Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Pon-Pia 7 - 17 ; Sobota 8 - 12
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov kamerovým systémom

Informácie o kamerových systémoch

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Imperials s.r.o. so sídlom Nová 3/B, 917 08 Trnava v spojení  s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

  1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Imperials s.r.o., Nová 3B, 917 08 Trnava

  1. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu?

Za účelom ochrany a bezpečnosti budov, majetku, zamestnancov a návštevníkov sme zaviedli kamerový systém.

Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre tieto účely a budú poskytnuté tretím stranám/príjemcom iba spôsobom, ktorý povoľuje nariadenie GDPR, zákon o ochrane osobných údajov a naše interné predpisy.

  1. Aké sú oprávnené záujmy, ktoré kamerový systém sleduje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR?

Prevádzkovateľ vymedzil svoje oprávnené záujmy pre použitie kamerových záznamov na účel bezpečnosti, kontroly vstupov a pohybu fyzických osôb v budove a v areáli spoločnosti Imperials, s.r.o. a použitie týchto kamerových záznamov na účel vyšetrovania bezpečnostných incidentov. Kamery sú nástrojom na dosiahnutie celkovej bezpečnosti v spoločnosti Imperials s.r.o.. Ich cieľom je napomôcť v prevencii pred vznikom bezpečnostných incidentov ako je napr. násilie, krádež, lúpež, vandalizmus, založenie požiaru, terorizmus, fyzické napadnutie zamestnancov, bezpečnostnej služby, alebo iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch alebo v okolí budovy spoločnosti Imperials s.r.o. Kamerové záznamy sa využívajú aj na identifikáciu neoprávneného pohybu a vstupu fyzických osôb do budovy a priestorov v areáli spoločnosti Imperials s.r.o.

  1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame?

Kamerové systémy automaticky uchovávajú dynamický alebo statický videozáznam / obraz fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru a videozáznam dopravného prostriedku (vrátane jeho evidenčného čísla) spolu s časom, dátumom a lokalizáciou kamery. Kamery sú nadstavené s ohľadom na ochranu súkromia zamestnancov na pracovisku a monitorujú vstupy a výstupy do vybraných budovy a miestností (napr. predajňa, sklad) parkovisko, vstup a výstup do areálu. Umiestnenie kamier bolo dôkladne preverené tak aby ich uhol záznamu pokrýval iba priestory, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti (chodníka alebo cesty) je obmedzené na nevyhnutné minimum.

Kamerové systémy nezbierajú osobitnú kategóriu osobných údajov.

  1. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Ku kamerovým záznamom umožníme prístup iba poverení zamestnanci Imperials, s.r.o. a tretie strany na základe písomnej žiadosti/dokladu (takýmito osobami môže byť napr. príslušník Policajného zboru vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka, alebo iné osoby, ktoré vykonávajú vyšetrovanie, ktoré sa týka účelu monitorovania a preukážu sa príslušnosťou k štátnemu orgánu, súdu alebo európskemu orgánu, poisťovni).

     6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania, konania o priestupkoch alebo občianskoprávneho konania, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému v lehote pätnástich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. (príp. z kapacitných dôvodov môže byť lehota uchovávania kratšia).

     7. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Prevádzkovateľa a požiadať ho o :

  • Informácie o stave spracúvania videozáznamu (čl. 15 Nariadenia).
  • vymazanie (ak sú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia).
  • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov (podľa čl. 21 Nariadenia).

Svoje práva môžete uplatniť na emailovej adrese: obchod@imperialshop.sk prípadne písomne na adrese Imperials s.r.o., Nová 3B, 917 08 Trnava. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk .

     8. Existuje možnosť obmedziť spracovanie a prenos osobných údajov?

 Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, možno proti takémuto spracovaniu namietať. Námietka bude vybavená a podávateľ námietky bude informovaný o výsledku konania.
Záznamy z kamerového systému neposkytujeme do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. K cezhraničnému prenosu osobných údajov u nás nedochádza.

    9. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy, ktoré môžu robiť rozhodnutia s právnymi alebo podobnými účinkami o monitorovanej osobe a ani profilovanie.

    10. Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov?

Osobné údaje – kamerové záznamy, ich zhromažďovanie a správa podliehajú prísnym metodickým pokynom a systému poverenia oprávnených osôb s prístupom k záznamom. V rámci bezpečnostnej dokumentácie bola vykonaná analýza rizík, na ktorú nadväzujú prijaté technické a organizačné opatrenia. Všetky osoby, ktoré sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, sú viazané mlčanlivosťou.

Spracúvaniu vašich osobných údajov môžete predísť, ak nevstúpite do monitorovanému priestoru označeného nálepkami s piktogramom umiestnenými pred vstupom do priestorov spoločnosti Imperials, s.r.o. alebo v jej okolí.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese obchod@imperialshop.sk.

Imperialshop.sk
Nová 3b
917 08
Trnava
+421 948 630 604
obchod@imperialshop.sk

 

 

Logo
Imperialshop.sk
Pon-Pia 7 - 17 ; Sobota 8 - 12
imperialshop.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk