Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Pon-Pia 7 - 17 ; Sobota 8 - 12
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Slide
Vitajte na Imperialshop.sk

 

Náš obchod imperialshop.sk sa zaoberá predajom vodoinštalatérskeho materiálu, radiátorov, kotlov, doplnov. Máme bohaté skúsenosti v oblasti či už maloobchodného alebo veľkoobchodného predaja. K svojim zákazníkom pristupujeme vždy zodpovedne a každú našu objednávku sa snažíme vybaviť v čo najkratšom termíne, pretože nám skutočne záleží na Vašej spokojnosti. Prepravu uskutočňujeme prostredníctvom firemného auta, ak sa nachádzate v našej blízkosti, alebo prepravnou spoločnosťou aby sme dokázali vyhovieť všetkým naším zákazníkom.

V našom sortimente nájdete taktiež všetky najznámejšie značky kotlov, radiátorov, ohrievačov vody, príslušenstva a mnoho iného len na Imperialshop.sk za akciové ceny.

 

 

Dotácie pre obnovu rodinných domov, 27. marec 2023

Obnov dom
(foto ilustračné:obnovdom.sk)

Dotácie pre obnovu rodinných domov

Príspevky na obnovu domov

Vážení používatelia,

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila už 3. výzvu, v ktorej žiadateľom spĺňajúcim podmienky poskytne dotáciu na obnovu rodinných domov. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, vo forme zhodnotenia majetku či zlepšenia života a zdravia.

Získanie príspevku

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu si môžete podať elektronicky, cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) pomocou služby s názvom Všeobecná agenda, ktorú adresujete priamo SAŽP, pričom vám pomôže aj návod krok za krokom.

Na webovom sídle Obnov dom od 24. apríla 2023 bude zverejnený formulár , ktorý je potrebné vyplniť a odoslať. Pri vypĺňaní vám pomôže aj návod ako správne vyplniť žiadosť o príspevok na dom.

Na podstránke Ako získať príspevok si môžete overiť či spĺňate podmienky a  ste teda oprávneným žiadateľom o príspevok, ďalej aj to, aký príspevok môžete získať, aké dokumenty je potrebné predložiť a podobne.

Podrobnosti nájdete priamo na stránke Obnov dom v sekcií „O programe“, kde je uvedený aj celý manuál k podávaniu žiadostí o príspevok na renováciu. Ďalšie užitočné informácie nájdete aj v sekcií „Dokumenty“.

Príklad:

  • Majiteľ domu si dal vypracovať energetické hodnotenie rodinného domu za účelom získania finančného príspevku z Plánu na obnovy a odolnosti z programu Obnov dom.
  • Súčasťou dokumentu bol aj návrh opatrení, ktorými by majiteľ domu mal dosiahnut úsoru primárnej energie minimálne 30%
  • Navrhované opatrenia: Zateplenie obvodného plášťa domu, výmena strešnej krytiny, zateplenie strechy, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, výmena vchodových dverí za plastové s izolačným trojskom a tiež výmena pôvodného kotla za nový plynový kondenačný kotol.
  • Realizáciou uvedenáých opatrení by malo prísť k zníženiu hodnotky celkovej potrebnej energie o 278kWh/m2 a čo predstavuje pri cenách za energie v roku 2023 platvu vo výške 1254€/rok.
  • Predpokladaná ivestícia do obnovy rodinného domu podľa návrhu opatrení energetického hodnotenia pre rodinny dom bola 42245€.

Majiteľ rodinného domu realizáciou navrhovaných opatrení ušetrí až 68 % spotrebovanej primárnej energie. To znamená úsporu 53 689 kWh/rok, čo vyjadrené vo financiách, (pri cenách v roku 2023) predstavuje ročne ušetrených 2 577 €. Predpokladaná návratnosť investícií pri aktuálnych cenách energií je 9 rokov. Ak cena energií a tiež ceny práce a materiálov budú v nasledujúcich rokoch rásť, návratnosť investícií vynaložených
na obnovu domu bude kratšia. Po realizácii navrhovaných opatrení je rodinný dom v energetickom hodnotení budov zaradený do energetickej triedy „B“. Obnovou rodinného domu majiteľ znížil ročný poplatok za energie z pôvodných 4 648 € na aktuálnych 1 254 €, zlepšil tepelnú pohodu v interiéri, predĺžil životnosť domu, zlepšil jeho vzhľad a v neposlednom rade zvýšil hodnotu svojho rodinného domu.

Najväčším programom z Plánu obnovy pre domácnosti bude Obnova rodinných domov. Celkovo sa plánuje podporiť obnova vyše 30 000 rodiných domov.

Dotácia na dom bude maximálne 19 000€ a 60% z celkových nákladov. Budete ju môcť použiť na:

Žiadosť je predložená včas, ak je formulár žiadosti predložený v období od 24. apríla 2023 9:00 o 15 pracovných dní od termínu zaevidovania elektronickej žiadosti, (vrátane).Pre splnenie podmienky včasného predloženia žiadosti je rozhodujúci v prípade predloženia žiadosti:
a.
v listinnej podobe, deň jej fyzického doručenia poštovou, resp. inou prepravou (napr. kuriérom) alebo osobne (SAŽP v prípade o osobného doručenia žiadosti potvrdí žiadateľovi prijatie žiadosti s vyznačeným dátumom prijatia žiadosti) na adresu uvedenú v kapitole 1.2 výzvy, resp. osobne na adresu niektorej regionálnej kancelárie;
b.
elektronicky do e-schránky SAŽP, deň doručenia žiadosti do e-schránky SAŽP na ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) – www.slovensko.sk.

Žiadosť je predložená v stanovenej forme, ak je:
1. formulár žiadosti zaevidovaný prostredníctvom on-line formulára na www.obnovdom.sk a
2. žiadosť vyplnená v slovenskom alebo českom jazyku (uvedené sa rovnako vzťahuje na formulár žiadosti, ako aj na prílohy žiadosti) a
3. formulár žiadosti doručený (po vyplnení a odoslaní podľa bodu 1):
a. v listinnej podobe v uzavretej nepriehľadnej obálke (vytlačený a žiadateľom,  esp. splnomocnenou osobou vlastnoručne podpísaný) na adresu SAŽP pre listinnú komunikáciu (uvedenú v kapitole 1.2 tejto výzvy), resp. na adresu niektorej regionálnej kancelárie alebo
b. elektronicky (podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa, resp. splnomocnenej osoby) do e-schránky SAŽP (uvedenej v kapitole 1.2 tejto výzvy) a
4. žiadosť je úplná, t.j. obsahuje všetky údaje potrebné na overenie splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu (ktoré sú overované pred uzavretím zmluvy o PPM); (dátum úplne predloženej žiadosti je kľúčový pre určenie poradia pre uzatváranie zmlúv o PPM v prípade, že výška žiadaných prostriedkov mechanizmu v žiadostiach, ktoré splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu prekročí disponibilnú alokáciu výzvy; podrobnosti k určeniu poradia sú uvedené v kapitole 5 tejto príručky). 

Oprávneným žiadateľom môže byť len občan členského štátu EÚ.
Príklad
Som vlastníkom RD a mám dvojité občianstvo – občianstvo SR a občianstvo Veľkej Británie. Podmienka „je občanom členského štátu EÚ“ je splnená, nakoľko SR je členským štátom EÚ. Druhé občianstvo nie je v  tomto prípade posudzované.
Príklad 2
Som bezpodielovou spoluvlastníčkou RD, som občianka SR, pričom môj manžel (podielový spoluvlastník RD) je občanom USA. Podmienka „je občanom členského štátu EÚ“ sa vzťahuje výlučne na žiadateľa a teda je splnená v prípade, že o poskytnutie prostriedkov žiada (žiadosť so súhlasom manžela) predkladá manželka

O poskytnutie prostriedkov môže žiadať len fyzická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom, alebo
b) bezpodielovým spoluvlastníkom a je splnomocnená manželom/-kou na predloženie žiadosti, alebo
c) podielovým spoluvlastníkom a je splnomocnená ostatnými podielovými spoluvlastníkmi na predloženie žiadosti. 

Rodinný dom, na obnovu ktorého majú byť poskytnuté prostriedky mechanizmu musel byť postavený pred rokom 2013. Za rok postavenia sa pre účely tejto výzvy považuje rok:
a) kolaudácie (ak je k dispozícii kolaudačné rozhodnutie po prvotnej výstavbe alebo akejkoľvek následnej rekonštrukcii RD podliehajúcej stavebnému povoleniu) alebo
b) povolenia užívania stavby (v prípade, že bolo užívanie RD povolené podľa zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku, t.j. pred účinnosťou stavebného zákona) alebo
výstavby (ak kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie užívania stavby podľa predchádzajúcich písmen nie je k dispozícii). 

Finančné prostriedky mechanizmu obnovy a odolnosti sú v zmysle podmienok tejto výzvy poskytované výlučne na výdavky priamo spojené s obnovou RD. Predmetom obnovy, na realizáciu ktorej sú poskytované finančné prostriedky POO v rámci tejto výzvy môže byť ľubovoľná kombinácia nižšie uvedených skupín opatrení, resp. opatrení, pričom obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.

Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, pričom za oprávnené nie sú považované opatrenia zo skupiny A, ktoré sa viažu na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani zobytnenia podkrovia alebo suterénu. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.

Skupina opatrení A. zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:
1. zateplenie obvodového plášťa vrátane vynútených vedľajších výdavkov v prípade RD, kde dochádza k presahom zatepľovanej fasády nad rámec teplovýmennej plochy konštrukcie z dôvodu minimalizovania tepelných mostov ako napr. sokel, rímsa, atika, štítová stena, betónová markíza, vrátane všetkých vystupujúcich konštrukcií v kontakte s teplovýmenným obalom RD.
2. zateplenie strešného plášťa
3. výmena otvorových konštrukcií
4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť) 

Skupina opatrení B1. inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky)
1. tepelné čerpadlo
a) voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda 
b) vzduch-vzduch
2. fotovoltické panely
3. solárne kolektory
4. plynový kondenzačný kotol, v prípade splnenia všetkých nasledovných podmienok
a) je súčasťou komplexnej obnovy RD, t. j. jednotlivé druhy stavebných konštrukcií musia spĺňať pre súčiniteľ prechodu tepla maximálnu hodnotu v zmysle tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2+Z1+Z2;
b) je na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A;
c) je v súlade s požiadavkami na ekodizajn, t. j. spĺňa parametre nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn
ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov (požiadavky od 26. septembra 2018);
d) nahrádza zastaraný plynový kotol (a nový plynový kondenzačný kotol má preukázateľne nižší inštalovaný výkon oproti pôvodnému plynovému kotlu) alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja.
5. rekuperácia
6. iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol).
Kotol na spaľovanie biomasy nebude podporovaný ani v prípade, ak umožňuje spaľovanie viacerých druhov palív. Rovnako nie sú podporované ani tepelné zdroje na uhlie alebo olej.

Skupina opatrení B2. zelená strecha
1. intenzívna, pod podmienkou zabezpečenia závlahy zelenej strechy z akumulačnej nádrže na dažďovú vodu,
2. extenzívna.
Odporúčame, aby boli zelené strechy navrhnuté v súlade s dokumentom Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu – vegetačné súvrstvie zelených striech. Dokument vydal Svaz zakládání a údržby zelene v ČR, jeho slovenská verzia je k dispozícii na: https://www.zelenestrechy.org/standards.

Skupina opatrení B3. akumulačná nádrž na dažďovú vodu 
1. podzemná
2. nadzemná

Skupina opatrení B4. inštalácia tieniacej techniky - trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy.

Skupina opatrení B5. odstránenie azbestu
1. obkladu stien
2. strešnej krytiny

Viac informácii o možnostiach dotácie a podmienkach pre ich splnenie nájdete na stránke https://obnovdom.sk/ a v tejto príručke.

Všetky informácie v článku sú čerpané so stránky obnovdom.sk, V prípade ak ptrebujete pomôcť s dokumentáciou kontaktuje priamo regionálnu kanceláriu na stránke https://obnovdom.sk/kontakty.php. V prípade ak potrebujete pomôcť s výberom kotlov, tepelných čerpadiel alebo iných zariadení neváhajte nás kontaktovať emailom na obchod@imperialshop.sk alebo telefonicky na číse +421948849899.

Imperialshop.sk

Recenzia Google

Boli ste s nami spokojní? Nechajte nám svoju recenziu na Google.

Ďakujeme

Navštívte nás aj na facebooku!

Imperialshop.sk už aj na facebooku, kde sa dočítate rôzne zaujímavosti o produktoch, ktoré si u nás môžte kúpit a rovnako sa môžte podeliť o svoje skúsenosti, s nákupom v našom obchode

Home Credit

U nás možný aj splátkový predaj cez spoločnosť Home Credit.

Novostavba alebo rekonštrukcia? Žiadny problém!

Imperialshop.sk
Nová 3b
917 08
Trnava
+421 948 630 604
obchod@imperialshop.sk

 

 

Logo
Imperialshop.sk
Pon-Pia 7 - 17 ; Sobota 8 - 12
imperialshop.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk