack-c4_0_1.htm
Kondenzačné kotly
Kotly na tuhé palivo
Stacionárne plynové kotly
Elektrické kotly
Príslušenstvo

Ponuka od Prothermu

Značka Protherm je dlhodobo lídrom na slovenskom trhu vo vykurovacej technike. Plynové kondenzačné kotle, elektrokotle, kotle na tuhé palivá a solárne systémy tvoria hlavný sortiment, ktorým si získala postavenie ako výrobca a predajca kvalitných a spoľahlivých výrobkov s nadštandartnými servisnými službami.

Na www.imperialshop.sk kúpite:

1.) Kondenzačné plynové kotle Protherm
Zariadenia s vysokou účinnosťou, závesné a stacionárne, len na vykurovanie alebo na vykurovanie s prípravou teplej vody.

2.) Nekondenzačné plynové kotle Protherm
V dôsledku novej smernice Európskej únie o energetickej účinnosti výrobkov bola od septembra 2015 zakázaná výroba nekondenzačných kotlov. Existuje len jedna výnimka, ktorá dočasne povoľuje výrobu jedného typu závesných plynových nekondenzačných kotlov na vykurovanie s prípravou teplej vody prietokovým spôsobom a s odvodom spalín do komína. Tento typ kotlov je primárne určený pre výmenu kotlov zapojených do spoločného komína.

3.) Elektrické kotle a konvektory Protherm
Zariadenia na vykurovanie prostredníctvom elektrickej energie, prípadne s možnosťou prípravy teplej vody v zostave s externým zásobníkom.

4.) Kotle na tuhé palivo Protherm
Kotol na drevo a uhlie – najstarší zdroj tepla po celé generácie.

5.) Zásobníky teplej vody
Dostatok teplej vody – máme riešenie pre každého.

6.) Regulačná technika Protherm
Príslušenstvo na riadenie vykurovacích systémov: izbové regulátory a snímače vonkajšej teploty.

Link na prepojenie: http://www.imperialshop.sk/Kotly-Protherm-c1_0_1.htm

Online servisná kniha Protherm

Moderná doba so sebou prináša aj mnohé vymoženosti! Napríklad Protherm ako prvý na trhu uvádza službu Online servisná kniha, v ktorej pre Vás sprístupnili informácie o Vašom kotle. Stačí len vyplniť sériové číslo Vášho kotla, alebo naskenovať jeho čiarový kód, ktorý nájdete v technickej dokumentácii priloženej ku kotlu.

Získajte informácie o Vašom kotle – záruka, ročné prehliadky, servisné zásahy.

Web verzia - Online servisná kniha
Dostupná je pre Vás priamo na webových stránkach Protherm v záložke Služby. Tu získate informácie nielen o záruke výrobku a termíne nasledujúcej kontroly, ale aj kompletnú servisnú históriu, ktorá začína inštaláciou kotla. Stačí len vpísať sériové číslo Vášho kotla.

Aplikácia pre smartfóny - Servisná kniha VGSK
Mobilná aplikácia, ktorá Vás zbaví starostí, servisnú knihu budete mať vždy aktuálnu a budete informovaný o všetkých servisných zásahoch na Vašom kotle. Naviac Vás upozornia na ročné kontroly notifikačnou správou. Stačí zapnúť smartfón a môžete inštalovať. Všetko potrebné je pre Vás pripravené.
Vyhľadajte aplikáciu Servisná kniha VGSK v príslušnom obchode (pre IOS systém v Appstore a pre systém Android v Google Play), alebo naskenujte QR kód, ktorý Vás nasmeruje priamo k aplikácii.
Naskenujte alebo vpíšte v aplikácii čiarový kód výrobného čísla Vášho kotla.

Kotle Protherm zakúpite na www.imperialshop.sk tu:http://www.imperialshop.sk/Kotly-Protherm-c1_0_1.htm

V čom je unikátny Geminox?

PREČO SYSTÉM GEMINOX?

Moderná technika a životné prostredie
geminox ekologicke reseniTridsaťročný vývoj a výroba kondenzačnej techniky, od samého začiatku zameraná len na tie najlepšie riešenia, priviedli výrobky na excelentnú technickú úroveň. Súčasným trendom už nie sú len samotné technológie, ale špičkové technológie bezpodmienečne rešpektujúce naše životné prostredie.

Výrobca sa drží motta Ecoefficience, čo v skutočnosti znamená maximálnu účinnosť, najnižšia možná spotreba energie a podlimitné množstvo škodlivých emisií pri nadštandardnom užívateľskom komforte. Základom úspechu je dokonalá konštrukcia kondenzačného kotla Geminox vybaveného najmodernejšou riadiacou jednotkou Siemens LMS. Už základný integrovaný regulačný systém je vybavený funkciou pre jednoduché rozšírenie o alternatívne zdroje tepla, napríklad ako solárne kolektory, tepelné čerpadlá atď.

Unikátne technické riešenie zaručuje týchto 5 stupňov úspor paliva:
Prvý stupeň spočíva v kondenzácii, kedy je zužitkovaná aj tá časť tepla, ktorá u konvenčných kotlov uniká do komína. Toto dodatočne získané teplo je využité pre pred ohrev vratnej vody z ÚK.
Druhým stupňom je optimalizácia procesu spaľovania v celom výkonovom rozsahu kotla. Vďaka konštantnému pomeru vzduch/plyn zaisťuje patentovaný kruhový horák s predzmiešavaním paliva (zemného plynu alebo propánu) so vzduchom maximálnu účinnosť spaľovania s minimálnym obsahom škodlivých emisií.
Tretím stupňom je adaptabilná ekvitermická regulácia integrovaná v riadiacej jednotke kotla Siemens LMS, ktorá bráni zbytočnému prechladeniu stien objektu , optimalizuje tepelnú pohodu v dome a zvyšuje účinnosť celej tepelnej sústavy. Nadštandardnú úsporu ponúka pripojenie solárnych kolektorov. Riadiaca jednotka LMS je pripravená k ľahkému rozšíreniu vykurovacieho systému o ďalšie alternatívne zdroje.
Štvrtým stupňom je inteligentné riadenie otáčok nízkoenergetického obehového čerpadla triedy A. Táto funkcia výrazne znižuje teplotu vratnej vody v prechodných obdobiach a tým razantne rozširuje pásmo využitia kondenzácie. Nezanedbateľné je aj celkové zníženie spotreby elektrickej energie.
Priaty, najdôležitejší stupeň reprezentuje široká lineárna modulácia, umožňujúca rovnomerné vykurovanie objektu bez zbytočného cyklovania kotla.

Kotle Geminox nájdete na www.imperialshop.sk, klikajte:http://www.imperialshop.sk/Kotly-Geminox-c84_0_1.htm

Ceny už od 1595€ s DPH a dopravou ZADARMO!

KORAD - oceľ ktorá hreje

Výroba panelových radiátorov má v U. S. Steel (predtým VSŽ) Košice dlhoročnú tradíciu. Počiatky výroby radiátorov siahajú do roku 1968. Prvé zváracie linky boli dodané ZEZ Hořice (ČR) a skladali sa zo sólo strojov prepojených dopravníkmi. Výroba radiátorov vo VSŽ Košice začala typom PJ2 a pokračovala typmi PJ3, P4, P40 a P90, ktorý sa v rôznych modifikáciách vyrába aj v súčasnosti.
Od roku 1990 sú radiátory vyrábané pod obchodnou značkou KORAD (KOšický RADiátor). Prvá výkonnejšia automatická zváracia linka bola postavená v roku 1976 a dodávateľom bola firma SCHLATTER zo Švajčiarska, ktorá je v tomto odbore na špičke v Európe. V roku 1990 bola sprevádzkovaná ďalšia, nová plnoautomatická linka od toho istého dodávateľa. Dvojvrstvové anoforetické farbenie radiátorov bolo zavedené v roku 1990 zakúpením automatickej farbiacej linky EISENMANN, ktorá bola v roku 2002 modernizovaná na kataforetický systém nanášania základnej farby. Pokračovaním modernizačných akcií bolo nainštalovanie modernej plnoautomatickej tlakovej kontroly radiátorov pre obidve linky na prelome rokov 2004 a 2005.

Podporujeme kvalitný slovenský trh a výrobky KORAD zakúpite aj nawww.imperialshop.sk!

Tu:http://www.imperialshop.sk/Radiatory-Korad-SK-c55_0_1.htm

PREČO SI VYBRAŤ ATTACK?

1.) Výrobky ATTACK sú vyrobené najmodernejšími výrobnými technológiami.
2.) Inovatívne riešenia.
3.) Naše kotly majú vynikajúce spotrebiteľské a emisné hodnoty.
4.) Špičkové výrobky s najvyššou kvalitou, funkčnosťou a dizajnom.
5.) Zákazníci a partneri majú možnosť zaškolenia kdekoľvek na svete.
6.) Široký sortiment výrobkov na biomasu, plyn a solárna technika od jedného výrobcu.

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO ATTACK, s.r.o.
ATTACK má najširšie produktové portfólio výrobkov a v každej skupine je široká možnosť výberu ako v modifikáciách tak vo výkonoch.

1.) Splyňovacie kotly
2.) Peletizačné kotly, krby, peletizačné horáky
3.) Liatinové kotly na tuhé palivo a pelety
4.) Akumulačné nádoby
5.) Plynové nástenné kotly

6.) Nástenné elektrokotly

7.) Plynové stacionárne liatinové kotly
8.) Zásobníky TUV (priamo aj nepriamo ohrievané)
9.) Solárna technika, Radiátory a Iné príslušenstvo a náhradné diely

Produkty ATTACK nájdete tu:
http://www.imperialshop.sk/Kotly-Attack-c4_0_1.htm
a tu:
http://www.imperialshop.sk/Akumulacne-nadrze-Attack-c10_0_1.htm

 

Predĺžená záruka od WOLF

Aj WOLF ponúka svojím zákazníkom 5-ROČNÚ NADŠTANDARDNÚ ZÁRUKU!

5 ročná nadštandardná záruka spoločnosti Wolf je predĺžením záručnej doby štandardne poskytovanej spoločnosťou Wolf Slovenská republika, s.r.o. na všetky komponenty a príslušenstvo značky Wolf inštalované na mieste.

Wolf ponúka servis a údržbu zariadenia Wolf počas trvania záruky ako aj dodávku náhradných dielov. Počas prvých 3 rokov trvania záruky hradí spoločnosť Wolf náklady za služby spojené s odstraňovaním vád zariadenia a náhradné diely. Počas ďalších 2 rokov trvania záruky hradí spoločnosť Wolf náhradné diely, pričom náklady za služby spojené s odstraňovaním vád hradí koncový používateľ.

Kotle Wolf nájdete aj u nás v e-shope: 

http://www.imperialshop.sk/Kotly-Wolf-c90_0_1.htm

Kúpeľňové doplnky BEMETA

V ponuke www.imperialshop.sk zakúpite aj KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY BEMETA. To sú kvalitné, moderné české držiaky, vešiaky, mydelničky, dávkovače, police, poličky do Vašej kúpelne!

Ponuka značky Bemeta je prehľadne rozložená v jednotlivých radách:
Doplnky rada Alfa
Doplnky rada Beta
Doplnky rada Omega
Doplnky rada Ovál
Doplnky rada Plaza
Doplnky rada Retro - bronz
Doplnky rada Neo
Doplnky rada Trend-i
Doplnky rada Cytro
Doplnky hotelové vybavenie

Link: http